ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN KHÍCH PHỤ NỮ RAGLAI LÀM CHỦ KINH TẾ TẠI TỈNH NINH THUẬN”

64 26 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 03:48

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN KHÍCH PHỤ NỮ RAGLAI LÀM CHỦ KINH TẾ TẠI TỈNH NINH THUẬN” Hà Nội, tháng năm 2015 LỜI CẢM ƠN Nhóm đánh giá xin chân thành cảm ơn cán tổ chức Oxfam, đặc biệt ông Mai Thế Long, cán Chương trình Sinh kế, hợp tác hỗ trợ chuyên môn, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hồn thành đánh giá Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Ban điều hành dự án “Tăng cường tiếp cận thị trường khuyến khích phụ nữ Raglai làm chủ kinh tế tỉnh Ninh Thuận” (dự án PWEL Ninh Thuận, mã số RVNA93) cán ban ngành, đoàn thể liên quan hai huyện Bác Ái Thuận Bắc trình triển khai đánh giá thực địa đóng góp ý kiến cho báo cáo kết đánh giá Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán Ban quản lý dự án, thành viên nhóm sở thích người dân ba xã Phước Tiến, Phước Tân Lợi Hải hợp tác nhiệt tình trình làm việc thực địa để thu thập thông tin cho đánh giá Thay mặt nhóm đánh giá, Trưởng nhóm ThS Vũ Ngọc Anh Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sách phát triển bền vững (CSDP) MỤC LỤC MỤC LỤC Danh mục bảng, hộp hình TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT TỔNG QUAN I GIỚI THIỆU 10 I.1 Tóm tắt dự án 10 I.2 Mục tiêu đánh giá 14 I.3 Nội dung đánh giá 14 I.4 Phương pháp đánh giá 15 I.5 Triển khai đánh giá 15 I.6 Một số hạn chế đánh giá 15 II NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH 16 II.1 Những phát chung 16 II.2 Những phát riêng 21 Đóng góp dự án vào phát triển KT-XH địa phương 21 Những hoạt động dự án đánh giá cao 23 Một số hoạt động dự án chưa đạt kết mong muốn 26 II.3 Tính phù hợp dự án 26 Việc hướng nhóm đối tượng đắn 26 Phương pháp tiếp cận khoa học hợp lý 26 Tuy nhiên cần phân biệt kết hợp nhóm đối tượng hưởng lợi 27 II.4 Hiệu thực dự án 27 Đã có thay đổi sản lượng thu nhập bà khiêm tốn 27 II.5 Tính cơng dự án 29 Đảm bảo bình đẳng 29 Ít thay đổi liên quan đến định 29 II.6 Tác động dự án 30 II.7 Tính bền vững khả nhân rộng số hoạt động dự án 32 Duy trì nhóm phụ nữ với nòng cốt thành viên tích cực 32 Kết vận động sách Oxfam 32 II.8 Quản lý dự án quan hệ đối tác 33 Về tổ chức quản lý dự án 33 Về quan hệ đối tác Oxfam địa phương 34 II.9 Những hạn chế/khó khăn dự án 34 III MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHUYẾN NGHỊ 35 III.1 Bài học kinh nghiệm 35 III.2 Khuyến nghị chung 36 III.3 Khuyến nghị cho huyện Bác Ái 37 III.4 Khuyến nghị cho huyện Thuận Bắc 37 III.5 Khuyến nghị cho Oxfam 37 IV KẾT LUẬN 37 V PHỤ LỤC 38 Câu chuyện điển hình 38 Điều khoản tham chiếu (TOR) 46 Kế hoạch lịch đánh giá trường từ ngày 31/3/2015 đến 3/4/2015 50 Danh sách đối tượng vấn thảo luận nhóm 54 Các số theo dõi đánh giá dự án RVNA93 58 Tổng hợp đánh giá chi tiết kết dự án 63 VI TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 Danh mục bảng, hộp hình Bảng 1.1 Đối tượng hưởng lợi dự án 14 Bảng 2.1 Cơ cấu chăn nuôi heo hộ tham gia dự án năm gần hai huyện Bác Ái Thuận Bắc 20 Bảng 2.2 Bà tự đánh giá, cho điểm hoạt động dự án 25 Hộp 2.1 Kết thực Đầu 1.1 16 Hộp 2.2 “Nếu em làm được, làm được!” 16 Hộp 2.3 Kết thực Đầu 1.2 17 Hộp 2.4 Kết thực Đầu 2.1 17 Hộp 2.5 Kết thực Đầu 2.2 18 Hộp 2.6 Thực Kết 19 Hộp 2.7 Giấc mơ Chapi 30 Hình 2.1 So sánh mức độ đầu tư Oxfam với đầu tư Nhà nước 22 Hình 2.2 Các giải pháp xử lý heo bệnh bà Raglai 23 TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT BĐH BQL CT CTV DA DTTS ĐPV GALS/WEMAN HĐND HPN KHKT KT-XH KT-HT NN&PTNT PCT UBND TD&ĐG TV Ban điều hành Ban quản lý Chương trình Cộng tác viên Dự án Dân tộc thiểu số Điều phố viên Hệ thống học hỏi hành động giới Oxfam Hội đồng nhân dân Hội phụ nữ Khoa học kỹ thuật Kinh tế-xã hội Kinh tế hạ tầng Nông nghiệp phát triển nông thơn Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Theo dõi đánh giá Thành viên TÓM TẮT TỔNG QUAN Dự án “Tăng cường tiếp cận thị trường khuyến khích phụ nữ Raglai làm chủ kinh tế tỉnh Ninh Thuận” (dự án PWEL Ninh Thuận, mã số RVNA93), tài trợ tổ chức Oxfam giai đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu “Nâng cao vị kinh tế xã hội cho 3.000 phụ nữ dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận” kết trung hạn (Kết 1: Thu nhập 3000 phụ nữ Raglai gia đình họ (1.000 người hưởng lợi trực tiếp 2.000 người hưởng lợi gián tiếp) tăng lên; Kết 2: Vị vai trò phụ nữ Raglai gia đình cộng đồng họ cải thiện; Kết 3: Các kế hoạch chương trình Chính phủ phản ánh biện pháp hành động cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người sản xuất quy mô nhỏ) Trải qua năm thực hiện, tổ chức Oxfam đối tác địa phương Ninh Thuận tổ chức đánh giá dự án1 để: i) Đo lường thành tựu/hạn chế thay đổi tương quan với mục tiêu/ kết đề ra, đánh giá quan hệ đối tác đối tác Oxfam lực đối tác; ii) Tài liệu hóa thực hành tốt/chưa tốt học rút từ dự án để phụ nữ dân tộc Raglai áp dụng tốt để phục vụ vận động sách; iii) Đưa khuyến nghị cụ thể để đóng góp cho dự án tương tự tương lai để cải thiện vai trò lãnh đạo khả tiếp cận thị trường phụ nữ Raglai Một số phát từ đánh giá: Dựa kết thực tác động dự án đến cộng đồng người Raglai nói chung phụ nữ Raglai nói riêng, đến đối tác địa phương, kết luận dự án RVNA93 nhìn chung đạt mục tiêu đề Trong kết mong đợi dự án kết đạt tốt nhất, sau kết kết Các tiêu quan trọng số nhóm sở thích thành lập hoạt động, số người hưởng lợi, thu nhập bà số lượng đàn heo tăng, lực sản xuất tiếp cận thị trường Hội Phụ nữ (HPN), thành viên nhóm sở thích cải thiện v.v đạt Tuy nhiên, phạm vi hoạt động hẹp (chỉ bao gồm 2/9 xã huyện Bác Ái 1/6 xã huyện Thuận Bắc), việc điều chỉnh thu hẹp lĩnh vực hỗ trợ từ số lĩnh vực sản xuất đồng bào Raglai (trồng lúa, trồng bắp, ni bò, ni heo đen) xuống phát triển chuỗi sản phẩm heo đen từ năm 2013 khiến số tiêu không đạt tác động dự án bị hạn chế so với mong đợi ban đầu Dự án đạt số kết đáng khích lệ giúp phụ nữ Raglai cải thiện vị vai trò họ gia đình cộng đồng Đã thành lập/củng cố 22 nhóm sở thích phụ nữ làm chủ với 330 thành viên, đa số phụ nữ Raglai nghèo Năng lực sản xuất, thị trường kinh doanh phụ nữ Raglai chăn nuôi heo đen có áp dụng khoa học kỹ thuật (KHKT), tham gia bán hàng chợ phiên, điều hành sinh hoạt nhóm, v.v cải thiện đáng kể Đóng góp vào thu nhập, tiếng nói người phụ nữ gia đình tăng lên Nhóm tư vấn đánh giá dự án từ Trung tâm Nghiên cứu sách phát triển bền vững (CSDP) gồm: ThS Vũ Ngọc Anh, trưởng nhóm, thành viên ThS Hồng Xuân Trường, TS Đào Hoàng Mai ThS Dương Thành Trung Dự án phù hợp phương pháp tiếp cận đối tượng hưởng lợi Tuy số hạn chế (như số mục tiêu tiêu đặt tham vọng, thời gian thực tương đối ngắn, kinh phí qui mơ triển khai hạn hẹp, mơ hình quản lý dự án chưa thống nhất/đồng bộ, v.v.), dự án RVNA93 giới thiệu với đối tác địa phương quốc gia phương thức tiếp cận sáng tạo hiệu cho giảm nghèo cải thiện vị trí xã hội đối tượng phụ nữ Raglai nói riêng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung thơng qua hướng dẫn họ thực hành sản xuất tiếp cận thị trường sản phẩm heo đen Tính bình đẳng dự án nhìn chung đảm bảo với phụ nữ dân tộc Raglai đối tượng hưởng lợi Tuy nhiên, việc ưu tiên đối tượng tham gia hoạt động dự án phụ nữ, đàn ơng tham gia, dẫn đến tình trạng triển khai gia đình gặp nhiều khó khăn đàn ơng lao động Trong cộng đồng Raglai, đàn ông nên coi đối tượng tuyên truyền - họ cần quan tâm mức để vừa tích cực tham gia làm kinh tế gia đình, vừa giúp phụ nữ có thời gian nghỉ ngơi học tập Ngồi ra, dự án cần quan tâm đến nhóm niên Raglai từ 15 đến 35 tuổi họ người có khả nắm bắt tốt kiến thức KHKT thị trường Sự đóng góp dự án Oxfam vào phát triển KT-XH địa phương nói chung khiêm tốn so với đóng góp từ chương trình, sách Nhà nước, nỗ lực quyền người dân địa phương Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận giảm nghèo Oxfam cho hiệu so với chương trình/dự án giảm nghèo nhà nước tính khoa học, thực tế, có tham gia rộng rãi, lấy người hưởng lợi cộng đồng làm trung tâm Việc lập kế hoạch làm từ lên, có tham gia đáp ứng nhu cầu người dân phát huy mạnh địa phương Phương pháp đào tạo theo hình thức “cầm tay việc” giúp chị em phụ nữ Raglai nắm kiến thức cần thiết để áp dụng vào sản xuất tiếp cận thị trường Những hoạt động dự án đánh giá cao gồm: i) hoạt động nâng cao lực cho thành viên đối tác (tập huấn chuyên môn, sinh hoạt nhóm sở thích, hỗ trợ phụ nữ Raglai tham gia phiên chợ/hội chợ, tham quan học tập, hỗ trợ thành viên nhóm tham gia lập kế hoạch sản xuất nhóm theo phương pháp Hệ thống học hỏi hành động giới (GALS/WEMAN)); ii) tổ chức đối thoại sách phát triển kinh tế địa phương phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa/HTX/kinh tế tổ nhóm thành viên với đại diện quyền địa phương; iii) cung cấp hỗ trợ “phần cứng” cho hộ dân (heo giống, vật tư làm chuồng, xây dựng số mơ hình sản xuất kinh doanh cho số thành viên tích cực DA), v.v Bên cạnh đó, số hoạt động triển khai chưa mang lại kết mong muốn: hoạt động thuộc Hợp phần (Hỗ trợ trưởng, phó nhóm sở thích liên hệ với chủ lò mổ, siêu thị, cửa hàng nhà hàng để quảng bá sản phẩm nhóm; Hỗ trợ trưởng, phó nhóm, thành viên nhóm sở thích kinh doanh giỏi tham dự hội thảo ngành hàng liên quan, diễn đàn sản xuất kinh doanh cấp tỉnh/huyện; Hội thảo "Tìm đầu bền vững cho sản phẩm heo đen"; Hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương đến siêu thị nhà hàng ) không thực thực trạng phát triển chăn ni heo đen hạn chế; số mơ hình (ví dụ: trồng rau, ni heo nhốt chuồng, nuôi giun quế xã Phước Tân) không thành công tập quán chăn nuôi cũ theo kiểu tự nhiên hằn sâu ý thức bà Raglai điều kiện tự nhiên khó khăn Dự án có tác động tích cực đến đối tượng hưởng lợi Đầu tiên thay đổi tư nhận thức sản xuất áp dụng tiến KHKT tiếp cận thị trường người dân Raglai nói chung phụ nữ Raglai nói riêng Tất đối tác người dân vấn coi thay đổi quan trọng Qua tập huấn, hướng dẫn thực hành theo kiểu “cầm tay việc”, nhiều phụ nữ Raglai biết tính tốn chi phí sản xuất, hỏi giá hàng mặc chợ, sử dụng cân mua bán; đồng bào Raglai khơng nuôi heo đen thứ “của để dành” mà biết tính tốn chi phí lợi nhuận, biết nuôi nhốt, ủ cám, trồng rau, chuẩn bị thức ăn, trích thuốc, thiến lợn, kêu cán thú y thấy gia súc bị bệnh, v.v Đi chợ bán hàng trở thành thói quen nhiều thành viên nhóm sở thích gia đình họ Thứ hai, phụ nữ Raglai trở nên mạnh dạn tham gia hoạt động xã hội/cộng đồng (tham gia sinh hoạt nhóm, tập huấn, họp thơn ), nói lên ý kiến/suy nghĩ Thứ ba, heo đen Ninh Thuận bước đầu quảng bá thị trường tỉnh cách - Bác Ái có điểm thu gom có hợp đồng thu mua heo với nhóm bán heo cho thị trường Đà Lạt; Thuận Bắc có lò mổ có hợp đồng mua bán heo với nhóm bán heo cho thành phố lớn Vũng Tàu, Nha Trang Tiếp đến thay đổi phong cách làm việc cán đối tác lực xử lý công việc tăng lên, làm việc/lập kế hoạch có tham gia, biết lắng nghe ý kiến bên liên quan, v.v Những hoạt động trì sau dự án kết thúc: i) thành viên nhóm sở thích tin họ tiếp tục sinh hoạt nhóm, chợ, ni heo đen, đóng góp vào quỹ nhóm vay quay vòng; ii) đối tác địa phương đề cập lồng ghép yếu tố tích cực dự án vào sách Nhà nước (như Chương trình 30a hỗ trợ hộ làm điểm tiếp cận thị trường; DA Tam Nơng hỗ trợ nhóm ni bò, ni heo, trồng chuối, v.v.); iii) đội ngũ cán địa phương người dân dự án tập huấn học phương pháp làm việc Oxfam (ví dụ: lập kế hoạch có tham gia, cách giao tiếp, tổ chức đối thoại sách, v.v.) trơng đợi áp dụng thực tế công việc Một số khuyến nghị: Đối tượng hưởng lợi dự án phụ nữ cộng đồng dân tộc Raglai thuộc nhóm nghèo khó khăn Việt Nam, bị nhiều tập tục truyền thống cản trở, điều kiện sản xuất khó khăn, khả áp dụng KHKT hạn chế , đó, việc hỗ trợ họ cần thực cách lâu dài, với vào tất bên liên quan (chính quyền, tổ chức quốc tế, tổ chức địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia người dân) UBND huyện ban ngành địa phương cần chủ động vào cuộc, không nên coi công việc dự án Khi làm việc với cộng đồng Raglai, cộng đồng mẫu hệ, không nên tập trung vào đối tượng phụ nữ, mà cần quan tâm đến phụ nữ có tuổi, niên nam giới Raglai Có huy động đầy đủ lực lượng mang lại tác động đến tất đối tượng cần thiết Đối tác địa phương huyện Bác Ái Thuận Bắc xem xét phối hợp sử dụng nguồn vồn từ CT/DA khác địa phương (DA Tam Nơng, CT Nơng thơn mới, CT 30a, Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 v.v.) để tiếp tục trì nâng cấp hoạt động nhóm ni heo đen (ví dụ: bổ sung heo giống, vốn vay quay vòng cho nhóm để phòng ngừa rủi ro trì đàn heo, nâng cấp chất lượng hệ thống cán thú y tuyến xã, xây dựng cán thú y tuyến thôn; tiếp tục hỗ trợ hộ sản xuất giỏi huyện, đặc biệt người Raglai, tham gia hội chợ thương mại cấp tỉnh/huyện.) Oxfam nên tổ chức tài liệu hóa chia sẻ học kinh nghiệm thực dự ánA RVNA93 cấp địa phương (tỉnh Ninh Thuận), cấp quốc gia I GIỚI THIỆU I.1 Tóm tắt dự án Dự án “Tăng cường tiếp cận thị trường khuyến khích phụ nữ Raglai làm chủ kinh tế” (dự án PWEL Ninh Thuận, mã số RVNA93), tài trợ tổ chức Oxfam giai đoạn 2011 - 2015 với tổng ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho địa phương 260.000 Bảng Anh (tương đương 8.580.000.000 đồng) Dự án xây dựng nhằm phát triển vai trò làm chủ kinh tế phụ nữ Raglai - cộng đồng theo chế độ mẫu hệ ba xã: Phước Tân Phước Tiến (huyện Bác Ái) Lợi Hải (huyện Thuận Bắc), tỉnh Ninh Thuận, thông qua hỗ trợ sản xuất hàng hóa định hướng kinh doanh, tăng cường hội tham gia vào thị trường đóng vai trò chủ động hoạt động kinh tế gia đình Bác Ái huyện nghèo nằm cực bắc tỉnh Ninh Thuận Đây địa bàn có diện tích lớn nơi sinh sống chủ yếu đồng bào dân tộc Raglai Dân số huyện 24.350 người (50,15% nam 49,85% nữ), khoảng 94% người dân tộc Raglai Tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 54% huyện Bác Ái nằm danh sách 62 huyện nghèo Việt Nam hỗ trợ đặc biệt theo Nghị 30a Chính phủ Huyện Bác Ái có dân cư, có diện tích đất nơng nghiệp lớn (92.200 ha), 10.000 dùng cho trồng trọt (trung bình 0,42 ha/người) Tuy nhiên, đất đai màu mỡ khoảng 20-25% số diện tích cung cấp nước tưới đầy đủ Trong năm gần phần đáng kể diện tích đất canh tác xây dựng hệ thống thủy lợi nhà máy thủy điện Huyện Thuận Bắc nằm cách thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 10km phía bắc Tổng diện tích tự nhiên 31.924 ha, dân số 37.850 người (50,2% nam 49,8% nữ), 90% dân số sống dựa vào sản xuất nông nghiệp Tương tự Bác Ái, phần lớn dân số huyện người dân tộc Raglai Một số xã Phước Kháng, Phước Chiến có gần 100% người Raglai, xã khác Công Hải, Lợi Hải Bắc Sơn, có người Raglai họ nhóm đơng Đất nơng nghiệp bình quân theo đầu người huyện khoảng nửa mức 10 Danh sách đối tượng vấn thảo luận nhóm Tổng số:       Cán cấp tỉnh: Cán cấp huyện: 14 Cán cấp xã: 11 Người dân (Raglai): 117 Hộ điển hình: Tác nhân (lò mổ): STT Đối tác Số lượng Cán tỉnh Ninh Thuận Cán huyện Bác Ái Họ & tên PGD Sở NN & PTNT Nam Cao Chí Trưởng phòng CGT dự án Tam nơng Nam Lê Thị Thu Hiền PCT HPN tỉnh Nguyễn Văn Cương Pi Thị Mai PCT UBND huyện, Trưởng BĐH Chánh Văn phòng UBND, Phó trưởng BĐH Cán Văn phòng UB, ĐPV CT HPN Đỗ Thị Bích Liên PCT HPN Nguyễn Hồng Vinh Phó Trạm trưởng khuyến nơng huyện Nam Lê Ngọc Chiến Võ Chí Trưởng Trạm thú y huyện PCT UBND huyện, Trưởng BĐH CT HPN, Phó Trưởng BĐH Phủ tịch HPN, ĐPV Trưởng phòng NN&PTNT Trưởng trạm khuyến nông – khuyến ngư Cán VP UBND Cán trạm thú y Nam Nam Chủ tịch UBND xã, Trưởng BQLDA Cán VPUB PCT MTTQ xã PCT HPN Bí thư Đoàn niên Nam Nguyễn Văn Tú Cán huyện Thuận Bắc Phạm Thị Lụm Mai Thị Hà Nguyễn Châu Cảnh Đào Công Vụ (người Chăm) Lê Trần Huynh Lê Ngọc Thoại Cán xã Phước Tân Giới tính Phan Quang Thựu Nguyễn Văn Cảnh Chức vụ Pinăng Ngọc Nguyễn Thu Huyền Pinăng Thị Phước Chamalea Thị Nhượng Pilao Thương 50 Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Cán xã Phước Tiến Hoàng Văn Đặng Katơ thị Kinh Katơ Chuyên Đỗ Thanh Thủy Võ Văn Hùng Chủ tịch UBND xã, Trưởng BQLDA Chủ tịch HPN Bí thư Đồn niên Cán thú y Cán Văn phòng UB Chủ tịch HPN xã Nam Nữ Nam Nữ Nam Cán xã Lợi Hải Nguyễn Thị Tốt Nhóm người dân xã Phước Tân 15 Katơ Hanh Katơ Huyên Chamalea thị K’lương Pinăng thị Âm Pinăng thị Thảo Pinăng thị Nách Pi thị Khâm Pinăng thị Chậy Katơ Lép Katơ Hiêu Pinăng thị Hút Chamalea thị Khán Pinăng thị On Pinăng Khiu Katơ Kođem Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nhóm người dân thôn Đá Bạc, xã Phước Tiến 10 Chamalea Bé Chamalea thị Ém Chamalea thị Hẽm Chamalea thị Kìm Chamalea thị Hép Chamalea thị Túc Pinăng thị Nguyệt Katơ thị Ngái Pinăng thị Đào Katơ Phượng Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nhóm người dân thôn Trà Co 1, xã Phước Tiến 13 Pinăng thị Huyện Katơ thị Hằng Pinăng thị Nghiến Pinăng Núm Chamalea thị Uyên Pinăng thị Ninh Chamalea thị Huấn Pinăng thị Đấm Pinăng thị Lệ Pinăng thị Ngoán Katơ Kiêng Pinăng thị Ngấm Pinăng thị Thuýnh Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ 10 Nhóm người dân thơn Suối Rua, xã Phước Tiến 13 Pinăng thị Nhuận Pinăng Ngúng Pinăng thị Hiếm Katơ thị Nhơ Katơ thị Nghin Nữ Nam Nữ Nữ Nữ 51 Nữ Pinăng thị Thiên Katơ Hôm Katơ thị Dật Katơ Ăng Pinăng Thong Pinăng Xin Katơ Hoa Pinăng Lạo Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam 11 Nhóm người dân thôn Trà Co 2, xã Phước Tiến Chamale thị Hằng Katơ thị Hứng Katơ thị Nhím Katơ thị Biêu Katơ thị Xếp Chamalea thị Bùa Chamalea thị Loan Katơ Lao Pinăng Ăng 12 Nhóm người dân thơn Bà Rau 1, xã Lợi Hải 14 Katơ thị Em Patauxá thị Yến Chamalea thị Mơ Chamale thị Sử Katơ thị Đanh Chamalea thị Thánh Katơ thị Chí Emasít thị Lý Katơ thị Tá Katơ thị Dung Katơ thị Đam Katơ thị Nghĩ Katơ thị Men Jeak thị Dật Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ 13 Nhóm người dân thơn Bà Râu 1, xã Lợi Hải 15 Katơ thị Hoanh Katơ thị Phương My Katơ thị Sỹ Katơ thị Hồng Đẹp Emasit thị Lý Emasit thị Nghí Katơ thị Tuyết Katơ thị Ni Jeak thị Thi Chamale thị Em Ta-pa thị Bay Emasit thị Sanh Chamale thị Chí Emasit thị Noanh Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ 14 Nhóm người dân thơn Bà Râu 2, xã Lợi Hải 13 Jeak thị Lân Jeak thị Đi Chamalea thị Di Charao thị Vất Jeak thị Dui Katơ thị Di Jeak thị Vi Ta-in thị Rắng Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ 52 Phó nhóm Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Charao thị Dòn Ta-in thị Vách Chamalea Za Jeak thị Hoa Emasit thị Nhiên Nữ Nữ Nam Nữ Nữ 15 Nhóm người dân thơn Bà Rau 2, xã Lợi Hải 15 Emasit thị Sở Chamalea thị Hương Katơ thị Nương Katơ thị Lánh Chamalea thị Bi Ta-in thị Mai Ta-in thị Bí Jeak thị Manh Katơ thị Ni Jeak thị Phôi Jeak thị Sen Katơ thị Xuân Katơ thị Đảm Chamalea thị Ví Chamalea thị Vi Trưởng nhóm 16 Hộ điển hình/ tác nhân Katơ Hiêu Hộ điển hình xã Phước Tân (Raglai) Hộ điển hình xã Lợi Hải (Raglai) Lò mổ Chung-Liệu xã Lợi Hải Tala thị Nai Lê Văn Chung 53 Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Các số theo dõi đánh giá DA Logic can thiệp Các số đánh giá khách quan kết dự án Các nguồn cách thức Các giả đinh/rủi ro Mục tiêu cụ thể Mục tiêu chung đánh giá Nâng cao vai trò làm chủ kinh tế cho phụ nữ Raglai thơng qua tham gia chủ động vào chuỗi giá trị nông nghiệp hoạt động kinh tế  Nâng cao kiến thức kỹ phụ nữ Raglai sản xuất hàng hóa tiếp cận kinh tế thị trường;  Tăng cường sức mạnh phụ nữ Raglai quan hệ kinh tế thông qua thúc đẩy liên kết tổ nhóm sản xuất/kinh doanh vừa nhỏ;  Phát triển hoạt động sản xuất thị trường hàng hóa thơng qua vận động sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp tổ nhóm nơng dân sản xuất;  Thúc đẩy thay đổi phân công lao động nam nữ gia đình để tạo điều kiện cho người phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh tế giúp tăng thu nhập gia đình  Tỷ lệ phụ nữ Raglai có khả tác động tới vấn đề ảnh hưởng tới sống họ nắm giữ vai trò lãnh đạo gia đình cộng đồng  Tỷ lệ Phụ nữ Raglai có đầy đủ khả tham gia vào hưởng lợi từ thị trường hoạt động kinh tế  Thu nhập hộ gia đình trung bình hàng năm (70% tổng số hộ mục tiêu) tăng 40% so với năm dự án  Ít 80% phụ nữ Raglai tăng vai trò vị gia đình, cộng đồng cấp cao  Ít 01 hoạt động nhóm hoạt động cụ thể hỗ trợ nâng cao vai trò làm chủ kinh tế phụ nữ tích hợp vào chương trình/kế hoạch quyền địa phương 54  Các báo cáo đánh giá độc lập  Báo cáo kết thúc dự án  Báo cáo tiến độ  Số liệu thống kê Chính phủ  Báo cáo phát triển kinh tếxã hội Chính phủ  Các câu chuyện điển hình  Đánh giá hàng năm có tham gia  Đánh giá  Báo cáo Giám sát & Đánh giá  Báo cáo tiến trình hàng năm  Giảm nghèo ưu tiên quốc gia quyền tỉnh  Nhu cầu thị trường cao cam kết từ người hưởng lợi đối tác  Khơng có thảm họa tự nhiên nghiêm trọng xảy thời gian thực dự án  Các hoạt động thị trường xa lạ với người dân tộc thiểu số đối tác địa phương  Năng lực tổ nhóm sản xuất hạn chế yếu  Các thảm họa tự nhiên xảy nhiều năm gần ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp  Rào cản ngơn ngữ ngăn cản tiếp cận thị trường phụ nữ cản trở việc thực dự án Thu nhập 3.000 phụ Đầu 1.1: Năng lực sản xuất, thị trường kinh doanh phụ nữ Raglai ngành hàng mục tiêu cải thiện nữ Raglai gia đình họ Đầu 1.2: Chất lượng chức dịch vụ nông nghiệp củng cố tăng lên Năm 1: Kết mong đợi Kết trung hạn 1:  Lựa chọn thị trường lập đồ thị trường có lồng ghép yếu tố giới tiến hành để xác định sản phẩm khả thi hai huyện Thuận Bắc Bác Ái  Nền tảng tổ nhóm hành rà sốt 22 nhóm sản xuất nâng cao lực để thực hoạt động dự án cách hiệu  44 nhóm trưởng nhóm phó tổ nhóm sản xuất tập huấn kĩ hướng dẫn điều hành, thuyết trình tổ chức  600 phụ nữ Raglai tập huấn lập kế hoạch kinh doanh quản lý kinh tế hộ gia đình  76 cán khuyến nơng thú y tham gia tập huấn cho tập huấn viên (TOT)  Thu nhập hộ gia đình trung bình hàng năm (10% tổng số hộ mục tiêu) tăng 5% Năm 2:  80 cán khuyến nông thú y đào tạo trở thành tập huấn viên  lớp tập huấn khuyến nông thú y cán địa phương tổ chức cho 240 phụ nữ Raglai  Mạng lưới thú y khuyến nơng tăng cường trì tốt  500 phụ nữ Raglai tập huấn lập kế hoạch kinh doanh quản lý kinh tế hộ gia đình  Một kênh thơng tin thị trường thức khơng thức thiết lập để phục vụ nhu cầu người sản xuất Năm 3:  Ít 70% người hưởng lợi trực tiếp có thu nhập hộ gia đình tăng thơng qua hoạt động dự án  Số lượng heo đen tăng 30% so với năm đầu dự án  100% phụ nữ Raglai tiếp cận với thông tin thị trường từ nguồn 55  Thảo luận nhóm tập trung, Báo cáo Giám sát Đánh giá  Báo cáo hàng năm  Đánh giá độc lập  Báo cáo lựa chọn lập đồ thị trường có yếu tố giới  Danh sách người đăng ký tập huấn  Báo cáo tập huấn  Khơng có dịch bệnh lớn  Sự hỗ trợ liên tục từ quyền trường hợp dịch bệnh nghiêm trọng xảy Vị vai trò phụ Đầu 2.1: Đàn ơng Raglai đóng vai trò động việc phát triển kinh tế hộ gia đình chia sẻ cơng việc nhà nữ Raglai gia đình Đầu 2.2: Phụ nữ Raglai động hơn, có tiếng nói mạnh mẽ vị tốt tổ cộng đồng họ cải thiện chức cộng đồng Đầu 2.3: Năng lực tổ chức phụ nữ lĩnh vực phụ nữ làm chủ kinh tế nâng lên Kết trung hạn 2: Năm 1: Kết mong đợi  Số lượng phụ nữ có vị vai trò cao so với nam giới gia đình cộng đồng tăng lên  Số phụ nữ dành cho nghỉ ngơi tăng 10%  Các hoạt động mà nam giới trung tâm tổ chức để thu hút tham gia đàn ông Raglai vào hoạt động sản xuất Năm 2:  12 lớp tập huấn bình đẳng giới tổ chức  chiến dịch thay đổi thói quen hành vi tổ chức để giải vấn đề bình đẳng giới định kiến giới  Mạng lưới người thực hành PWEL thiết lập cấp quốc gia thông qua trung tâm nguồn lực NGO và/ mạng lưới phụ nữ/giới (có khả kết nối với dự án PWEL Lào Cai)  Năng lực tổ chức phụ nữ liên quan đến vai trò làm chủ kinh tế phụ nữ tăng cường  Ít chuyến thăm truyền thông tổ chức cho nhà báo quốc gia tỉnh để tìm hiểu báo cáo thực tiễn/bài học/kinh nghiệm tốt dự án Năm 3:  Số nam giới làm việc nhà tăng 10%  100% thành viên nữ nhóm sản xuất tham gia vào họp thường kỳ tổ chức bới nhóm sản xuất hội phụ nữ  90% thành viên nữ nhóm sản xuất tham gia vào hoạt động, kiện kinh tế-xã hội văn hóa cộng đồng  Ít 70% phụ nữ hỗ trợ tăng lên từ đối tác nam thành viên nam gia đình kết thúc dự án  25% phụ nữ nắm giữ vai trò quan trọng quyền, tổ chức đoàn thể tổ chức dân địa phương  650 phụ nữ tham gia đóng góp vào định quan trọng hộ gia đình (VD: sử dụng nguồn lực, chăn nuôi, đất đai giáo dục cho cái)  Số nam giới tham gia sản xuất buôn bán tăng 20% 56  Thảo luận nhóm tập trung, Báo cáo Giám sát Đánh giá  Báo cáo hàng năm  Đánh giá độc lập  Báo cáo hàng năm Hội phụ nữ  Kết thực hành  Những người tham gia tập huấn  Báo cáo tập huấn  Câu chuyện điển hình Các kế hoạch chương Đầu 3.1: Nhận thức quyền địa phương quyền lực sở hữu kinh tế phụ nữ cải trình phủ phản thiện ánh biện pháp hành động cụ thể nhằm Đầu 3.2: Các DN nhỏ/hộ kinh doanh cá thể xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh làm sở hỗ trợ doanh nghiệp người sản xuất quy mơ để xuất đầu vào cho chuơng trình Chính phủ / quyền địa phương Năm 2: nhỏ  Ít đối thoại sách tổ chức với lãnh đạo quyền cấp huyện để thảo luận làm lồng ghép hỗ trợ cho người sản xuất doanh nghiệp quy mơ nhỏ vào chương trình sách phủ  02 hội thảo ngành hàng tổ chức cấp địa phương Không thực hiện, chuyển sang HĐ “Thuê tư vấn cấp quốc gia khảo sát, nghiên cứu thị trường đầu bền vững cho ngành hàng heo đen, lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh cho tổ nhóm ni heo đen”  Một mạng lưới người thực hành WEL thiết lập hoạt động (tạo diễn đàn) để bên liên quan chia sẻ thảo luận cách tiếp cận ứng dụng WEL  Số lượng phụ nữ nắm giữ vai trò lãnh đạo tổ chức đồn thể xã thơn tăng 15%  20 doanh nghiệp quy mô nhỏ / hộ kinh doanh cá thể tư vấn thủ tục hành chính, khung pháp lý để thành lập phát triển Hỗ trợ tài kĩ thuật mức khiêm tốn cung cấp để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp quy mô nhỏ / hộ kinh doanh cá thể  Một nghiên cứu thuận lợi thách thức doanh nghiệp quy mô nhỏ phụ nữ lãnh đạo tiến hành  Các học kinh nghiệm WEL chia sẻ người thực hành WEL thông qua website, blog, hội thảo, cập nhật thông tin chuyến thăm trao đổi Năm 3: Kết mong đợi Kết trung hạn 3:  Một hội thảo chuyến thăm thực địa tổ chức cho nhà hoạch định sách (thành viên hội đồng nhân dân, lãnh đạo quan phủ) từ cấp xã đến cấp quốc gia  Các mơ hình/thực tiễn WEL tốt nhân rộng chương trình giảm nghèo quyền tỉnh huyện  Gia tăng phân bổ nguồn lực phủ cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ doanh nghiệp quy mô nhỏ thể kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phủ/chính quyền địa phương  Các học thành công thất bại tài liệu hóa chia sẻ rộng rãi với bên liên quan cấp quốc gia, tỉnh huyện 57  Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm Chính quyền địa phương  Biên họp mạng lưới  Báo cáo nghiên cứu  Báo cáo thăm thực địa  Báo cáo nghiên cứu  Website, blog, báo cáo thăm thực địa, hoạt động hội thảo  Báo cáo thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  Tài liệu kết đầu Tổng hợp đánh giá chi tiết kết DA RVNA93 Kết trung hạn 1: Thu nhập 3.000 phụ nữ Raglai gia đình họ tăng lên Đầu 1.1: Năng lực sản xuất, thị trường kinh doanh phụ nữ Raglai ngành hàng mục tiêu (do DA hỗ trợ) cải thiện Chỉ số 1.1.1: Ít 70% người hưởng lợi trực tiếp có thu nhập hộ gia đình tăng thơng qua hoạt động dự án Cơ Đạt theo báo cáo đối tác Chỉ số 1.1.2: Thu nhập hộ gia đình trung bình hàng năm (10% tổng số hộ mục tiêu) tăng 5% Đạt nhiều yếu tố đóng góp (chính sách hỗ trợ Nhà nước, nỗ lực quyền người dân địa phương Oxfam) Chỉ số 1.1.3: 100% phụ nữ Raglai tiếp cận với thơng tin thị trường từ nguồn Đạt áp dụng cho TV nhóm sở thích gia đình họ Chỉ số 1.1.4 (điều chỉnh bỏ sản lượng bò): Số lượng heo đen tăng 30% so với năm đầu dự án; Nhìn chung vượt tiêu (xem bảng 2.1 báo cáo) Chỉ số 1.1.5: Năng suất, sản lượng ngô đậu tăng 15% Khơng đánh giá khơng phù hợp Các hoạt động triển khai để đạt Đầu 1.1: - - Nghiên cứu “Lựa chọn thị trường lập đồ thị trường có lồng ghép yếu tố giới” tiến hành để xác định sản phẩm khả thi hai huyện Thuận Bắc Bác Ái Tháng 11/2012, Oxfam hợp đồng với nhóm tư vấn thuộc Trung tâm Chính sách Chiến lược nơng nghiệp nơng thơn miền Nam (SCAP) thuộc Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn, thực nghiên cứu Lựa chọn ngành hàng chiến lược cho huyện Bác Ái Thuận Bắc Nghiên cứu đến kết luận chăn nuôi heo núi ngành hàng phù hợp để giúp người phụ nữ Raglai tiếp cận thị trường bước làm chủ kinh tế Theo đó, với quy mô chăn nuôi heo thịt 3-4 con/hộ, sử dụng nguồn thức ăn sẵn có địa phương, dự án hỗ trợ trực tiếp cho gần 200 phụ nữ Raglai (như heo giống, vật liệu làm chuồng, hỗ trợ tiêm phòng hỗ trợ đào tạo/tập huấn, v.v.), để mang lại thu nhập dự kiến hàng năm 12 triệu đồng cho hộ Tháng 10 năm 2014, DA thực Nghiên cứu bổ sung với mục tiêu Phân tích chuỗi giá trị heo đen hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm sở thích thực can thiệp vào chuỗi giá trị cho sản phẩm Ninh Thuận Nội dung: vẽ sơ đồ chuỗi giá trị heo đen đen; phân tích thách thức hội khâu chuỗi giá trị; đánh giá thị trường tiềm yêu cầu chất lượng sản phẩm tác nhân thương mại (thu gom; lò mổ; bán lẻ); thách thức hội giúp tăng cường liên kết người chăn nuôi với chủ thể khác chuỗi nhằm gia tăng giá trị sản phẩm; phân tích sách hỗ trợ phát triển chăn ni nói chung chăn ni heo nói riêng Ninh Thuận; phân tích trạng dịch vụ hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị khoảng trống dịch vụ hội tham gia người chăn nuôi vào việc cải thiện dịch vụ nhằm giảm giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận chăn nuôi heo đen Kết quả: Nghiên cứu đưa khuyến nghị cụ thể, bao gồm Kế hoạch Nâng cấp chuỗi giá trị heo đen hai huyện Bác Ái Thuận Bắc cho dự án RVNA93 định hướng cho giai đoạn 2015-2020; tư vấn xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu (logo; nhãn mác, tờ rơi, poster ) cho sản phẩm heo đen Ninh Thuận huyện; tư vấn xây dựng kênh tiêu thụ heo đen; hỗ trợ chuẩn hóa qui trình kỹ thuật chăn ni; giết mổ heo đen - Nền tảng tổ nhóm hành rà sốt 22 nhóm sản xuất nâng cao lực để thực hoạt động dự án cách hiệu quả; Đạt: 22 nhóm SX (4 nhóm xã Phước Tân, nhóm xã Phước Tiến 12 nhóm xã Lợi Hải) củng cố hỗ trợ nâng cao lực trình thực DA 58 - Hỗ trợ họp nhóm sản xuất định kỳ hàng tháng nhằm đánh giá kết sản xuất kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kế hoạch: Đạt, 100% nhóm tổ chức SH định kỳ - 44 nhóm trưởng nhóm phó nhóm sản xuất tập huấn kĩ hướng dẫn điều hành, thuyết trình tổ chức SHN; Đạt thơng qua khóa TH cho 44 nhóm trưởng nhóm phó tổ chức huyện - Các lớp tập huấn khuyến nông thú y cán địa phương tổ chức cho hàng trăm lượt phụ nữ Raglai (trồng ngơ, trồng cỏ voi, trồng rau, ni bò, nuôi heo đen, ủ phân chuồng ) : Đạt thông qua tập huấn KN TY - 600 lượt phụ nữ Raglai tập huấn lập kế hoạch kinh doanh quản lý kinh tế hộ gia đình Đạt thơng qua tập huấn GALS/WEMAN sinh hoạt nhóm cho TV 22 nhóm - Hỗ trợ thí điểm thành viên tiêu biểu nhóm sản xuất xây dựng mơ hình sản xuất kinh doanh: Đạt Các mơ hình nuôi heo nhốt (hướng dẫn SPIN, thất bại Bác Ái), trùn quế, trổng rau, bán hàng, lò mổ, v.v DA hỗ trợ thực - Hỗ trợ thành viên nhóm sản xuất tham gia chợ phiên xã Đạt Đặc biệt nâng số lần tham gia chợ phiên Phước Tiến từ lên lần/tháng 30-50 phụ nữ Raglai tham gia bán hàng phiên chợ - Hỗ trợ đại diện nhóm sản xuất tham gia hội chợ hàng nơng sản tuyến huyện/tỉnh: hỗ trợ TV Bác Ái tham gia hội chợ năm từ 2013-2014, đạt KQ đáng khích lệ - Ít chuyến thăm truyền thông tổ chức cho nhà báo quốc gia tỉnh để tìm hiểu báo cáo thực tiễn/bài học/kinh nghiệm tốt dự án Mời phóng viên làm phóng ảnh và/hoặc viết sản phẩm heo núi địa phương: thực 2013 2014 - In lịch 2014 với nội dung tuyên truyền phát cho TV; xây dựng tờ rơi thị trường heo núi: - Thăm chia sẻ kinh nghiệm huyện Bác Ái Thuận Bắc việc áp dụng công cụ lập kế hoạch (GALS/WEMAN) mơ hình dự án WEL - Tập huấn kinh doanh hạch toán cho TV nhóm SX: Đã thực đánh giá cao - Tổ chức mời cán Trạm Thú y KN huyện đến nói chuyện: khơng thực Bác Ái - Tập huấn cho trưởng phó nhóm kỹ điều hành họp nhóm: Đã thực - Tập huấn Hệ thống học hỏi tích cực giới (GALS/WEMAN): Bác Ái học Lào cai, Thuận Bắc tổ chức khóa TOT ONL tài trợ Từ 2014, DA bổ sung: Dịch vụ đầu vào (Hợp phần 2); điều chỉnh Hợp phần thành: Tổ chức lại sản xuất phù hợp với lực nhóm nhu cầu thị trường; điều chỉnh Hợp phần thành: Phát triển thị trường quảng bá sản phẩm: Đạt theo báo cáo DA - Xây dựng quỹ tín dụng tiết kiệm tự nguyện nhóm (từ năm 2014): Đạt – nhóm báo cáo xây dựng quỹ tín dụng tự nguyện ( Bác Ái đóng 5-10.000đ/TV) - Tạo nguồn thức ăn chăn nuôi (chuối, rau khoai lang, rau muống cạn, khoai bon/khoai môn) trồng lấy thân, tạo nguồn thức ăn chăn nuôi bán tăng thu nhập Bác Ái: Khơng đạt – có số TV tích cực hay TV vùng có nước làm được, đa số TV khơng thực - Đánh giá nhu cầu chủ đề sinh hoạt nhóm tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ nhóm sở thích: Đạt (gộp HĐ đánh giá nhu cầu vào sinh hoạt định kỳ nhóm) - Tập huấn tư vấn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nhu cầu thị trường cho 10 nhóm, áp dụng phương pháp Hệ thống học hỏi hành động giới (GALS/WEMAN): Đạt TV đánh giá cao - Hỗ trợ heo nái, bổ sung quỹ heo quay vòng cho người dân: Đạt; - Tuyên truyền hướng dẫn người dân qui trình dự trữ, sử dụng thức ăn, chăm sóc heo hiệu theo nhu cầu thị trường tập huấn thực địa: Đã thực - Hỗ trợ nhóm sản xuất tổ chức họp nhóm hàng tháng: Đạt 59 - Nâng cấp kênh tiêu thụ, đảm bảo VSTY VSATTP; Hỗ trợ nâng cấp lò mổ vệ sinh ATTP (Thuận Bắc): - Hỗ trợ củng cố lò mổ Chung Liệu Xây dựng kênh tiêu thụ heo đen loại 8-15 kg huyện Bác Ái: thực xã Phước Tiến - Thúc đẩy hình thành tổ hợp tác tiêu thụ sản phẩm heo đen (hội thảo xã Phước Tân); Xây dựng khu nuôi lưu cho tổ hợp tác tiêu thụ sản phẩm heo đen xã Phước Tiến: thực thôn Trà - Co 2, xã Phước Tiến In ấn nhận diện thương hiệu: logo, tem nhãn, tờ rơi quảng bá sản phẩm heo đen Ninh Thuận: thực - Quảng cáo sản phẩm heo đen phương tiện truyền thơng (ví dụ: báo Nơng thơn ngày nay, tin Nhóm Cơng tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế GED, Blog Oxfam vv): thực + đặt bảng quảng cáo dọc Quốc lộ 1A 27B - Hỗ trợ nhóm hưởng lợi tham gia chợ phiên hàng tháng: thực xã DA Đầu 1.2: Chất lượng chức dịch vụ nông nghiệp củng cố Chỉ số 1.2.1: Mạng lưới thú y khuyến nông tăng cường trì tốt Nhiều nỗ lực thực hiện, mạng lưới KN thú y tăng cường Tuy nhiên, nhiều cơng việc phải làm có xã Phước Tiến có cán thú y đạt tiêu chuẩn Chỉ số 1.2.2: Một kênh thơng tin thị trường thức khơng thức thiết lập để phục vụ nhu cầu người sản xuất Đạt Chủ yếu thông qua kênh như: phát loa thôn, hỏi CB tham gia điều hành DA (như Mr Hùng, Ms Hà, Mr Tú, Ms Tốt ), hỏi người quen, đại lý, ĐTDĐ Các hoạt động triển khai để đạt Đầu 1.2: - 80 cán khuyến nông thú y tham gia tập huấn cho tập huấn viên (TOT): Đạt Báo cáo Oxfam cho biết khóa TOT phòng chống bệnh thơng thường bò heo tổ chức cho 180 cán thú y cấp xã cấp thôn Bác Ái báo cáo có 22 cán TY đào tạo (10 hành nghề tốt); Thuận Bắc báo cáo có 60 người đào tạo TOT - Đào tạo mạng lưới nơng dân nòng cốt kỹ thuật chăn ni - thú y bản: Đạt (xem đầu 1.2) Hội thảo ngày cho TV dịch vụ KN Thú y: 180 người.đã tham dự NCNS - Tập huấn bệnh thường gặp heo đen, hậu bệnh cận huyết biện pháp phòng ngừa: 180 - người tham dự NCNS Giới thiệu hướng dẫn cách làm chuồng heo cho số hộ lựa chọn (+ hỗ trợ tôn lợp mái): hộ - (mỗi xã hộ) lựa chọn làm thử Hướng dẫn TV cách chuẩn bị, sử dụng bảo quản thức ăn cho heo đen từ SP địa phương: thực Kết trung hạn 2: Vị vai trò phụ nữ Raglai gia đình cộng đồng họ cải thiện – có cải thiện bước đầu, tập trung vào TV tích cực nhóm sản xuất Đầu 2.1: Đàn ơng Raglai đóng vai trò động việc phát triển kinh tế hộ gia đình chia sẻ cơng việc nhà Đã có số báo tích cực (xem giải thích bên dưới), thay đổi không rõ ràng Chỉ số 2.1.1: Số nam giới làm việc nhà tăng 10% Không có thơng tin định lượng số Tuy nhiên, kết vấn cho thấy việc PN Raglai chợ “giải phóng” họ gái khỏi số công việc SX người đàn ông đảm nhiệm 60 Chỉ số 2.1.2: Số nam giới tham gia sản xuất buôn bán tăng 20% Không có thơng tin định lượng số Nhưng có số ý kiến vấn cho nam giới tham gia tích cực vào việc giúp vợ chuẩn bị hàng hóa chợ, làm công việc SX nhà giúp người PN Chỉ số 2.1.3: Ít 70% phụ nữ hỗ trợ tăng lên từ đối tác nam thành viên nam gia đình kết thúc dự án Khơng có thơng tin định lượng số Tuy nhiên, khẳng định đa số PN Raglai tham gia thị trường nhận giúp đỡ tăng lên từ nam giới gia đình họ Các hoạt động triển khai để đạt Đầu 2.1: Các hoạt động mà nam giới trung tâm tổ chức để thu hút tham gia đàn ông Raglai vào hoạt động sản xuất: 12 lớp tập huấn bình đẳng giới tổ chức; chiến dịch thay đổi thói quen hành vi tổ chức để giải vấn đề bình đẳng giới định kiến giới, tổ chức diễu hành nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng bình đẳng giới Đạt Các hoạt động tổ chức kế hoạch có tham gia trực tiếp nam giới Raglai (trong TH truyền thơng, thi tìm hiểu biểu diễn văn nghệ cộng đồng với nội dung bình đẳng giới) Từ 2012, chiếu phim hình thức bạo lực gia đình kết hợp hỏi đáp tổ chức cho hàng nghìn người dân địa phương Tuy nhiên, tất đối tác vấn nói tham gia nam giới “ít” đối tượng tham gia phụ nữ Đầu 2.2: Phụ nữ Raglai động hơn, có tiếng nói mạnh mẽ vị tốt tổ chức cộng đồng – PN Raglai trở nên động trước đây, tiến ban đầu, cần nhiều nỗ lực để trì củng cố tiến Chỉ số 2.2.1: Số lượng phụ nữ có vị vai trò cao so với nam giới gia đình cộng đồng tăng lên Khơng có thơng tin định lượng, nói số đạt thơng qua chị trưởng, phó nhóm thành viên tích cực tham gia sản xuất bán hàng Chỉ số 2.2.2: Số phụ nữ dành cho nghỉ ngơi tăng 10%: Khơng có thơng tin định lượng Thực ra, việc tham gia sản xuất theo hướng áp dụng KHKT thị trường khiến cho thời gian làm việc PN nam giới Raglai tăng lên Chỉ số 2.2.3: Mạng lưới người thực hành PWEL thiết lập cấp quốc gia thông qua trung tâm nguồn lực NGO và/ mạng lưới phụ nữ/giới (có khả kết nối với dự án PWEL Lào Cai) Đạt Oxfam hoàn thành việc (Nhóm cơng tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - GED) Chỉ số 2.2.4: 100% thành viên nữ nhóm sản xuất tham gia vào họp thường kỳ tổ chức nhóm sản xuất Hội phụ nữ Đạt Tất nhóm SX trì sinh hoạt định kỳ HPN nhóm tổ chức Chỉ số 2.2.5: 90% thành viên nữ nhóm sản xuất tham gia vào hoạt động, kiện kinh tế-xã hội văn hóa cộng đồng Đạt tính kiện sau: tập huấn, hội thảo, chợ, tham gia sinh hoạt nhóm, truyền thơng, hội chợ, tham quan, v.v Chỉ số 2.2.6: 25% phụ nữ nắm giữ vai trò quan trọng quyền, tổ chức đồn thể tổ chức dân địa phương Khơng có thơng tin ban đầu (baseline) thông tin Chỉ số 2.2.7: 650 phụ nữ tham gia đóng góp vào định quan trọng hộ gia đình (VD: sử dụng nguồn lực, chăn nuôi, đất đai giáo dục cho cái) Do thiếu thông tin ban đầu (baseline) nên khơng đánh giá xác số Tuy nhiên, 100% người vấn (cả đối tác thành viên nhóm SX) cho PN Raglai tham gia đóng góp vào định quan trọng gia đình 61 Đầu 2.3: Năng lực tổ chức phụ nữ lĩnh vực phụ nữ làm chủ kinh tế nâng lên – Bước đầu đạt KQ, đặc biệt HPN Thuận Bắc Lợi Hải, nhóm SX xã DA Các hoạt động triển khai để đạt Đầu 2.2 2.3: - Tập huấn tăng cường trao quyền cho phụ nữ thúc đẩy mạng lưới: Hỗ trợ đại diện cán Hội phụ nữ tham gia diễn đàn / hội thảo chuyên đề liên quan cấp huyện / tỉnh: - thực Hỗ trợ trưởng, phó nhóm, thành viên nhóm sản xuất kinh doanh giỏi tham dự hội thảo ngành hàng liên quan, diễn đàn sản xuất kinh doanh cấp tỉnh/huyện: thực chưa đạt kết mong muốn, số hoạt động phải hoãn chuyển sang HĐ khác Kết trung hạn 3: Các kế hoạch chương trình phủ phản ánh biện pháp hành động cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người sản xuất quy mơ nhỏ Đầu 3.1: Nhận thức quyền địa phương quyền lực sở hữu kinh tế phụ nữ cải thiện Chỉ số 3.1.1: Một mạng lưới người thực hành WEL thiết lập hoạt động (tạo diễn đàn) để bên liên quan chia sẻ thảo luận cách tiếp cận ứng dụng WEL Đạt thông qua đối thoại sách, tham quan học tập, hội nghị tuyên truyền vận động sách cấp huyện tỉnh Chỉ số 3.1.2: Số lượng phụ nữ nắm giữ vai trò lãnh đạo tổ chức đồn thể xã thơn tăng 15% Khơng có số liệu DA khơng gây ảnh hưởng Các hoạt động triển khai để đạt Đầu 3.1: - - Ít đối thoại sách tổ chức với lãnh đạo quyền cấp huyện để thảo luận làm lồng ghép hỗ trợ cho người sản xuất doanh nghiệp quy mơ nhỏ vào chương trình sách phủ; 02 hội thảo ngành hàng tổ chức cấp địa phương; Các học kinh nghiệm WEL chia sẻ người thực hành WEL thông qua website, blog, hội thảo, cập nhật thông tin chuyến thăm trao đổi Một hội thảo chuyến thăm thực địa tổ chức cho nhà hoạch định sách (thành viên hội đồng nhân dân, lãnh đạo quan phủ) từ cấp xã đến cấp quốc gia Các mơ hình/thực tiễn WEL tốt nhân rộng chương trình giảm nghèo quyền tỉnh huyện: thưc Bác Ái Thuận bắc Các học thành cơng thất bại tài liệu hóa chia sẻ rộng rãi với bên liên quan cấp quốc gia, tỉnh huyện Từ năm 2014, DA điều chỉnh Hợp phần thành: Vận động sách cụ thể cho can thiệp theo chuỗi Heo đen 4.1 Rà sốt sách hỗ trợ chăn nuôi huyện, tỉnh: nguồn giống, thức ăn, hạ tầng để phát triển chăn nuôi (bể chứa nước mưa, giếng khoan, chuồng nuôi heo…), quy hoạch vùng chăn nuôi heo đen, cụ thể tới cấp xã: Đã thực thông qua nghiên cứu bổ sung 4.2 Rà sốt sách hỗ trợ tác nhân thương mại: thu gom kiêm lò mổ bán lẻ: Hỗ trợ điểm giết mổ nâng cấp đảm bảo VS ATTP (cần có sách riêng tỉnh/huyện, khơng thể áp dụng qui định sách nhà nước ban hành chưa phù hợp với điều kiện thực tế Ninh Thuận): Đã thực thông qua Nghiên cứu bổ sung 62 4.3 Tổ chức hội thảo chia sẻ kế hoạch phát triển chuỗi giá trị heo đen tìm kiếm hợp tác, sách hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị heo đen xã dự án: Đã thực thông qua hội thảo cấp huyện tỉnh 4.4 Hội thảo tổng kết dự án (các hoạt động Oxfam kèm theo khuyến nghị sách để hỗ trợ phát triển hộ chăn nuôi heo đen tập trung thành gia trại trang trại) Dự kiến tổ chức ngày 17/4/2015/ 4.5 Chuyển giao kết nghiên cứu cho dự án Tam nông tỉnh Ninh Thuận: Một hội thảo tổng kết tổ chức có kết hợp tham quan thực tế mơ hình mà Oxfam làm (Tổ chức sản xuất liên kết với thị trường) Hội thảo tổ chức tháng 10/2014 huyện Thuận Bắc Đầu 3.2: Các DN nhỏ/hộ kinh doanh cá thể xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh làm sở để xuất đầu vào cho chuơng trình phủ/chính quyền địa phương DA xây dựng HTX NN xã Phước Tiến, hỗ trợ mơ hình hộ kinh doanh Chỉ số 3.2.1: 20 doanh nghiệp quy mô nhỏ/hộ kinh doanh cá thể tư vấn thủ tục hành chính, khung pháp lý để thành lập phát triển Hỗ trợ tài kĩ thuật mức khiêm tốn cung cấp để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp quy mô nhỏ / hộ kinh doanh cá thể mơ hình ni heo bán thả rơng (2 Bác Ái, Thuận Bắc); 10 mơ hình trồng rau chăn ni; 10 mơ hình kinh doanh Phước Tiến Lợi Hải, v.v Chỉ số 3.2.2: Gia tăng phân bổ nguồn lực phủ cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ doanh nghiệp quy mô nhỏ thể kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phủ/chính quyền địa phương Oxfam làm việc với DA Tam Nông vấn đề Đối tác cấp huyện phản ánh áp dụng thử CT 30a Từ 2014 bổ sung: 4.6 Lồng ghép áp dụng công cụ lập kế hoạch (WEMAN): thực 4.7 Thăm chia sẻ kinh nghiệm huyện Bác Ái Thuận Bắc việc áp dụng công cụ lập kế hoạch (GALS/WEMAN) vào mơ hình dự án WEL: Đã thực 63 VI TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Oxfam: Đề xuất dự án ““Tăng cường tiếp cận thị trường khuyến khích phụ nữ Raglai làm chủ kinh tế tỉnh Ninh Thuận” (dự án PWEL Ninh Thuận, mã số RVNA93), 16/11/2010 Phụ lục 1: Khung logic DA RVNA93 Oxfam, Updated Indicators of project RVNA93, January 2012 Thông tin Oxfam: https://www.dropbox.com/sh/6utgcvt6k6uyn8o/AABcXgxMOo0MyBCsF2rb2Jw8a?dl=0 Trung tâm Chính sách Chiến lược Nơng nghiệp Nơng thôn Miền Nam (SCAP), Báo cáo “Nghiên cứu lựa chọn ngành hàng ưu tiên cho huyện Bác Ái Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận”, năm 2013 Oxfam, Tờ rơi số 091014 DA RNVA93; Oxfam, Đề xuất thay đổi Dự án Tăng cường tiếp cận thị trường khuyến khích Phụ nữ Raglai làm chủ kinh tế Ninh Thuận, năm 2014 Nhóm tư vấn Hồng Xn Trường, báo cáo “Nghiên cứu bổ sung chuỗi giá trị lợn đen hỗ trợ kỹ thuật cho việc thử nghiệm chuỗi giá trị lợn đen Ninh Thuận”, tháng 10/2014 Oxfam, NARRATIVE REPORT “Enhancing Market Access and Promoting Economic Leadership for Raglai Women in Ninh Thuan province” Report period: April – September 2012 Oxfam, NARRATIVE REPORT “Enhancing Market Access and Promoting Economic Leadership for Raglai Women in Ninh Thuan province” Report period: April 1, 2012 – March 31, 2013 Oxfam, NARRATIVE REPORT “Enhancing Market Access and Promoting Economic Leadership for Raglai Women in Ninh Thuan province” Report period: April 1, 2014– September 30, 2014 Mai Thế Long, Tóm tắt kết vận động sách dự án WEL Ninh Thuận (liên quan đến ngành hàng heo đen), tháng 8/2014 Kế hoạch ngân sách hoạt động chi tiết DA RVNA đến 31/3/2012 huyện Bác Ái Báo cáo tiến độ thực DA từ tháng 10/2011-tháng 3/2012 BĐH huyện Bác Ái Báo cáo tiến độ thực DA từ tháng 10/2011-tháng 3/2012 BĐH huyện Thuận Bắc Kế hoạch Báo cáo tiến độ thực DA 2012-2013 BĐH huyện Bác Ái Kế hoạch Báo cáo tiến độ thực DA 2012-2013 BĐH huyện Thuận bắc Kế hoạch Báo cáo tiến độ thực DA 2013-2014 BĐH huyện Bác Ái Kế hoạch Báo cáo tiến độ thực DA 2013-2014 BĐH huyện Thuận Bắc Kế hoạch báo cáo tiến độ thực DA 2014-2015 BĐH huyện Bác Ái Kế hoạch báo cáo tiến độ thực DA 2014-2015 BĐH huyện Thuận Bắc 64
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN KHÍCH PHỤ NỮ RAGLAI LÀM CHỦ KINH TẾ TẠI TỈNH NINH THUẬN”, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN KHÍCH PHỤ NỮ RAGLAI LÀM CHỦ KINH TẾ TẠI TỈNH NINH THUẬN”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay