Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam

88 16 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 02:31

BỘ NỘI VỤ QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM BÁO CÁO QUỐC GIA VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2015 Việt Nam thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” với tỷ lệ niên cao lịch sử phát triển nhân học đất nước Thanh niên Việt Nam lực lượng xã hội to lớn, nguồn nhân lực quan trọng nhân tố quan trọng định tương lai, vận mệnh đất nước LỜI GIỚI THIỆU Trong năm qua, Đảng đề quan điểm Nhà nước thể chế hóa quan điểm thành sách phát triển niên nhằm phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế xã hội đất nước Để đánh giá bước đầu tác động sách giáo dục đào tạo, lao động việc làm, chăm sóc sức khỏe cho niên tham gia niên việc xây dựng thực thi sách lĩnh vực này, với hỗ trợ kỹ thuât Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) Việt Nam, Bộ Nội vụ tiến hành nghiên cứu xây dựng “Báo cáo quốc gia niên Việt Nam” lần thứ Báo cáo quốc gia niên Việt Nam LỜI GIỚI THIỆU Báo cáo sử dụng số liệu thứ cấp từ điều tra quốc gia năm gần để đưa số định lượng, phân tích định tính thực trạng giáo dục, việc làm chăm sóc sức khỏe cho niên tham gia niên việc xây dựng thực thi sách lĩnh vực Đồng thời báo cáo đưa khuyến nghị nhằm hồn thiện hệ thống sách pháp luật để phát triển toàn diện niên thời gian tới Với số liệu tương đối đầy đủ phát triển niên Việt Nam năm đầu thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, báo cáo sử dụng làm tài liệu để xây dựng sách pháp luật phát triển niên làm để xác định chủ đề nghiên cứu niên Việt Nam thời gian tới Tuy nhiên, hạn chế thời gian điều kiện kỹ thuật, báo cáo chưa thể đánh giá tất số phát triển niên Việt Nam Chúng xin cảm ơn đơn vị cá nhân chia sẻ số liệu sử dụng báo cáo Xin cảm ơn nhóm nghiên cứu Đại Học Y Tế Công Cộng hỗ trợ việc xây dựng hoàn thiện báo cáo Bộ Nội vụ Quỹ Dân số Liên hợp quốc Việt Nam trân trọng giới thiệu Báo cáo quốc gia niên Việt Nam Rất mong nhận ý kiến góp ý quan, đơn vị cá nhân bạn đọc./ QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM KT Bộ trưởng BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Ritsu Nacken Quyền Trưởng Đại Diện Nguyễn Duy Thăng III Danh mục biểu đồ VII Danh mục bảng IX MỤC LỤC Lời giới thiệu .III Báo cáo quốc gia niên Việt Nam MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt X Tóm tắt báo cáo XI Phần I: MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết phải xây dựng báo cáo Mục tiêu Phương pháp phân tích số liệu 4 Nguồn số liệu Phần II: NỘI DUNG BÁO BÁO I TỔNG QUAN VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM Giới thiệu .9 Các xu hướng nhân học II THỂ CHẾ VÀ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ THANH NIÊN 12 Đảng công tác niên .12 Tổ chức máy quản lý niên .13 Nội dung quản lý nhà nước niên 17 Chính sách phát triển niên Việt Nam 17 III THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA THANH NIÊN 18 Giới thiệu .18 Chính sách sở hạ tầng giáo dục đào tạo cho niên Việt Nam 18 Thực trạng giáo dục niên Việt Nam .22 Đào tạo nghề hướng nghiệp cho niên 30 4.1 Phân luồng đào tạo sau THCS hướng nghiệp .30 4.2 Cơ cấu đào tạo nghề 31 V MỤC LỤC Báo cáo quốc gia niên Việt Nam IV LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN 33 Giới thiệu .33 Quy mô phân bố lực lượng lao động niên Việt Nam .34 2.1 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 34 2.2 Thiếu việc làm thất nghiệp 36 Chất lượng lực lượng lao động trẻ 40 Tiếp cận thông tin việc làm .44 V THỰC TRẠNG SỨC KHỎE VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM 45 Giới thiệu chung 45 Thực trạng sức khỏe 46 Một số hành vi nguy 52 Nhu cầu chưa đáp ứng sức khỏe sinh sản 55 VI SỰ THAM GIA CỦA THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CÁC CHÍNH SÁCH CƠNG 57 Giới thiệu chung 57 Kiến thức niên xây dựng thực thi sách .58 Thái độ niên xây dựng thực thi sách 61 Thực hành niên xây dựng thực thi sách 61 Một số hoạt động xã hội huy động tham gia niên 63 VII XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI LÀNH MẠNH 63 VI Giới thiệu chung 63 Kết thực 63 Phần III: KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 65 Một số khuyến nghị 67 Kết luận .73 Biểu 1: Tỷ lệ nam, nữ niên dân số niên giai đoạn 2010 - 2014 .10 Biểu 2: Cơ cấu dân số niên theo khu vực nông thôn thành thị giai đoạn 2010 - 2014 10 Biểu 4: Phân bố số lượng trường đại học - cao đẳng theo vùng kinh tế - xã hội .22 Biểu 5: Tỷ lệ biết đọc biết viết theo điều kiện kinh tế - xã hội gia đình .23 Biểu 6: Tỷ lệ biết đọc biết viết niên theo vùng kinh tế - xã hội .24 Biểu 7: Lý chủ yếu niên độ tuổi 16-24 phải dừng học tiếp (SAVY2) 25 Danh mục biểu đồ Biểu 3: Cơ cấu dân số niên theo nhóm tuổi, 2010 - 2014 11 Báo cáo quốc gia niên Việt Nam DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu 8: Tỷ lệ chưa học theo nhóm tuổi giới .25 Biểu 9: Các lý khiến niên 16-24 tuổi chưa có hội đến trường (SAVY2) 26 Biểu 10: Tỷ lệ học theo điều kiện kinh tế - xã hội gia đình 27 Biểu 11: Tỷ lệ học theo vùng kinh tế - xã hội 27 Biểu 12: Tỷ lệ ngừng học lứa tuổi từ 16 - 19 toàn Việt Nam 28 Biểu 13: Trình độ học vấn cao niên theo vùng kinh tế - xã hội 29 Biểu 14: Trình độ học vấn cao theo vùng kinh tế - xã hội .30 Biểu 15: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nhóm tuổi theo giới, nông thôn/thành thị 34 Biểu 16: Tỷ lệ đối tượng tham gia lực lượng lao động theo vùng kinh tế - xã hội 35 Biểu 17: Tỷ lệ thất nghiệp nhóm tuổi theo giới nơng thôn/thành thị 36 Biểu 18: Tỷ lệ thất nghiệp nhóm tuổi theo vùng kinh tế - xã hội .38 Biểu 19: Tỷ lệ thiếu việc làm số niên làm việc theo giới nông thôn/thành thị .39 Biểu 20: Tỷ lệ thiếu việc làm nhóm niên làm theo vùng kinh tế - xã hội 39 Biểu 21: Trình độ đào tạo chun mơn kỹ thuật theo nhóm tuổi 41 Biểu 22: Tỷ lệ niên tuổi 16-30 chưa đào tạo nghề theo giới, nông thôn/thành thị vùng kinh tế - xã hội 42 Biểu 23: Tỷ lệ niên tuổi 16-30 có trình độ CMKT từ cao đẳng đại học trở lên theo giới, nông thôn/thành thị vùng kinh tế - xã hội 42 Biểu 24: Tỷ lệ chưa đào tạo nghề niên thất nghiệp .46 VII Danh mục biểu đồ Báo cáo quốc gia niên Việt Nam Biểu 25: Tỷ lệ tiếp cận thông tin việc làm niên 45 Biểu 26: Chiều cao cân nặng trung bình người Việt Nam so với quốc gia khác 47 Biểu 27: Tỷ lệ thường xuyên tập thể dục thể thao niên độ tuổi từ 16-24 (SAVY2) 58 Biểu 28: Tỷ lệ thường xuyên tập thể dục thể thao niên độ tuổi từ 16-24 theo vùng kinh tế - xã hội (SAVY2) .49 Biểu 29: Tự đánh giá tình trạng sức khỏe niên 49 Biểu 30: Tự đánh giá sức khỏe Rất tốt/Tốt niên phân theo vùng kinh tế xã hội 50 Biểu 31: Tỷ lệ bị ốm/có triệu chứng bệnh vòng tháng trước khảo sát (SAVY2) 51 Biểu 32: Tỷ lệ bị ốm/có triệu chứng bệnh vòng tháng trước khảo sát theo vùng kinh tế xã hội (SAVY2) .51 Biểu 33: Tỷ lệ niên có hành vi hút thuốc say rượu bia theo vùng kinh tế - xã hội 52 Biểu 34: Tỷ lệ tử vong chấn thương chung 53 Biểu 35: Tỷ lệ chấn thương không gây tử vong 53 Biểu 36: Sử dụng dịch vụ y tế bị ốm đau tháng trước thời điểm khảo sát 54 Biểu 37: Tỷ lệ sử dụng BCS lần quan hệ tình dục 55 Biểu 38: Tổng hợp kiến thức niên sách 59 Biểu 39: Hiểu biết bước xây dựng sách 60 VIII Biểu 40: Hình thức niên tham gia xây dựng thực sách 60 Biểu 41: Sự quan tâm niên với việc xây dựng thực thi sách 61 Biểu 42: Tỷ lệ niên tham gia xây dựng sách 61 Biểu 43: Tỷ lệ niên tham gia vận động sách .62 Bảng 1: Dân số niên so với dân số nước, 2010 - 2013 11 Bảng 2: Tỷ lệ biết đọc biết viết theo nhóm tuổi giới 23 Bảng 4: Trình độ học vấn cao theo nhóm tuổi niên 29 Bảng 5: Tỷ trọng phần trăm dân số từ 15 tuổi trở lên học chia theo trình độ CMKT, giới tính, thành thị/nơng thơn vùng, 2009 .31 Bảng 6: Tỷ trọng niên nhóm lao động có việc làm (%) 35 Bảng 7: Số lượng phân bố phần trăm người thất nghiệp theo nhóm tuổi giới tính, 2009 37 Danh mục bảng Bảng 3: Thực trạng học niên theo nhóm tuổi 24 Báo cáo quốc gia niên Việt Nam DANH MỤC BẢNG Bảng 8: Tỷ lệ phần trăm trình độ học vấn niên theo giới tính nhóm tuổi 43 Bảng 9: Chiều cao, cân nặng TN Việt Nam độ tuổi 20 -24 .46 Bảng 10: Việc lựa chọn dịch vụ y tế ốm niên theo giới tính khu vực 55 Bảng 11: Nhu cầu chưa đáp ứng tránh thai theo nhóm tuổi tình trạng nhân, MICS 2010 .57 Bảng 12: Thực trạng nắm rõ sách niên 58 IX Báo cáo quốc gia niên Việt Nam Danh mục từ viết tắt X danh mỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành BCS Bao Cao Su CMKT Chuyên môn Kỹ Thuật TNCS Thanh niên Cộng sản GDĐT Giáo dục đào tạo HSSV Học sinh sinh viên MICS Điều tra đánh giá mục tiêu trẻ em phụ nữ năm 2010 SAVY Điều tra Quốc gia Vị thành niên Thanh niên Việt Nam lần thứ TDTT Thể dục thể thao THCN Trung học chuyên nghiệp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TNTT Tai nạn thương tích UNFPA Quỹ Dân số Liên hợp quốc UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc Báo cáo quốc gia niên Việt Nam nội dung báo cáo sách Như trình bày biểu đồ 36, bước xây dựng sách mà niên biết đến nhiều thực sách (76,0%); xây dựng soạn thảo sách (68,8%) xác định vấn đề (61,8%) Đáng ý, có đến 5,6% số niên hỏi bước quy trình xây dựng sách 48,5% số niên hỏi biết 1-3 số bước xây dựng sách Biểu 39: Hiểu biết bước xây dựng sách(1) 60 Khi hỏi số hình thức tham gia xây dựng thực thi sách hình thức phù hợp với niên, có đến (76,0%) niên trả lời tun truyền, phổ biến sách; tỷ lệ niên cho tham gia góp ý sách 67,5%, kiến nghị đề xuất sáng kiến xây dựng sách (64,5%) Khơng nhiều niên đưa đáp án hình thức tư vấn (29,9%) phản biện sách (19,6%) Biểu 40: Hình thức niên tham gia xây dựng thực sách(2) Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh Báo cáo đánh giá thực trạng nhu cầu tham gia niên xây dựng thực thi sách cơng có liên quan việc làm, giáo dục, y tế năm 2013 (1),(2) Thái độ niên xây dựng thực thi sách Báo cáo quốc gia niên Việt Nam Biểu đồ 41 trình bày quan tâm niên với việc xây dựng thực thi mảng sách giáo dục, y tế việc làm Chính sách đươc niên quan tâm sách việc làm, với 56% niên lựa chọn trả lời “rất quan tâm” Chính sách y tế dường nhận quan tâm so với sách giáo dục việc làm, với tỷ lệ 22.2% niên trả lời họ khơng quan tâm/ít quan tâm đến sách y tế nội dung báo cáo Biểu 41: Sự quan tâm niên với việc xây dựng thực thi sách(1) Thực hành niên xây dựng thực thi sách Tỷ lệ niên tham gia khâu q trình xây dựng sách thấp (14,4% tồn mẫu) Nhóm sinh viên nhóm có tỷ lệ tham gia xây dựng sách cao so với nhóm niên khu cơng nghiệp niên nông thôn Biểu 42: Tỷ lệ niên tham gia xây dựng sách(2) Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh Báo cáo đánh giá thực trạng nhu cầu tham gia niên xây dựng thực thi sách cơng có liên quan việc làm, giáo dục, y tế năm 2013 (1),(2) 61 Báo cáo quốc gia niên Việt Nam nội dung báo cáo Biểu đồ 43 trình bày tỷ lệ niên tham gia vào nhiều bước hoạt động vận động sách Trung bình có khoảng 9,8% niên hỏi tham gia vào nhiều bước hoạt động vận động sách Trong tỷ lệ nhóm sinh viên cao (12,9%) thấp nhóm niên khu công nghiệp (7,6%) Biểu 43: Tỷ lệ niên tham gia vận động sách(1) 62 Như vậy, niên chưa tham gia nhiều vào cơng tác xây dựng sách cho niên, sách mà họ đối tượng hưởng lợi Kết vấn sâu cho thấy tham gia niên vào hoạt động xây dựng thực thi sách yếu lý do: (1) Những nhà hoạch định sách chưa tham vấn, phối hợp huy động tham gia niên; (2) Thanh niên chưa phát huy vai trò làm chủ (đề xuất sách); (3) Tổ chức Đoàn/Hội chưa chủ động, phối hợp huy động tham gia niên Bên cạnh đó, số niên tham gia vào công tác xây dựng sách cảm nhận ý kiến đóng góp họ chưa quan tâm mức, chưa thực sử dụng trình xây dựng triển khai sách, họ khơng hào hứng tham gia hoạt động sau việc xây dựng thực thi sách Một số hoạt động xã hội huy động tham gia niên Thanh niên tham gia vào 10.371 đội tình nguyện; tổ chức 398.883 lần khám chữa bệnh cho 11.673.342 lượt người; tổ chức 72.305 lần thăm hỏi người nghèo, giúp đỡ, tặng q trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 370.164 triệu đồng; huy động nguồn lực cho chương trình 5.097,490 triệu đồng Hoạt động hiến máu tình nguyện có bước phát triển, thu hút đông đảo hội viên, niên tham gia, trở thành nét bật phong trào niên tình nguyện, Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh Báo cáo đánh giá thực trạng nhu cầu tham gia niên xây dựng thực thi sách cơng có liên quan việc làm, giáo dục, y tế năm 2013 (1) nội dung báo cáo Các hoạt động bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngày triển khai rộng rãi Thanh niên thường xuyên tham gia hoạt động Đoàn, Hội tổ chức: diễn dàn “Thanh niên khởi nghiệp với kinh tế xanh”, “Xây dựng chương trình hành động của Thanh niên ứng phó với Biến đởi khí hậu”; thành lập trì đội hình niên tự quản, niên tình nguyện bảo vệ môi trường; phối hợp tổ chức lớp tập huấn phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hội viên, niên; tổ chức quân thực cơng trình, phần việc niên lĩnh vực bảo vệ môi trường gắn với thực “Ngày niên hành động mơi trường” Thanh niên tham gia 30.714 hoạt động tình nguyện bảo vệ mơi trường, phòng chống biến đổi khí hậu Hội tổ chức, thu hút 3.784.346 lượt niên tham gia, thành lập 20.681 đội nhóm niên tình nguyện mơi trường, đảm nhận 77.429 cơng trình niên bảo vệ mơi trường phòng chống biến đổi khí hậu Báo cáo quốc gia niên Việt Nam góp phần giải tình trạng thiếu máu bệnh viện Từ năm 2010-2014, có 4.656.368 lượt niên tham gia hiến máu, tiếp nhận 3.288.172 đơn vị máu, có 7.514 mơ hình việc tun truyền, vận động người dân tham gia hiến máu VII XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI LÀNH MẠNH Giới thiệu chung Nghị 25 BCH Trung ương Đảng (khóa X) “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa” Nghị số 45 Chính phủ Chương trình hành động thực Nghị quyế số 25 BCH Trung ương đề giải pháp xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để niên sống, làm việc môi trường an toàn Mục Báo cáo sử dụng Báo cáo Ban Dân vận Trung ương việc sơ kết năm thực Nghị số 25 Kết thực Báo cáo Ban Dân vận Trung ương đánh giá: Các quan văn hoá, văn học nghệ thuật, xuất bản, báo chí quan tâm đến phổ biến cơng trình, tác phẩm có giá trị giáo dục, thẩm mĩ cao với thiếu nhi Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đẩy mạnh Hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thiếu nhi bước quan tâm đầu tư Ban Cán đảng Chính phủ đạo xây dựng triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” Các mơ hình, phương thức hoạt động cơng tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội tiếp tục củng cố, xây dựng phát triển Cấp ủy cấp đạo thiếu niên tham gia chiến dịch, đợt cao điểm phòng chống ma tuý, mại dâm, đua xe trái phép, đồng thời phối hợp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ người phạm tội mắc tệ nạn 63 Báo cáo quốc gia niên Việt Nam khuyến nghị kết luận 64 xã hội hoàn lương cộng đồng dân cư Theo báo cáo Trung ương Đoàn, từ năm 2008 đến năm 2012, tổ chức Đoàn sở phối hợp với ban, ngành, đồn thể cảm hóa 1.758.009 niên chậm tiến Các hoạt động giáo dục sức khỏe, sức khỏe sinh sản vị thành niên niên; dân số, tình u, nhân gia đình, phòng chống HIV/AIDS tệ nạn xã hội triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, hình thành cho niên lối sống lành mạnh Các quan báo chí, xuất Đồn trì phát triển thêm nhiều sân chơi, chuyên mục giáo dục kỹ sống, nhiều hoạt động văn hóa thể thao, nhiều ấn phẩm, chương trình có tính giáo dục nghệ thuật cao, góp phần tạo sân chơi bổ ích, giáo dục nâng cao sức khỏe thể chất, cung cấp thông tin, định hướng giá trị phục vụ đời sống tinh thần cho thiếu nhi Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng niên tổ chức với nhiều hình thức đa dạng Tuy nhiên, hầu hết tỉnh, thành phố chưa xây dựng tiêu cụ thể chiều cao, cân nặng niên Chương trình phát triển niên địa phương chưa có giải pháp cụ thể để thực nên chưa đánh giá kết Công tác quản lý văn hóa, sáng tác, xuất bản, phát hành tác phẩm văn học, nghệ thuật tình trạng “chạy” theo thị hiếu, thiếu tính định hướng thẩm mỹ, văn hóa cho hệ trẻ Việc quản lý, ngăn chặn văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, có nội dung khơng tốt chưa kịp thời Các giải pháp đồng để giải biểu xuống cấp văn hóa, suy thối đạo đức xã hội, đạo đức học đường, đạo đức gia đình quan hệ xã hội khác; tuyên truyền, giáo dục lối sống lành mạnh niên, thiếu niên, HSSV hiệu thấp Nghị chất vấn trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII nhấn mạnh: “Việc xây dựng triển khai sách để xây dựng thiết chế văn hóa, vui chơi, giải trí cho thiếu nhi chậm: chỗ ở, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao cho niên làm việc khu công nghiệp, khu chế xuất HSSV chưa thực liệt; chưa phát huy chủ động niên, tham gia cộng đồng xã hội việc ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh Việc định hướng thẩm mỹ, ý thức công dân giá trị sống cho thiếu nhi chưa quan tâm mức Bên cạnh đó, số vụ việc tham nhũng, vi phạm pháp luật chưa giải kịp thời có tác động tiêu cực đến tư tưởng, lối sống niên” PHẦN III KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 1.1 Khuyến nghị cho sách giáo dục đào tạo cho niên Chất lượng giáo dục Việt Nam vấn đề đáng quan tâm số như: Chỉ số giáo dục (Education Index-EI) số phát triển người (Human Development Index-HDI) Việt Nam thấp Theo công bố Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Hà Nội, tháng 11/2011, số HDI Việt Nam năm 2011 128/187 nước khảo sát Trong Thái Lan đạt thứ hạng 103 Hàn Quốc đạt thứ hạng 15 Điều đáng nói số giáo dục Việt Nam thấp nhiều nước Đông Nam Á (chỉ xếp Lào Campuchia) Đây điều đáng lo ngại cho phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn tới Số liệu thực trạng giáo dục niên từ điều tra dân số bao gồm tiêu mặt số lượng đào tạo, chưa bao gồm tiêu chất lượng đào tạo đánh giá niên tính ứng dụng kiến thức học THPT bậc học cao vào công việc họ Các điều tra thu thập thông tin GDĐT cho niên sau cần có bổ sung thêm số đánh giá chất lượng đào tạo Công tác phân luồng đào tạo sau THCS hướng nghiệp cho học sinh, niên bất cập, chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề Cơ cấu đào tạo nghề chưa sát với nhu cầu xã hội dẫn đến tình trạng đào tạo mà khơng gắn với nhu cầu thực tiễn, học sinh tự lựa chọn nghề nghiệp cách cảm tính, tự phát thường khơng phù hợp với xu phát triển sản xuất ngành nghề lao động mà xã hội đặt Hướng nghiệp phân luồng học sinh vấn đề xúc, cần có giải pháp khả thi tầm vĩ mơ Nhà nước cần có sách tạo điều kiện cho học sinh học tập, hướng nghiệp có việc làm sau khuyến nghị kết luận Nhà nước có nhiều nỗ lực việc điều chỉnh sách hỗ trợ học tập cho niên Tuy nhiên, qua kết phân tích số số thực trạng giáo dục cho niên Việt Nam cho thấy có tính bất bình đẳng giáo dục khác biệt tiếp cận giáo dục dân tộc Kinh nhóm dân tộc thiểu số, niên em gia đình nghèo, vùng kinh tế - xã hội Các lý chủ yếu để niên hội tham gia học tập trình độ đào tạo cao lý kinh tế Cơ hội học niên nhóm dân tộc thiểu số thấp so với niên dân tộc Kinh điều kiện kinh tế thấp phân bố trường, sở đào tạo xa nơi sinh sống Chính phủ cần tiếp tục tăng cường sách hỗ trợ đối tượng niên khó khăn, sách hỗ trợ nhóm niên dân tộc thiểu số tiếp tục mở trường nội trú vùng sâu, vùng xa xây dựng trường đại học vùng khó khăn để tăng hội tiếp cận giáo dục cho niên Báo cáo quốc gia niên Việt Nam Một số khuyến nghị 67 Báo cáo quốc gia niên Việt Nam khuyến nghị kết luận 68 học xong chương trình trung cấp chuyên nghiệp trung cấp nghề Như vậy, làm tốt hướng nghiệp phân luồng học sinh tạo động lực niềm tin giúp bậc phụ huynh em họ yên tâm chọn nghề nghiệp, ủng hộ tích cực chủ trương phân luồng học sinh nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương Để triển khai hoạt động hướng nghiệp tốt, cần có số liệu nhu cầu đào tạo thực tiễn từ xã hội tổ chức để lập kế hoạch cân đối lại cấu nội dung đào tạo nghề cho phù hợp với định hướng phát triển Việt Nam 1.2 Khuyến nghị cho sách lao động việc làm niên Phân tích số liệu lao động, việc làm đào tạo nghề Việt Nam cho thấy có vấn đề sau: (1) Thất nghiệp thiếu việc làm niên trở thành nguy rõ ràng; (2) Chất lượng lực lượng lao động thấp; (3) Định hướng đào tạo nghề cho niên nhiều khó khăn bất cập Tỷ lệ niên thất nghiệp thành thị cao đáng kể so với nông thôn Tuy nhiên, hội việc làm cho niên nông thôn lại không ổn định niên thành thị tỷ lệ thiếu việc làm niên nông thôn cao so với niên thành thị Điều xảy vùng nông thôn, lực lượng lao động niên tăng lên diện tích đất canh tác bình quân đầu người giảm đi, hội lao động khác khó kiếm cấu lao động nơng thơn chưa có nhiều thay đổi, chủ yếu tập trung vào nông nghiệp lâm nghiệp Lao động nông thôn phần lớn lao động chân tay, thủ công với suất thấp, tạo khối lượng giá trị hàng hóa khơng lớn, việc làm không nhiều, vất vả Đây trở ngại lớn lâu dài đến phát triển kinh tế - xã hội Thanh niên giai đoạn chuyển dịch từ học sang làm, mạng an toàn xã hội chưa chắn, độ che phủ chưa cao, chí chưa có bảo hiểm thất nghiệp, hội tìm việc khó khăn đời sống phận dân cư bao gồm thân họ, gia đình họ người liên quan gặp khó khăn Khó khăn kinh tế thời điểm chuyển đổi từ học sang làm dễ dàng làm niên vướng vào tệ nạn xã hội Do vậy, Chính phủ cần sớm có sách giúp chuyển dịch cấu kinh tế vùng nơng thơn để tạo nhiều hội việc làm ổn định cho niên nông thôn nâng cao hiệu hoạt động thị trường lao động Bên cạnh đó, cần có sách mở rộng diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp toàn lao động làm cơng ăn lương, hồn thiện hệ thống tăng cường hiệu kết nối thông tin thị trường lao động Tăng cường sách việc làm an sinh xã hội khu vực phi thức nhằm tăng cường an ninh việc làm cho người lao động Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đề Chính phủ cần có giải pháp giúp xây dựng chế, sách tạo mơi trường thuận lợi để khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập cho niên, giảm tỷ lệ thất nghiệp niên Cần có giải pháp hữu hiệu Chính phủ để giải tình trạng cân đối đào tạo nước ta Đồng thời cần có giải pháp kết nối cung - cầu hệ thống giáo dục - đào tạo người sử dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu số lượng chất lượng thị trường lao động Chiến lược phát triển niên giai đoạn 2011-2020 nhấn mạnh giải pháp đào tạo nghề gồm (1) Tạo bước đột phá chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chun mơn, kỹ nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho niên bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề tạo việc làm cho niên nông thôn, đội xuất ngũ, niên dân tộc thiểu số, nữ niên, niên khuyết tật niên vùng đô thị hóa (2) Tổ chức hướng nghiệp cho niên thông qua hệ thống trường học, trung tâm giáo Báo cáo Khảo sát “Thiếu hụt lao động kỹ Việt Nam” Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) phối hợp với tập đoàn Manpower, năm 2013 (1) khuyến nghị kết luận Trong nhiều năm qua, việc phát triển đào tạo CMKT có bước cải thiện, nhiên cân đối cấu đào tạo nghề thực vấn đề cần có sách điều chỉnh phù hợp Số liệu đào tạo, đặc biệt đào tạo cao đẳng, đại học chưa gắn với thị trường, số lượng đào tạo so với nước khu vực so với dân số Tuy nhiên, số đào tạo khơng tìm việc làm do: (1) Đào tạo không phù hợp ngành nghề; (2) Chuyên môn, kỹ thực hành thấp; (3) tinh thần, thái độ kỷ luật lao động không cao Rất nhiều người phải học lại đại học, cao đẳng hình thức khác nhau, đại học chức, II, Điều gây lãng phí lớn cho xã hội, cộng đồng gia đình Việt Nam có nhu cầu lao động chất lượng cao lành nghề, rõ ràng lượng cung đáp ứng nhu cầu Báo cáo quốc gia niên Việt Nam Chất lượng lao động thấp chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động Tỷ lệ niên đào tạo chuyên mơn kỹ thuật thấp, số vùng Đồng sông Cửu Long, tỷ lệ niên đào tạo chuyên môn kỹ thuật thấp Theo kết khảo sát “Thiếu hụt lao động kỹ Việt Nam” Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) phối hợp với tập đoàn Manpower tiến hành 6.000 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế tỉnh, thành phố Việt Nam cho thấy: có 1/4 doanh nghiệp tham gia khảo sát cho lao động thiếu hiểu biết công nghệ khả sáng tạo; 1/5 nhận xét lao động thiếu khả thích nghi với cơng nghệ mới; 1/3 doanh nghiệp khơng tìm lao động có kỹ mà họ cần; 2/5 giám đốc điều hành gặp khó khăn tuyển dụng lao động(1) Tại số ngành chế biến thực phẩm, y tế, xây dựng, vận tải, hóa chất, dệt có tình trạng lao động thiếu hụt kỹ nghiêm trọng Những thông tin cho thấy tầm quan trọng Chính phủ Việt Nam phải khẩn trương tiến hành chương trình, sách nhằm tăng chất lượng suất lực lượng lao động niên dạy nghề cho lao động khu vực nông thôn, tăng tỷ lệ lao động đào tạo quy, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa thị hóa, chuyển dịch cấu lao động nông thôn - đô thị 69 Báo cáo quốc gia niên Việt Nam khuyến nghị kết luận dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng giúp niên có nhận thức, định hướng đắn lao động, nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập Thanh niên chủ động q trình tìm kiếm thơng tin việc làm thơng qua kênh thức khơng thức Tuy nhiên, Việt Nam cần hoàn thiện đại hóa hệ thống thơng tin thị trường lao động; nâng cao lực hệ thống dịch vụ việc làm; tăng cường hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp Về số liệu, bên cạnh thông tin biến động thị trường lao động qua điều tra Lao động việc làm hàng quý Tổng cục Thống kê, Việt Nam cần thu thập thêm thông tin nhu cầu nhân lực thực tế thông tin kỹ năng, kiến thức chủ yếu mà ngành nghề lao động cần có để lập kế hoạch cấu lại hoạt động đào tạo nghề cho phù hợp với thực tế Để tạo lực lượng lao động vàng, cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm tận dụng hiệu hội vàng dân số cho phát triển; tập trung vào cải cách điều chỉnh hệ thống đào tạo đại học, đào tạo nghề chuyên môn kỹ thuật hướng đến thị trường nhằm tạo lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề, có trình độ chun mơn thỏa mãn “cơn khát” lao động có kỹ doanh nghiệp 1.3 Khuyến nghị sách chăm sóc sức khỏe niên 70 Nhận thức tầm quan trọng chăm sóc sức khỏe cho niên, Chiến lược phát triển niên giai đoạn 2011-2020 đưa nhóm giải pháp để tăng cường sức khỏe cho niên bao gồm: (1) Tăng cường đầu tư đổi hoạt động thể chất phong trào thể dục thể thao trường chuyên nghiệp, phổ thông nhằm tạo điều kiện cho thiếu niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất; xây dựng chế, sách cho niên vận động viên đạt thành tích cao kỳ đại hội thể thao khu vực giới; (2) Nâng cao sức khỏe thể chất tâm thần, giáo dục sức khỏe sinh sản giáo dục tiền hôn nhân cho niên Tiếp tục thực chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm niên(1) Phân tích số liệu thứ cấp sức khỏe niên cho thấy vấn đề sau: (1) Thể trạng chiều cao niên Việt Nam có cải thiện qua thời gian Tuy nhiên, hạn chế so với nước khu vực, tỷ lệ tập thể dục thể thao thường xuyên niên thấp dẫn đến hạn chế sức khỏe thể lực niên Chính phủ cần xây dựng chương trình chăm sóc Quyết định số 2474/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (1) (3) Hút thuốc sử dụng rượu bia: Các điều tra hành vi nguy sức khỏe hút thuốc lá, sử dụng rượu bia niên trước thường có mẫu tương đối nhỏ, sử dụng hình thức vấn phát phiếu tự điền dẫn đến việc số liệu chưa phản ánh thức tỷ lệ có hành vi nguy niên Việt Nam Tuy nhiên, số liệu cho thấy tỷ lệ tương đối cao niên Việt Nam hút thuốc sử dụng rượu bia Hiện có tương đối nhiều chương trình can thiệp rượu bia thuốc cộng đồng Tuy nhiên, chưa có chương trình đưa mơ hình can thiệp điển hình có tác động hiệu đến nhóm đối tượng vị thành niên/thanh niên Đặc biệt, mơ hình can thiệp giúp vị thành niên/thanh niên cai nghiện thuốc rượu mảng thiếu Việt Nam Điều tra GATS Việt Nam 2010 cho thấy, nhiều người hút thuốc muốn bỏ thuốc tiếp cận dễ dàng với dịch vụ điều trị cai nghiện Việt Nam(2) Cần có mơ hình hỗ trợ niên từ bỏ hành vi nguy dễ tiếp cận cộng đồng lồng ghép dịch vụ vào sở chăm sóc sức khỏe ban đầu xây dựng chương trình lồng ghép sở y tế trường học (4) Sử dụng ma túy hành vi nguy khác: Dưới tác động mặt trái kinh tế thị trường số niên tham gia vào số hành vi có nguy sử dụng ma túy mại dâm Một số điều tra niên có đưa thơng tin sử dụng ma túy mại dâm Tuy nhiên, điều tra thường có mẫu Hanoi school of public health Vietnam National Injury Survey 2010 General Report Bộ Y tế Điều tra toàn cầu hút thuốc người trưởng thành Việt Nam (GATS), 2010 (1) (2) khuyến nghị kết luận (2) Tỷ lệ tai nạn thương tích, đặc biệt tai nạn thương tích giao thơng niên cao Tai nạn thương tích nguyên nhân gây tử vong hàng đầu niên (chiếm đến gần 2/3 số trường hợp tử vong độ tuổi từ 15-19 tuổi) Tai nạn thương tích khơng gây tử vong niên thường lại đòi hỏi chi phí lớn cho việc điều trị phẫu thuật dẫn đến tàn tật Ước tính, tỷ lệ bị tàn tật vĩnh viễn sau tất loại tai nạn thương tích niên lên đến 6,0%, gây gánh nặng kinh tế, xã hội, sức khỏe cho niên gia đình họ(1) Việt Nam cần có mơ hình can thiệp giảm tai nạn thương tích hiệu cung cấp hoạt động phục hồi chức hỗ trợ sau điều trị để giảm tỷ lệ tàn tật niên Báo cáo quốc gia niên Việt Nam sức khỏe thể chất cho niên thông qua can thiệp dinh dưỡng hoạt động TDTT để giúp thu hẹp khoảng cách chiều cao thể lực niên Việt Nam so với niên khu vực quốc tế Hiện Bộ Văn hóa, Thể Thao Du lịch xây dựng “Đề án Chương trình tổng thể nâng cao thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2010-2030” Đề án Thủ tướng phê duyệt ngày 28/4/2011 với mục tiêu nâng chiều cao nam niên Việt Nam lên 168,5cm vào năm 2030 nữ 157,5cm độ tuổi 18 Đối tượng đề án là: bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, niên đến 18 tuổi Đề án thực 20 năm chia làm hai giai đoạn từ 2011-2020 2020-2030 71 Báo cáo quốc gia niên Việt Nam khuyến nghị kết luận 72 không đại diện, sử dụng phương pháp thu thập số liệu có độ xác chưa cao (ví dụ chưa sử dụng test cận lâm sàng để xác định tình trạng gây nghiện) Cần có điều tra quốc gia đưa ước tính xác hành vi nguy niên để có chương trình can thiệp hiệu (5) Về sử dụng dịch vụ y tế nói chung niên: Phần lớn niên bị ốm tự điều trị sử dụng biện pháp điều trị không thống thầy lang, tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế thống thấp Khi sử dụng dịch vụ y tế, phần lớn niên bỏ qua tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu Các kết bước đầu thể số rào cản niên gặp cần sử dụng dịch vụ y tế Cần có nghiên cứu sâu sử dụng dịch vụ y tế niên để đưa giải pháp tăng tính tiếp cận dịch vụ y tế cho đối tượng (6) Kết phân tích số liệu MICS 2010 cho thấy, nhu cầu chưa đáp ứng biện pháp tránh thai nhóm phụ nữ trẻ tuổi (15-19 tuổi 20-24 tuổi) cao, đặc biệt nhóm phụ nữ trẻ chưa lập gia đình Điều cho thấy, thiếu sách chương trình can thiệp phù hợp hiệu đáp ứng nhu cầu niên vị thành niên sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục Tuy nhiên, số liệu điều tra sử dụng cách tính gián tiếp nhu cầu chưa đáp ứng biện pháp tránh thai, thông tin chưa phản ánh đầy đủ thực trạng khoảng trống dịch vụ thông tin sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên niên Việt Nam cần có điều tra định kỳ, mẫu lớn sử dụng phương pháp thu thập thơng tin định tính kết hợp với định lượng để thu thập số liệu xác đại diện để xây dựng sách chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp đáp ứng nhu cầu niên, đặc biệt nhóm niên chưa lập gia đình 1.4 Khuyến nghị tăng cường tham gia niên vào xây dựng thực thi sách Nghiên cứu cho thấy, hiểu biết niên quan tâm niên với hoạt động xây dựng thực thi sách thấp, đặc biệt đối tượng niên khu công nghiệp niên nông thôn Đa số niên hỏi tham gia niên vận động sách, bước quy trình xây dựng thực sách, hay làm để tham gia vào quy trình xây dựng sách Các ban ngành liên quan cần có hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức quan tâm niên với trình xây dựng sách để tăng cường tham gia niên hoạt động Việc huy động niên tham gia vận động sách phát triển niên Việt Nam Cán đồn viên, niên chưa hiểu, lúng túng, chưa biết cách làm để huy động niên tham gia Để khuyến nghị kết luận Để huy động trì cam kết lâu dài niên cho q trình xây dựng sách, đơn vị xây dựng sách trước xây dựng sách liên quan đến niên cần: (1) Đánh giá nhu cầu niên liên quan đến chủ đề sách; (2) Huy động tham gia niên q trình xây dựng sách; (3) Tham vấn, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi niên sách liên quan đến đối tượng Trong q trình triển khai sách cần: (1) Huy động niên tham gia thực thi sách; (2) Huy động niên tham gia công tác kiểm tra, giám sát thực thi sách; (3) Lấy ý kiến niên nhằm đánh giá sách điều chỉnh bổ sung sách Huy động tham gia tích cực niên cần có q trình tương tác hai chiều quan xây dựng sách niên, tôn trọng ý kiến niên đưa thực áp dụng góp ý phù hợp vào q trình xây dựng thực thi sách cho niên Báo cáo quốc gia niên Việt Nam niên tham gia thực hành xây dựng thực thi sách, Chính phủ cần tạo mơi trường thuận lợi; hỗ trợ xây dựng mơ hình thí điểm để niên có điều kiện tiếp xúc, làm quen với cơng tác góp ý vận động sách liên quan đến niên Đoàn Thanh niên quan Chính phủ liên quan kết hợp với tổ chức phát triển Liên hợp quốc tổ chức phát triển nước quốc tế khác để xây dựng thử nghiệm mơ hình tham gia niên Ví dụ tổ chức diễn đàn niên tham gia vào việc đối thoại, xây dựng thực sách để niên bước thực hành kiến thức xây dựng thực thi sách Kết luận Thanh niên lực lượng xã hội to lớn, nhân tố quan trọng định tương lai, vận mệnh dân tộc Để tham gia tốt vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, niên cần phải đào tạo học vấn CMKT, chăm sóc sức khỏe để phát triển toàn diện cung cấp hội để tiếp cận với việc làm ổn định phù hợp Báo cáo sử dụng số liệu thứ cấp từ điều tra quốc gia trước để đưa số định lượng thực trạng giáo dục, việc làm y tế cho niên đưa khuyến nghị giúp cho việc hoàn thiện hệ thống sách nhằm phát huy tối đa mạnh lực lượng niên xây dựng bảo vệ Tổ quốc Báo cáo cung cấp tranh tồn cảnh thực trạng GDĐT, chăm sóc sức khỏe việc làm niên tham gia niên vào trình xây dựng thực thi sách lĩnh vực Việc sử dụng số liệu thứ cấp từ điều tra trước cho phép việc thực báo cáo tiến hành hiệu khoảng thời gian ngắn cung cấp nhiều số lĩnh vực khác niên Tuy nhiên, sử dụng số liệu thứ cấp, số liệu sử dụng báo cáo không cập nhật số 73 Báo cáo quốc gia niên Việt Nam khuyến nghị kết luận 74 điều tra tiến hành từ thời điểm cách 4-5 năm Quan trọng nữa, số số quan trọng lĩnh vực đào tạo, y tế, việc làm niên khơng sẵn có số liệu thứ cấp Sự hạn chế số liệu thứ cấp cho thấy tầm quan trọng việc thực điều tra toàn quốc cho niên để thu thập số quan trọng để phục vụ cơng tác hoạch định sách dựa vào chứng./ - ... Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) Việt Nam, Bộ Nội vụ tiến hành nghiên cứu xây dựng Báo cáo quốc gia niên Việt Nam lần thứ Báo cáo quốc gia niên Việt Nam LỜI GIỚI THIỆU Báo cáo sử dụng số liệu... Việt Nam Sự cần thiết phải xây dựng báo cáo Báo cáo quốc gia niên Việt Nam phần mở đầu Báo cáo sử dụng số liệu thứ cấp từ Điều tra quốc gia niên Việt Nam giai đoạn 2009 - 2014 để cung cấp chứng... Nhà Việt Nam năm 2009 Tổng cục Dân số- KHGĐ Điều tra Quốc gia Vị niên Thanh niên Việt Nam Lần thứ năm 2010 (1) (2) phần mở đầu Do số báo cáo quốc tế quốc gia niên sử dụng định nghĩa tuổi niên
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay