Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường Tiểu dự án Xây dựng tuyến đường nội đô Điện Biên Phủ

99 29 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 04:01

Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường Ngày tháng năm 2015 VIE: Dự Án Phát Triển Các Thành Phố Loại Hai – Các Tiểu Dự Án Tam Kỳ Tiểu dự án Xây dựng tuyến đường nội đô Điện Biên Phủ Chuẩn bị bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho Ngân hàng Phát triển Châu Á VIE: Dự Án Phát Triển Các Thành Phố Loại Hai Các Tiểu Dự Án Tam Kỳ Tiểu dự án Xây dựng tuyến đường nội đô Điện Biên Phủ Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường CƠ QUAN CHỦ QUẢN TƯ VẤN CÁ NHÂN Hoàng Trung Thành Tỷ giá quy đổi Tỷ giá ngày 06/01/2015 Đơn vị tiên quy đổi - Viet Nam Dong (VND) 1VND = 0.0000475 USD 1USD = 21.033 VND Đơn vị đo lường C dBA km km2 kph m m3 mg/l mm - Độ C Decibel Hec ta Ki lô mét Ki lô mét vuông Km/h Mét Mét khối Miligram/lít Milimet Từ viết tắt ADB – Ngân hàng phát triển châu Á CBOs - Tổ chức xã hội địa phương DONRE – Sở TNMT DOT - Sở GTVT EIA – Đánh giá tác động môi trường EMP – Kế hoạch QLMT GOV – Chính phủ Việt Nam HHs - Hộ gia đình IEE – Đánh giá mơi trường ban đầu MONRE – Bộ TNMT NH – Đường Quốc lộ NGOs - Tổ chức phi phủ PMB – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam PPC – UBND tỉnh SEMP - Kế hoạch quản lý môi trường trường MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 TỔNG QUAN TIỂU DỰ ÁN 1.2 HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CHÍNH .1 1.3 CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG 13 1.4 TIẾN ĐỘ THI CÔNG .13 1.5 CẤU TRÚC VÀ MỤC ĐÍCH CỦA EMP .13 TÓM TẮT CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 15 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 28 GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG .43 4.1 GIÁM SÁT SỰ TUÂN THỦ CỦA TIỂU DỰ ÁN .44 4.2 GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 59 CÁC THƠNG SỐ ĐO VI KHÍ HẬU (NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, TỐC ĐỘ GIÓ, HƯỚNG GIÓ) ĐƯỢC ĐO, GHI SỐ LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG; .59 CÁC CHỈ TIÊU HƠI KHÍ ĐỘC (CO, SO2, NOX) ĐƯỢC ĐO LIÊN TỤC BẰNG THIẾT BỊ QUAN TRẮC CHUYÊN DỤNG; .59 CÁC THÔNG SỐ BỤI TSP LẤY MẪU THEO PHƯƠNG PHÁP TCVN 5067:1995 BẰNG THIẾT BỊ LẤY MẪU BỤI THỂ TÍCH LỚN; 59 QUY CHUẨN QCVN 05:2013/BTNMT THAY THẾ TCVN 5937:2005 ĐỂ KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ XUNG QUANH .59 TIẾNG ỒN ĐƯỢC ĐO TRỰC TIẾP TẠI HIỆN TRƯỜNG, THIẾT BỊ ĐO ĐƯỢC HIỆU CHUẨN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG; 59 QUY CHUẨN QCVN 26:2010/BTNMT THAY THẾ TCVN 5949 – 1998 ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ KIỂM SOÁT MỨC ỒN 59 PHƯƠNG PHÁP ĐO THEO TCVN 6963:2001 PHƯƠNG PHÁP ĐO RUNG ĐỘNG DO CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 59 QUY CHUẨN QCVN 27:2010/BTNMT THAY THẾ TCVN 6962:2001 ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ KIỂM SOÁT ĐỘ RUNG .59 TẤT CÁC CÁC THÔNG SỐ NHƯ: PH, NHIỆT ĐỘ, DO ĐƯỢC ĐO NGAY TẠI HIỆN TRƯỜNG CÁC THÔNG SỐ KHÁC NHƯ: SS, BOD5, COD, ION KIM LOẠI, VI SINH…SẼ ĐƯỢC LẤY MẪU, BẢO QUẢN VÀ ĐEM PHÂN TÍCH TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM CÁC THIẾT BỊ ĐO NƯỚC CŨNG PHẢI ĐƯỢC HIỆU CHUẨN TRƯỚC KHI ĐO .59 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG: LẤY MẪU ĐỂ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NHƯ SAU: 59 + TCVN 5992:1995 (ISO 5667 – 2:1991) HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẤY MẪU; 59 + TCVN 5993:1995 (ISO 5667 – 3:1985) HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ MẪU; .60 + TCVN 5994:1995 (ISO 5667 – 4:1987) HƯỚNG DẪN LẤY MẪU Ở AO HỒ TỰ NHIÊN VÀ NHÂN TẠO; 60 + TCVN 5996:1995 (ISO 5667 – 6:1990) HƯỚNG DẪN LẤY MẪU Ở SÔNG VÀ SUỐI 60 QUY CHUẨN QCVN 08:2008/BTNMT, CỘT B1 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT 60 QUY TRÌNH THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 63 5.1 QUY TRÌNH THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 63 5.2 CƠ CHẾ KHIẾU NẠI .64 ĐÀO TẠO VÀ TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ 66 6.1 HOẠT ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 66 6.2 HOẠT ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 67 TRÁCH NHIỆM VÀ ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ YÊU CẦU GIÁM SÁT 67 7.1 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 67 7.2 NÂNG CAO NĂNG LỰC .71 TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO .72 8.1 BÁO CÁO CỦA BAN QLDA QUẢNG NAM .72 8.2 NHẬT KÝ VÀ BÁO CÁO CỦA NHÀ THẦU .72 TĨM TẮT CÁC VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG PHÁT SINH TRONG THÁNG 72 VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ HOẶC CẦN SỰ CHỈ DẪN CỦA TƯ VẤN HOẶC GIÚP ĐỠ TỪ ĐƠN VỊ KHÁC 72 CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN; 72 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN; 73 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG; 73 KẾT QUẢ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG; 73 CÁC VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG CHÍNH; 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG TRONG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU .73 9.1 THỰC HIỆN EMP TRONG ĐẤU THẦU THIẾT BỊ 73 9.2 LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG QUY TRÌNH ĐẤU THẦU 73 10 DỰ TRÙ KINH PHÍ QUAN TRẮC MƠI TRƯỜNG 75 11 PHỤ LỤC 76 PHỤ LỤC 1: BIÊN BẢN VỀ KHẢO SÁT MỎ ĐẤT 76 PHỤ LỤC 2: QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG MỎ ĐÁ CHU LAI 77 PHỤ LỤC 3: CẤP PHÉP ĐỔ THẢI .81 82 82 PHỤ LỤC 4: VỊ TRÍ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 83 PHỤ LỤC - HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ THẦU (SEMP) 85 DANH MỤC BẢNG BẢNG 1: THIẾT KẾ VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC .2 BẢNG 2: TÓM TẮT TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 15 BẢNG 3: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 28 BẢNG 4: GIÁM SÁT SỰ TUÂN THỦ 44 BẢNG 5: GIÁM SÁT CHẤT THẢI .60 BẢNG 6: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 62 BẢNG 7: THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 63 BẢNG HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC 71 BẢNG 9: QUY TRÌNH ĐẤU THẦU 73 BẢNG 10 DỰ TỐN KINH PHÍ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 75 DANH MỤC HÌNH HÌNH 1: VỊ TRÍ DỰ ÁN HÌNH 2: VỊ TRÍ CỦA MỎ VẬT LIỆU VÀ KHU VỰC ĐỔ THẢI 12 HÌNH 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN EMP .70 Chuẩn bị hợp đồng Ban QLDA chuẩn bị dự thảo hợp đồng bao gôm điều khoảng yêu cầu môi trường/tiêu chuẩn kỹ thuật Chuẩn bị hợp đồng Ban QLDA chuẩn bị dự thảo hợp đồng bao gơm điều khoảng yêu cầu môi trường/tiêu chuẩn kỹ thuật 10 DỰ TRÙ KINH PHÍ QUAN TRẮC MƠI TRƯỜNG Kinh phí quản lý mơi trường phần giá trị thiết kế, xây dựng chuẩn bị hồ sơ, khơng nằm kinh phí kế hoạch quản lý mơi trường Kinh phí kế hoạch quản lý môi trường chủ yếu dung vào việc tuyển chọn huy động đơn vị quan trắc phân tích chất mơi trường gian đoạn thi cơng Kinh phí quan trắc môi trường xây dựng theo thông tư số 45/2010/TTLT/BTC-BTNMT Bộ Tài Bộ TNMT ngày 30/03/2010 Hướng dẫn việc quản lý kinh phí nghiệp môi trường, thông tư số 08/2014/TT-BTC Bộ TC Bộ TNMT ngày 15/01/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế Dự tốn kinh phí quan trắc môi trường cho giai thi công 20,579USD Bảng 10 Dự tốn kinh phí quan trắc mơi trường giai đoạn thi công TT Nội dung Đơn vị Khối lượng Đơn giá (USD) Kinh phí (USD) I Giám sát nguồn thải Quan trắc nước thải Mẫu 39 60 2,340 Quan trắc khí thải tiếng ồn Mẫu 78 65 5,070 Chất thải sinh hoạt xây dựng ngày 25 100 2,500 Chất thải nguy hại ngày 25 100 2,500 II Giám sát môi trường xung quanh Khơng khí xung quanh, tiếng ồn độ rung Mẫu 32 60 1,920 75 Nước mặt Mẫu Tổng 20 75 1,500 15,830 Chi phí quản lý 20% 3,166 VAT (10%) 1,583 Tổng kinh phí 20,579 11 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BIÊN BẢN VỀ KHẢO SÁT MỎ ĐẤT 76 PHỤ LỤC 2: QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG MỎ ĐÁ CHU LAI 77 78 79 80 PHỤ LỤC 3: CẤP PHÉP ĐỔ THẢI 81 82 PHỤ LỤC 4: VỊ TRÍ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 83 84 PHỤ LỤC - HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ THẦU (SEMP) (Áp dụng nhà thầu xây lắp thuộc Dự Án Phát Triển Các Thành Phố Loại Hai – Các Tiểu Dự Án Tam Kỳ) 85 (TÊN NHÀ THẦU) ……………………………………………… ……………………………………………… KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ THẦU (KHQLMTCNT) TÊN TIỂU DỰ ÁN: …………………… GÓI THẦU SỐ: ĐỊA ĐIỂM: Ngày:………./……… /………… 86 PHẦN – GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Thơng tin chung - Tên gói thầu - Tên Nhà thầu - Địa Nhà thầu - Điện thoại Nhà thầu - Địa Email 1.2 Mơ tả gói thầu 1.2a Hạng mục thi cơng - Các hạng mục thi cơng chính, địa điểm thực 1.2b Các cơng trình phụ trợ - Tên loại cơng trình phụ trợ quy mơ, cơng suất (Lán trại công nhân, khu vục tập kết vật liệu, trạm trộng bê tông) Loại vật liệu sản xuất/tập kết 1.2c Sơ đồ cơng trường : gồm vị trí cơng trình, văn phòng điều hành, lán trại cơng nhân, vị trí tập kết nguyên vật liệu, vị trí đổ thải… PHẦN – CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA/GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 2.1 Quản lý chất thải rắn Chất thải xây dựng Mô tả biện pháp tần xuất (thích hợp) thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn thi công tạo hoạt động thi công gồm: − Đất đào, vật liệu/phế liệu − Máy móc hỏng hóc − Nguyên vật liệu thừa, dầu thải Rác thải sinh hoạt Mô tả biện pháp tần xuất thug om, vận chuyển xử lý chất thải rắn tạo từ hoạt động công nhân từ lán trại thi cơng 2.2 Bảo vệ mơi trường nước 87 Ơ nhiễm Nước mặt Nước ngầm hoạt động xây dựng sinh hoạt Mô tả biện pháp xử lý nước thải nước mưa chảy tràn từ văn phòng/lán trại công nhân, kho bãi vật liệu hoạt động thi công nhăm ngăn chặn chất ô nhiễm phát sinh khu vực lân cận, sông, kênh gạch nguồn nước khác 2.3 Giảm thiểu nhiễm khơng khí Giảm thiểu phát sinh bụi Mô tả phương pháp, tần xuất áp dụng biện pháp giảm thiểu bụi từ hoạt động thi công gồm: − Đào vật liệu − Vận chuyển thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu phục vụ cơng trường Giảm phát thải khí thải Mơ tả phương pháp, tần xuất áp dụng biện pháp giảm thiểu khí thải từ phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, xe tải, thiết bị máy móc 2.4 Ơ nhiễm tiếng ồn độ rung Ơ nhiễm tiếng ồn Mơ tả phương pháp, tần xuất kiểm soát giảm thiểu tiếng ồn − Do máy móc thiết bị thi cơng phát sinh ra, − Tiếng ồn phát sinh giao thơng qua lại cơng trường Ơ nhiễm độ rung Mô tả phương pháp tần xuất giảm thiểu độ rung từ máy đóng cọc máy nén cọc, phá dỡ cấu trúc từ thiết bị thi công giao thông 2.5 Bảo vệ hệ thống sinh thái Mô tả phương pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực hoạt động thi công đến hệ thống sinh thái : rừng, đầm ngập mặn, thực vật, sơng ngòi, hồ nguồn nước tự nhiên 2.6 Quản lý rủi ro cố Quản lý chất thải nguy hại Mô tả phương pháp/biện pháp quản lý chất lỏng nguy hiểm, độc hại trình lưu trữ sử dụng ; ngăn ngửa việc rò rỉ lưu kho, bốc xếp, vận chuyển sử dụng 88 Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp Mô tả phương pháp/giải pháp thực có cố cháy nổ, rò rỉ chất lỏng/hóa học/vật liệu nguy hại Xây dựng kế hoạch hành động có phối kết hợp với quan chức năng, tổ chức dân trường hợp xảy cố nạn 2.7 Các vấn đề xã hội Các biện pháp an tồn giao thơng Xây dựng kế hoạch phòng ngừa tai nạn giao thơng ; trạng thiết bị sử dụng điều khiển giao thông bảo vệ cộng đồng Nghĩa vụ cam kết Nhà thầu Nghĩa vụ Nhà thầu Nhà thầu ghi chép nhật ký cơng trình nêu rõ biện pháp thực "Phần - Các biện pháp ngăn ngừa/giảm thiểu tác động tiêu cực" ; lập báo cáo tháng tổng hợp biện pháp/giải pháp thức hiệu giải pháp Cam kết Nhà thầu Nhà thầu “Cam kết” Nhà thầu nghiêm chỉnh tuân thủ thực tất biện pháp môi trường, đảm bảo an toàn được chi tiết Phần theo với tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định hành GIÁM ĐỐC (Ký tên đóng dấu) 89 ... TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG; 73 KẾT QUẢ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG; 73 CÁC VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG CHÍNH; 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG TRONG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU... thực biện pháp bảo vệ môi trường quan trắc tác động đến môi trường Biện pháp bảo vệ môi trường thực nhằm (i) giảm tác 13 động môi trường, (ii) bồi thường thiệt hại sủy giảm môi trường, (iii) tăng... TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG MỎ ĐÁ CHU LAI 77 PHỤ LỤC 3: CẤP PHÉP ĐỔ THẢI .81 82 82 PHỤ LỤC 4: VỊ TRÍ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường Tiểu dự án Xây dựng tuyến đường nội đô Điện Biên Phủ, Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường Tiểu dự án Xây dựng tuyến đường nội đô Điện Biên Phủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay