Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích sự hội nhập và phát triển của ngành bảo hiểm nước ta

12 3,137 9
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 09:12

Trong giai đoạn phát triển của nền kinh tế thế giới hiện nay, đòi hỏi mỗi một khu vực ,mỗi một quốc gia... Phải có sự chuyển biến không ngừng để hội nhập và phát triển , theo kịp với thời đại hiện nay . Không nằm ngoài vòng xoáy của sự phát triển đó,nước ta là một nước có nền kinh tế còn kém phát triển thì sự hội nhập và phát triển là một vấn đề đã và đang được quan tâm hiện nay. Xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế , mà lĩnh vực dịch vụ tài chính đóng vai trò quan trọng , đòi hỏi mỗi quốc gia , chính phủ và mỗi ngành của nền kinh tế quốc dân phải có những điều chỉnh thích hợp , theo hướng từng bước hoà nhập vào khuôn khổ pháp lý , cơ cấu tổ chức , trình độ phát triển của thế giới và khu vực . Về nguyên tắc , các nước phải xây dựng những chính sách kinh tế , chính sách tài chính phù hợp và hợp lý cho phép thúc đẩy sự tự do hoá chu chuyển vốn và hệ thống dịch vụ tài chính với vai trò trung gian , tài chính phải phát triển đủ mạnh để tiếp nhận và chu chuyển các luồng vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển . Hội nhập kinh tế quốc tế nói chung của Việt Nam , trong đó có hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm là một nhu cầu khách quan xuất phát từ nhu cầu thực tế của sự phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh sự phát triển kinh tế toàn cầu hoá . Với những hiểu biết còn hạn về nền kinh tế nước ta cũng như vốn kiến thức có hạn về môn triết học ở đây em chỉ xin vận dụng Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Của Các Mặt Đối Lập để nêu ra mấy vấn đề chính đó là : Những khó khăn , thách thức, những thành quả đã đạt được trong quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích sự hội nhập và phát triển của ngành bảo hiểm nước ta, Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích sự hội nhập và phát triển của ngành bảo hiểm nước ta, Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích sự hội nhập và phát triển của ngành bảo hiểm nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn