ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CAM SOÀN

90 20 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊ YẾN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CAM SOÀN LUẬN VĂN KỸ SƯ NGÀNH TRỒNG TRỌT Cần Thơ - 2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o - NGUYỄN THỊ YẾN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CAM SOÀN Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: 11 LUẬN VĂN KỸ SƯ NGÀNH TRỒNG TRỌT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGs TS Lê Văn Hòa Ths Nguyễn Quốc Hội Cần Thơ - 2007 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ YẾN ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Chứng nhận luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CAM SOÀN” Do sinh viên Nguyễn Thị Yến thực đề nạp Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cứu xét Cần thơ, ngày tháng năm 2007 Cán hướng dẫn PGs TS Lê Văn Hòa Ths Nguyễn Quốc Hội iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP SINH HỌC ỨNG DỤNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèm với đề tài: “ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CAM SOÀN” Do sinh viên Nguyễn Thị Yến thực bảo vệ trước Hội Đồng Ngày năm 2007 tháng Luận văn đánh giá mức: Ý kiến Hội Đồng Cần thơ, ngày tháng năm 2007 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Duyệt Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng CHỦ NHIỆM KHOA iv LÝ LỊCH CÁ NHÂN NGUYỄN THỊ YẾN, sinh ngày 17 tháng 11 năm 1983, Cái Bè, Tiền Giang Nguyên quán: ấp Mỹ Tường A – Hậu Mỹ Trinh – Cái Bè – Tiền Giang Con ông NGUYỄN VĂN THẤY bà TRƯƠNG THỊ BÉ HAI Đã tốt nghiệp phổ thông trung học trường phổ thông trung học THIÊN HỘ DƯƠNG – Cái Bè – Tiền Giang, năm 2001 Vào trường Đại Học Cần Thơ năm 2002, học lớp Trồng Trọt khố 28 thuộc khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng tốt nghiệp kỹ sư ngành Trồng Trọt, năm 2007 v LỜI CẢM TẠ Thành kính biết ơn ! Thầy Lê Văn Hòa tận tình hướng dẫn truyền đạt nhiều kiến thức kinh nghiệm suốt thời gian thực đề tài Thầy Phạm Văn Phượng – cố vấn học tập lớp Trồng Trọt 28 tận tình dạy bảo truyền đạt nhiều kinh nghiệm sống bổ ích cho chúng em Mãi biết ơn ! Thầy Nguyễn Quốc Hội thường xuyên góp ý tạo điều kiện cho chúng em hồn thành tốt đề tài Các anh chị phòng thí nghiệm thuộc mơn Sinh Lý – Sinh Hố Bộ mơn Cơng Nghệ Thực Phẩm tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài Chân thành cảm ơn ! Tất bạn lớp Trồng Trọt K28 giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Nguyễn Thị Yến vi MỤC LỤC Nội dung Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lý lịch cá nhân Lời cảm tạ Mục lục Danh sách bảng Danh sách hình i ii iv vi vii x xi LỜI GIỚI THIỆU Chương I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung có múi 1.2 Những biến đổi trái sau thời gian thu hoạch 1.2.1 Các q trình vật lý 1.2.1.1 Sự nước 1.2.1.2 Sự giảm khối lượng 1.2.1.3 Sự sinh nhiệt 1.2.2 Các q trình sinh lý, sinh hóa 1.2.2.1 Sự thay đổi thành phần hóa học 1.2.2.2 Sự thay đổi sinh hóa 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tồn trữ 1.3.1 Nhiệt độ 1.3.2 Ẩm độ tương đối khơng khí 1.3.3 Thành phần khí tồn trữ 1.3.4 Hóa chất tồn trữ 1.3.5 Bao bì 1.3.6 Sự thơng gió làm thống khí 1.4 Các phương pháp bảo quản trái tươi 1.4.1 Bảo quản nhiệt độ thường 1.4.2 Bảo quản lạnh 1.4.3 Phương pháp hóa học 1.4.4 Phương pháp xử lý nhiệt 1.4.5 Phương pháp bảo quản màng 1.4.6 Phương pháp chiếu xạ 1.5 Nấm bệnh gây hại quan trọng thường gặp tồn trữ trái có múi Chương II: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 2.1 PHƯƠNG TIỆN 2.1.1 Thời gian địa điểm vii 3 4 6 10 10 11 12 13 13 13 14 14 15 17 18 18 19 20 20 20 2.1.2 Đối tượng khảo sát 2.1.3 Vật liệu thí nghiệm 2.2 PHƯƠNG PHÁP 2.2.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng biện pháp xử lý nước nóng lên thời gian tồn trữ 2.2.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng biện pháp bảo quản lạnh (ở nhiệt độ lạnh khác nhau) lên thời gian tồn trữ trái cam Sồn 2.2.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng phương pháp bao gói polyethylene lên thời gian tồn trữ trái cam Sồn nhiệt độ phòng thí nghiệm 20 20 20 2.3 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU 2.3.1 Sự thay đổi màu sắc vỏ trái 2.3.2 Sự hao hụt trọng lượng 2.3.3 Tỉ lệ trái bị thiệt hại bệnh 2.3.4 Độ Brix 2.3.5 Hàm lượng đường tổng số 2.3.6 Hàm lượng vitamin C 2.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 22 22 23 23 23 23 24 25 Chương III: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 THÍ NGHIỆM 1: ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ 26 LÝ NƯỚC NĨNG LÊN THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CAM SỒN 3.1.1 Diễn biến giảm trọng lượng tươi (%) trình tồn trữ 3.1.2 Diễn biến thay đổi màu sắc (∆E) trái trình tồn trữ 3.1.3 Diễn biến thay đổi hàm lượng đường tổng số (%) nghiệm thức xử lý nước nóng theo thời gian tồn trữ 3.1.4 Sự thay đổi độ brix trái thời gian tồn trữ 3.1.5 Sự thay đổi hàm lượng vitamin C (mg/100g) thời gian tồn trữ nhiệt độ phòng thí nghiệm 3.1.6 Diễn biến tỉ lệ trái nhiễm bệnh điều kiện tồn trữ nhiệt độ phòng thí nghiệm 3.1.7 Sự tổn thương vỏ trái nhiệt độ cao 3.2 THÍ NGHIỆM 2: ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP BẢO QUẢN LẠNH LÊN THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CAM SOÀN 3.2.1 Tỉ lệ hao hụt trọng lượng (%) nghiệm thức nhiệt độ khác theo thời gian tồn trữ trái cam Soàn 3.2.2 Sự thay đổi độ brix theo thời gian tồn trữ viii 20 21 21 26 26 28 31 32 33 34 35 36 36 37 3.2.3 Sự thay đổi hàm lượng đường tổng số (%) theo thời gian tồn trữ 3.2.4 Sự thay đổi hàm lượng vitamin C theo thời gian tồn trữ 3.2.5 Diễn biến tỉ lệ nấm bệnh (%) theo thời gian tồn trữ 3.2.6 Sự thay đổi màu sắc (∆E) trái theo thời gian tồn trữ 3.3 THÍ NGHIỆM 3: ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP BAO GÓI BẰNG BAO POLYETHYLENE LÊN THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI CAM SỒN Ở NHIỆT ĐỘ PHỊNG THÍ NGHIỆM 3.3.1 Tỉ lệ hao hụt trọng lượng (%) theo thời gian tồn trữ 3.3.2 Sự thay đổi độ brix theo thời gian tồn trữ 3.3.3 Diễn biến tỉ lệ nấm bệnh (%) theo thời gian tồn trữ 3.3.4 Sự thay đổi màu sắc (∆E) trái cam Soàn theo thời gian tồn trữ điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm 3.3.5 Sự thay đổi hàm lượng vitamin C trái cam Soàn theo thời gian tồn trữ điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm 38 39 40 41 43 43 45 46 49 50 52 53 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO ix Phụ bảng 24: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm thu hoạch điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV = 0.90%; ns khơng Tổng bình phương 0,396 10 2,283 14 2,678 khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương 0,099 0,228 F tính 0,434 ns Phụ bảng 25: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 1,054 Sai số 10 1,784 Tổng cộng 14 2,838 CV = 0.78%; ns không khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương 0,263 0,178 F tính 1,476 ns Phụ bảng 26: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 6,023 Sai số 10 5,442 Tổng cộng 14 11,465 CV = 1.34%; ns không khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương 1,506 0,544 F tính 2,767 ns Phụ bảng 27: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 14,970 Sai số 10 6,449 Tổng cộng 14 21,420 CV = 1.42%; * khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 3,743 0,645 F tính 5,803 * Phụ bảng 28: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương 6,952 1,344 Nghiệm thức 27,809 Sai số 10 13,437 Tổng cộng 14 41,246 CV = 1.91%; * khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% F tính 5,174 * Phụ bảng 29: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương 27,491 0,660 Nghiệm thức 109,964 Sai số 10 6,598 Tổng cộng 14 116,561 CV = 1.23%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% F tính 41,667 ** Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng biện pháp tồn trữ lạnh (ở nhiệt độ khác nhau) lên thời gian tồn trữ trái cam Soàn Phụ bảng 30: Tỷ lệ hao hụt trọng lượng trái cam Soàn (%) vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương 29,858 0,240 Nghiệm thức 89,575 Sai số 1,917 Tổng cộng 11 91,492 CV = 10.33%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% F tính 124,589 ** Phụ bảng 31: Tỷ lệ hao hụt trọng lượng trái cam Soàn (%) vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 274,075 Sai số 7,247 Tổng cộng 11 281,322 CV = 8.81%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 91,358 0,906 F tính 100,856 ** Phụ bảng 32: Tỷ lệ hao hụt trọng lượng trái cam Soàn (%) vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 362,173 Sai số 10,613 Tổng cộng 11 372,787 CV = 6.92%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 120,724 1,327 F tính 90,999 ** Phụ bảng 33: Tỷ lệ hao hụt trọng lượng trái cam Soàn (%) vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 754,421 Sai số 20,949 Tổng cộng 11 775,370 CV = 11.93%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 251,474 2,619 F tính 96,034 ** Phụ bảng 34: Tỷ lệ hao hụt trọng lượng trái cam Soàn (%) vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 1092,252 Sai số 4,471 Tổng cộng 11 1096,723 CV = 4.57%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 364,084 0,559 F tính 651,389 ** Phụ bảng 35: Sự thay đổi hàm lượng đường tổng số (%) trái Cam Soàn vào thời điểm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 0,005 Sai số 0,012 Tổng cộng 11 0,017 CV = 0.78%; ns không khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương 0,002 0,001 F tính 1,238 ns Phụ bảng 36: Sự thay đổi hàm lượng đường tổng số (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 5,062 Sai số 0,082 Tổng cộng 11 5,144 CV = 1.84%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 1,687 0,010 F tính 164,839 ** Phụ bảng 37: Sự thay đổi hàm lượng đường tổng số (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 6,694 Sai số 0,106 Tổng cộng 11 6,801 CV = 1.99%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 2,231 0,106 F tính 167,902 ** Phụ bảng 38: Sự thay đổi hàm lượng đường tổng số (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 4,541 Sai số 0,354 Tổng cộng 11 4,895 CV = 3.37%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 1,514 0,044 F tính 34,190 ** Phụ bảng 39: Sự thay đổi hàm lượng đường tổng số (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 91,766 Sai số 0,209 Tổng cộng 11 91,975 CV = 3.40%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 30,589 0,026 F tính 1170,305 ** Phụ bảng 40: Sự thay đổi hàm lượng đường tổng số (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 113,585 Sai số 0,364 Tổng cộng 11 113,949 CV = 4.04%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 37,862 0,045 F tính 832,453 ** Phụ bảng 41: Sự thay đổi hàm lượng vitamin C (%) trái cam Soàn vào thời điểm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 19,661 Sai số 84,087 Tổng cộng 11 103,748 CV = 6.05%; ns khơng khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương 6,554 10,511 F tính 0,624 ns Phụ bảng 42: Sự thay đổi hàm lượng vitamin C (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương 555,037 Nghiệm thức 87,352 Sai số 642,389 Tổng cộng 11 CV = 7.36%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương F tính 185,012 10,919 16,944 ** Phụ bảng 43: Sự thay đổi hàm lượng vitamin C (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch F tính Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương 473,241 157,747 Nghiệm thức 52,692 ** 23,950 2,994 Sai số 497,191 Tổng cộng 11 CV = 4.23%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Phụ bảng 44: Sự thay đổi hàm lượng vitamin C (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương 424,633 Nghiệm thức 55,941 Sai số 480,574 Tổng cộng 11 CV = 7.18%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương F tính 141,544 6,993 20,242 ** Phụ bảng 45: Sự thay đổi hàm lượng vitamin C (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 2769,418 Sai số 119,259 Tổng cộng 11 2888,677 CV = 15.54%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 923,139 14,907 F tính 61,925 ** Phụ bảng 46: Sự thay đổi hàm lượng vitamin C (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 2349,476 Sai số 212,616 Tổng cộng 11 2562,092 CV = 23.80%; ** khác biệt thống kêở mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 783,159 26,577 F tính 29,468 ** Phụ bảng 47: Sự thay đổi độ brix trái cam Soàn vào thời điểm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 0,137 Sai số 0,293 Tổng cộng 11 0,430 CV = 1.73%; ns không khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương 0,046 0,037 F tính 1,242 ns Phụ bảng 48: Sự thay đổi độ brix trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình F tính phương Nghiệm thức 9,590 3,197 21,920 ** Sai số 1,167 0,146 Tổng cộng 11 10,757 CV = 2.99%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Phụ bảng 49: Sự thay đổi độ brix trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương 5,479 0,208 Nghiệm thức 16,436 Sai số 1,667 Tổng cộng 11 18,103 CV = 3.34%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% F tính 26,297 ** Phụ bảng 50: Sự thay đổi độ brix trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương Nghiệm thức 27,582 9,194 Sai số 1,667 0,613 Tổng cộng 11 32,489 CV = 5.33%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% F tính 14,990 ** Phụ bảng 51: Sự thay đổi độ brix trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 561,363 Sai số 2,793 Tổng cộng 11 564,157 CV = 5.04%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 187,121 0,349 F tính 535,908 ** Phụ bảng 52: Sự thay đổi độ brix trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 583,587 Sai số 2,713 Tổng cộng 11 586,300 CV = 4.89%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 194,529 0,339 F tính 573,549 ** Phụ bảng 53: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 0,193 Sai số 0,477 Tổng cộng 11 0,670 CV = 0.46%; ns khơng khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương 0,064 0,060 F tính 1,076 ns Phụ bảng 54: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 11,315 Sai số 0,853 Tổng cộng 11 12,167 CV = 0.59%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 3,772 0,107 F tính 35,381 ** Phụ bảng 55: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 52,577 Sai số 3,476 Tổng cộng 11 5,.054 CV = 1.16%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 17,526 0,435 F tính 17,526 ** Phụ bảng 56: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 239,341 Sai số 1,617 Tổng cộng 11 240,959 CV = 0.76%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 79,780 0,202 F tính 394,65 ** Phụ bảng 57: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 8536,789 Sai số 47,311 Tổng cộng 11 8584,100 CV = 0.76%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 2845,596 5,914 F tính 481,17 ** Phụ bảng 58: Sự thay đổi màu sắc ( E) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 9429,278 Sai số 5,320 Tổng cộng 11 9434,598 CV = 1.72%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 3143,093 0,665 F tính 4726,43 ** Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng phương pháp bao gói bao polyethylene lên thời gian bảo quản trái cam Sồn nhiệt độ phòng thí nghiệm Phụ bảng 59: Tỷ lệ hao hụt trọng lượng trái cam Soàn (%) vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 54,529 Sai số 12 0,739 Tổng cộng 17 55,269 CV = 26.01; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 10,906 0,062 F tính 177,000 ** Phụ bảng 60: Tỷ lệ hao hụt trọng lượng trái cam Soàn (%) vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 257,775 Sai số 12 0,241 Tổng cộng 17 258,016 CV = 6.64; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 51,555 0,020 F tính 2569,699 ** Phụ bảng 61: Tỷ lệ hao hụt trọng lượng trái cam Soàn (%) vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương 104,503 0,033 Nghiệm thức 522,516 Sai số 12 0,396 Tổng cộng 17 522,912 CV = 5.48%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% F tính 3166,274 ** Phụ bảng 62: Sự thay đổi hàm lượng vitamin C (%) trái cam Soàn vào thời điểm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 73,727 Sai số 12 160,227 Tổng cộng 17 233,955 CV = 6.77%; ns không khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương 14,745 13,352 F tính 1,104 ns Phụ bảng 63: Sự thay đổi hàm lượng vitamin C (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 109,672 Sai số 12 177,141 Tổng cộng 17 286,813 CV = 7.90%; ns không khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương 21,934 14,762 F tính 1,486 ns Phụ bảng 64: Sự thay đổi hàm lượng vitamin C (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 243,637 Sai số 12 71,268 Tổng cộng 17 314,905 CV = 5.51%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 48,727 5,939 F tính 8,205 * Phụ bảng 65: Sự thay đổi hàm lượng vitamin C (%) trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 401,283 Sai số 12 197,270 Tổng cộng 17 598,553 CV = 10.21%; * khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 80,257 16,439 F tính 4,882 * Phụ bảng 66: Sự thay đổi độ brix trái cam Soàn vào thời điểm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 0,098 Sai số 12 1,233 Tổng cộng 17 1,331 CV = 2.87%; ns khơng khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương 0,020 0,103 F tính 0,190 ns Phụ bảng 67: Sự thay đổi độ brix trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 4,476 Sai số 12 1,035 Tổng cộng 17 5,511 CV = 2.35%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 0,895 0,086 F tính 10,377 ** Phụ bảng 68: Sự thay đổi độ brix trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 12,487 Sai số 12 8,001 Tổng cộng 17 20,487 CV = 5.58%; * khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 2,497 0,667 F tính 3,746 ns Phụ bảng 69: Sự thay đổi độ brix trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 12,487 Sai số 12 8,001 Tổng cộng 17 20,487 CV = 5.58%; * khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phương 2,497 0,667 F tính 3,746 * Phụ bảng 70: Sự thay đổi màu sắc trái cam Soàn vào thời điểm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 0,492 Sai số 12 1,871 Tổng cộng 17 2,362 CV = 0.91%; ns không khác biệt ý nghĩa thống kê Trung bình bình phương 0,098 0,156 F tính 0,631 ns Phụ bảng 71: Sự thay đổi màu sắc trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 252,455 Sai số 12 1,058 Tổng cộng 17 253,512 CV = 0.66%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 50,491 0,088 F tính 572,918 ** Phụ bảng 72: Sự thay đổi màu sắc trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 316,347 Sai số 12 27,272 Tổng cộng 17 343,619 CV = 3.30%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 63,269 2,273 F tính 27,840 ** Phụ bảng 73: Sự thay đổi màu sắc trái cam Soàn vào thời điểm tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Nghiệm thức 469,088 Sai số 12 61,834 Tổng cộng 17 530,922 CV = 4.84%; ** khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 93,818 5,153 F tính 18,207 ** SỐ LIỆU NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ PHỊNG THÍ NGHIỆM Ngày 26/08/06 27/08/06 28/08/06 29/08/06 30/08/06 31/08/06 1/9/2006 2/9/2006 3/9/2006 4/9/2006 5/9/2006 6/9/2006 7/9/2006 8/9/2006 9/9/2006 10/9/2006 11/9/2006 12/9/2006 13/09/06 14/09/06 15/09/06 16/09/06 17/09/06 18/09/06 19/09/06 20/09/06 21/09/06 22/09/06 23/09/06 24/09/06 25/09/06 26/09/06 Sáng Nhiệt độ Ẩm độ 28 80 29 79 30 77 29 83 29 77 28 83 27 79 27 78 28 79 29 71 29 85 28 87 29 79 28 83 31 80 29 78 28 81 31 80 28 86 29 71 28 82 29 80 29 80 27 77 29 71 28 80 29 78 28 88 30 81 31 87 29 78 29 80 Chiều Nhiệt độ Ẩm độ 29 60 28 69 31 79 28 60 26 66 28 75 28 61 28 77 29 79 29 74 28 78 29 79 29 71 31 71 28 75 32 66 29 81 27 81 30 72 28 71 28 79 27 82 29 76 28 78 29 68 29 68 29 77 29 78 27 76 28 79 31 75 27 82 27/09/06 28/09/06 29/09/06 Trung bình 28 27 28 88 77 86 28 28 30 76 78 72 28,66 80,26 28,63 73,97 Trung bình nhiệt độ Trung bình ẩm độ 28,645 77,115 ... thực đề tài: Ảnh hưởng số biện pháp xử lý sau thu hoạch đến phẩm chất thời gian tồn trữ trái cam Soàn Đề tài thực nhằm mục đích: Tìm quy trình bảo quản sau thu hoạch trái cam Soàn để giúp nâng... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o - NGUYỄN THỊ YẾN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CAM SOÀN Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: ... chấm luận văn tốt nghiệp chấp thu n luận văn đính kèm với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CAM SOÀN” Do sinh viên Nguyễn Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CAM SOÀN, ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI CAM SOÀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay