Xây Dựng Chiến Lược Toàn Diện Để Tăng Cường Khả Năng Tiếp Cận Dịch Vụ Tài Chính Vi Mô (Của Người Nghèo)

55 45 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 04:20

Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ NGÂN HÀNG TH GI I VI T NAM: XÂY D NG CHI N L C TOÀN DI N T NG C NG KH N NG TI P C N D CH V TÀI CHÍNH VI MÔ [C A NG I NGHÈO] T ng c ng Ph m vi, Hi u qu Tính b n v ng Ph n II: Các l a ch n cho m t Chi n l c Toàn di n DFC S.A 06/02/2007 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mô Vi t Nam: Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n [c!a ng i nghèo ng i có thu nh p th"p] n D#ch v$ Tài Vi mơ T ng c ng Ph m vi, Hi u qu Tính b n v ng Ph n II: Các l a ch n cho m t Chi n l c Tồn di n 1.Tóm t t Gi i thi u A)Môi tr ng Chính sách, v n nh ng h n ch : C ch tín d ng c tr c p, Lãi su t Giao d ch b t bu c B) Các v n h n ch v T ch c, N ng l c nhân s nh ch 154 a) Các v n h n ch v N ng l c nhân s T ch c i) Danh m c ch t l ng s n ph m Tài vi mơ ii) Các v n v tính b n v ng ho t ng tài iii) Th tr ng b phân tán r i rác Kinh t theo quy mô b) Các v n v T ch c cho ngành Tài vi mô Nh ng l a ch n vi c gi i quy t v n ó 19 i) Vai trò c a T ch c qu n chúng ii) B lu t v ng x cho cho MFP không chuy n i C) Các v n v Môi tr ng pháp lý qu n lý ngành Tài vi mơ ang ti n tri n 22 a) Ngh nh v "T ch c Ho t ng c a T ch c Tài vi mơ t i Vi t Nam b) Các v n khác v Qu n lý pháp lý M t chi n l c cho vi c t ng c ng ti p c n Tài Vi mô: Xem xét l i ch n l a 27 A) Nh ng l a ch n cho vi c t o mơi tr ng sách thu n l i ngành Tài vi mơ 27 B) Nh ng l a ch n Bi n pháp C i thi n khuôn kh T ch c, N ng l c nhân s nh ch cho ngành Tài vi mơ C quan qu n lý 32 a) Các l a ch n Bi n pháp c i thi n C i thi n T ch c N ng l c nhân s .32 b) H tr k thu t Xây d ng n ng l c c i u ch nh cho phù h p .33 c) Các l a ch n cho Vai trò phù h p h n c a T ch c qu n chúng 34 C) Các l a ch n có th có C i thi n Khn kh Pháp lý Qu n lý .35 a) Th c thi Ngh nh 28 35 b) Các bi n pháp/Hành ng pháp lý khác ph i c ti n hành 39 K t lu n: Nh ng i u ki n nh ng nhân t có th c a m t chi n l c t ng c ng kh n ng ti p c n tài vi mơ 40 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ Tóm t t Vi t Nam ã t c nh ng ti n b k cơng cu c gi m nghèo ói th p k v a qua nh ng v n kho ng 4,6 tri u h gia ình (kho ng h n 20% dân s m t chút) s ng nghèo ói Vi t Nam v n m t nh ng qu c gia nghèo h n th gi i Khi Vi t Nam ti p t c sách kinh t tài n sách nh h ng kinh t th tr c c lên (ch y u là) t o công n vi c làm c ng s c gi m b i tác nh hi u qu c a làm sâu s c thêm ng c a c m nh n ng c a vi c thu hút liên t c nh ng lao ng ng h n (ho c ng khơng có vi c làm n nh ng n c khác thông qua nơng thơn Ngành tài vi mơ ã ang phát tri n r t nhanh chóng, nhi u ng i tin r ng tài vi mơ ã óng góp tích c c r t l n cho vi c gi m nghèo ói ! c tính kho ng t 70% ng i nghèo có th ti p c n ng tích thành th Vi t Nam gia nh p WTO, nghèo ói nơng thơn vào nh ng khu v c thành th n ng trình di dân) t ng l c nh ng tác n 80% s c m t s lo i hình d ch v tài chính, h"u h t d i d ng kho n ti t ki m hay tín d ng ng n h n (và s 20% -30% l i có l n m lo i ho t ng m ng l l i an sinh xã h i c a ph ) Tuy nhiên, Vi t Nam v n ch a có m t chi n c tồn di n nh t quán cho ngành tài vi mơ, cho t i g"n ây th m chí v n ch a nh hình m t sách cho ngành cu i vi c h i nh p tài vi mơ vào ngành tài Có l v y mà ngành tài vi mơ v n manh mún, thi u lu t l hi u qu c v m t ti t ki m l n cho vay mà i u làm gi m ch t l d#a t i s b n v ng, h n ch t c phát tri n n tài vi mơ khơng th h i nh p hồn tồn v i ngành tài c a Vi t Nam C th h n, c c tr ng c a tài vi mơ Vi t Nam là: (a) khn kh sách khơng hi u qu b bi n d ng, k t qu c a c ch tín d ng c tr c p, làm bi n d ng tr c p lãi su t chuy n giao ti t ki m b t bu c (b) vi c quan tâm không "y th ch c"n thi t cách/hi n cho tài vi mơ tr i hóa nhanh chóng i ch a áp $ng t i n ng l c c a ng thành m t ph"n c a ngành tài ang ng m xã h i c bi t Vi t Nam Tuy nhiên, ng th gi i ã kiên trì ch$ng minh r ng ti p c n nh t quán thu n ti n i v i mơi tr (a) Lãi su t Chính ph áp tr ng i nghèo kh p n tín d ng d ch v ó ng sách mang tính kh thi t mà VBSP áp s t ng ng v i n&a m$c lãi su t th c h"u h t MFP khác áp Chính sách khơng khuy n khích huy ti t ki m k t qu tín d ng “ m i v i nh ng khu v c t%nh nghèo nh t, ch c tài khác quan tr#ng h n giá c c a d ch v l n gây c n tr cc i ã ang n i Vi t Nam gây nh"m l n d ch v tài v i chi tr b o ch n s có v trí cho m t vài n m t i Nh ng v n i Vi t Nam, (c) khn kh pháp lý sách ang chuy n c t t nhu c"u c a ngành tài vi mơ Nh ng v n lên m t ph"n b i xu h xã h i Chi tr b o ng ph m vi cung c p, e c chia theo ph"n” cho ng ng i nghèo 'i u c ng h n ch kh n ng c a nh ng t ch$c tài vi mơ khác ph c v ng i có thu nh p Xây d ng Chi n l th p ng tr c Toàn di n i nghèo t ng c ng kh n ng ti p c n c nh tranh th tr n Tài vi mơ ng làm suy gi m ti m n ng t ng ng c a h# (b) Chính sách chuy n giao u quy n kho ng 80% ngu(n l c tài huy ng c c a Ngân hàng Ti t ki m B u i n Vi t Nam (VPSC) sang cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam (VDB) S m t cân i gi a th i h n ngu(n l c (kho ng 80% dài h n) ngu(n l c VDB (h"u h t trung h n), tác tr nh k) gi m d"n n* l c huy m$c lãi su t c p c"n thi t cho doanh nghi p nh+ v a tr cách kho n vay cho ng ngu(n l c khu v c nông thôn thành th nh ng lý phi th tr (c) VDB cho doanh nghi p v a nh+ vay vùng xa ng ng tiêu c c lên VPSC v kh n ng kho n kh n ng sinh l i d n d t VPSC theo c a c c chuy n giao v i t c VPSC huy có th c nh tranh th tr ng c tr c p c s "u t vào nh ng vùng sâu ng bên ngồi Chính sách v lãi su t c c p có th n cho SOCB JSCB th y h p d n h n c ng cho doanh nghi p v a nh+ vay – ngày h thành th - ng n th tr i h nghèo thu nh p th p b lo i tr m t hình th$c tài ó) che d u nh ng v n n m sâu d Nh ng v n i tiêu dùng gi m quy mô h n n a Ph m vi v th ch r ng l n sâu c a ngành tài vi mơ 24% nh ng ng ng ng hoàn toàn kh+i vi c ti p c n v t ch$c, n ng l c ng i ngành m t ph"n nh ng v n v sách nh mang tính h th ng nh th b n thân (a) Ph m vi h n ch ch t l Vi t Nam (ch% m t s n i, t ch$c ã nêu c b c l b n l,nh v c c th : ng th p s n ph-m tài vi mơ MFI cung c p; (b) Nh ng quan ng i n ng n v kh n ng sinh l i v m t tài ó nh ng v n v b n v ng c a MFIs; (c) V n v t t n mát th tr tr ng k hi u qu kinh t theo quy mơ ch a có (tr ng h p c a VBARD VBSP), và; (d) Vai trò m h( c a T ch$c qu"n chúng tài vi mơ Vào tháng n m 2005, Chính ph Vi t Nam ã thơng qua Ngh ng c a T ch c Tài vi mơ” c th cho tài vi mơ Ngh nh 28 bán th$c (và hi n t i không chuy n Vi t Nam a c s pháp lý cho ho t c i u ti t) n i Do ó, ngh nh ng tài vi mô c thông qua vi c yêu c"u có s i c a MFP sang trung gian tài vào h th ng tài “chính th$c” h n em l i s chuy n nh s 28 v “T ch c Ho t a khn kh% sách pháp lý c i u ti t ó h# s gia nh p h p lý v m t pháp lý cho MFI c a khuôn kh cho vi c h i nh p c a nhà cung c p tài vi mơ vào ngành tài chính th$c h n Tuy nhiên, ch a có s nh t trí v vi c áp d ng c th chi ti t th c hi n Ngh nh ng thông t h ng d n th c hi n c"n thi t ch a bao gi nh 28 ó c s& d ng (hi n t i nh ng v n Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ b n v n ang trình chu-n b ho c tham v n) Vi c ch a có s ph n ánh r i ro r ng th c thi Ngh th$c hi n t i ng ng ngách dàng ti p c n thi ngh (ng thu n rõ ràng l ch trình vào tháng n m 2007 theo hình c trình lên có th gây s suy gi m k s l hi n ang ho t th tr nh 28 nh ng MFP bán th$c Vi t Nam mà nh ng MFP bán th$c có th cung c p d ch v c bi t ho c ti p c n n nh ng ng c 'i u có th có nh ng tác i r t nghèo ng tiêu c c nh ng khu v c không d n ph m vi ho t ng Th c nh c ng s gây gánh n ng l n v sách giám sát cho Ngân hàng Nhà n Ngân hàng Nhà n c v n ch a s/n sàng cho vi c Báo cáo n kh n ng v sách chi n l xu t m t th c c, c nh ch t ch$c, pháp lý qu n lý bi n pháp cho ph c ng (ng nhà tài tr cân nh c Cu i cùng, kh n ng c c l a ch#n (và báo cáo a thích) s tác xây d ng d i s lãnh a m t b ng h a m t s khuy n ngh v nh ng kh n ng ng d n cho Chính ph Vi t Nam cơng o chung c a B Tài Ngân hàng Nhà n cho ngành tài vi mơ v i t cách m t l,nh v c tài t c, v chi n l l c v i nhi m v xã h i (ch$ không ph i m t cơng c cho vay sách) mà i u s giúp Vi t Nam m c tiêu nêu vi c v i ch t l m b o t ng c ng cao h n cho ng ng ti p c n i nghèo, t ng c ' t VBSP có th tr m b o s c b n v ng c a h# xu t là: ng sách t o thu n l i h&n: thành m t t ch$c cho vay bán buôn v,nh vi.n v i m$c th tr (ho c g"n h n) m$c lãi su t th tr ng c nh ng n nhi u d ch v tài vi mơ h n c tích h p Các bi n pháp l a ch#n c m t mơi tr t ng hi u qu c a t ch$c bán th$c “chính th$c” bao g(m ngành tài vi mơ ó ngành tài c ng c bi t cho MFIs ph c v ng ng i nghèo i có thu nh p th p trì n ng l c cho bán l1 riêng r nh ng nh+ h n nhi u Theo cách khác (và c u thích), VBSP nên có hai “c&a s ” cho vay khác hoàn toàn M t cho ho t sinh viên vay) c tài tr t ng có th ti p t c u c"u có tr c p (ví d nh cho phân b ngân sách hàng n m th$ hai cho ho t ng xây d ng “ngân hàng/tín d ng” nói chung c tài tr hồn tồn t v n hi n t i c a VBSP ngu(n ti t ki m b sung mà VBSP có th huy ng c t th tr ng M$c lãi su t cho vay c a VBSP theo m t hai cách s c"n gia t ng d n d n theo m$c phí ho t th tr ng M t s ho t ng, t$c trang tr i r i ro tín d ng, chi phí v n t t c chi phát huy "y ti m n ng c a VBSP cho vi c huy ng hi n t i c VBSP “tài tr ” v b n ch t mang tính m ng l sinh xã h i h n c"n ph i ng ngu(n l c c chuy n giao sang cho B , ngành t i an ng $ng B n ch t b t bu c c a vi c chuy n giao t VPSC sang VDB c"n c lo i b+ m t cách m nh m m$c lãi su t cho vay c a VDB c ng c"n c t ng lên d n d n n m$c th tr ng h# có th huy ng ngu(n l c theo i u ki n th tr ng (bao g(m trái phi u ph ngu(n l c c a VPSC) Xây d ng Chi n l ' t ng c c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ ng khn kh ' nh ch T ch$c c a ngành cho phép MFIs th$c bán th$c m r ng h# th y có c h i th tr ng, c"n ti n hành hai ho t ng m u ch t sau ây: ' t ng c l ng k2 n ng v r i ro ngân hàng tín d ng c a nhân viên c a h# ch t ng v qu n lý ki m toán c ng nh vi c s& d ng MIS Các nhà tài tr c"n gia t ng ph"n ngu(n l c kho n vay/tài tr không hoàn l i dành cho vi c t o nhân viên nhà qu n lý c a MFPs th$c ch a chuy n i Lý t ng ngu(n l c nên c phân b giúp c i thi n n ng l c t o c a t ch$c t o hi n nay, ví d nh Hi p h i Ngân hàng, CCF (cho PCF), ho c BTC (do IFC h* tr ) cung c p t o cho m t di n r ng nh ng MFIs v k2 n ng ngân hàng ph ng th$c làm k toán Trong s MFI s g(m có m t s t ch$c th$c (VBARD, VBSP, PCF MFI c chuy n i) t ch$c bán th$c, theo B lu t v 3ng x& c xây d ng t t, T ch$c Qu"n chúng c bi t H i Ph n nên ti p t c óng vai trò ó h# n i tr i th hi n c kh$ ho t ng t v i: ó c a tác nhân thúc y gia t ng s ti p c n c a ng i nghèo (ph n tr n d ch v tài phi tài chính, ch$ không ph i v i t ng h p c a VWU) cách nhà cung c p d ch v tài vi mơ b n v ng, m t vai trò theo ó VWU hay T ch$c qu"n chúng khác c ng ch a chu-n b hay ch a ' t ng c c c c u ng khuôn kh% Pháp lý Qu n lý Các thông t h ng d n th c hi n Ngh nh 28 c"n c ban hành s m t t N u kh thi v m t pháp lý, Thông t c"n cho phép thêm m t chút th i gian n a cho MFP có ý nh chuy n th i i m th c thi ngh i làm nh v y N u thông t không th gia h n nh, c"n tính n vi c s&a i ngh nh cho phép có s gia h n Giúp xây d ng m t B lu t v 3ng x& cho MFI hi n có m$c v n h n 500 tri u VND s ch#n không chuy n i u ti t” c a Ngân hàng Nhà n i cho phép h# ti p t c ho t c nh ng theo lu t v $ng x& r t ch t ch ph xây d ng thông qua Các MFI t c ng s c phép ho t ng theo B lu t 3ng x& i u ch%nh c a Ngh có ch p nh n hay không ti t ki m t c"u khác c a Ngh T ng c ng lai có m$c v n t 500 tri u nh 28 nh ng cho phép h# l a ch#n li u nguy n mà i u s bu c h# theo nh ng yêu c Ngân hàng Nhà n c c p phép nh ã c nêu 'i u nh ng n ng l c c a Ngân hàng Nhà n c vi c trì c s d li u thơng tin nh t quán c p nh t v t t c t ch$c tài ph c v th tr l c ng lai v i m$c v n h n 500 tri u VND Th c thi yêu c"u v vi c MFI hi n t i t n t VND s theo s ng mà “khơng có s ng tài s n, ph m vi ho t ng, ngu(n tài tr phân o n th tr ng bao g(m ch t ng c i thi n vi c qu n lý r i ro Xây d ng Chi n l c Toàn di n Xem xét thay t ng c i quy ng kh n ng ti p c n nh t ng b n Tài vi mơ c (và th n tr#ng) cho phép PCF m r ng biên gi i c a xã hi n t i ang h n ch h# c i thi n c h i c a h# nh m t c th ph"n l n h n c t gi m chi phí c a H* tr vi c xây d ng h th ng tham chi u tín d ng (c c) v i nh t m t h th ng ng ký không tr cn c t gi m r i ro c a vi c n danh m c cho vay không phát hi n Xây d ng m t h th ng x p h ng th th$c bán th$c tr ng s ng h nhi u ó r i ro c ph c v t t ng xun MFP/MFI trung bình l n (chính u gi ng nhau) c i thi n s hi u bi t ni m tin vào th c m i nh t quán theo ó báo cáo (T p I T p II) hy v#ng óng góp vào vi c giúp xây d ng m t s nh h ng ng v n ngành Vi c áp d ng m t chi n l s c th tr ng (ng thu n chung gi a t t c bên liên quan phát tri n c a ngành tài vi mô g n k t v i th c ti.n t t d a ho t n k t qu tồn b ngành tài mà i u s giúp Vi t Nam phát tri n Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ Gi'i thi u Vi t Nam ã t c nh ng ti n b k cơng tác xóa ói gi m nghèo th p k qua, nh ng v n kho ng 4,6 tri u h (h n 20% dân s m t chút) ang s ng nghèo ói Vi t Nam hi n v n m t nh ng qu c gia nghèo h n th gi i Ngành tài c a Vi t Nam ã ang phát tri n nhanh chóng v i i u ph m vi vi mơ ph c v nh ng ng ti p c n c d dàng h n nhu c"u ã i nghèo ng i có thu nh p th p Vi c ng n m t lo t nh ng d ch v tài h p lý, giá c phù h p theo c ch$ng minh toàn th gi i nâng cao kh n ng t thoát nghèo c a nh ng ng h# t nâng cao nh ch tài i nghèo có th Vi t Nam ây m t nh ng y u t i nghèo ngu i có thu nh p th p ho c giúp c thu nh p theo cách c a m t cách hi u qu b n v ng Khi Vi t Nam ti p t c sách kinh t n nh hi u qu ng c c c a vi c Vi t Nam gia nh p WTO nghèo ói s gi m b t nh vi c thu hút liên t c lao nông thôn Tuy v y, v t ã t ng x y t t c n ý oán ng tích thành th , c ang phát tri n b i tác ng c a nông thôn nh ng khu v c ô th n ng c khác thơng qua q trình di c ) gia t ng l ng lai có th d Nam s c"n ti p t c dành s c tác n vi c t o công n vi c làm (ch y u) ng khơng có ngh nghi p ng h n (ho c sang nh ng n i ta c m nh n ng b ng c, sách xã h i phân ph i c a Vi t n vi c gi m b t s l nơng thơn, s ng nghèo ói Và ngành tài ng nhi u ng i, ch y u c bi t khu v c tài vi mơ s ti p t c óng vai trò m u ch t ti n trình Tuy nhiên, ngành tài vi mơ Vi t Nam v n cho th y m t s b t c p i n hình, ó s manh mún, thi u lu t l hi u qu th p d n s phát tri n b n v ng c a ngành, h n ch s khơng th hòa nh p "y h ng ph m vi h* tr , e d#a phát tri n n cho l,nh v c tài vi mơ vào h th ng tài c a Vi t Nam M c dù ph ng t t nh t nhà tài tr nh ng Vi t Nam v n ch a có vi mơ cho n vi c gi m ch t l qu c t c ng nh c m t chi n l b n thân bên liên quan n g"n ây th m chí v n ch a d c ng y u t cho chi n l nh u ng h c toàn di n ch t ch cho khu v c tài tính a tài vi mơ cu i s hòa nh p vào h th ng tài Vì v y, m c ích c a báo cáo (T p I II) nh m ph m t ã có a cho c tài vi mơ b n v ng c a Vi t Nam ó bao g(m m t s l a ch#n cho vi c can thi p nh m nâng cao ph m vi ti p c n, tính hi u qu s b n v ng c a ngành phù h p v i chi n l n c thông l t t nh t nh n n cho chi phí c ch t ch cho tài vi mơ, có tính c nh ng thơng l t t nh t v tài vi mơ m$c cao, làm méo mó th tr n vi c phân b ngu(n l c thi u hi u qu Vì th n c thù c a c qu c t ch p ng tài c a tài vi mô d n i u s làm gi m tác ng tích c c mà ngành có th có i v i cơng tác xố ói gi m nghèo Trên th c t vi c thi u m t chi n l ch t ch n: ãd n t c qu c t ch p nh n Vi c ch a có m t khn kh chi n l Vi t Nam, c ng nh ch a có c sách khác có liên quan c a c Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ a) Hàng lo t sách tài ngành xét m t s khía c nh thi u hi u qu n th tr ng b méo mó xét m t s khía c nh khác, b) Thi u s quan tâm t i vi c xây d ng n ng l c cán b n ng l c th ch c a ngành cho tài vi mơ có th tr thành m t b ph n không th thi u c a ngành tài ang q trình c i cách/hi n i hóa nhanh chóng và; c) M t khn kh sách pháp lý ang ti n tri n mà theo nh ch a áp $ng c t t nhu c"u c a khu v c tài vi mơ n cho khu v c khó có th h i nh p hồn tồn Nhìn chung nh ng v n c n d th o hi n c v i tồn b ngành tài có th ch a nh h ng t i nh ng ng i nghèo hi n ã ti p c m t s lo i hình d ch v tài ó (“ph m vi ti p c n”) Trong t ng s kho ng 4,6 tri u h nghèo Vi t Nam c tính kho ng 70-80% s h# ã có th ti p c n m t s lo i hình d ch v tài ó, a ph"n d 20-30% s l i có l khơng vay h i c a ph S l m$c cao h n, ng ng c bi t i d ng tín d ng ti n ti t ki m ng n h n c tín d ng khó có th huy ki m th i h n ng n nh v y nh ng it c ng s i có thu nh p th p ti p c n ng ch c ngu(n ti t ng tr c p an sinh xã c d ch v tài khu v c thành th Tuy nhiên, xét v s l ng lo i hình s n ph-m tài s/n có, tính hi u qu chi phí c a d ch v tài y u t khác ch t l ng ph m vi ti p c n v n cho m#i it ng ng m$c th p Và c bi t ngu(n tài trung dài h n dành i dân nhìn chung khơng s/n có cho h"u h t ãd n it ng ng i dân H n n a, v n v sách, pháp lý, qu n lý th ch qu vi c huy ng s& d ng ngu(n l c tài t o nguy c cho s b n v ng n tình tr ng hi u c a m t s t ch$c cung c p d ch v tài vi mơ t i s s/n có c a nh ng lo i hình d ch v Vì v y, m t chi n l c toàn di n nh m nâng cao s ti p c n c a ng i dân Vi t Nam c"n ph i t p trung vào 24% s h nghèo h có thu nh p th p n tài vi mơ Vi t Nam c nh ng sách t o thu n l i; m t c u trúc pháp lý sách úng t ng c ng nhà cung c p l1 d n h n, hi u qu h n b n v ng h n v i ch t l ng cao h n, n; h* tr nh m n vi c nhà cung c p tr thành có th cung c p c bi t cho nh ng ng a nh ch l n c d ch v tài a d ng h n i dân thu c nhóm m c tiêu 'i u s giúp khu v c tài vi mơ h i nh p vào tồn b h th ng tài óng góp vào vi c xây d ng m t th tr ng tài sâu r ng h n, b n thân m t y u t ch ch t công cu c xây d ng phát tri n kinh t Báo cáo bao g(m T p II c a t p tài li u : “Vi t Nam: Xây d ng Chi n l c ng kh n ng ti p c n [c a ng i nghèo ng i có thu nh p th p] c Toàn di n t ng n D ch v Tài Vi mơ” ó b sung thêm nh ng mơ t phân tích v b$c tranh tài vi mơ trình bày t i T p I c a báo cáo thông qua vi c giúp xóa b+ c nh ng khó kh n hi n t i a m t lo t nh ng gi i pháp chi n l vi mơ trung h n c có th i v i vi c nâng cao kh n ng ti p c n tài vi mơ ng n h n trung h n '(ng th i, l a ch#n c ng d ng nên m t khuôn kh cho m t chi n l c a nhi u nh h ng c toàn di n nh m nâng cao kh n ng ti p c n tài n dài h n s h i nh p nhà cung c p d ch v tài vi mơ Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ (MFP) vào h th ng tài c a Vi t Nam c i thi n hi u qu s Các l a ch#n s sách úng c trình bày d n b n v ng c a h# i d ng: (a) l a ch#n cho vi c xây d ng m t khuôn kh c bi t liên quan n c ch tín d ng c tr c p m$c lãi su t vai trò c a VBSP; (b) l a ch#n gi i pháp nh m nâng cao s h* tr cho vi c phát tri n n ng l c cán b , n ng l c t ch$c n ng l c th ch c a ó có ti u vùng tài t o thu n l i cho s b ph n không th thi u c a khu v c tài b t c hi n vi c xây d ng môi tr Báo cáo c chia làm b n ch sách, v n nh ch tài vi mơ phát tri n ngành tài vi mơ nh m t Vi t Nam; (c) l a ch#n kh c ph c nh ng ng pháp lý xoay quanh Ngh ng Ch &ng nói v v n nh 28 h n ch v n ng l c cán b , n ng l c t ch c n ng l c th ch v n h n ch pháp lý qu n lý xoay quanh Ngh Vi t Nam Gi i quy t nh ng v n i d"n d"n c ng c nh 28 ang t(n t i ngành tài vi mơ tháo g4 nh ng h n ch s t o thu n l i cho vi c chuy n nh ch tài vi mơ, c i thi n ch t l vi mô mà h# cung c p, gia t ng l i nhu n c a h# ch t l ng d ch v tài ng tài s n c a h#, gi m b t chi phí nói chung cho phép h# phát tri n nh m t ph"n không th thi u c a ngành tài Vi t Nam Ch &ng a m t lo t l a ch n c quan trung ng c a ph cân nh c cho ngành tài vi mô d"n d"n xây d ng m t khuôn kh sách hi u qu b n v ng h n ngành tài vi mơ, m t t p h p t ch$c m nh m h n, t l c h n b n v ng h n có th nhìn th y quan trung ct nh ng nhân t hi n ngành: c ng c a ph c quan qu n lý, ngân hàng th$c, phi ngân hàng bán th$c (cu i MFIs nh ng ch không ch h* tr c i u ti t) T ch$c qu"n chúng Ch b sung (s quóc t ) bi n pháp có th có c áp d ng n ng c a ngành tài vi mơ c nh ng c ng s th o lu n nh ng c tham gia i u ph i c a nhà tài tr l a ch#n r ng rãi s l a ch#n nh ch n v khác, có th t ch$c phi ph c i thi n khn kh pháp lý qu n lý S a khơng nghi ng n a s t ng c n v i nh ng nh ng ng i nghèo ng ng kh i có thu nh p th p Vi t Nam giúp t ng c ng s h i nh p c a khu v c tài vi mơ vào ngành tài c a Vi t Nam Và cu i cùng, Ch &ng t nh ng i u ki n tóm t t nh ng y u t c l a ch#n cho m t chi n l m i n ph m vi ho t c có th có tác ng tích c c c trơng i c a chi n l c ng, hi u qu s b n v ng c a ngành tài vi mơ 10 Xây d ng Chi n l c Tồn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ C) Các l a ch n cho vi!c c i thi!n Khuôn kh pháp lý qu n lý a) Th c thi Ngh# #nh 28 Các l a ch#n chi n l môi tr "y c i v i vi c tri n khai Ngh nh 28 theo ó i v i vi c xây d ng ng lu t pháp i u ti t cho th ch tài vi mơ c"n ph i hai khung th i gian: l a ch#n “trong ng n h n” (và nh h d ng cho MFP bán th$c hi n ang t.n t i t i ng) có th Vi t Nam nh h i v i ph m vi ti p c n c a d ch v tài vi mơ dành cho ng ch#n “trong dài h n” (v i nh h c xem xét c áp ng có th x y i nghèo; l a ng) liên quan t i t% ch)c s/ gia nh p ngành nh ng i u ki n mà theo ó MFP hi n s “ c chuy n i” thành nh ch th$c tích h p vào vào h th ng tài t ng th ' i v i MFP bán th$c hi n nay, nh ng v n Nhà n “ng n h n” nhu c"u Ngân hàng c (SBV) ph i so n th o s m t t thơng t c tri n khai Có th a ba l a ch#n nhà so n th o thông t Ngân hàng Nhà n cân nh c Ba l a ch#n s xác i v i nhà cung c p d ch v tài vi mơ bán th$c nh h ng khác dành cho ng iv it pháp lý giúp cho Ngh nh 28 c, bên liên quan khác nh cách áp d ng Ngh Vi t Nam M*i l a ch#n ng lai c a MFP c a m$c nh 28 u có d ch v tài vi mơ i nghèo C"n ph i nh c l i r ng Ngân hàng Nhà n c không ph i ng i quy t nh sách nh t ti n trình thơng qua th c thi Thông t , c ng không ph i bên liên quan nh t ti p xúc v i t p qn tài vi mơ t t D a kinh nghi m trình xây d ng Ngh nh, i u quan tr#ng c"n ph i lôi kéo nhi u bên liên quan h n tham gia ch$ khơng ph i ch% m t SBV (MPI, MOF c bi t PMO tr c ti p ho c gián ti p qua MO) vào trình so n th o tham v n Thơng t v v n b n quan tr#ng nh m ph n ánh thách th$c c h i th tr ng tài vi mơ Vi t Nam t ng thích v i T p quán t t h* tr cho ngành L a ch#n 1: Tri n khai nh v n có L a ch#n xu t tri n khai “ thông t kh5ng nh r ng Ngh t n t ng câu ch ” c a Ngh nh 28, ngh,a vi c ban hành nh yêu c"u T8T C: nhà cung c p tài vi mơ hi n ng lai ph i i u ch%nh quy ch pháp lý, c c u v n, ho t ti t i v i nh ng Ngh nh it ng nêu ngh ng yêu c"u v i u nh 28 vào tháng 3/2007 (t$c 24 tháng sau c thông qua) Trên th c t , i u có ngh,a là: 41 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ (a) u c"u óng c&a h"u h t n u không ph i t t c nhà cung c p tài vi mơ quy mơ nh+ hi n (ch y u NGO) – th ng nh ng th ch ang (nh ng không ph i lúc c ng v y) ph c v khách hàng nghèo h n t i vùng khó kh n h n nh ng nhà cung c p không kh n ng áp $ng c yêu c"u c p phép (b) Dòng d ch v tài vi mơ dành cho ng i nghèo có nguy c b suy gi m - m t k t qu ch c ch n không n m m c tiêu ban "u c a Ngh nh 28, (c) Không khuy n khích ho t mơ Vi t Nam, tr ng t h# có th ng lai c a nhà cung c p tài vi áp $ng yêu c"u c p phép Chi phí r i ro l n mà l a ch#n có th gây n cho khơng có tính kh thi, gi ng nh m t báo cáo n i b c a SBV ã ghi nh n, có l t t h n c tr c ti p khai thác hai l a ch#n sau ây L a ch n 2: Gia h n th i h n cu0i S&a i ngày b t "u c a th i gian ân h n nêu ngh ngày ban hành Thông t th i gian dài h n cu i v ho t áp d ng ngh nh, t ngày thông qua Ngh ng Các thơng t nh 28 (có th nh n nên cho phép m t kho ng c xem xét sau 12 ho c th m chí 24 tháng sau ban hành thơng t có liên quan) 'i u s cho phép nhà cung c p tài vi mơ bán th$c có ý ý t nh chuy n hoàn t t trình có th MFP khác ng hồn thành q trình chuy n pháp, b t ch p vi c thông t s i i N u i u khơng có tính kh thi v lu t c vi t nh th nào, linh ho t b sung v th i h n cho phép tri n khai "y s&a i th i i m tri n khai Ngh nh s& d ng chúng nh m t o m t Ngh làm thay i v n bao gi kh n ng áp $ng m#i yêu c"u mà Ngh th i gian cho quy trình chuy n o n tr i có tr t t hàng PCF) có thêm th i gian hàng mà MF không nh 28 v b n ch t s không c, i u có ngh,a nhi u MFP có th khơng nh 28 Tuy nhiên, ngh cho phép MFI m r ng quy mô nh cho thêm c c p phép (và ngân nhanh, ph c v c c p phép ó ph i óng c&a ã ki n cho m t ti n trình chuy n nh 28, nên xem xét vi c i v i MFP Vi c cho phép có thêm th i gian b sung cho vi c th c thi Ngh ã nêu a cl ng khách l i Ngồi ra, t o i u i có tr t t cho MFP, L a ch#n c"n ph i u tiên thêm th i gian cho phép Phòng Tài Vi mơ c a SBV i u ch%nh c u trúc giám sát n i b i v i nhu c"u c a ngành 42 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ L a ch n 3: - Gi'i h n i u ti t c!a SBV 0i v'i MFI l'n nh n ti n g1i N u Ngh nh 28 c s&a m t s&a i chút l"n th$ hai i gia h n th i h n cho ngh i v i 'i u c a Ngh phân theo m$c v n nh ng có ngo i l nh S&a có hi u l c, c"n xem xét i ph i trì hai lo i MFI i v i MFP hi n ch a áp $ng hi n v v n t i thi u 500 tri u (ng S&a nh k) m$c v n cho t nh i s c yêu c"u a thêm kh n ng SBV rà soát ng thích v i l m phát nh ng thay i n n kinh t Theo l a ch#n này, MFP hi n ch a áp $ng c m$c v n 500 tri u (ng mà Ngh yêu c"u có th v n ng theo khung th ch , lu t pháp không ch u s c ng ký ti p t c ho t i u ti t c a SBV (m t ngành theo “Quy t c ' o $c”), cho v n lên h n 500 tri u (ng áp $ng s không n c yêu c"u khác c a Ngh n v t ng nh 28 Nh ng MFP c phép nh n ti t ki m t nguy n h# s ph i tuân th Quy t c ' o $c t t c bên xây d ng (ng tình khung th i gian m i nh L a ch#n n nh 28 c xu t Nhi u c ã xây d ng Quy t c ' o $c nh v y Vi t Nam có th nghiên c$u kinh nghi m t h# Các MFP ho t th i gian nh t nh ng theo Quy t c ' o $c có th ph i th c hi n t ng b nh t trí v i ph v quy n s h u t vào th i i m k t thúc m*i d mô ho t Vi c t ng theo Ngh án – “món quà” tài s n ch% c theo m t kho ng ng lai tài s n c a h# n v i nhà cung c p tài vi nh 28 i u ti t s b t "u b ng vi c MFP không chuy n i tham gia hi p h i tài vi mơ qu c gia mà hi p h i s xây d ng áp d ng Quy t c ' o $c mô t phác ho ho t ng kinh doanh, nhóm khách hàng m c tiêu ho t ' o $c t t ph i bao g(m th c ti.n v ki m soát ch t l ng tài vi mơ Các Quy t c ng danh m c cho vay, ho t ng hi u qu , qu n lý th n tr#ng kho n ti t ki m (ví d nh T l d tr ti g&i t i thi u) m$c sinh l i (ng th i cung c p cho Hi p h i công c th c thi t p quán ã c nh t trí Hi p h i tài vi mơ s i m t ng lên ho c gi m xu ng) ho t ánh giá x p lo i (x p lo i ban "u, x p lo i theo s ng c a thành viên nh ã nêu báo cáo v ho t ng theo quý theo chu-n m c v n ng l c (tiêu chí) Quy t c ' o $c có th , nh s n m t c, cho phép Hi p h i tr c xu t thành viên không tuân th th c ti.n ã ký Nh v y, quy ch h i viên “x p h ng” (phân lo i) có th b o MFP tuân th th c ti.n t t m m t ch t l ng c n b n c a m t i v i khách hàng, nhà c p v n công chúng M c dù Quy t c ' o $c không ch u s giám sát hay i u ti t c a SBV, nh ng thích h p cho ngành có s tham gia c a SBV, MFP c c p phép (t$c VBARD, VBSP m ng l i PCF) vào trình xây d ng Quy t c ' o $c 43 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mô Trong l a ch#n th$ ba này, MFP hi n ang có s v n t 500 tri u (ng l a ch#n, hi n t i nh nh n ti t ki m t i u c a Ngh nh ã quy nguy n hay không Các nh, quy t n v nh ng nh ng yêu c"u c p phép, nh Ngh n5t (ng có th nh xem li u h# có mu n ch p u s c SBV c p phép ho t ng nh ã ch% rõ, có th ch t ch h n n u h# l a ch#n ch p nh n ti t ki m t nguy n Tuy nhiên, m t vài MFP hi n có s v n hi n t i l n h n 500 tri u (ng nh ng d huy i5t (ng hi n ang huy ng vào th i i m Ngh ng ti n ti t ki m h# có th s ph i ng ng nh 28 có hi u l c, dù th i i m ó vào tháng Ba n m 2007 hay vào m t th i i m m i ph l a ch#n Gi s& r ng tr ch p nh n l a ch#n kéo dài th i gian áp d ng Ngh Ngoài vi c t o kh n ng cao h n c n ng ng h p sau n u Chính ph nh 28 i nghèo ng i có thu nh p th p s ti p t c ti p c v i d ch v tài vi mơ m t ti n trình chuy n i có tr t t h n cho MFI, L a ch#n có m t u i m khác n a dành m t kho ng th i gian mô c a SBV i u ch%nh c u trúc i u ti t giám sát n i b Phòng Tài vi i v i nhu c"u ang i lên c a ngành ' i v i MFP có kh n ng s vào Vi t Nam t mà khung lu t pháp sách sau l a ch#n ây t ng lai có th it tri n khai Ngh c cân nh c S ng lai, v n nh 28 có v1 n gi n h n, c xây d ng "y tham gia c a INGO Vi t Nam ng c a T8T C: yêu c"u v lu t pháp, v n th ch Ngh nh 28 Nh v y, ph s khuy n khích t t c MFP s p gia nh p th tr pháp , hy v#ng ng nên có v n nh l n h n 500 tri u (ng áp $ng t t c yêu c"u khác c a Ngh nh 28 ho c làm vi c thông qua MFI hi n Tuy nhiên, ph có th mu n cân nh c cho phép d d i 500 tri u (ng c ho t ti t c a SBV mi.n d ng Vi t Nam mà không c"n gi y phép không ch u s án ph i công b m$c v n tr (ng ý v i ph v s h u tài s n t c quy $ng án m i c a INGO v i s v n nh khác Quy t c ' o $c ã c b t "u ho t ng, ph i ng lai d án “k t thúc” ph i tuân theo t t c xây d ng (nh MFP hi n ch a áp c yêu c"u v v n s làm) Vi c ti p t c cho phép MFP nh+ tham gia th tr s góp ph"n t o nh ng s n ph-m tài có tính sáng t o ph c v nh ng ng b ph n dân c i u ng c ng i nghèo nh t, khu v c xa xôi h1o lánh nh t, ti p t c mang l i nh ng ngu(n v n t bên cho ngành Nh v y, khung i u ti t “th$ b c”, t ng t i v i khu v c tài có th v i h th ng ã Trong m t h th ng th$ b c nh c xây d ng d c tri n khai thành công nhi u n i d ng h th ng c (xem H p 1) th , MFI l n mu n làm trung gian ti n g&i t dân chúng 44 Xây d ng Chi n l (“b c 3”) có th c Tồn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ c SBV giám sát i u ti t m t cách th n tr#ng, nh ng c ch tài vi mơ nh+ h n mang tính ch% coi ti t ki m t a ph nguy n nh ng h n mà theo quy nh th ng ch% nh h ng tín d ng, kho n b o lãnh v n vay t ng ph"n ho c làm trung gian cho kho n ti t ki m nh+ gi a h i viên (“b c 4”) s ho t c MFWG xây d ng nh ng không ph i it ng theo Quy t c ' o $c s ng ph i giám sát th n tr#ng chúng khơng gây r i ro mang tính h th ng Theo k ch b n này, Nhóm Cơng tác Tài vi mơ - v i t cách m t hi p h i v n non tr1 t nh ch tài vi mơ i u ti t (“b c 4”) nh Vi t Nam – có th gi vai trò i u ph i qu n lý ã mô t 'i u giúp m b o r ng d ch v cung c p b i nh ch tài vi mơ nh+ - nh ng th ch có th ch5ng bao gi có kh n ng chuy n (ho c s chuy n i không nên làm ho c không c"n thi t) – v n ti p t c ph c v ng Vi t Nam, v y, có th b sung cho ph m vi ti p c n c a ang ph c v ng i nghèo ng c chuy n H p 1: H th ng tài c a Ugan a B c I: T t c ngân hàng th T t c ngân hàng th ngân hàng trung B c II: Các i i nghèo nh ch “chính th$c” hi n i có thu nh p th p (VBSP, VBARD, PCF) ph m vi ti p c n c a MFI “chính th$c” m i ã ' i v i MFP ng m i n ng m i n i c Ngân hàng Ugan a x p thành b c c n c qu c t c c Lu t Ngân hàng i u ti t c ng giám sát nh ch tín d ng cho vay làm trung gian cho ti n g i c a công chúng c i u ti t b i Lu t Ngân hàng v i m t s gi i h n v d ch v ngân hàng mà h# có th cung c p, c giám sát b i ngân hàng trung B c III: Các Do Lu t trung ng nh ch nh n ti n g i tài vi mơ (MDI) nh ch nh n ti n g&i vi mô n m (2002) i u ti t ng nh NBFI Hi n ang có MFI MDI M t s MFI b c IV ang chu-n b chuy n c giám sát b i ngân hàng c c p gi y phép ho t ng v i t cách i sang MDI b c III B c IV: T t c nhà cung c p tài vi mơ khác, bao g(m c NGO, h p tác xã tín d ng ti t ki m, t ch$c tài c s c ng (ng B c IV không ch u s ngân hàng trung ng nh ng h"u h t thành viên c a Hi p h i i u ti t c a nh ch tài vi mơ Ugan a (AMFIU) AMFIU ã xây d ng Quy t c ' o $c cho thành viên ó thành viên ph i tuân th T p quán T t Hi p h i c ng c p nh t m t B n ( Ph m vi ti p c n c a chi nhánh thành viên; tuân th ph bi n d li u c b n v ho t ng c a thành 45 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ viên MFI, phân lo i thành viên theo b n nhóm d a ph m vi ti p c n, ch t l m c v n vay m$c Các v n ng danh b n v ng pháp lý sách khác Các m ng khác v sách quy tài vi mơ nh s c"n có s rà sốt l i m b o r ng nh ng h n ch xác nh s thúc -y h n n a ngành c kh c ph c Các lu t c"n rà soát l i có th bao g(m: - Lu t v Hi p h i có th c m t Lu t m i v t ch$c phi ph ; - Lu t Doanh nghi p so v i MFI v i t cách công ty h u h n nh b o lãnh; - Lu t quy nh v ngân hàng nh ch tài phi ngân hàng, ví d nh có th có c h i cho vi c h p nh t nhi u Ngh tài m t Lu t s&a nh r i r c liên quan i v t ch$c tín d ng nh - Các lu t kinh doanh khác có liên quan - Lu t quy - Quy n vi c cung c p d ch v ã nêu n m 2007; n l,nh v c tài chính; nh cho PCF h p tác xã tín d ng nh/lu t l liên quan n d ch v tài vi mơ khác (cho th, b o hi m, chuy n ti n) K t lu n: Nh ng i u ki n y u t0 có th có cho chi n l t ng c ng ti p c n n tài vi mơ Thách th$c mà ph Vi t Nam ph i qua chi n l ng i m t mà báo cáo hy v#ng s c toàn di n cho ngành tài vi mơ nh m t ng c i có thu nh p th p óng góp thơng ng ti p c n c a ng i nghèo n m t di n r ng lo i d ch v tài chính, h#c kinh nghi m th gi i ã ch% r ng ây m t nh ng cách hi u qu nh t ng c ng i nghèo i có thu nh p th p t gi i kh+i ói nghèo ho c gia t ng thu nh p i u ki n c a h# (ng th i cho phép khu v c tài vi mơ h i nh p hồn tồn vào ngành tài Chi n l c s t trình c i cách tài Chi n l c thành công l n nh t n u Vi t Nam c c ng c"n ph i bao g(m c vi c biên pháp c coi y u t thêm n a ti n xu t báo cáo gi m hi u su t e s a nh ng l a ch#n cơng khai sách gi m ho c lo i b+ hoàn toàn nh ng bi n d ng làm b n v ng c a nh ch tài vi mơ Chi n l c"n ph i xây d ng m t c u trúc lu t pháp i u ti t thích h p nh 28 nh m t o i u ki n tài vi mơ có th ho t c c ng c xây d ng xung quanh Ngh ng trơi ch y, ó minh b ch 46 Xây d ng Chi n l pháp tr ch c Toàn di n t ng c o Bên c nh ó, Chi n l ng kh n ng ti p c n c c ng c"n tâp trung tr giúp k2 thu t xây d ng n ng l c nh m giúp cho h n, ph m vi ho t n Tài vi mơ a nh ng ch nh ch tài vi mơ có s$c m nh ng r ng h n, có hi u qu b n v ng h n, c th$c bán th$c q trình th c hi n vai trò cung c p d ch v tài a d ng, có ch t l phù h p v i nhu c"u giá c cho ng l c thành cơng, ph , xã h i dân s qu c t a ph i nghèo ng i có thu nh p th p nh ch tài a ph quan tài tr ng, t ch$c ng (NGO t ch$c khác) c"n ph i cam k t m t cách h c n m t i Ngoài ra, c"n ph i n* l c i u ph i hài hồ ho t vi mơ v i m c tiêu t ng c ng cao, Vi t Nam ' chi n ng song ph th ng nh t quán nh m th c hi n n* l c ng h chi n l c ng trình ng h* tr dành cho ngành tài ng tính ch t ch s liên k t "u t cho sách qu c gia Báo cáo kh5ng nh gi thuy t t ng c v ng m t nhân t thi t y u c a chi n l báo cáo th a nh n r ng chi n l nh n c c làm t ng c c d ch v tài vi mơ cho ng vi ti p c n tr nh ng khu v c có v n ch t l ng ti p c n ng c xây d ng t t ng l c gi m nghèo ng ti p c n ch t l nông thôn H n n a, ng s a d ng ch p i nghèo (a) c"n nh n m nh không ph i ph m v s c t c a hình a ph ng, m t s v n Vi t Nam mà hi u qu tính b n v ng c a bao g(m ngành tài vi mô ph c v ng c xây d ng, suy ngh, v n tài vi mơ theo m t cách b n dài h n, ch i nghèo ng y u xung quanh các nh ch i có thu nh p th p, d"n d"n b i JSCB, b i c nh th tr phát tri n sâu r ng t"ng l p có thu nh p th p h n Các tr nh ch s th$c: ch c s chuy n t ng t l ng nh 28 ang c quy mô mà th c c ng (ng qu c c tri n khai, m t s MFP l n bán th$c i thành nh ng nhà cung c p tài vi mô “ i nghèo ng i nghèo ng tài ang t ng òi h+i s có s$c m nh tài l n h n, v i i u ki n chúng t h* tr v k2 thu t Vì Ngh nh ch i có thu nh p th p (b) c"n VBARD, VBSP, PCF nh ng nhà cung c p l n nh t d ch v tài cho ng ng v i thu nh p th p it c i u ti t” ó, làm ng ph c v c a nh ch “chính th$c” i u s làm gia t ng c nh tranh cho d ch v tài vi mơ Tuy nhiên, ngành tài vi mơ quy Vi t Nam không th c l p k ho ch, nh h n ch thành công c a ph mơi tr cc c u oc i u ti t ng không c nh tranh c"n ph i d4 b+ nhà cung c p d ch v b t "u l ng nghe áp $ng nhu c"u ang thay tr ng – cu i khách hàng s quy t Trong ng n h n, vi c tri n khai Ngh ph , c"n ph i c i th nh nhà cung c p s thành công nh 28, m t y u t ch ch t chi n l c c a c qu n lý m t cách th n tr#ng nh m tránh s bi n m t c a nhi u MFP M c dù ngu(n l c h n ch ph m vi ti p c n c a h# ch% gi i h n m t vài xã m t t%nh không c"n thi t t i c ng (ng khó kh n xa xôi h1o lánh nh t nh ng ng n h n, s 47 Xây d ng Chi n l l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n ng MFP có th suy gi m s làm t ng nguy c -y m t s ng n Tài vi mô i nghèo kh+i nh ng d ch v tài vi mơ v n ã h n h6p nh ng v n ang giúp ích cho h# hi n Và i u th t không th ch p nh n c Nh v y, chi n l vi ti p c n ng n h n t ng c c kép c t ng c ng s$c m nh cho t t c ng trì ph m nh ch th$c ngành, (ng th i h* tr v n giúp MFP nh+ h n hi n nay, ch c ch n s nh n c a nhà tài tr xây d ng m t môi tr ng “t i u ti t” v i s ' o $c”) cho phép trì d ch v ang cung c p hi n Vì t khích MFI s p xu t hi n làm nh v y theo quy MFP nh+ h n không tiêu chu-n theo Ngh ti p c n m i ho c s ph c v khách hàng ng Vi t Nam (nh ng theo quy (ng ý c a ph (“Quy t c nh c a Ngh nh 28, s c s h* tr ng lai, khuy n nh 28, có kh n ng m t vài óng góp m t cách tích c c cách nh ng vùng khó kh n nên cho phép h# ho t nh nghiêm ng t c a Quy t c ' o $c có th s c thông qua) Báo cáo xu t m t lo t sách chi n l bi n pháp th ch ho t cùng, nh ng v m$c xu t ng ph c ng (ng nhà tài tr c l a ch#n (và báo cáo c ng u tiên cho m*i ti p c n c a ng c, giúp Vi t Nam i nghèo l n h n Các t c nh ng m c tiêu ã xu t c ng s giúp Vi t Nam t ng c c m t mơi tr VBSP có th tr su t th tr ng o chung c a B Tài v t ng c ng c h i ng cao h n có ph m vi ng hi u qu c a nh ch “chính ng c tóm t t sau ây: ng sách ho t thành m t t ch$c tín d ng th ng (ho c g"n v i m$c lãi su t th tr i nghèo ng c thành m t b ph n không th tách r i c a ngành tài Các bi n pháp l a ch#n a a m t s khuy n ngh ng l,nh v c tài vi mơ theo ó t ng c b n v ng c a h# tài vi mô tr t i s lãnh n d ch v tài vi mơ có ch t l th$c” bán th$c ang ho t s xem xét Cu i xu t) s t o thành nh ng i m ký hi u cho phát tri n chi n l c a ngành tài vi mơ c a Chính ph Vi t Nam d Ngân hàng Nhà n c, bi n pháp lu t pháp i u ti t, ng t0t h&n ng tr c cho vay bán buôn v i lãi ng), c bi t v i MFI ph c v i có thu nh p th p, (ng th i, trì n ng l c bán l1 cl p nh ng nh+ h n nhi u b Thay vào ó (và có v1 phù h p h n), VBSP c"n có hai “c&a” cho vay khác bi t nhau: i m t cho ho t ng có th ti p t c òi h+i tr c p (ví d : cho sinh viên vay) Ngu(n v n cho “cánh c&a” th$ nh t s cl yt phân b ngân sách hàng n m ii m t cho ho t ng phát tri n “ngân hàng/tín d ng” nói chung Ngu(n v n cho “cánh c&a” th$ hai ch% gi i h n ngu(n v n hi n t i c a 48 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ VBSP ngu(n ti t ki m b sung mà VBSP có kh n ng huy t th tr c ng ' VBSP phát huy "y ti m n ng huy c hai tr u c"n ph i t ng d n d n lên t i m$c lãi su t cho vay th tr ng h p ng, t$c M t s ho t d ng ng ngu(n l c, lãi su t cho vay c a VBSP trang tr i r i ro tín d ng, chi phí v n t t c chi phí ho t ng hi n ang ng c VBSP “c p v n” v b n ch t nh ng ho t an sinh xã h i h n chúng c"n ph i c chuy n giao t ng VBSP sang b ngành có liên quan M$c lãi su t cho vay c a VDB c ng nên e tr ng c t ng d"n d"n lên m$c lãi su t th c p v n cho h n m$c tín d ng c a h# có th vi c c nh tranh ngu(n l c cho th tr ng (bao g(m, ch$ng t ngu(n l c c a VPSC B n ch t bu c ph i chuy n giao t d"n d"n t ng c c a ph VPSC sang VDB nên c lo i b+ ng khuôn kh% #nh ch t% ch)c a ' t ng c l c trì thông qua ng k2 n ng r i ro ngân hàng tín d ng c a cán b nhân viên ch t ng c a ban qu n lý ki m toán t t c MFI, c th$c bán th$c cho phép h# m r ng ho t ng h# th y có c h i th tr ng c g nh s& d ng MIS b Các nhà tài tr (c a ph ng l n song ph kho n vay/cho vay khơng hồn l i ng) nên t ng c ng chia s1 ngu(n l c c dành cho t o cán b nhân viên nhà qu n lý c a MFP th$c khơng chuy n ngu(n l c nên c cung c p t o hi n nay, ví d nh h* tr ) ph cung c p i Lý t ng giúp c i thi n n ng l c t o c a t ch$c Hi p h i Ngân hàng, CCF ( t o cho m t l i v i PCF), ho c BTC (cho IFC ng l n MFI v k2 n ng ngân hàng, ng th$c k toán c Trong m ng MFI bao g(m m t s chuy n i) nh ch th$c (VBARD, VBSP, PCF, MFI nh ch bán th$c, theo m t Quy t c ' o $c c xây d ng t t, t ch$c qu"n chúng nh t H i Liên hi p ph n nên ti p t c óng vai trò theo ó h# phát tri n v ng xu t s c: ó nh ng ng tr ng i thúc ng h p VWU) i ti p c n y s t tr i th hi n kh$ ho t gia t ng ti p c n c a ng i nghèo (ph n n d ch v tài phi tài chính, t$c xác trong nh nh ng n tín d ng, giúp t ch$c nhóm tín d ng, h* tr vi c tr n ch$c không ph i m t nhà cung c p d ch v tài vi mơ b n v ng, m t vai trò mà VWU hay t ch$c qu"n chúng khác không c chu-n b ho c không cc c u làm nh th 49 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c C i thi n mơi tr ng pháp lý sách a Các Thông t thi hành c a Ngh ng kh n ng ti p c n nh 28 c"n ph i N u có tính kh thi v m t pháp lý, thông t th i gian dài b sung MFP có ý c ban hành s m t t c"n ph i cho phép m t kho ng nh chuy n i có th th c hi n N u thông t không th kéo dài th i h n tri n khai ngh xem xét vi c s&a nguy c ng nh c i u ó nh c ng c"n ph i cho phép có s gia h n C"n ph i cân nh c ti m tàng ng n h n v vi c gi m c h i ti p c n tài vi mơ c a i nghèo ng i ngh n Tài vi mơ i có thu nh p th p quy mơ nh+ h n Do ó, Ngh Vi t Nam s bi n m t c a nhi u MFP nh 28 c"n ph i cho phép nh ng thay i b sung d i ây: b M t Quy t c ' o $c s s v nd ho t c xây d ng i 500 tri u (ng quy t ng “không c áp d ng cho MFI hi n ang có nh không chuy n i C"n cho phép h# ti p t c c i u ti t” b i Ngân hàng Nhà n c nh ng theo nh ng quy t c o $c nghiêm ng t ph xây d ng thông qua Các MFI t có s v n d i 500 tri u (ng c ng s c phép ho t ng theo Quy t c ' o $c (quy t c ph i có òi h+i báo cáo v n b t "u ho t tài s n sau d án k t thúc ho t c.Nh ng MFI hi n t ng ph i nêu rõ c c u ng) ng lai có s v n t theo t t c yêu c"u c a Ngh 500 tri u nh 28 H# ph i ch%nh m$c v n yêu c"u it ã nêu i u Ngh d Hàng n m ho c c$ hai n m m t l"n, SBV n5t (ng s ph i c phép l a ch#n vi c có ch p nh n hay khơng kho n ti t ki m t nguy n ó khác theo gi y phép c a SBV, nh ng lai ng c a quy nh nh c u quy n th$c cho phép i u i v i MFI e ' c i thi n công tác i u ti t c a SBV, th ch c"n: i T ng c ng kh n ng trì c s d li u thơng tin quán hi n v t t c bao g(m ch t l nh ch tài ang ho t c c p nh t nh t ng th tr ng, ng tài s n, ph m vi ti p c n, ngu(n v n, phân o n th tr ng, v i m c ích -y m nh qu n lý r i ro; ii Xem xét vi c thay i m t s quy nh t ng b phép PCF m r ng ph m vi ho t c (m t cách th n tr#ng) cho ng hi n ang kìm hãm PCF 50 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c biên gi i xã hi n nay, t ng kh n ng ti p c n ó, t o c h i n Tài vi mơ PCF có th ph"n l n h n gi m chi phí iii Giúp xây d ng m t h th ng (c quan) tham chi u tín d ng v i nh t m t h th ng ghi n v i nh t m t h th ng ng ký danh m c v n vay không tr n c nh m gi m r i ro n h n danh m c có r i ro ch a b phát hi n th tr ng c áp $ng t t; iv Xây d ng m t h th ng ánh giá th ng xuyên v MFP MFI quy mô l n v a (chính th$c bán th$c) s c i thi n c m$c hi u bi t l n tính tin c y ngành Vi c xây d ng chi n l doanh tài t òi h+i tái t o c cho ngành tài vi mơ v i t l c có nhi m v xã h i ch$ không ph i m t công c cho vay gi m nghèo s ng l c cho i tho i gi a Chính ph , t ch$c qu"n chúng hi n ang qu n lý m t l th$c Chi n l nh cách m t phân ngành kinh c m i s lo i b+ nh ng v n nh ch ngành, nhà tài tr ng l n t ch$c tài vi mơ bán tr c ây nh ng b t n v sách ã nêu vi c xây d ng khuôn kh pháp lý kh thi theo Ngh m t chi n l c nh t quán c"n nh 28 s thi u v ng c gi i quy t 'i u quan tr#ng h n thông qua m t chi n l c m i nh t quán s giúp xây d ng s (ng thu n t ng th gi a t t c bên liên quan cho ngành tài vi mơ tn th theo th c ti.n t t h ng n k t qu d a ho t v#ng r ng báo cáo (Tâp I T p II) s th tr ng ng tồn b ngành tài Ng óng góp cho chi n l i ta hy c cho thành công c a c áo cho s phát tri n c a Vi t Nam 51 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n Nh ng h n ch n Tài vi mô L a ch#n Nh ng thu n l i/Nh ng b t l i Chuy n i t VBSP t cho vay bán l1 sang bán buôn, nh ng v n trì m t s ch$c n ng bán l1 i) Nh ng h n ch l a ch#n cho m t mơi tr sách ch ng ng Các c ch tín d ng c tr c p thơng qua VBSP ngành tài vi mô Xúc ti n ti p c n (Apex) n c S khó kh n phân tách c ch bán buôn t ho t ng bán l1 ii) M ng l i chi nhánh s c"n c óng c&a ho c chuy n giao chi nhánh Trong ng n h n n trung h n s có r i ro r ng MFIs bán th$c có th khơng th thay th d ch v "y c a VBSP iii) S không gi i quy t cv n m$c lãi su t c tr c p cho b ph n bán l1 ho t ng c a n v iv) C c u nh ch khác bi t c a CCF PCFs s không làm cho ch$c n ng bán buôn nh t tr nên kh thi v) Các ngu(n l c tài khố khơng nên dành cho MFI bán th$c, nh t nh ng n v không c SBV i u ti t Các nhà tài tr s khơng cung c p tài m t c ch nh v y tr phi c thiêt l p m t cách úng n v tài ch %nh Cho n nay, c VBSP l n MFIs khác u không kh n ng áp $ng i u ki n ngân hàng mà c ch %nh ã thi t l p D"n d"n t ng lãi su t VBSP T nhân hoá m t ph"n VBSP M t t ch$c t nhân ch c s không mua VBSP môi tr ng sách hi n hành Bán VBSP hồn tồn cho m t ngân hàng khác Gi ng nh tr c Sáp nh p VBSP v i VBARD Ch c khơng kh thi VBSP v a tách kh+i VBARD 52 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ Sáp nh p VBSP v i CCF Không kh nh ch VPSC tr thành m t ngân hàng th ng m i Vi c chuy n giao không minh b ch u quy n ngu(n l c sang VDB t VPSC Các l a ch#n bi n pháp c i thi n n ng l c ch , ng nh i, khuôn D"n d"n lo i b+ chuy n giao b t bu c t VPSC sang VDB thi tính n khác bi t v c c u VPSC có kinh nghi m huy ng ngu(n l c, nh ng khơng có kinh nghi m cho vay ánh giá r i ro VPSC huy ng ngu(n l c khu v c nông thôn ch y u s chuy n giao cho vùng thành th S yêu c"u có nh ng cách minh b ch h n tài tr cho VDB cho phép d"n d"n t ng lãi su t cho vay lên m$c th tr ng N ng l c nh ch c a VDB ho t ng môi tr ng h ng n th tr ng h n s c"n c t ng c ng Các c ch tài tr s thay th qu2 t VPSC s c"n c ánh giá c-n th n Các l a ch#n bi n pháp v c i thi n n ng l c th ch ng i kh t ch$c cho ngành tài Cho phép PCFs sinh l i m vi mơ c quan m t xã C i thi n d qu n lý t Xây d ng n ng l c h* tr c k2 thu t c i u ch%nh r ng li u c a SBV v ch$c tài Xây d ng h th ng tham chi u tín d ng ánh giá MFIs l n/trung bình C i thi n k2 n ng r i ro tín d ng ngân hàng c a MFIs ch t l ng qu n lý Các nhà tài tr s h* tr c ch %nh gia t ng ngu(n l c cho xây d ng n ng l c Vai trò c a t ch$c qu"n chúng T chuy n d i m t ph"n hay toàn b thành m t nhà cung c p tài vi mơ b n v ng, áp $ng nhu c"u th tr ng Khơng xu t Vai trò có th kh$ ho t thúc ng r t t t v i t y cho ph n i l ch kh+i cách bên nghèo ti p c n n 53 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mô c l p v i nhà tài tr “Nhà ho t d ch v tài phi tài ng” h p pháp c a MFPs bán th$c s th$c t h u MFIs ng lai h* tr cho s phát tri n c a ngành tài vi mơ chun nghi p h n Tri n khai nh Ngh (a) S yêu c"u óng c&a h"u h t MFPs quy mơ nh+ mà nh ng n v nói chung áp $ng khách hàng khu v c “khó kh n” (b) Có th làm gi m dòng d ch v tài vi mơ cho ng i nghèo (c) Có th khơng khuy n khích s tham gia t ng lai c a MFPs ngành tr h# có th áp $ng yêu c"u v c p phép V m u ch t i u s i u ch%nh v n v nói Tuy nhiên, ngh nh s a nhi u th i gian h n cho MFPs chuy n i cho phép thêm th i gian cho MFIs c c p phép m r ng nhanh ph c v khách hàng c a c ch tài vi mơ khơng c c p phép mà i u ph i c ch m d$t 'i u c ng s cho phép thêm th i gian cho Phòng Tài vi mô c a SBV i u ch%nh c ch giám sát n i b cho phù h p v i nhu c"u c a ngành nh ã nêu C i thi n khuôn kh pháp lý qu n lý M r ng th i h n Th c thi Ngh nh 28 H n ch quy nh c a SBV i v i MFIs l n nh n ti n g&i, xây d ng m t B Quy t c không chuy n t o Tránh t t c v n nh ng l a ch#n có th n y sinh li t kêt $c cho MFP nh+, iv it cách nv i u ti t 54 Xây d ng Chi n l c Toàn di n t ng c ng kh n ng ti p c n n Tài vi mơ Các bi n pháp pháp lý khác 55
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây Dựng Chiến Lược Toàn Diện Để Tăng Cường Khả Năng Tiếp Cận Dịch Vụ Tài Chính Vi Mô (Của Người Nghèo), Xây Dựng Chiến Lược Toàn Diện Để Tăng Cường Khả Năng Tiếp Cận Dịch Vụ Tài Chính Vi Mô (Của Người Nghèo)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay