ẢNH HƯỞNG CỦ A CHẤT HỮU CƠ , NỒNG ĐỘ BA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LAN Dendrobium sp. IN VITRO

92 28 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊKIM HỒNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT HỮU CƠ, NỒNG ĐỘ BA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LAN Dendrobium sp IN VITRO Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸSƯTRỒNG TRỌT Cầ n Thơ- 6/ 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊKIM HỒNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT HỮU CƠ, NỒNG ĐỘ BA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LAN Dendrobium sp IN VITRO Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸSƯTRỒNG TRỌT Giáo viên hướng dẫ n LÂM NGỌC PHƯƠNG Cầ n Thơ– 6/ 2008 BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Luậ n vă n Tố t nghiệ p Kỹsưngành Trồng Trọt với đ ềtài: “Ảnh hưở ng củ a chấ t hữu cơvà nồ ng đ ộBA lên sựsinh trưở ng, phát triể n củ a lan Dendrobium sp in vitro” Do sinh viên Nguyễ n ThịKim Hồng thực hiệ n Kính chuyể n lên hộiđồng chấ m Luậ n vă n Tốtnghiệ p Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cầ n Thơ, ngày.… tháng……nă m 2008 Cán bộhướ ng dẫ n Lâm Ngọ c Phương ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đ oan đ ây công trình nghiên cứu bả n thân Các sốliệ u, kế t trình bày Luậ n vă n Tốt nghiệ p trung thực chưa cơng bốtrong bấ t kỳcơng trình luậ n vă n trước đ ây Tác giảluậ n vă n Nguyễ n ThịKim Hồ ng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu iii CẢM TẠ Qua nă m học tậ p rèn luyệ n tạ i trườ ng Đạ i học Cầ n Thơ, em nhậ nđ ược rấ t nhiề u sựquan tâm hướng dẫ n chỉdạ y tậ n tình củ a q thầ y đ ểhơm em hồn thành đ ược luậ n vă n tốt nghiệ p Xin tỏlòng biế t ơn sâu sắ cđ ế n: - Cha, mẹđ ã hế t lòng ni khơn lớn nên ngườ i - Cô Lâm Ngọ c Phương, người đ ã tậ n tình hướng dẫ n, gợi ý cho lờ i khun bổích việ c nghiên cứu hồn thành luậ n vă n - Quý thầ y cô trườ ng Đạ i Học Cầ n Thơđã truyề nđ t kiế n thức quí báu cho em suố t nă m họ c Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Xin chân thành cám ơn: - Các thầ y cô anh chịtrong Bộmôn Sinh lý- Sinh hóa tạ ođ iề u kiệ n cho em hồn thành tố t đềtài - Cơ CốVấ n Học Tậ p tậ n tình y, đ ộng viên em suố t khoá học - Các bạ n lớp Trồ ng Trọt khóa 30 ln gắ n bó, đ ộng viên giúp đỡem suốtkhóa học Cầ n Thơ , ngày… tháng… nă m 2007 Nguyễ n ThịKim Hồ ng iv TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họvà tên: NGUYỄN THỊKIM HỒNG Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Sinh ngày: 28/03/1985 Nơ i sinh: ấ p Tường Trí xã Nhơn Bình huyệ n Trà Ôn tỉ nh Vĩ nh Long Con ông Nguyễ n Vă n Xuyên bà Nguyễ n ThịKim Hộ Đã tốt nghiệ p Tú Tài nă m 2003 tạ i Trường phổthông Trung họ c Châu Vă n LiêmTP Cầ n Thơ Trúng tuyể n vào trường Đạ i học Cầ n Thơnă m 2004, họ c lớp Trồng Trọ t, khóa 30, thuộc Khoa Nơng Nghiệ p Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đạ i học Cầ n Thơ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ngày … tháng … nă m 2007 Ngườikhai ký tên NGUYỄN THỊKIM HỒNG v MỤC LỤC Nộ i dung Trang Trang phụbìa i Trang kính trình hộ iđ ồng ii Lờ i cam đoan iii Cả m tạ iv Tiể u sửcá nhân v Mục lục vi Danh sách hình ix Danh sách bả ng x Danh sách từviế t tắ t xi Tóm lược xii Mởđ ầ u Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 3cứu Chương I LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Sơlược họlan 1.1.1 Những nét sơlượ c 1.1.2 Đặ cđ iể m sinh học lan Dendrobium 1.1.3 Giá trịcủ a họlan 1.1.3.1 Giá trịkinh tế 1.1.3.2 Giá trịkhác 1.2 Sơlược vềkỹthuậ t nuôi cấ y mô 1.2.1 Cơsởkhoa học 1.2.2 Lị ch sửnuôi cấ y mô 1.2.3 Kỹthuậ t nhân giố ng hoa lan 1.2.4 Môi trường nuôi cấ y 1.3 Các nghiên cứu vềnuôi cấ y mô giống lan Denrobium Chương II PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 15 18 2.1 Phương tiệ n 2.1.1 Vậ t liệ u thực vậ t 18 vi 2.1.2 Trang thiế t bịvà hoá chấ t 18 2.2 Phương pháp 18 2.1 Thí nghiệ m1 19 2.1 Thí nghiệ m2 19 2.1 Thí nghiệ m3 20 Các chỉtiêu theo dõi 21 Phương pháp xửlý sốliệ u 21 CHƯƠNG 3-KẾT QUẢTHẢO LUẬN 22 3.1 Hiệ u quảcủ a than hoạ t tính chấ t hữu cơlên sựsinh 22 trưởng cụm chồinhỏcủa giố ng lan Dendrobium sp 3.1.1 Trọ ng lượng tươi 22 3.1.2 Sốlá 23 3.1.3 Sốrễ 27 3.1.4 Chiề u cao gia tă ng 28 Trung tâm 3.1.5 HọcSố liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 32 cứu chồ i 3.2 Ảnh hưởng chấ tđ iề u hòa sinh trưởng BA chấ t hữu 37 lên sựphát triể n cụm chồ i nhỏgiố ng lan Dendrobium sp 3.2.1 Trọ ng lượng tươi 37 3.2.2 Sốlá 38 3.2.3 Sốrễ 42 3.2.4 Chiề u cao gia tă ng 43 3.2.5 Sốchồ i 47 3.3 Ảnh hưởng củ a chấ tđ iề u hòa sinh trưởng BA chấ t hữu lên sựphát triể n cụm chồ i có giống lan Dendrobium sp 50 3.3.1 Trọ ng lượng tươi 50 3.2.2 Sốlá 51 3.2.3 Sốrễ 55 3.2.4 Chiề u cao gia tă ng 57 3.2.5 Sốchồ i 61 65 vii CHƯƠNG - KẾT LUẬN ĐỀNGHỊ 65 4.1 Kế t luậ n 65 4.2 Đềnghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤCHƯƠNG Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu viii DANH SÁCH HÌNH Hình Tựa hình 3.1 Cụ m chồ i nhỏlan Dendrobium sp 50 NSKC môi trườ ng 22 Trang MS không than có bổsung chuố i xiêm chín cắ t nhỏ 3.2 Cụ m chồi nhỏ lan Denbium sp sau 40 NSKC mơi 31 trường MS/2 có bổsung chuối xiêm chín xay khơng BA (A) có bổsung chuố i già sống cắ t nhỏBA 1mg/l (B) 3.3 Cụ m chồ i nhỏlan Dendrobium sp 40 NSKC môi trườ ng 41 MS/2 có bổsung mg/l BA chuố i già số ng cắ t nhỏ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ix Bả ng 2.17: Sốchồ i 50 NSKC Tổng bình Trung bình phương bình phương 0,192 0,192 0,0468 Chấ t hữu cơ(B) 8,019 4,009 0,9762 AxB 45,876 22,938 5,5850 Sai số 12 49,285 4,107 Tổ ng 14 103,372 Nguồn biế n độ ng Độtựdo Than hoạ t tính (A) CV (%) Giá trịF 15,72 Thí nghiệ m2 Bả ng 2.18: Trọng lượng tươ i gia tă ng 40 NSKC Nguồn biế nđ ộng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình phươ ng bình phương Giá trịF Trung tâm Học @ Tài liệu học tập nghiên Nồng độBA (A)liệu ĐH Cần Thơ 2508182,292 1254091,146 23,5795 cứu Chấ t hữu cơ(B) 1954607,02 651535,673 12,2502 AxB 420611,974 70101,996 1,3181 Sai số 24 1276454,77 53185,615 Tổ ng 35 6159856,057 CV (%) LSD0,05 17,39 Bả ng 2.19: Tỷlệgia tă ng sốlá sau 10 NSKC Nguồ n biế nđ ộ ng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình phương bình phương Giá trịF Nồng độBA (A) 0,158 0,079 1,8608 Chấ t hữu cơ(B) 0,194 0,065 1,5201 AxB 0,132 0,022 0,5192 Sai số 24 1,021 0,043 Tổ ng 35 1,505 CV (%) 18,63 Bả ng 2.20: Tỷlệgia tă ng sốlá (%) sau 20 NSKC Nguồ n biế nđ ộ ng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình phương bình phương Giá trịF Nồng độBA (A)liệu ĐH Cần Thơ 0,654 0,327 tập nghiên 0,8585 cứu Trung tâm Học @ Tài liệu học Chấ t hữu cơ(B) 3,723 1,241 3,2607 AxB 3,019 0,503 1,3218 Sai số 24 9,135 0,381 Tổ ng 35 16,53 CV (%) Ghi chú: sốliệ u biến đổisang log(x+10) 37,07 Bả ng 2.21: Tỷlệgia tă ng sốlá sau 30 NSKC Nguồ n biế nđ ộ ng Độtựdo Tổng bình Trung bình phương bình phươ ng Giá trịF Nồng độBA (A) 0,004 0,002 0,9502 Chấ t hữu cơ(B) 0,023 0,008 3,3757 AxB 0,024 0,004 1,8003 Sai số 24 0,054 0,002 Tổ ng 35 0,104 CV (%) 4,27 Ghi chú: sốliệ u biến đổisang log(x+10) Bả ng 2.22: Tỷlệgia tă ng sốlá sau 40 NSKC Nguồn biế nđ ộng Độtựdo Tổng bình Trung bình phương bình phươ ng Giá trịF Nồng độBA (A) 0,000 0,0882 Trung tâm Học liệu ĐH2 Cần Thơ0,001 @ Tài liệu học tập nghiên cứu Chấ t hữu cơ(B) 0,021 0,007 2,3886 AxB 0,034 0,006 1,9194 Sai số 24 0,070 0,003 Tổ ng 35 0,126 CV (%) Ghi chú: sốliệ u biến đổisang log(x+10) 4,69 Bả ng2.23: Sốrễđư ợc tạ o thành 40 NKSC Nguồ n biế nđ ộ ng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình phương bình phương Giá trịF Nồng độBA (A) 0,020 0,010 1,1518 Chấ t hữu cơ(B) 0,009 0,003 0,3663 AxB 0,166 0,028 3,2624 Sai số 24 0,203 0,008 Tổ ng 35 0,398 CV (%) 7,67 Ghi chú: sốliệ u đ ược biế n đổisang log(x+10) Bả ng 2.24: Chiề u cao gia tă ng tương đ ố i 10 NSKC Nguồ n biế nđ ộ ng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình phương bình phương Giá trịF Trung tâm Học @ Tài liệu học tập nghiên Nồng độBA (A)liệu ĐH 2Cần Thơ734,934 367,467 1,7024 cứu Chấ t hữu cơ(B) 729,245 243,082 1,1262 AxB 2470,519 411,753 1,9076 Sai số 24 5180,404 215,850 Tổ ng 35 9115,101 CV (%) 29,77 Bả ng 2.25: Chiề u cao gia tă ng tương đ ố i 20 NSKC Nguồ n biế nđ ộ ng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình phương bình phương Giá trịF Nồng độBA (A) 8231,775 4115,887 5,8444 Chấ t hữu cơ(B) 3092,735 1030,912 1,4638 AxB 6138,961 1023,160 1,4528 Sai số 24 16901,951 704,248 Tổ ng 35 34365,422 CV (%) 26,62 Bả ng 2.26: Chiề u cao gia tă ng tương đố i 30 NSKC Nguồn biế nđ ộng Độtựdo Tổng bình Trung bình bình phương phương Giá trịF Nồng độBA (A)liệu ĐH Cần 18923,796 7,0236 cứu Trung tâm Học Thơ @ Tài liệu 9461,898 học tập nghiên Chấ t hữu cơ(B) 10660,585 3553,528 2,6378 AxB 7135,615 1189,275 0,8828 Sai số 24 32331,871 1347,161 Tổ ng 35 69051,903 CV (%) 25,40 Bả ng 2.27: Chiề u cao gia tă ng tương đố i 40 NSKC Nguồn biế nđ ộng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình bình phương phươ ng Giá trịF Nồng độBA (A) 41538,446 20769,223 10,7390 Chấ t hữu cơ(B) 19644,396 6548,132 3,3858 AxB 20029,304 3338,217 1,7261 Sai số 24 46415,921 1933,997 Tổ ng 35 127628,066 CV (%) 23,39 Bả ng 2.28: Sốchồi 10 NSKC Nguồn biế nđ ộng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình bình phương phươ ng Giá trịF Trung tâm Học Thơ 0,861 @ Tài liệu học tập nghiên Nồng độBA (A)liệu ĐH Cần 0,431 0,4724 cứu Chấ t hữu cơ(B) 15,735 5,245 5,7530 AxB 15,332 2,555 2,8027 Sai số 24 21,881 0,912 Tổ ng 35 53,810 CV (%) 31,79 Bả ng 2.29: Sốchồ i 20 NSKC Nguồn biế nđ ộng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình bình phương phươ ng Giá trịF Nồng độBA (A) 0,065 0,032 0,0168 Chấ t hữu cơ(B) 48,578 16,193 8,4558 AxB 17,066 2,844 1,4853 Sai số 24 45,959 1,915 Tổ ng 35 111,667 CV (%) 24,45 Bả ng 2.30: Sốchồ i 30 NSKC Nguồ n biế nđ ộ ng Độtựdo Tổng bình Trung bình bình phương phương Giá trịF Nồng độBA (A) 0,183 0,0411 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ0,365 @ Tài liệu học tập nghiên cứu Chấ t hữu cơ(B) 43,452 14,484 3,2574 AxB 26,343 4,391 0,9874 Sai số 24 106,718 4,447 Tổ ng 35 176,879 CV (%) 23,25 Bả ng 2.31: Sốchồ i 40 NSKC Nguồ n biế n độ ng Độtựdo Tổng bình Trung bình bình phươ ng phươ ng Giá trị F Nồng độBA (A) 0,673 0,336 0,0468 Chấ t hữu cơ(B) 62,090 20,697 2,8788 AxB 66,207 11,035 1,5348 Sai số 24 172,544 7,189 Tổ ng 35 301,514 CV (%) 19,47 Thí nghiệ m3 Bả ng 2.32: Trọng lượng tươ i gia tă ng 40 NSKC Nguồ n biế n độ ng Độtựdo Tổng bình Trung bình bình phươ ng phươ ng Giá trị F Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Nồng độBA (A) 18286,019 9143,009 3,1878 Chấ t hữu cơ(B) 11854,399 3951,466 1,3777 AxB 12021,319 2003,553 0,6986 Sai số 24 68834,701 2868,113 Tổ ng 35 110996,437 CV (%) 28,83 Bả ng 2.33: Sốlá gia tă ng sau 10 NSKC Nguồ n biế nđ ộ ng Độtựdo Tổng bình Trung bình bình phươ ng phươ ng Giá trịF Nồng độBA (A) 0,245 0,123 4,1449 Chấ t hữu cơ(B) 0,113 0,038 1,2790 AxB 0,074 0,012 0,4194 Sai số 24 0,710 0,030 Tổ ng 35 1,143 CV (%) 8,28 Ghi chú: sốliệ u đ ược biế n đổisang log(x+10) Bả ng 2.34: Sốlá gia tă ng sau 20 NSKC Nguồ n biế nđ ộ ng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình bình phươ ng phươ ng Giá trịF Nồng độBA (A) 0,168 0,084 2,5317 Chấ t hữu cơ(B) 0,139 0,046 1,3989 AxB 0,053 0,009 0,2643 Sai số 24 0,797 0,033 Tổ ng 35 1,157 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CV (%) Ghi chú: sốliệ u biến đổisang log(x+10) 8,15 Bả ng 2.35: Sốlá gia tă ng sau 30 NSKC Nguồ n biế n độ ng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình bình phươ ng phương Giá trịF Nồng độBA (A) 0,132 0,066 1,8266 Chấ t hữu cơ(B) 0,170 0,057 1,5631 AxB 0,086 0,014 0,3984 Sai số 24 0,868 0,036 Tổ ng 35 1,256 CV (%) 7,95 Ghi chú: sốliệ u đ ược biế n đổisang log(x+10) Bả ng 2.36: Sốlá gia tă ng sau 40 NSKC Nguồn biế nđ ộng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình bình phươ ng phư ơng Giá trị F Nồng độBA (A) 0,078 1,8128 Trung tâm Học liệu ĐH 2Cần Thơ0,155 @ Tài liệu học tập nghiên cứu Chấ t hữu cơ(B) 0,160 0,053 1,2484 AxB 0,126 0,021 0,4895 Sai số 24 1,027 0,043 Tổ ng 35 1,469 CV (%) Ghi chú: sốliệ u biến đổisang log(x+10) 7,85 Bả ng 2.37: Sốrễđượ c tạ o thành 40 NKSC Nguồ n biế n độ ng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình bình phươ ng phương Giá trịF Nồng độBA (A) 0,307 0,154 27,0019 Chấ t hữu cơ(B) 0,104 0,035 6,1044 AxB 0,031 0,005 0,9073 Sai số 24 0,137 0,006 Tổ ng 35 0,579 CV (%) 5,99 Ghi chú: sốliệ u đ ược biế n đổisang log(x+10) Bả ng 2.38: Chiề u cao gia tă ng tương đ ối sau 10 NSKC Nguồ n biế n độ ng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình bình Giá trịF Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơphư @ơng Tài liệu học tập nghiên cứu phương Nồng độBA (A) 209,659 104,830 16,7003 Chấ t hữu cơ(B) 52,698 17,566 2,7984 AxB 54,501 9,083 1,4471 Sai số 24 150,651 6,277 Tổ ng 35 467,509 CV (%) 19,60 Bả ng 2.39: Chiề u cao gia tă ng tương đ ối sau 20 NSKC Nguồ n biế n độ ng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình bình phươ ng phương Giá trịF Nồng độBA (A) 395,125 197,562 8,2069 Chấ t hữu cơ(B) 322,302 107,434 4,4629 AxB 321,148 53,525 2,2235 Sai số 24 577,742 24,073 Tổ ng 35 1616,317 CV (%) 19,50 Bả ng 2.30: Chiề u cao gia tă ng tương đ ối sau 30 NSKC Nguồ n biế n độ ng Nồng độBA (A) Độtựdo Tổ ng bình Trung bình bình phươ ng phương 1457,028 728,514 Giá trịF 20,6119 Chấ t hữu (B) liệu ĐH Cần 89,400 2,5294 cứu Trung tâm Học Thơ268,200 @ Tài liệu học tập nghiên AxB 657,445 109,574 Sai số 24 848,265 35,344 Tổ ng 35 3230,938 CV (%) 15,42 3,1002 Bả ng 2.41: Chiề u cao gia tă ng tương đ ối sau 40 NSKC Nguồ n biế n độ ng Độtựdo Tổ ng bình Trung bình bình phươ ng phương Giá trịF Nồng độBA (A) 2761,927 1380,964 13,1025 Chấ t hữu cơ(B) 1080,817 360,272 3,4182 AxB 933,823 155,637 1,4767 Sai số 24 2529,533 105,397 Tổ ng 35 7306,100 CV (%) 16,59 Bả ng 2.42: Sốchồ i 10 NSKC Nguồ n biế n độ ng Độtựdo Tổng bình Trung bình bình phươ ng phươ ng Giá trị F Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Nồng độBA (A) 0,147 0,073 3,8726 Chấ t hữu cơ(B) 0,113 0,038 1,9855 AxB 0,261 0,043 2,2970 Sai số 24 0,454 0019 Tổ ng 35 0,974 CV (%) Ghi chú: sốliệ u đ ược biế n đổisang log(x+10) 8,17 Bả ng 2.43: Sốchồ i 20 NSKC Nguồ n biế n độ ng Độtựdo Tổng bình Trung bình bình phươ ng phươ ng Giá trị F Nồng độBA (A) 0,080 0,040 1,7178 Chấ t hữu cơ(B) 0,226 0,075 3,2254 AxB 0,223 0,037 1,5968 Sai số 24 0,559 0,023 Tổ ng 35 1,088 CV (%) 8,19 Ghi chú: sốliệ u đ ược biế n đổisang log(x+10) Bả ng 2.44: Sốchồ i 30 NSKC Nguồ n biế n độ ng Độtựdo Tổng bình Trung bình bình phươ ng phươ ng Giá trị F Trung tâm Học Thơ @ Tài liệu2888,490 học tập nghiên Nồng độBA (A)liệu ĐH Cần 5776,980 2,0392 cứu Chấ t hữu cơ(B) 14266,754 4755,585 3,3573 AxB 19070,985 3178,497 2,2440 Sai số 24 33995,310 1416,471 Tổ ng 35 73110,029 CV (%) 36,98 Bả ng 2.45: Sốchồ i 40 NSKC Nguồ n biế n độ ng Độtựdo Tổng bình Trung bình bình phươ ng phươ ng Giá trị F Nồng độBA (A) 25372,497 12686,248 3,8143 Chấ t hữu cơ(B) 9900,124 3300,041 0,9922 AxB 29393,333 4898,889 1,4729 Sai số 24 79823,715 3325,988 Tổ ng 35 144489,669 CV (%) 37,58 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊKIM HỒNG ẢNH HƯỞNG C A CHẤT HỮU C , NỒNG ĐỘ BA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN C A LAN Dendrobium sp IN VITRO Trung tâm Học liệu... vitamin, đ iề u kiệ n thoáng khí lên s sinh trưởng cụ m chồ i lan Dendrobium Burana Fancy hay khả o sát ả nh hưở ng củ a BA, NAA lên sựnhân nhanh protocom từlát mỏ ng protocom lan Dendrobium sonia... protein, lipid chấ t nhưCa, Fe, Mg, F, I… Ngoài cơm chuố i ch a nhiề u chấ t x , vài loạ i vitamin, đ ặ c biệ t vitamine nhóm B (B 1, B 2, B6 ), vitamine C, E, D… Trong 100 g phầ ă nđ ược củ chuố
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦ A CHẤT HỮU CƠ , NỒNG ĐỘ BA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LAN Dendrobium sp. IN VITRO, ẢNH HƯỞNG CỦ A CHẤT HỮU CƠ , NỒNG ĐỘ BA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LAN Dendrobium sp. IN VITRO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay