Báo Cáo Nghiên Cứu Khảo Sát Kinh Nghiệm Xây Dựng Csdl, Dự Báo Kinh Tế Vĩ Mô Và Cảnh Báo Sớm Về Kinh Tế Tại Singapore Và Malaysia

12 18 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 02:40

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CSDL, DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CẢNH BÁO SỚM VỀ KINH TẾ TẠI SINGAPORE VÀ MALAYSIA Theo định số 1237/QĐ-BKH việc phê duyệt chương trình cơng tác nghiên cứu khảo sát kinh nghiệm xây dựng sở liệu, dự báo kinh tế vĩ mô cảnh báo sớm kinh tế, đồn cơng tác Bộ Kế hoạch Đầu tư gồm cán Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc Gia, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, đồng chí Tạ Đình Xun, Phó giám đốc Trung tâm làm trưởng đồn, tiến hành công tác nghiên cứu khảo sát thực tiễn chia sẻ kinh nghiệm công tác Thông tin, Dự báo Cảnh báo sớm KT-XH Singapore Malaysia từ ngày 26/10/2008 đến ngày 02/11/2008 Đoàn xin báo cáo tóm tắt kết cơng tác số kinh nghiệm thu nhận vấn đề sau: MỤC ĐÍCH CHUYẾN KHẢO SAT: Nghiên cứu khảo sát học tập kinh nghiệm xây dựng sở liệu, dự báo kinh tế vĩ mô cảnh báo sớm kinh tế Singapore Malaysia CÁC CƠ QUAN ĐOÀN ĐẾN LÀM VIỆC: - Ban Chiến lược Kinh tế, Bộ Thương mại Công nghiệp Singapore (cơ quan giữ vai trò việc giúp phủ Singapore cong tác dự báo cảnh báo sớm) - Viện Phát triển Malaysia, Ủy Ban Kế hoạch - Kinh tế, Văn Phòng Thủ tướng (EPU) - Vụ Phát triển Kinh tế vĩ mô, Ủy Ban Kế hoạch - Kinh tế, Văn Phòng Thủ tướng - Tổng cục Thống kê, Văn Phòng Thủ tướng - Bộ Tài chính, Văn Phòng thủ tướng (MOF) - Ngân hàng Trung ương Negara, Bộ tài Chính, KualaLumpur CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐỒN: - Chia sẻ kinh nghiệm Cơng tác phân tích kinh tế dự báo kinh tế vĩ mô (Bộ Thương mại Công nghiệp Singapore) - Tình hình phát triển kinh tế xã hội Malaysia (Viện phát triển Malaysia, Ủy Ban Kế hoạch - Kinh tế Malaysia) - Các Phương pháp Mô hình tính tốn số kinh tế vĩ mơ Malaysia, gồm: Chỉ số dẫn dắt, số ngẫu nhiên số trễ (Ban số Kinh tế - Tổng Cục thống Kê) - Cơ sở liệu Phương pháp xác định đưa dự báo về: Chỉ số sản xuất công nghiệp; Thống kê ngoại thương hàng tháng; Điều tra doanh nghiệp; Giới thiệu số giá tiêu dùng; Tổng sản phẩm quốc nội hàng quý; CSDL doanh nghiệp vừa nhỏ (Thuộc Ban khác Tổng cục Thông kê như: Ban Thống kê sản xuất công nghiệp xây dựng/ Ban Thống kê ngoại thương/ Ban Thống kê giá, thu nhập chi tiêu /Ban Thống kê tài khoản Quốc gia/ Ban điều phối Số liệu) - Chính sách tài khoá, tiền tệ, ngân sách quản lý nợ, kinh nghiệm xử lý Khủng hoảng tài chính-tiền tệ năm 1997 giải pháp ứng phó vói tình hình khủng hoảng tồn cầu (Bộ Tài Malaysia) - Cơng tác giám sát tài quản lý khủng hoảng tài (Ngân hàng Trung ương Negara, Bộ tài Malaysia) NHỮNG VẤN ĐỀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA PHÍA BẠN: Qua nghiên cứu khảo sát thực tiễn với quan bạn (cả hai nước Singapore Malaysia) đoàn thu nhận kết sau: A TẠI SINGAPORE: Về cơng tác phân tích, dự báo cảnh báo sớm kinh tế vĩ mô: Bộ phận Dự báo kinh tế vĩ mô Singapore thành lập từ 1985 thuộc Bộ Tài Từ năm 1997 phận chuyển Bộ Công thương MTI (Ministry –f Trade and Industry) gọi Vụ chiến lược Kinh tế thuộc Bộ Công Thương Vụ quan Chính phủ Singapore giao nhiệm vụ phối hợp với Uỷ ban Giám sát Chính phủ chịu trách nhiệm đưa dự báo cảnh báo Mơ hình kinh tế vĩ mơ, đưa phân tích dự báo xu phát triển GDP, phân tích giám sát kinh tế cơng nghiệp Ngồi ra, có Vụ khác Bộ Cơng thương làm nhiệm vụ phối hợp cung cấp liệu đầu vào như: - Tổng cục thống kê: chịu trách nhiệm tính tốn GDP, số dẫn dắt hỗn hợp; - EDB Singapore chịu trách nhiệm số sản xuất công nghiệp, triển vọng khu vực chế tác; - Cục Quản lý tiền tệ Singapore (MAS - Monetary Autho–ity of Singapore) chịu trách nhiệm mơ hình kinh tế vĩ mơ MAS, dự báo ngành: tồn cảnh, dự báo toàn cảnh GDP lạm phát; - Cục doanh nghiệp quốc tế Singapore (International Enterprise Singapore IES) chịu trác– nhiệm số liệu thương mại dự báo định kỳ Ngồi để cơng tác dự báo có chất lượng cao, có phối hợp Bộ nguồn nhân lực Bộ Tài Singapore Do Singapore kinh tế nhỏ mở, khơng có nhiều ngành kinh tế nước khác (chủ yếu làm dịch vị chế tác xuất khẩu) nên khơng có hệ thống giám sát số dẫn dắt kinh tế để đưa cảnh báo sớm kinh tế Hơn nữa, kinh tế Singapore có đặc thù phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngồi dịch vụ (do khơng có tài ngun thiên nhiên) nên có giám sát số nước có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Singapore chẳng hạn kinh tế Mỹ, Trung Quốc, ASEAN, EU…để đưa cảnh báo (outlook) cho phủ Quy trình xử lý số liệu từ xuống (sử dụng mơ hình kinh tế vĩ mơ MTI, đầu tư, chi tiêu phủ,…và từ lên (dự báo ngành) Sử dụng mơ hình từ xuống, từ lên, biến ngoại sinh độc lập…đưa nhiều kịch dự báo GDP, lạm phát, cung, cầu,…Con số dự báo GDP đưa từ đầu năm cập nhật, điều chỉnh thường xuyên theo tháng Phần mềm hỗ trợ phân tích dự báo EVIEW Excel Chuỗi số liệu dùng để phân tích dự báo từ năm 1970 đến năm 2008 Tại Singapore, Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn chuyên gia kinh tế độc lập có dự báo, có dự báo cảnh báo khác Vụ chiến lược Kinh tế thuộc Bộ Công Thương - với tư cách là–cơ quan thống Chính phủ Singapore giao nhiệm vụ giúp Chính phủ cơng tác dự báo cảnh báo sớm phối hợp với Uỷ ban giám sát Chính phủ tổ chức thảo luận với tổ chức cá nhân có dự báo khác để đến thống trình Chính phủ dự báo cảnh báo thức Về công tác thu thập liệu CSDL: Các Cơ quan nghiên cứu, chuyên gia kinh tế, nhà phân tích sách lấy liệu từ Cục quản lý liệu nguồn tham khảo khác ADB, WB, IMF, EIU, SIA, WTS,…Trừ số liệu chuyên ngành phải mua theo đơn đặt hàng quan có độc quyền số CSDL Ngồi ra, họ tham khảo số liệu, liệu từ nhà phân tích độc lập Thu thập thơng tin liệu tình hình kinh tế Mỹ, Trung Quốc, ASEAN, nước có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Singapore để đưa cảnh báo kinh tế cho phủ B TẠI MALAYSIA Về cơng tác phân tích, dự báo cảnh báo sớm kinh tế vĩ mô: Tại Malaysia, quan chịu trách nhiệm mơ hình kinh tế vĩ mô dự báo Vụ Kinh tế vĩ mô thuộc Uỷ ban Kế hoạch - Kinh tế Văn– phòng Thủ tướng Vụ chịu trách nhiệm dự báo trung hạn (5 năm, hàng năm), dài hạn (20 năm) mơ sách Sử dụng mơ hình dự báo cảnh báo công cụ biến ngoại sinh khác để phân tích kinh tế Các mơ hình để phân tích kinh tế gồm: mơ hình đầu vào đầu (theo cách tiếp cận kinh tế lượng), mơ hình cân tổng thể kết hợp với mơ hình đầu vào đầu hạch tốn tài khoản Quốc gia để phục vụ mơ sách (theo cách tiếp cận hạch tốn kế tốn), mơ hình gồm 460 phương trình tổng cầu,… Chuỗi số liệu dùng để phân tích dự báo từ năm 1970 đến năm 2008 Số liệu gốc điều chỉnh theo thời kỳ gốc 1970, 1998, 2005 Phần mềm hỗ trợ phân tích dự báo EVIEW Excel Bộ Tài bao gồm Vụ khác như: Vụ kinh tế quốc tế, Vụ ngân sách, Vụ Quản lý nợ, Vụ tài khoá, Ngân hàng Trung ương - Bank Negara Malaysia, chịu trách nhiệm dự báo ngắn hạn sách tài khố, ngân sách, quản lý nợ, tiền tệ giám sát tài Tổng cục thống kê Malaysia thuộc Văn phòng Thủ tướng chịu trách nhiệm Cơ sở liệu Quốc gia Nhiệm vụ trách nhiệm Vụ khác Tổng cục quy định sau: - Vụ số Kinh tế chịu trách nhiệm tổng hợp phân tích số kinh tế vĩ mơ ngắn hạn Malaysia (Chỉ số dẫn dắt, số ngẫu nhiên số trễ); - Vụ Thống kê sản xuất Công nghiệp Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp tính tốn Chỉ số sản xuất cơng nghiệp; - Vụ Thống kê ngoại thương chịu trách nhiệm tổng hợp tính tốn tiêu Thống kê ngoại thương hàng tháng; - Vụ Thống kê giá, thu nhập chi tiêu chịu trách nhiệm thu thập tính toán Chỉ số giá tiêu dùng điều tra doanh nghiệp; - Vụ Thống kê tài khoản Quốc gia chịu trách nhiệm tổng hợp tính tốn tiêu Tổng sản phẩm quốc nội hàng quý (Ở Malaysia Chính phủ khơng tính tốn sử dụng tiêu GDP hàng tháng công tác dự báo Việt Nam, mà hàng tháng sử dụng tiêu mang tính định tính tiêu CPI để phản ánh tình hình phát triển dự báo xu thể kinh tế tháng tiếp theo; - Vụ điều phối số liệu Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm xây dựng CSDL doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Về công tác thu thập liệu CSDL: Ở Malaysia, tất đơn vị có liên quan đến số liệu phục vụ công tác Thông tin, Dự báo Cảnh báo kinh tế vĩ mô nằm Bộ quan khác song phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ báo cáo cung cấp số liệu cách minh bạch, công khai mà Luật Thống kê Malaysia quy định Luật Thống kê Malaysia quy định Bộ Ngành Doanh nghiệp kết thúc tháng, Quý Năm phải thường xuyên cập nhật, tổng hợp tự động gửi báo cáo thống kê cho Tổng cục Thống kê để Tổng Cục Thống kê tổng hợp cung cấp cho quan làm nhiệm vụ dự báo kinh tế vĩ mô như: Viện Phát triển kinh tế, Vụ kinh tế vĩ mô thuộc Uỷ ban Kế hoạch - Kinh tế Malaysia công bố công khai phương tiện thông tin (chủ yếu cổng thông tin điện tử) ấn phẩm Tổng cục Thống kê Malaysia quan pháp lý công bố số liệu thống kê Việc công bố số liệu thống kê Malaysia thực theo quy định của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc là: số liệu thống kê tháng, Tổng cục Thông kê phải công bố chậm từ đến tuần tháng Tham chiếu; Đối với số liệu thống kê Quý, phải công bố chậm từ đến tuần Quý tham chiếu; Đối với số liệu thống kê năm, phải công bố chậm đầu Quý II năm sau Ngoài ra, theo đạo Thủ tướng Malaysia, để bảo đảm quan có liên quan chấp hành nghiêm việc cung cấp số liệu phuc vụ công tác nghiên cứu Thông tin, Dự báo Cảnh báo kinh tế vĩ mô, quan có liên quan như: Bộ Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch - Kinh tế, Ngân hàng Trung ương, Tổng cục Thống kê… ký kết văn (tương tự Thông tư liên Bộ nước ta) để cụ thể hoá hướng dẫn việc thu thập, chia sẻ số liệu quy trình gửi báo cáo cho quan liên quan Vì số liệu lưu trữ số liệu Tổng cục Thống kê thuận lợi, số liệu chuẩn xác bảo đảm độ tin cậy cao Theo số liệu thống kê 80-90% liệu dùng để phân tích kinh tế lấy từ quan Thống kê, khoảng 10 đến 20% lại lấy từ quan khác như: lao động xã hội, y tế, nhà … Chủ yếu liệu trực tuyến Ngoài để có số liệu phục vụ cơng tác Dự báo Cảnh báo kinh tế vĩ mô, quan làm nhiệm vụ dự báo như: Viện Phát triển kinh tế; Vụ kinh tế vĩ mô thuộc Uỷ ban Kế hoạch - Kinh tế Malays–a mua liệu từ nguồn quốc tế khác như: ADB, WB, IMF, EIU, SIA, WTS,… Riêng Khu vực Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Malaysia có bước thay đổi Từ năm 1997 trước, tăng trưởng kinh tế Malaysia hàng năm chủ yếu dựa vào đầu tư nước ngồi (FDI), Malaysa có tài ngun (Nơng nghiệp có cọ dầu, cao su rau quả, khơng có lúa gạo nơng nghiệp khác; Cơng nghiệp có ngành khai thác Thiếc đá quý (đá Đen) Vì vậy, hàng năm Chính phủ Malaysia sức đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, cử đồn ngược xi hối đến nước để vận động đầu tư vào Malaysia tìm kiếm thị trường xuất Kết năm kinh tế Malaysia phát với tốc độ cao 7% liên tục nhiều năm Đến năm 1997, khủng hoảng kinh tế khu vực châu Á nổ ra, Malaysia nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đầu tiên, sản xuất đình đốn, thua lỗ, nhà đầu tư nước ngồi rút đi, mang theo luồng vốn đầu tư gián tiếp trực tiếp Hậu Kinh tế Malaysia suy thoái nghiêm trọng, nợ nần chồng chất, đồng nội tệ bị giá ghê gớm, khan ngoại tệ, lạm phát tăng cao, Thị trường chứng khoán suy thoái, sụt giảm 70%, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, đời sống nhân dân gặp khó khăn, tỷ lệ đói nghèo tăng lên… Từ sau khủng hoảng tài Châu Á 1997, Chính phủ Malaysia tỉnh ngộ nhận thức vấn đề là: để phát triển mạnh kinh tế Malaysia phải dựa vào nguồn lực nước (nội lực) chính, khơng thể dựa vào đầu tư nước (FDI) Đầu tư nước ngồi xem nguồn bổ sung, nguồn bù lấp thiếu hụt mà nước chưa đáp ứng để phát triển kinh tế (có thời kỳ Malaysia lấy kết việc thu hút vốn đầu tư nước làm thước đo đánh giá thành cơng sách phát triển kinh tế Chính điều làm hội Doanh nghiệp nhà đầu tu nước, đẩy nhiều doanh nghiệp đặc biệt DNNVV vào tình khó khăn đến phá sản) Từ chuyển biến nhận thức trên, từ sau năm 1997, Chính phủ Malaysia chuyển trọng tâm sang ban hành thực thi sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển DNNVV Coi động lực để phát triển kinh tế Malaysia (bao gốm sách ưu tiên, giảm thuế hoạt động hỗ trợ cho DNNVV) Để phục vụ công tác dự báo cho khu vực DNNVV, Tháng 4/2004 Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Quốc gia xây dựng CSDL toàn diện DNVVN Từ tháng 1/2005-12/2006 Cục điều tra DNVVN tiến hành điều tra DNNVV Với tổng số triệu bảy trăm phiếu điều tra phát tổng số phiếu doanh nghiệp phản hồi là: 554, 804 DN Từ tháng 5/2006-10/2007 giai đoạn thu thập liệu toàn diện DNNVV Cục điều tra DNNVV lưu trữ toàn hồ sơ, thơng tin khu vực Còn CSDL tổng hợp quan khác xây dựng cập nhật Ban điều phối số liệu Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm xây dựng CSDL DNNVV Dữ liệu lấy từ Cục điều tra DNNVV quan có liên quan khác Hiện Malaysia tiến hành dự án bao gồm 02 giai đoạn để xây dựng CSDL DNNVV Giai đoạn 1: cập nhật liệu quan có liên quan, giai đoạn 2: Cập nhật tự động, lồng ghép phù hợp 02 hệ thống quan thống kê với quan liên quan để thành lập hệ thống liệu Quốc gia DNNVV BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Về phát triển kinh tế- xã hội nói chung: - Xây dựng tiêu, sách phát triển kinh tế-xã hội cho riêng - Lập kế hoạch dựa sở kinh tế-xã hội riêng - Sự ổn định trị có vai trò quan trọng phát triển kinh tế-xã hội - Thực chương trình phát triển kinh tế-xã hội dựa hành động liệt phủ: xố nghèo, tạo thu nhập - Nỗ lực của phủ việc cung cấp sở hạ tầng cứng mềm đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế-xã hội - Khu vực Kinh tế tư nhân DNNVV đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế đât nước - Thực cam kết bền vững cộng đồng, phủ tư nhân, giũa công ty vùng, miền cho phát triển khu vực, dự án kinh tế, xã hội, an ninh nhằm đảm bảo phát triển cân - Thu hẹp khoảng cách vùng thực thông qua chương trình phát triển vùng, hành lang phát triển vùng chương trình tổng hợp nói chung Về cơng tác phân tích, dự báo cảnh báo sớm kinh tế vĩ mơ: Cả hai nước nói áp dụng cách tiếp cận đa quan vấn đề phân tích, dự báo cảnh báo sớm kinh tế vĩ mơ Trong đó, nước có đơn vị chịu trách nhiệm việc đưa số dự báo kinh tế (ở Singapore Cơ quan dự báo thuộc Bộ Công thương; Tai Malaysia Vụ Kinh tế vĩ mô thuộc Uỷ ban Kế hoạch - Kinh tế) Các quan sử dụng mơ hình kinh tế lượng hệ thống sở liệu để tính tốn đưa dự báo giúp Chính phủ điều hành kinh tế Tuy nhiên, có khác quan hay chuyên gia độc lập số dự báo quan Giám sát Chính phủ triệu tập họp quan cá nhân liên quan để tìm sở đến thống số dự báo để trình lên Chính phủ Chính phủ quan phủ sử dụng kết dự báo để điều hành vĩ mô Về công tác thu thập liệu CSDL: Cả hai nước nói khơng gặp trở ngại khó khăn việc thu thập số liệu, liệu cho phân tích dự báo Việc cập nhật thu thập liệu chủ yếu thực theo luật thống kê Tổng Cục thống kê nơi tập trung số liệu theo phương thức trực tuyến Những đơn vị có liên quan đến vấn đề dự báo kinh tế vĩ mô cơng bố kết website mạng Internet, số liệu liệu minh bạch công khai Số liệu chuỗi dùng để phân tích dự báo xây dựng từ năm 1970 đến Các số liệu thường cập nhật tự động đơn vị, quan theo chức riêng Về học ứng phó với khủng hoảng tài châu Á năm 1997 Malaysia Biện pháp ngắn hạn: - Hạn chế tình trạng quốc tế hố đồng nội địa (RM) tránh đầu - Ngăn chặn dòng vốn ngắn hạn đỏ bên ngồi (sự tháo chạy cuả nhà đầu tư nước ngoài) - Ngăn chặn nạn đầu hàng hoá, gây khan để đẩy giá lên cao kiếm lời - Tạo lãi suất phù hợp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi - Tự chủ tiền tệ, hạn chế lượng đồng tiền nội địa (RM) đổ biên giới, giảm lên xuống tỷ giá hối đối - Thành lập Cơng ty mua bán nợ xấu Doanh nghiệp, quản lý vốn nợ xấu cho ngân hàng, để ngân hàng tiếp tục cho doanh nghiệp vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định sản xuất trở lại tạo điều kiện thu hồi vốn cho ngân hàng - Thành lập Quỹ đặc biệt hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa - Cơ cấu lại Ngân hàng, giảm từ 71 xuống tổ chức Ngân hàng Biện pháp dài hạn: - Quy hoạch tổng thể ngành ngân hàng nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng có hiệu cạnh tranh có lực ứng phó với tình gây sốc (bất thường) tương lai; - Quy hoạch tổng thể thị trường vốn - Biện pháp quan trọng nhất: Quyền lực phủ cam kết thực kiên tốc độ mau lẹ, kịp thời cường độ thực phủ 10 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT: Học tập kinh nghiệm từ nước bạn công tác Thông tin, Dự báo Cảnh báo sớm kinh tế vĩ mô, để đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác Dự báo, cảnh báo, đề nghị: 1- Vấn đề có tính chất định đến chất lượng công tác Dự báo, cảnh báo sớm Kinh tế-Xã hội sở liệu thông tin đầu vào Hiện sở liệu thông tin đầu vào phục vụ công tác Dự báo Cảnh báo sớm thiếu khập khiễng, thơng tin bị cát từ nhiều quan khác Vì để bước nâng cao chất lượng cơng tác Dự báo Cảnh báo sớm, Chính phủ cần ban hành văn quy định bắt buộc quan Thống kê, Tài chính, Ngân hàng, Hải quan, Cơng thương Tập đồn, Tổng cơng ty lớn phải có trách nhiệm cung cấp chia sẻ thông tin với quan làm nhiện vụ Dự báo cảnh báo sớm Đồng thời xây dựng quy chế lưu trữ, sử dụng thông tin số liệu bên có liên quan dùng để phân tích dự báo kinh tế 2- Việc nghiên cứu, phân tích để dưa dự báo phục vụ hoạt động phát triển ngành, lĩnh vực nhiều tổ chức cá nhân tiến hành Song việc nghiên cứu, phân tích để đưa Dự báo, cảnh báo sớm tham mưu cho Chính phủ điều hành kinh tế Chính phủ nên giao cho tổ chức có thẩm quyền công bố thông tin Dự báo Cảnh báo (hiện Bộ Kế hoạch Đầu tư) Khi có ý kiến khác vấn đề Dự báo Cảnh báo Uỷ ban Giám sát Chính phủ phối hợp với Bộ kế hoạch Đầu tư tổ chức họp với bên liên quan để tìm tiếng nói chung đến phương án thống trình Chính phủ 3- Minh bạch hoá số liệu Hiện hầu hết quan tổng hợp, Bộ, Ngành, Tập đồn, tổng cơng ty…gọi chung quan nắm giữ số liệu sở liệu không sẵn sàng cung cấp chia sẻ với quan nghiệm vụ nghiên cứu, phân tích để đưa Dự báo cảnh báo kinh tế vĩ mơ giúp Chính phủ điều hành tốt kinh tế, với lý bí mật nhà nước bí mật kinh doanh…Nếu cách hành xử cát thông tin hàng chục năm 11 nước ta nâng cao chất lượng công tác dự báo cảnh báo sớm để phục vụ việc điều hành Kinh tế - Xã hội Chính phủ Và kinh tế gặp phải rủi ro thiệt hại hàng năm vô lớn 4- Đầu tư cho công tác Dự báo Cảnh báo sớm kinh tế vĩ mô dạng đầu tư đặc biệt Ngày nước phải đầu tư lớn nguồn lực để xây dựng tổ chức chuyên làm công tác dự báo cảnh báo sớm, nước triển khai muộn khoảng 20 năm Hàng năm nước tập trung đầu tư nhiều ngân sách, phương tiện vật chất, tập trung nguồn lực người cho công tác dự báo, cảnh báo sớm Những khoản đầu tư dù có lớn nhỏ so với thiệt hại đất nước không đầu tư cho công tác dự báo, cảnh báo để kinh tế gặp phải rủi ro.Và nhỏ so với lợi ích mang lại cơng tác dự báo, cảnh báo tốt giúp kinh tế tránh đổ vỡ, thiệt hại có rủi ro, giúp cho kinh tế chớp hội để phát triển lên Ở Singapore Malaysia riêng việc quan dự báo cảnh báo sớm hai nước báo trước tháng cho Chính phủ họ khủng hoảng tài tiền tệ Mỹ khả ảnh hưởng khủng hoảng nước họ Với dự báo trước Chính phủ Singapore Malaysia có đủ thời gian để chuẩn bị đối sách thích hợp, mà kinh tế Singapore Malaysia tránh khó khăn khủng hoảng gây ra, nói cách khác có giải pháp phòng tránh nên ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu Singapore Malaysia không đáng kể, mờ nhạt 5- Tất nước sử dụng Ngân sách Chính phủ để đầu tư cho cơng tác dự báo cảnh báo sớm Khoản ngân sách phần đóng thuế doanh nghiệp cơng dân Vì thơng tin dự báo, cảnh báo sở liệu xem tài nguyên quốc gia, hay tài sản công Do tổ chức, doanh nghiệp cá nhân quyền tiếp cận khai thác cách miễn phí Các quan có thơng tin sở liệu có nghĩa vụ cung cấp tổ chức cơng dân có u cầu Đồng thời quan có liên quan bắt buộc phải cơng bố kết dự báo website Internet 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Nghiên Cứu Khảo Sát Kinh Nghiệm Xây Dựng Csdl, Dự Báo Kinh Tế Vĩ Mô Và Cảnh Báo Sớm Về Kinh Tế Tại Singapore Và Malaysia, Báo Cáo Nghiên Cứu Khảo Sát Kinh Nghiệm Xây Dựng Csdl, Dự Báo Kinh Tế Vĩ Mô Và Cảnh Báo Sớm Về Kinh Tế Tại Singapore Và Malaysia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay