Quy Hoạch Bảo Tồn Và Phát Triển Cây Dược Liệu Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Giai Đoạn 2017 - 2025, Định Hướng Đến Năm 2030

175 20 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 02:42

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN =================== QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2017 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Tháng năm 2017 i ii ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2017 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN i MỤC LỤC MỤC LỤC ii PHẦN MỞ ĐẦU I SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH II CƠ SỞ PHÁP LÝ 2.1 Các văn Trung ương 2.2 Các văn địa phương 2.3 Các tài liệu tham khảo sử dụng III ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH .5 3.1 Đối tượng 3.2 Phạm vi IV PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH 4.1 Phương pháp chung 4.2 Phương pháp cụ thể 4.2.1 Phương pháp kế thừa tài liệu có 4.2.2 Phương pháp khảo sát bổ sung, nghiên cứu thực địa .7 4.2.3 Phương pháp chồng xếp đồ GIS 4.2.4 Phương pháp đánh giá thích nghi 4.2.5 Phương pháp chuyên gia 11 PHẦN I 12 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ CÁC NGUỒN LỰC 12 LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU 12 I CÁC YẾU TỐ VỀ TỰ NHIÊN 12 1.1.Vị trí địa lý 12 1.2 Địa hình 12 1.3 Khí hậu thời tiết 13 1.4 Thủy văn, thủy lợi 15 1.5 Tài nguyên nước ngầm 16 1.6 Hải văn - Dòng chảy 17 1.7 Tài nguyên đất đai 17 1.7.1 Nhóm đất cát 19 1.7.2 Nhóm đất mặn 19 1.7.3 Nhóm đất phèn 20 1.7.4 Nhóm đất phù sa 20 1.7.5 Nhóm đất xám 21 1.7.6 Nhóm đất đỏ vàng 21 1.7.7 Nhóm đất mùn vàng đỏ núi 22 1.7.8 Nhóm đất thung lũng 22 1.7.9 Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá 23 1.8 Tài nguyên dược liệu 24 II CÁC YẾU TỐ VỀ KINH TẾ 26 2.1 Đặc điểm chung 26 2.2 Về tăng trưởng kinh tế 26 2.3 Sản xuất nông lâm nghiệp 27 2.3.1 Sản xuất nông nghiệp 27 2.3.2 Sản xuất Lâm nghiệp 28 III ĐÁNH GIÁ VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT .29 ii 3.1 Giao thông sở hạ tầng 29 3.2 Đánh giá hệ thống cung cấp dịch vụ kỹ thuật 29 IV ĐÁNH GIÁ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ XÃ HỘI 31 4.1 Dân số 31 4.2 Lao động, việc làm 32 PHẦN II 33 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU .33 TỈNH QUẢNG NAM 33 I ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU 33 1.1 Tình hình sản xuất dược liệu 33 1.1.1 Tiểu vùng núi cao 37 1.1.2 Tiểu vùng trung du 40 1.1.3 Tiểu vùng Đồng 40 1.2 Tình hình thu hái, chế biến tiêu thụ dược liệu 41 1.3 Đánh giá hiệu kinh tế trồng dược liệu so với trồng khác loại đất 41 1.4 Tình hình nghiên cứu bảo tồn dược liệu .43 1.4.1 Tình hình nghiên cứu dược liệu 43 Giai đoạn 2006-2015, số 117 nhiệm vụ cấp tỉnh, có 03 nhiệm vụ giành cho nghiên cứu giống dược liệu (như đề tài: Phân bố, thử nghiệm trồng sản xuất thực phẩm chức từ rễ Mật nhân Quảng Nam; Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; Điều tra trạng, ứng dụng công nghệ sinh học để nhân giống trồng thử nghiệm số dược liệu có giá trị Quảng Nam, gồm Đương quy, Đảng sâm, Hà thủ đỏ, Ngũ gia bì gai, Giảo cổ lam lá) Năm 2012, tỉnh Quảng Nam triển khai đề tài “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Quảng Nam”, nhiên đề tài thành công tạo ống nghiệm, chưa phát triển quy mô rộng 43 1.4.2 Thực trạng công tác bảo tồn dược liệu 44 II ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU 45 2.1.Thuận lợi hội 45 2.2 Những khó khăn thách thức 45 2.3 Những tồn hạn chế 47 2.4 Nguyên nhân khó khăn tồn việc bảo tồn, phát triển dược liệu địa bàn tỉnh Quảng Nam 47 PHẦN III 50 QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU 50 I DỰ BÁO CÁC ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG TỚI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU 50 1.1 Dự báo thị trường 50 1.1.1 Dự báo thị trường dược liệu Thế giới 50 1.1.2 Dự báo thị trường dược liệu nước, khả xuất dược liệu Việt Nam đến thị trường Quốc tế 51 1.2 Dự báo tiến khoa học kỹ thuật 54 1.3 Dự báo khả đầu tư xây dựng xưởng chế biến, chiết xuất dược liệu vùng nguyên liệu địa bàn tỉnh Quảng Nam 55 1.4 Dự báo nhân lực, vật lực cho phát triển dược liệu .55 1.4.1 Dự báo dân số lao động tương lai 55 1.4.2 Dự báo khả đầu tư sở vật chất kỹ thuật (từ chương trình dự án khác) xây dựng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 55 iii 1.5 Dự báo khả đầu tư, khai thác nguồn vốn cho sản xuất dược liệu ngành khác 57 1.6 Dự báo lựa chọn phương án quy hoạch 58 II QUAN ĐIỂM CỦA QUY HOẠCH 59 III MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH 60 3.1 Mục tiêu tổng quát 60 3.2 Mục tiêu cụ thể 60 IV NỘI DUNG QUY HOẠCH DƯỢC LIỆU 61 4.1 Đánh giá thích nghi đất đai cho dược liệu .61 4.1.1 Phân hạng thích nghi đất đai cho dược liệu .61 4.1.2 Kết đánh giá thích nghi dược liệu .68 4.1.3 Đề xuất diện tích có khả trồng dược liệu 74 4.1.3.1 Diện tích có khả trồng dược liệu theo tiểu vùng 74 4.1.2.2 Diện tích đất đưa vào quy hoạch dược liệu 83 4.2 Quy hoạch phát triển sản xuất dược liệu 96 4.3 Quy hoạch hệ thống Vườn bảo tồn Quốc gia dược liệu, vườn ươm vườn trồng bảo tồn chủ động kết hợp sản xuất giống dược liệu 98 4.3.1 Quy hoạch Vườn bảo tồn phát triển dược liệu Quốc gia 98 4.3.2 Quy hoạch hệ thống vườn ươm sản xuất giống dược liệu chất lượng cao .99 3.2.3 Quy hoạch hệ thống vườn bảo tồn chủ động kết hợp sản xuất giống 100 4.3 Quy hoạch hệ thống sở chế biến dược liệu 100 4.4 Quy hoạch nguồn nhân lực cho phát triển dược liệu 102 4.4.1 Quy hoạch đào tạo nguồn lực 102 4.4.2 Quy hoạch bố trí sử dụng nguồn lao động cho yêu cầu phát triển sản xuất dược liệu lĩnh vực, giai đoạn 102 V ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 103 5.1 Thành lập Vườn Quốc gia dược liệu 103 5.2 Các dự án phát triển trồng dược liệu theo vùng quy hoạch trọng điểm 103 5.3 Chuyển giao tiến kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh, chế biến 103 5.4 Xây dựng mơ hình trồng dược liệu 104 5.5 Xây dựng hệ thống kho chứa nguyên liệu 104 5.6 Xây dựng sở sơ chế chế biến .104 5.7 Xây dựng trung tâm nghiên cứu phân tích dược liệu 104 Phần IV 106 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 106 I GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH .106 II GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG 106 2.1 Chính sách đất đai, thuế khuyến khích đầu tư 106 2.2 Chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu 107 2.3 Chính sách tín dụng cho phát triển dược liệu 107 III GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 108 IV GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC .108 V GIẢI PHÁP TỔ CHỨC SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 109 VI GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ .110 VII GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ 111 VIII GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MỐI LIÊN KẾT NHÀ 112 iv IX GIẢI PHÁP VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ .113 PHẦN V 115 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 115 I TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ 115 1.1 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 115 1.2 Các sở ban ngành liên quan 115 1.3 UBND huyện, thành phố, thị xã 117 1.4 Các chủ rừng đất rừng 117 1.5 Các nhà đầu tư trồng dược liệu 117 II TỔ CHỨC THỰC HIỆN 118 2.1 Giai đoạn 2017- 2020 118 2.2 Giai đoạn 2020- 2025 118 2.3 Tầm nhìn giai đoạn 2025- 2030 118 PHẦN VI .119 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 119 I KẾT LUẬN .119 II KIẾN NGHỊ 119 PHẦN PHỤ LỤC 121 DANH MỤC BẢNG MỤC LỤC ii PHẦN MỞ ĐẦU I SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH II CƠ SỞ PHÁP LÝ 2.1 Các văn Trung ương 2.2 Các văn địa phương 2.3 Các tài liệu tham khảo sử dụng III ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH .5 3.1 Đối tượng 3.2 Phạm vi IV PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH 4.1 Phương pháp chung 4.2 Phương pháp cụ thể 4.2.1 Phương pháp kế thừa tài liệu có 4.2.2 Phương pháp khảo sát bổ sung, nghiên cứu thực địa .7 4.2.3 Phương pháp chồng xếp đồ GIS 4.2.4 Phương pháp đánh giá thích nghi 4.2.5 Phương pháp chuyên gia 11 PHẦN I 12 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ CÁC NGUỒN LỰC 12 LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU 12 v I CÁC YẾU TỐ VỀ TỰ NHIÊN 12 1.1.Vị trí địa lý 12 1.2 Địa hình 12 1.3 Khí hậu thời tiết 13 1.4 Thủy văn, thủy lợi 15 1.5 Tài nguyên nước ngầm 16 1.6 Hải văn - Dòng chảy 17 1.7 Tài nguyên đất đai 17 Bảng 01: Phân loại đất tỉnh Quảng Nam 18 1.7.1 Nhóm đất cát 19 1.7.2 Nhóm đất mặn 19 1.7.3 Nhóm đất phèn 20 1.7.4 Nhóm đất phù sa 20 1.7.5 Nhóm đất xám 21 1.7.6 Nhóm đất đỏ vàng 21 1.7.7 Nhóm đất mùn vàng đỏ núi 22 1.7.8 Nhóm đất thung lũng 22 1.7.9 Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá 23 1.8 Tài nguyên dược liệu 24 Bảng 02: Số lượng dược liệu phát huyện 24 II CÁC YẾU TỐ VỀ KINH TẾ 26 2.1 Đặc điểm chung 26 2.2 Về tăng trưởng kinh tế 26 2.3 Sản xuất nông lâm nghiệp 27 2.3.1 Sản xuất nông nghiệp 27 2.3.2 Sản xuất Lâm nghiệp 28 III ĐÁNH GIÁ VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT .29 3.1 Giao thông sở hạ tầng 29 3.2 Đánh giá hệ thống cung cấp dịch vụ kỹ thuật 29 IV ĐÁNH GIÁ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ XÃ HỘI 31 4.1 Dân số 31 4.2 Lao động, việc làm 32 PHẦN II 33 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU .33 TỈNH QUẢNG NAM 33 I ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU 33 1.1 Tình hình sản xuất dược liệu 33 Bảng 03: Diện tích dược liệu chủ yếu trồng địa bàn huyện 34 1.1.1 Tiểu vùng núi cao 37 Bảng 04: Tổng hợp diện tích sản xuất dược liệu tiểu vùng núi cao 38 1.1.2 Tiểu vùng trung du 40 Bảng 05: Sản xuất dược liệu tiểu vùng Trung du .40 1.1.3 Tiểu vùng Đồng 40 1.2 Tình hình thu hái, chế biến tiêu thụ dược liệu 41 1.3 Đánh giá hiệu kinh tế trồng dược liệu so với trồng khác loại đất 41 Bảng 07: So sánh lợi nhuận việc trồng dược liệu Keo .43 1.4 Tình hình nghiên cứu bảo tồn dược liệu .43 1.4.1 Tình hình nghiên cứu dược liệu 43 vi Giai đoạn 2006-2015, số 117 nhiệm vụ cấp tỉnh, có 03 nhiệm vụ giành cho nghiên cứu giống dược liệu (như đề tài: Phân bố, thử nghiệm trồng sản xuất thực phẩm chức từ rễ Mật nhân Quảng Nam; Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; Điều tra trạng, ứng dụng công nghệ sinh học để nhân giống trồng thử nghiệm số dược liệu có giá trị Quảng Nam, gồm Đương quy, Đảng sâm, Hà thủ ô đỏ, Ngũ gia bì gai, Giảo cổ lam lá) Năm 2012, tỉnh Quảng Nam triển khai đề tài “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Quảng Nam”, nhiên đề tài thành công tạo ống nghiệm, chưa phát triển quy mô rộng 43 1.4.2 Thực trạng công tác bảo tồn dược liệu 44 II ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU 45 2.1.Thuận lợi hội 45 2.2 Những khó khăn thách thức 45 2.3 Những tồn hạn chế 47 2.4 Nguyên nhân khó khăn tồn việc bảo tồn, phát triển dược liệu địa bàn tỉnh Quảng Nam 47 PHẦN III 50 QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU 50 I DỰ BÁO CÁC ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG TỚI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU 50 1.1 Dự báo thị trường 50 1.1.1 Dự báo thị trường dược liệu Thế giới 50 Biểu đồ 1: Tỉ lệ dân số dùng dược liệu số nước giới .51 1.1.2 Dự báo thị trường dược liệu nước, khả xuất dược liệu Việt Nam đến thị trường Quốc tế 51 Biểu đồ 2: Dự báo nhu cầu sử dụng thuốc Viêt Nam 53 Biểu đồ 3: Biểu đồ Dự báo thị trường dược phẩm Việt Nam 53 1.2 Dự báo tiến khoa học kỹ thuật 54 1.3 Dự báo khả đầu tư xây dựng xưởng chế biến, chiết xuất dược liệu vùng nguyên liệu địa bàn tỉnh Quảng Nam 55 1.4 Dự báo nhân lực, vật lực cho phát triển dược liệu .55 1.4.1 Dự báo dân số lao động tương lai 55 1.4.2 Dự báo khả đầu tư sở vật chất kỹ thuật (từ chương trình dự án khác) xây dựng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 55 1.5 Dự báo khả đầu tư, khai thác nguồn vốn cho sản xuất dược liệu ngành khác 57 1.6 Dự báo lựa chọn phương án quy hoạch 58 II QUAN ĐIỂM CỦA QUY HOẠCH 59 III MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH 60 3.1 Mục tiêu tổng quát 60 3.2 Mục tiêu cụ thể 60 IV NỘI DUNG QUY HOẠCH DƯỢC LIỆU 61 4.1 Đánh giá thích nghi đất đai cho dược liệu .61 4.1.1 Phân hạng thích nghi đất đai cho dược liệu .61 Bảng 08: Phân hạng mức độ thích hợp đất đai cho Đẳng sâm 63 Bảng 09: Phân hạng mức độ thích hợp đất đai cho Ba kích 64 Bảng 10: Phân hạng mức độ thích hợp đất đai cho Sa nhân tím .64 Bảng 11: Phân hạng mức độ thích hợp đất đai cho Đương quy 65 Bảng 12: Phân hạng mức độ thích hợp đất đai cho Giảo cổ lam .65 Bảng 13: Phân hạng mức độ thích hợp đất đai cho Lan kim tuyến 66 vii Bảng 14: Phân hạng mức độ thích hợp đất đai cho Đinh lăng 66 Bảng 15: Phân hạng mức độ thích hợp đất đai cho Nghệ 67 Bảng 16: Phân hạng mức độ thích hợp đất đai cho Cà gai leo 67 4.1.2 Kết đánh giá thích nghi dược liệu .68 Bảng 17: Tổng hợp kết đánh giá thích nghi cho dược liệu 68 Bảng 18: Tổng hợp đánh giá thích nghi dược liệu theo tiểu vùng núi cao 69 Bảng 19: Tổng hợp đánh giá thích nghi dược liệu theo tiểu vùng trung du .71 Bảng 20: Tổng hợp đánh giá thích nghi dược liệu theo tiểu vùng đồng 72 4.1.3 Đề xuất diện tích có khả trồng dược liệu 74 4.1.3.1 Diện tích có khả trồng dược liệu theo tiểu vùng 74 Bảng 21: Diện tích trồng lồi dược liệu theo trạng thái tiểu vùng núi cao .75 Bảng 22: Diện tích trồng lồi dược liệu theo trạng thái tiểu vùng Trung du 78 Bảng 23: Diện tích trồng lồi dược liệu theo trạng thái tiểu vùng Đồng Bằng 80 4.1.2.2 Diện tích đất đưa vào quy hoạch dược liệu 83 Bảng 24: Diện tích đất đưa vào quy hoạch trồng dược liệu theo tiểu vùng núi cao 84 Bảng 25: Diện tích đất đưa vào quy hoạch trồng dược liệu theo tiểu vùng trung du 90 4.2 Quy hoạch phát triển sản xuất dược liệu 96 Bảng 26: Quy hoạch diện tích trồng dược liệu giai đoạn 2017-2025 tầm nhìn đến năm 2030 96 4.3 Quy hoạch hệ thống Vườn bảo tồn Quốc gia dược liệu, vườn ươm vườn trồng bảo tồn chủ động kết hợp sản xuất giống dược liệu 98 4.3.1 Quy hoạch Vườn bảo tồn phát triển dược liệu Quốc gia 98 4.3.2 Quy hoạch hệ thống vườn ươm sản xuất giống dược liệu chất lượng cao .99 3.2.3 Quy hoạch hệ thống vườn bảo tồn chủ động kết hợp sản xuất giống 100 4.3 Quy hoạch hệ thống sở chế biến dược liệu 100 Bảng 27: Quy hoạch hệ thống nhà máy sơ chế, chế biến dược liệu 101 4.4 Quy hoạch nguồn nhân lực cho phát triển dược liệu 102 4.4.1 Quy hoạch đào tạo nguồn lực 102 4.4.2 Quy hoạch bố trí sử dụng nguồn lao động cho yêu cầu phát triển sản xuất dược liệu lĩnh vực, giai đoạn 102 Bảng 28: Dự báo nhu cầu nhân lực cho phát triển dược liệu 102 V ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 103 5.1 Thành lập Vườn Quốc gia dược liệu 103 5.2 Các dự án phát triển trồng dược liệu theo vùng quy hoạch trọng điểm 103 5.3 Chuyển giao tiến kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh, chế biến 103 5.4 Xây dựng mơ hình trồng dược liệu 104 5.5 Xây dựng hệ thống kho chứa nguyên liệu 104 5.6 Xây dựng sở sơ chế chế biến .104 5.7 Xây dựng trung tâm nghiên cứu phân tích dược liệu 104 Phần IV 106 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 106 I GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH .106 II GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG 106 2.1 Chính sách đất đai, thuế khuyến khích đầu tư 106 2.2 Chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu 107 2.3 Chính sách tín dụng cho phát triển dược liệu 107 III GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 108 viii Ba Kích, Sa Nhân Tím 13 Trà Tân 55,13 165,96 Ba Kích 26,87 Sa Nhân Tím 3,86 Ba Kích, Sa Nhân Tím Tổng 135,23 13680,12 Huyện Nam Trà My TT Tên xã Loài Phước Thành Lan kim tuyến Sâm ngọc linh Lan kim tuyến, Sâm ngọc linh Trà Bui Sâm ngọc linh Lan kim tuyến, Sâm ngọc linh Trà Cang Sâm ngọc linh Quế Ba kích, Sa nhân tím trồng tán quế Đẳng sâm Ba Kích Sa nhân tím Ba Kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Ba Kích, Sa nhân tím Trà Don Đẳng sâm Ba Kích Lan kim tuyến Đẳng sâm, Sa nhân tím Đẳng sâm, Lan kim tuyến Ba Kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Ba Kích, Sa nhân tím Quế Ba Kích, Sa nhân tím trồng tán quế Đẳng sâm, Ba Kích, Sa nhân tím trồng tán quế Đẳng sâm, Đương quy, Lan kim tuyến trồng tán quế Đăng sâm, Sâm ngọc linh Diện tích Ghi 325,2 120,16 67,02 138,02 400,98 315,41 85,57 5319,91 4045,99 1,86 2,49 243,8 185,65 11,78 536,39 291,95 3993,54 171,77 4,93 69,88 151,73 208 72,38 830,5 149,02 0,66 0,9 2,51 395,49 145 Lan kim tuyến, Sâm ngọc linh Đẳng sâm, Đương quy, Sâm ngọc linh Đẳng sâm, Lan kim tuyến, Sâm ngọc linh Đương quy, Lan kim tuyến, Sâm ngọc linh Đẳng sâm, Đương quy, Lan kim tuyến, Sâm ngọc linh Sâm ngọc linh Quế Trà Dơn Ba kích Ba kích, Sa nhân tím Ba kích, Sa nhân tím, Giảo cổ lam Đẳng sâm Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Đương quy Đẳng sâm, Giảo cổ lam Đẳng sâm, Lan kim tuyến Giảo cổ lam Lan kim tuyến Sa nhân tím Ba kích, Sa nhân tím trồng tán quế Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím trồng tán quế Đẳng sâm, Lan kim tuyến, Sâm ngọc linh Sâm ngọc linh Quế Trà Giác Ba kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Giảo cổ lam Trà Giáp Quế Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím Trà Leng Quế Ba kích, Sa nhân tím trồng tán quế Sâm ngọc linh Đẳng sâm, Sâm ngọc linh Lan kim tuyến, Sâm ngọc linh Đẳng sâm, Lan kim tuyến, Sâm ngọc linh 34,02 248,17 195,29 227,21 210,53 871,53 149,02 5578,04 28,99 256,68 27,73 997,05 1249,1 42,59 58,54 4,87 164,99 47,82 37,81 70,17 77,6 84,68 1649,1 780,32 70,83 4,52 66,31 151,07 142,83 8,24 7133,8 1179,17 45,73 970,73 44,74 1046,17 253,79 146 Đẳng sâm, Đương quy, Lan kim tuyến, Sâm ngọc linh Ba kích Đẳng sâm Lan kim tuyến Sa nhân tím Ba kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Lan kim tuyến Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Đương quy, Lan kim tuyến Trà Linh Ba kích Đẳng sâm Ba kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím Quế Sâm ngọc linh 10 Trà Mai Quế Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím trồng tán quế Ba kích,Sa nhân tím trơng tán quế Ba kích Ba kích, Sa nhân tím Ba kích, Sa nhân tím, Giảo cổ lam Đương quy Đẳng sâm Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím, Giảo cổ lam Đẳng sâm, Lan kim tuyến Lan kim tuyến Sa nhân tím 11 Trà Nam Đẳng sâm Sa nhân tím Đẳng sâm, Sa nhân tím Ba kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím Ba kích, Sa nhân tím, Giảo cổ lam Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím, Giảo cổ lam 67,72 114,1 657,09 368,38 103,67 907,74 239,46 934,38 200,93 3836,7 28,65 0,41 20,94 35,77 1,83 3749,1 3823,84 630,59 44,99 4,29 390,64 1267,31 127,02 21,21 103,96 306,75 15,78 102,04 784,5 24,76 2385,4 36 6,44 2,17 62,2 33,55 2,77 0,94 147 Quế Sa nhân tím trồng tán quế Sâm ngọc linh 12 Trà Tập Quế Ba kích, Sa nhân tím trồng tán quế Đẳng sâm trồng tán quế Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím trồng tán quế Sâm ngọc linh Đẳng sâm, Sâm ngọc linh Giảo cổ lam, Sâm ngọc linh Đẳng sâm Ba kích Sa nhân tím Giảo cổ lam Đẳng sâm, Giảo cổ lam Ba kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím Ba kích, Sa nhân tím, Giảo cổ lam Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím, Giảo cổ lam 13 Trà Vân Quế Đẳng sâm, Sa nhân tím trồng tán quế Ba kích, Sa nhân tím trồng tán quế Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím trồng tán quế Đẳng sâm Lan kim tuyến Đẳng sâm, Sa nhân tím Đẳng sâm, Đương quy Đẳng sâm, Lan kim tuyến Ba kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Đương quy, Lan kim tuyến Đẳng sâm,Ba kích,Sa nhân tím,Đương quy 14 Trà Vinh Quế Đẳng sâm Đương quy 4,99 0,23 2236,11 3928,26 522,24 40,67 13,58 38,49 1134,9 26,09 64,81 303,2 80,78 23,95 716,31 26,64 476,08 413,25 43,18 4,09 953,87 143,12 0,99 14,73 9,8 195,09 6,44 35,05 18,73 103,35 136,19 268,74 9,21 12,43 2133,63 15,35 632,12 4,7 148 Lan kim tuyến Đẳng sâm, Đương quy Đẳng sâm, Lan kim tuyến Ba kích, Sa nhân tím Đương quy, Lan kim tuyến Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím Đẳng sâm, Đương quy, Lan kim tuyến Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím, Đương quy Đẳng sâm, Ba kích, Sa nhân tím, Giảo cổ lam Tổng 29,04 68,35 483,19 23,72 112,81 378,11 206,27 134,04 45,93 40035,07 II TIỂU VÙNG TRUNG DU Huyện Đại Lộc TT Tên xã Đại Đồng Đại Chánh Đại Hồng Đại Hiệp Đại Hưng Loài Ba Kích Đinh Lăng Giảo Cổ Lam Ba Kích, Giảo Cổ Lam Ba Kích Đinh Lăng Đẳng Sâm Giảo Cổ Lam Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đinh Lăng Đẳng Sâm Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Đương Quy Đinh Lăng Ba Kích Đinh Lăng Đẳng Sâm Giảo Cổ Lam Lan Kim Tuyến Sa Nhâm Tím Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Lan Kim Tuyến Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím Diện tích Ghi 28,18 0,56 850,97 15,33 33,83 40,16 9,46 8,6 7,41 17,01 35,42 61,95 2,32 169,31 58,17 17,57 42,24 2,04 0,7 445,26 72,73 75,93 149 Đại Lãnh Đại Nghĩa Đại Quang Đại Sơn 10 Đại Thạnh Đẳng Sâm, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Ba Kích Đinh Lăng Giảo Cổ Lam Ba Kích, Giảo Cổ Lam Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đinh Lăng Ba Kích Giảo Cổ Lam Ba Kích Đinh Lăng Đẳng Sâm Giảo Cổ Lam Sa Nhâm Tím Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Ba Kích Đẳng Sâm, Lan Kim Tuyến Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Đương Quy Đinh Lăng Tổng 107,35 61,48 12,57 481,22 1,84 9,03 1,25 31,98 79,54 198,84 129,19 14,93 138,22 336,44 748,51 13,95 12,62 230,22 91,47 124,41 2,05 28,42 4850,68 Huyện Hiệp Đức TT Tên xã Bình Sơn Hiệp Hòa Hiệp Thuận Phước Gia Lồi Ba Kích Sa Nhâm Tím Ba Kích Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím Ba Kích Giảo Cổ Lam Ba Kích, Sa Nhâm Tím Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam Ba Kích Diện tích Ghi 0,94 0,34 192,62 248,89 14,59 135,65 171,51 175,53 83,45 42,17 131,99 150 Phước Trà Quế Lâm Quế Lưu Quế Ninh Quế Thọ 10 11 Sông Trà Thăng Phước Đẳng Sâm Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Ba Kích Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím Ba Kích Đẳng Sâm Sa Nhâm Tím Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Ba Kích Đẳng Sâm, Lan Kim Tuyến Đẳng Sâm, Ba Kích, Đương Quy Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Đương Quy, Lan Kim Tuyến Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Đương Quy Ba Kích Ba Kích Đẳng Sâm Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Ba Kích Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím Ba Kích Sa Nhâm Tím Ba Kích, Sa Nhâm Tím Ba Kích Ba Kích Ba Kích, Sa Nhâm Tím Tổng 3,95 225,55 10,52 260,78 240,37 7,64 101,01 921,24 0,43 259,32 1,36 20,11 79,11 37,14 24,04 10,71 24,5 136,12 76,57 31,79 193,3 310,3 0,5 52,22 540,7 24,61 4791,57 Huyện Nông Sơn TT Tên xã Phước Ninh Lồi Ba Kích Đẳng Sâm Giảo Cổ Lam Lan Kim Tuyến Sa Nhâm Tím Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Ba Kích Đẳng Sâm, Lan Kim Tuyến Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Diện tích 268,38 212,05 150,78 366,02 84,9 374,66 1,41 3,88 214,48 Ghi 151 Quế Lâm Quế Lộc Quế Ninh Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím Ba Kích Đẳng Sâm Giảo Cổ Lam Lan Kim Tuyến Sa Nhâm Tím Ba Kích, Sa Nhâm Tím Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Ba Kích Sa Nhâm Tím Ba Kích, Sa Nhâm Tím Ba Kích Ba Kích, Sa Nhâm Tím Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Tổng 152,3 402,6 8,62 92,34 102,72 284,71 719,01 95,31 25,76 62,29 15,27 34,68 58,58 214,1 356,25 98,51 4399,61 Huyện Tiên Phước TT Tên xã Tiên An Tiên Cảnh Tiên Cẩm Tiên Châu Tiên Hà Loài Đinh Lăng Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Đinh Lăng Đinh Lăng, Quế Đinh Lăng Quế Đinh Lăng Ba Kích, Sa Nhâm Tím Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Đinh Lăng Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Diện tích 35,84 17,16 Ghi 1,09 92,47 0,76 62,1 0,91 297,13 1,36 67,86 84,41 100,8 55,93 3,67 152 10 11 Tiên Hiệp Tiên Lãnh Tiên Lộc Tiên Lập Tiên Mỹ Tiên Ngọc Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Quế Đinh Lăng Ba Kích, Giảo Cổ Lam Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Quế Ba Kích Đinh Lăng Giảo Cổ Lam Ba Kích, Giảo Cổ Lam Đẳng Sâm, Giảo Cổ Lam Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam Đẳng Sâm, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Quế Đinh Lăng Đinh Lăng Sa Nhâm Tím Ba Kích, Sa Nhâm Tím Sa Nhâm Tím, Lan Kim Tuyến Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Quế Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến, Quế Đinh Lăng Đinh Lăng Đẳng Sâm, Giảo Cổ Lam Đinh Lăng, Quế Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam 12,32 19,35 11,44 33,14 30,5 293,92 46,9 1,15 99,68 153,18 37,18 20,9 90,69 268,19 4,12 13,13 167,93 2,09 6,7 95,31 39,93 5,09 9,77 9,93 205,96 104,9 8,84 353,68 153 12 13 14 15 Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Quế Đẳng Sâm, Ba Kích, Sa Nhâm Tím, Giảo Cổ Lam, Lan Kim Tuyến, Quế Đinh Lăng Đinh Lăng Đinh Lăng Đinh Lăng Tổng Tiên Phong Tiên Sơn Tiên Thọ TT Tiên Kỳ 8,95 42,8 4,14 10,83 16,9 54,38 1,44 3112,85 III TIỂU VÙNG ĐỒNG BẰNG Huyện Điện Bàn TT Tên xã Loài Điện Thọ Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng 25,78 Điện Tiến Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng 100,53 Tổng Diện tích Ghi 126,31 Huyện Duy Xuyên TT Tên xã Loài Quế Trung Nghệ, Cà gai leo Duy Phú Nghệ Nghệ, Cà gai leo Duy Sơn Duy Trung 85,03 363,23 22,02 Ba kích 65,38 Nghệ 187,69 62,74 Nghệ, Đinh lăng 0,4 Nghệ, Cà gai leo 243,83 Ba kích, Cà gai leo, Đinh lăng 34,93 Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng 13,85 Nghệ, Cà gai leo Ghi 3,31 Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Cà gai leo Diện tích 0,51 154 Cà gai leo Duy Trinh Duy Châu 157,62 Nghệ 2,04 Nghệ, Đinh lăng 0,15 Ba kích, Nghệ, Đinh lăng Ba kích, Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng 4,18 Nghệ, Đinh lăng 5,87 Tổng Huyện Núi Thành TT Tên xã Loài Tam Mỹ Tây Ba kích Đinh lăng Sa nhân tím, Đinh lăng Ba kích, Đinh lăng Tam Trà Ba kích Đinh lăng Sa nhân tím Ba kích, Đinh lăng Ba kích, Sa nhân tím Ba kích, Sa nhân tím, Đinh lăng Tam Sơn Đinh lăng Sa nhân tím Ba kích, Đinh lăng Ba kích, Sa nhân tím Ba kích, Sa nhân tím, Đinh lăng Tam Anh Nam Đinh lăng Tam Nghĩa Đinh lăng Tam Quang Đinh lăng Tam Thạnh Đinh lăng Ba kích, Đinh lăng Ba kích, Sa nhân tím, Đinh lăng Tổng 4,6 1257,38 Diện tích Ghi 40,19 20,77 6,35 11,47 629,27 292,76 25,18 644,77 297,14 248,85 39,71 33,05 25,05 15,78 9,61 1,8 5,07 3,25 50,03 1,03 24,5 2425,63 155 4.Huyện Phú Ninh TT Tên xã Lồi Tam Lãnh Sa nhân tím Cà gai leo, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tam Lộc Sa nhân tím Ca gai leo, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tam Đại Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tam Dân Cà gai leo, Đinh lăng Sa nhân tím Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tam Thành Cà gai leo, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tam Thái Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tam Vinh Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng TP.Phú Thịnh Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tổng Huyện Quế Sơn TT Tên xã Quế phong Lồi Ba kích Cà gai leo Ba kích, nghệ, cà gai leo , đinh lăng sa nhân tím Bình Lâm Cà gai leo Bĩnh Lãnh Ca gai leo Phú Thọ Cà gai leo Quế An Cà gai leo Quế Cường Cà gai leo Quế Hiệp Cà gai leo Nghệ Sa nhân tím, Cà gai leo Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Ba kích, nghệ, cà gai leo, đinh lăng Đẳng sâm, Nghệ, Cà gai leo Đẳng sâm, Ba kích, Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Quế Long Cà gai leo Nghệ Diện tích Ghi 603,73 40,43 206,1 211,07 13,65 20,36 25,07 45,53 5,09 29,55 0,13 0,44 4,92 26,26 0,76 1233,09 Diện tích 40,36 1039,06 Ghi 1,12 103 1,68 21,24 21,74 392,7 50,72 352,94 1,31 61,65 127,56 17,42 0,37 37,69 149,2 3,78 156 10 11 12 13 Quế Minh Quế Phú Quế Thọ Quế Xuân Quế Lộc Nghệ, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Cà gai leo Cà gai leo Cà gai leo 0,29 5,98 33,44 211,37 6,35 Cà gai leo Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Cà gai leo, Đinh lăng Tổng 10,71 6,84 117,18 2815,7 Thành phố Tam Kỳ TT Tên xã Loài Phường An Phú Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tam Ngọc Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tam Phú Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tổng Thành phố Hội An TT Tên xã Loài Tân Hiệp Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tổng Diện tích Ghi 25,91 150,6 4,61 181,12 Diện tích Ghi 18,19 18,19 Huyện Thăng Bình TT Tên xã Bình An Bình Chánh Bình Dương Bình Định Bắc Bình Định Nam Bình Lãnh Bình Nam Bình Ngun Bình Phú Lồi Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Diện tích 40,55 Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng 4,79 Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng 61,27 Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng 61,09 Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Sa nhân tím, Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng 49,36 27,32 Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Sa nhân tím Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng 1,49 87,13 87,07 Ghi 18,53 62,99 157 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bình phục Bình Quế Bình Quang Bình Sa Bình Tú Bình Trị Sa nhân tím, Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Sa nhân tím, Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Bình Triều Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Bình Trung Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng TT Ha Nam, Nghệ, Cà gai leo, Đinh lăng Tổng 453,63 31,32 20,3 27,96 85,75 6,62 57,5 190,33 70,2 25,22 1,02 1471,44 158 PHỤ LỤC 03 Quy hoạch trồng dược liệu khác 2017-2025, định hướng đến năm 2030 STT Tên huyện Tiểu vùng núi cao Tây Giang Nam Trà My Bác Trà My Tên loài dược liệu Sả Chanh Thất Diệp Nhất Chi Hoa, Chè Dây, Dây Khai, Khổ Qua Rừng, Thông Đất, Ngũ Vị Tử Khổ Sâm Địa điểm ưu tiên phát triển Tr'Hy, Ch'ơm, A Xan, Ga Ri Trà Ka, Trà Leng, Trà Dơn, Trà Nam, Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Don, Trà Mai Tiểu vùng trung du Đại Lộc Trinh Nữ Hoàng Cung, Diệp Hạ Châu Đại Nghĩa, Đại Đồng, Đại Đắng, Bụp Giấm, Kim Tiền Thảo, Hạ Hiệp, Đại Hồng, Đại Quang, Thủ Ô Đỏ, Ngũ Gia Đại Thành, Đại Sơn, Đại Hưng Bì, Sâm Cau, Hương Như Trắng, Nhàu Hiệp Đức Tiểu vùng đồng Hoài Sơn Các xã toàn huyện Quế Sơn Sâm Cau, Sả Quế Long, Quế Minh, Quết Thuận, Quế Hiệp Núi Thành Thăng Bình Bạc Hà, Sâm Chi Diệp Hạ Châu, Gừng, Hoa Hòe, Kim Tiền Thảo, Râu Mèo, Sả, Tràm, Trinh Nữ Hoàng Cung, Chè Cát, Dầu Chồi, Hoàng Ngọc Tam Hiệp, Núi Chúa, Tam Trà Các xã toàn huyện 159
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy Hoạch Bảo Tồn Và Phát Triển Cây Dược Liệu Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Giai Đoạn 2017 - 2025, Định Hướng Đến Năm 2030, Quy Hoạch Bảo Tồn Và Phát Triển Cây Dược Liệu Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Giai Đoạn 2017 - 2025, Định Hướng Đến Năm 2030

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay