Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh

66 23 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 02:31

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP _ DỰ THẢO BÁO CÁO ĐỀ ÁN THÀNH LẬP KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO QUẢNG NINH CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO, TẬP ĐOÀN VINGROUP ĐƠN VỊ TƯ VẤN: VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾNÔNG NGHIỆP _ DỰ THẢO BÁO CÁO ĐỀ ÁN THÀNH LẬP KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO QUẢNG NINH CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP VINECO, TẬP ĐỒN VINGROUP ĐƠN VỊ TƯ VẤN: VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN HÀ NỘI, NĂM 2016 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh MỤC LỤC Trang A MỞ ĐẦU .1 Tên Đề án: Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh Sự cần thiết xây dựng Đề án Ranh giới, quy mô Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Đề án B NỘI DUNG ĐỀ ÁN Cơ sở, xây dựng Đề án 1.1 Cơ sở khoa học 1.2 Cơ sở pháp lý .2 1.3 Cơ sở thực tiễn .4 1.3.1 Thực tiễn phát triển Khu NNƯDCNC giới 1.3.2 Thực tiễn phát triển Khu NNƯDCNC Việt Nam Quan điểm, mục tiêu Đề án 10 2.1 Quan điểm xây dựng Đề án .10 2.2 Mục tiêu Đề án 10 2.2.1 Mục tiêu chung .10 2.2.2 Mục tiêu cụ thể .11 Nội dung Đề án .12 3.1 Mô tả vùng thực Đề án .12 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 12 3.1.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, đối tượng sản xuất nông nghiệp, công nghệ ứng dụng sản xuất nông nghiệp 17 3.1.3 Hiện trạng sở hạ tầng kỹ thuật nơi lập Đề án 19 3.1.4 Hiện trạng sở khoa học công nghệ, nghiên cứu chuyển giao xung quanh vùng lập Đề án 20 3.1.5 Hiện trạng dân số, lao động, nhân lực công nghệ cao vùng thực Đề án .22 3.1.6 Một số dự báo 23 3.1.7 Đánh giá thực trạng vấn đề cần giải Đề án 27 3.2 Nội dung cụ thể Đề án 30 CƠNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐỒN VINGROUP Trang i Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh 3.2.1 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động Khu NNƯDCNC .30 3.2.2 Dự kiến đối tượng nơng nghiệp, tiêu chí cơng nghệ cao ưu tiên phát triển sản phẩm cơng nghệ cao khuyến khích phát triển Khu 31 3.2.3 Dự kiến quy mô phân Khu .33 3.2.4.Quy hoạch tổ chức khơng gian tồn Khu, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 35 3.2.5 Về thu hồi đất, giải phóng mặt cho xây dựng Khu 44 3.2.6 Phương án thu hút nguồn lực xây dựng Khu, nhân lực máy quản lý Khu 44 3.2.7 Biện pháp bảo vệ môi trường 45 3.3 Tổ chức thực Đề án 46 3.3.1 Các giải pháp thực Đề án 46 3.3.2 Phân công trách nhiệm cho quản quản lý Nhà nước tỉnh triển khai thực Đề án 50 3.3.3 Xác định tiến độ thực 50 3.3.4 Kinh phí thực Đề án 50 3.4 Dự kiến hiệu Đề án .54 3.4.1 Hiệu kinh tế Đề án .54 3.4.2 Đối tượng hưởng lợi Đề án hiệu mặt xã hội 54 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 Kết luận 55 Kiến nghị 56 CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang ii Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA ASEAN BĐKH BQL CNC CNH–HĐH CNSH CNTT CN-XD CTCP DTTN ĐBSH GDP GPMB GTSX GRDP HTX KHCN NNCNC NN&PTNT NNƯDCNC NL-TS NS NSNN ODA PA QCVN QĐ QH TCVN TDMNPB TĐT TNHH TNHH MTV TP.HCM UBND VietGAP :Khu vực tự thương mại ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á : Biến đổi khí hậu : Ban quản lý : Cơng nghệ cao : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa : Cơng nghệ sinh học : Công nghệ thông tin : Công nghiệp – Xây dựng : Công ty cổ phần : Diện tích tự nhiên : Đồng sơng Hồng : Tổng sản phẩm quốc nội : Giải phóng mặt : Giá trị sản xuất : Tổng sản phẩm địa bàn : Hợp tác xã : Khoa học công nghệ : Nông nghiệp công nghệ cao : Nông nghiệp Phát triển nông thôn : Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao : Nông lâm – Thủy sản : Ngân sách : Ngân sách Nhà nước : Hỗ trợ phát triển thức : Phương án : Quy chuẩn Việt Nam : Quyết định : Quy hoạch : Tiêu chuẩn Việt Nam : Trung du miền núi phía Bắc : Tốc độ tăng : Trách nhiệm hữu hạn : Trách nhiệm hữu hạn thành viên : Thành phố Hồ Chí Minh : Ủy ban nhân dân : Thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt Việt Nam CƠNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang iii Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang iv Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: Tổng hợp loại đất Khu NNƯDCNC Quảng Ninh 13 Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất Khu NNƯDCNC Quảng Ninh .18 Bảng 3: Hiện trạng giao thông khu vực nghiên cứu 19 Bảng 4: Hiện trạng thủy lợi khu vực nghiên cứu .20 Bảng 5: Định hướng khu chức cấu sử dụng đất .37 Bảng 6: Tổng hợp khối lượng giao thông 38 Bảng 7: Tổng hợp khối lượng san 38 Bảng 8: Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa 40 Bảng 9: Tổng hợp khối lượng hệ thống cấp nước 42 Bảng 10: Tổng hợp khối lượng hệ thống cấp điện 42 Bảng 11: Tổng hợp khối lượng thoát nước thải 43 Bảng 12: Tính tốn tiêu thông tin liên lạc 43 Bảng 13:Khái toán tổng mức đầu tư theo hạng mục đầu tư .52 Bảng 14: Dự kiến phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước .53 Bảng 15: Dự kiến phân kỳ đầu tư .53 CƠNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐỒN VINGROUP Trang v Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh A MỞ ĐẦU Tên Đề án: Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh Sự cần thiết xây dựng Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xu phát triển nhằm tạo đột phá sản xuất nông nghiệp, tạo sở chuyển nhanh nơng nghiệp nước ta theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Nhận thức tầm quan trọng vệc ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp, Quốc hội ban hành Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tại phụ lục Quyết định số 575/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chọn khu NNƯDCNC Quảng Ninh 10 khu NNƯDCNC Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập giai đoạn 2016 - 2020 Quảng Ninh xác định tỉnh trọng điểm vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ, cửa ngõ quan trọng hành lang kinh tế Hà NộiHải Phòng-Quảng Ninh Có hệ thống cảng biển, cảng nước sâu có lực bốc xếp cho tàu hàng vạn tấn, tạo nhiều thuận lợi cho ngành vận tải đường biển nước ta với nước giới Quảng Ninh có hệ thống cửa phân bố dọc tuyến biên giới, đặc biệt cửa quốc tế Móng Cái nơi hội tụ giao lưu thương mại, du lịch, dịch vụ thu hút nhà đầu tư; cửa ngõ giao dịch xuất nhập với Trung Quốc nước khu vực Quảng Ninh xếp thứ nước thu ngân sách nhà nước năm 2015 sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng Đà Nẵng Mặc dù nơng nghiệp chiếm 7,5% cấu GRDP thể rõ vai trò, vị trí ngành phát triển kinh tế, xã hội tỉnh: đảm bảo an ninh lương thực khu vực nông thôn; phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại Hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông nghiệp đầu tư đồng thúc đẩy nhanhchuyển dịch cấu trồng vật ni, hình thành số vùng sản xuất tập trung, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh.Đây tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao Việc xây dựng Khu NNƯDCNC Quảng Ninh hạt nhân thúc đẩy phát triển NNƯDCNC không cho riêng tỉnh Quảng Ninh, mà cho vùng TDMNPB số tỉnh thuộc kinh tế trọng điểm Bắc CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh Thực văn số 8052/UBND-NLN3 ngày 30/12/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng CNC Đông Triều, đó: giao Cơng ty TNHH đầu tư sản xuất phát triển nơng nghiệp Vineco thuộc Tập đồn Vingroupxây dựng Đề án thành lập Khu NNƯDCNC thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh gửi Bộ Nơng nghiệp PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính vậy, việc xây dựng:“Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh”quy mô khoảng 200 thị xã Đơng Triều để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cần thiết, nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương sách Đảng Nhà nước; làm sở cho việc thực bước thủ tục chuẩn bị đầu tư hoạt động Khu tương lai Ranh giới, quy mô Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Đề án - Ranh giới khu vực nghiên cứu khảo sát Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp Vinecođề xuất xã Hồng Thái Tây Hoàng Quế - Quy mơ lập Đề án khoảng 200,02 ha, diện tích thuộc xã Hồng Thái Tây Tây 129,3 ha, chiếm 64,64% diện tích xã Hồng Quế 70,72 ha, chiếm 35,36% diện tích tồn Khu Phần diện tích nghiên cứu lập Đề án Khu nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao khoảng 180,6 ha, chiếm 90,27% 19,47 lại khơng sử dụng phục vụ canh tác sản xuất (tuyến băng tải than, khu cách ly đường ống dẫn dầu, tuyến đường tránh quốc lộ 18, chùa Ngọc Lâm), chiếm 9,73% - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu lập Đề án cho giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 B NỘI DUNG ĐỀ ÁN Cơ sở, xây dựng Đề án 1.1 Cơ sở khoa học Ứng dụng công nghệ sinh học để chọn tạo, nhân giống trồng, giống vật nuôi cho suất, chất lượng cao; Ứng dụng công nghệ vi sinh phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường; Ứng dụng công nghệ chế tạo, sản xuất chế phẩm sinh học hệ phục vụ bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản dược liệu; CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh Ứng dụng công nghệ sản xuất loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích dục tố thủy sản, phân bón hệ đạt tiêu chuẩn quốc tế; 1.2 Cơsở pháp lý Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Chính phủ quy định khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế; Nghị số 22/NQ-CP ngày 7/2/2013 Chính phủ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011- 2015) tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển Danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển cơng nghệ cao đến năm 2020 Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao thuộc Chương trình Quốc gia phát triển cơng nghệ cao đến năm 2020; Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 Thủ tướng Chính phủ Chương trình trọng điểm phát triển ứng dụng công nghệ sinh học lĩnh vực nông nghiệp PTNT đến năm 2020; Quyết định sốThủ tướng Chính phủ 14/2008/QĐ-TTg, ngày 22/01/2008 việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ sinh học Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học Công nghệ giai đoạn 2011-2020; 10 Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013của Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 11 Quyết định số 198QĐ-TTg ngày 25/01/2014 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 12 Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao Quảng Ninh Ống nước thải HDPE D300 m 2.796,66 Ống thoát nước thải HDPE D200 m 234,10 Ga thăm m 14,00 Bơm chuyển bậc bơm 1,00 Trạm xử lý nước thải trạm 1,00 + Nước thải khu chế biến, bảo quản (dự kiến): QC =580m /ngđ + Tổng lượng nước thải đổ trạm xử lý QT = 800m3/ngđ * Hệ thống thông tin liên lạc - Chỉ tiêu thiết kế: Đất công cộng dịch vụ dịch vụ hỗn hợp200m2sàn/th bao Bảng 12:Tính tốn tiêu thơng tin liên lạc STT Hạng mục Tuyến cáp thơng tin phân phối Tuyến cáp thơng tin liên lạc Trạm phân phối Tủ cáp thơng tin Đơn vị m m cái Khối lượng 94,99 244,85 - Nguồn cấp: + Dự kiến đấu nối từ đường thông tin liên lạc thuộc thành phố chạy qua tuyến quốc lộ 18A qua phía Bắc dự án + Tổng nhu cầu tính tốn thơng tin liên lạc: 464 line + Chọn tủ cáp 500 Line * Khu xử lý chất thải - Yêu cầu: chất thải rắn thu gom: 95-100% - Giải pháp thu gom: CƠNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐỒN VINGROUP Trang 45 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh + Đối với khu vực khối nhà văn phòng làm việc, nghiên cứu: chất thải rắn sinh hoạt khoảng 200kg/ngđ, đặt thùng đựng chất thải rắn tầng khối nhà, thuận tiện cho việc thu gom chất thải rắn vận chuyển xử lý điểm xử lý chung Khu + Đối với khu chế biến, bảo quản cần đặc thùng đựng chất thải rắn xung quanh khu vực, liên tục thu gom, vận chuyển + Đối với khu vực nghiên cứu, ứng dụng trồng trọt, sản xuất chất thải sản xuất chủ yếu sản phẩm phụ trồng trung bình 7,1 tấn/71 đất nông nghiệp Chất thải hữu dễ phân hủy lá, thân rau, hoa thu gom, chôn lấp xử lý làm phân bón trồng + Bố trí số trạm trung chuyển chất thải rắn khu vực đất hạ tầng kỹ thuật, có trồng xanh cách ly Đảm bảo hoạt động không gây ảnh hưởng tới môi trường mỹ quan đô thị + Nhà vệ sinh công cộng bố trí cơng trình 3.2.5 Về thu hồi đất, giải phóng mặt cho xây dựng Khu - Diện tích đất phải thu hồi giải phóng mặt để xây dựng Khu 180,6 Trong đó, diện tích tỉnh thu hồi giải phóng mặt 43 diện tích đất cần phải thu hồi giải phóng mặt lại 137,67 ha, gồm: + Đất lúa hộ gia đình 132,73 ha; + Đất trồng hàng năm hộ gia đình 0,29 ha; + Đất trồng lâu năm hộ gia đình 0,88 ha; + Đất ni trồng thủy sản hộ gia đình 0,14 ha; + Đất nghĩa trang nghĩa địa 0,08 có khoảng 330 mộ; + Đất phi nơng nghiệp đất chưa sử dụng xã quản lý 3,36 - Kinh phí đền bù giải phóng mặt theo đơn giá đất quy định Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh quy định giá loại đất địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 1/1/2015 đến 31/12/2019 - Phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân thực theo văn pháp luật hành có phương án thực sau có quy hoạch xây dựng Khu chi tiết 3.2.6 Phương án thu hút nguồn lực xây dựng Khu, nhân lực máy quản lý Khu a Phương án thu hút nguồn nhân lực xây dựng Khu CƠNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐỒN VINGROUP Trang 46 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh - Nguồn nhân lực: + Lựa chọn để đào tạo đào tạo lại nước nước số cán khoa học tổ chức KH&CN địa phươngđể tham gia máy quản lý điều hành Khu + Nguồn nhân lực tổ chức, cá nhânvà doanh nghiệp nước tham gia đầu tư vào hoạt động Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Chính sách ưu đãi thu hút nguồn lực: sau Khu cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngồi sách thu hút nguồn nhân lực Nhà nước hành, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành chínhsách thu hút nguồn nhân lực mang tầm vĩ mô có tính dài hạn việc thu hút nhân để xây dựng, hoạt động phát triển Khu b.Phương án nhân lực, máy quản lý điều hành Khu Khi Đề án thành lập Khu NNƯDCNC Quảng Ninh cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh định thành lập Ban Quản lý Khu NNƯDCNC Quảng Ninh, trực thuộc Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh để quản lý hoạt động Khu Ban Quản lý Khu đơn vị nghiệp có thu, hoạt động theo Quy chế ban hành quy định cụ thể Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Để thực chức năng, nhiệm vụ BQL Khu NNƯDCNC Quảng Ninh, dự kiến cấu tổ chức nhân lực Ban sau: - Ban giám đốc: gồm người, Giám đốc Phó Giám đốc - Văn phòng gồm7 người: tham mưu giúp giám đốc Khu quản lý Khu Tổng số nhân lực BQL Khu đầy đủ định biên khoảng người, chưa kể lao động hợp đồng Số lượng nhân lực BQL phụ thuộc giai đoạn để bổ sung điều chỉnh cho phù hợp Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh định thành lập Hội đồng xét tuyển công nghệ doanh nghiệp NNCNC để tư vấn giúp Giám đốc Khu việc lựa chọn công nghệ nhà đầu tư đầu tư vào Khu NNƯDCNC 3.2.7 Biện pháp bảo vệ môi trường a Tác động tích cực - Nhìn chung, mục tiêu việc ứng dụng công nghệ cao nơng nghiệp, ngồi ý nghĩa kinh tế tạo sản phẩm an tồn, sử dụng phân hóa học, hóa chất BVTV góp phần bảo vệ mơi trường Do vậy, so với công nghệ sản xuất truyền thống sử dụng hóa chất độc hại cho mơi trường người CƠNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang 47 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh - Việc xây dựng sở hạ tầng, tổ chức sản xuất làm cho cảnh quan môi trường tốt hơn, tạo nênvùng trù phú, hạn chế lũ lụt,… - Các phế phẩm phụ nông nghiệp sử dụng để trồng nấm, phân bón, rác thải nước thải xử lý tập trung hạn chế ô nhiễm môi trường - Sẽ tạo nên cảnh quan sinh thái đẹp, thu hút người dân đến tham quan học tập - Đầu tư hệ thống xử lý rác nước thải hạn chế ô nhiễm - Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, đảm bảo sản phẩm an toàn b Tác động tiêu cực - Việc xây dựng hạ tầng làm thay đổi cảnh quan tự nhiên - Trong trình xây dựng gây bụi tiếng ồn, gây an tồn giao thơng cố tai nạn lao động xảy - Khối lượng lớn sở sản xuất kinh doanh đầu tư sản xuất gây nguồn chất thải lớn - Lao động đến làm việc nhiều gây nên nguồn chất thải lớn c Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Đối với xây dựng công trình phải tn thủ quy định mơi trường an toàn lao động - Hạn chế san ủi thay đổi bề mặt đất, tái tạo lại mặt đất trồng xanh - Kiểm sốt cơng nghệ sản xuất để hạn chế sử dụng chất độc hại, tăng cường sử dụng hữu vi sinh - Xử lý chất thải sở sản xuất xây dựng khu xử lý tập trung - Nâng cao nhận thức cho người lao động bảo vệ môi trường 3.3 Tổ chức thực Đề án 3.3.1 Các giải pháp thực Đề án a Giải pháp đầu tư * Chuẩn bị đầu tư Khi Đề án cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần thiết phải lập quy hoạch xây dựng, khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục cơng trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Cụ thể dự kiến cơng việc chính: - Lập quy hoạch xây dựng Khu - Lập Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu - Lập Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành CƠNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐỒN VINGROUP Trang 48 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh - Thiết kế kỹ thuật thiết kế thi công công trình hạ tầng kỹ thuật Khu - Thiết kế kỹ thuật thiết kế thi cơng cơng trình xây dựng phân Khu trung tâm hành Các dự án đầu tư doanh nghiệp khu thu hút đầu tư nhà đầu tư tự lập theo quy định * Xác định cơng trình ưu tiên đầu tư Để sớm phát huy hiệu quả, xác định công trình ưu tiên đầu tư sau: (1) Tuyến đường trục MC (1 - 1): dài 1.596 m tuyến huyết mạch Khu cần hoàn thành sớm thủ tục để bắt đầu triển khai thi công hoàn thành năm 2017 Vốn đầu tư 15,162 tỷ đồng (2) Cơng trình xây dựng hệ thống giao thơng cấp thoát nước, vốn đầu tư 35,726 tỷ đồng, khởi cơng năm 2017 hồn thành giai đoạn năm 2019 (3) Cơng trình xây dựng hệ thống điện tồn khu, vốn đầu tư 13,661 tỷ đồng, khởi công năm 2017, hoàn thành giai đoạn năm 2018 (4) Hàng rào bao quanh khu đất 8,69 km, vốn đầu tư 10,858 tỷ đồng, khởi cơng hồn thành năm 2017 (5) Cơng trình tơn nền, vốn đầu tư 8,051 tỷ đồng, khởi cơng năm 2017, hồn thành giai đoạn năm 2017 (6) Cơng trình xây dựng Phân khu trung tâm hành chính, vốn đầu tư 41,598 tỷ đồng, khởi cơng năm 2018 hồn thành 2020 * Phương thức đầu tư Đây dự án mang tính tổng hợp kinh tế xã hội nên phương thức đầu tư đa dạng, lồng ghép từ nhiều chương trình nhiều nguồn theo quy định Luật Cơng nghệ cao Quyết định 575/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Cụ thể áp dụng sau: - Vốn đền bù giải phóng mặt Khu ngân sách địa phương hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển UBND tỉnh ký kết thỏa thuận với nhà đầu tư ứng trước kinh phí để thực việc đền bù giải phóng mặt Số tiền ứng trước khấu trừ vào vào tiền thuê đất nhà đầu tư - Vốn đầu tư sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ chung cho toàn Khu ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển vốn doanh nghiệp theo hình thức BT - Vốn cho hoạt động Khu từ: + Nguồn kinh phí nghiệp khoa học cơng nghệ chi thực nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp có thẩm quyền phê duyệt; CƠNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang 49 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao Quảng Ninh + Nguồn kinh phí nghiệp đào tạo chi cho đào tạo nguồn nhân lực nước nước ngoài; + Các nguồn vốn khác: ngân sách nhà nước dành cho Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao; vốn từ quỹ mạo hiểm công nghệ cao quốc gia; vốn từ nguồn hợp tác quốc tế nguồn vốn tài trợ khác - Vốn đầu tư quan khoa học đào tạo đầu tư Khu từ chương trình, dự án quốc gia ngành cấp có thẩm quyền phê duyệt (lồng ghép) - Vốn đầu tư xây lắp, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đầu tư khu thu hút đầu tư doanh nghiệp tự đầu tư hỗ trợ từ sách ưu đãi hành Nhà nước - Vốn đầu tư cho khu nghiên cứu, thực nghiệm, trình diễn từ ngân sách lồng ghép chương trình liên kết từ quan khoa học nước b Đào tạo nguồn nhân lực Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho hoạt động Khu NNƯDCNC Quảng Ninh phát triển NNƯDCNC nói chung tỉnh, cần nhanh chóng có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nơng nghiệp CNC Dự kiến kế hoạch đào tạo nhân lực Khu sau: - Đào tạo nước ngoài: Lựa chọn cán tỉnh bố trí nguồn kinh phí đểđào tạo lại 10 người tháng cán nghiên cứu, chuyên gia công nghệ, cán quản lý CNC nơng nghiệp có đủ tiêu chuẩn theo quy địnhtại QĐ 1895//TTg QĐ 575/TTg Thủ tướng Chính phủ, khơng kể chun gia cơng nghệ sinh học theo Chương trình mục tiêu quốc gia cơng nghệ sinh học) - Đào tạo nước: Đào tạo, bồi dưỡng nước 100 cán kỹ thuật (chiếm 40%), cán quản lý (chiếm 20%) kỹ thuật viên (chiếm 40%) lĩnh vực CNC nông nghiệp có đủ tiêu chuẩn theo quy định - Có sách khuyến khích mời gọi chuyên gia giỏi lĩnh vực CNC nơng nghiệp nước ngồi địa phương khác đến làm việc Khu - Các trường đại học, cao đẳng tỉnh cần có mơn đào tạo, huấn luyện kiến thức công nghệ cao nông nghiệp c Giải pháp hợp tác, liên kết Trong điều kiện tỉnh, tiềm lực khoa học, cơng nghệ chưa cao giải pháp hợp tác, liên kết có vai trò quan trọng để Khu NNƯDCNC hoạt động có hiệu Dự kiến số sở nghiên cứu, viện, trường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo khu như: CƠNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐỒN VINGROUP Trang 50 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh - Liên kết, hợp tác với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, viện khoa học trường đại học lớn Hà Nội việc chuyển giao công nghệ đào tạo - Liên kết với khu công nghệ cao nói chung Khu NNƯDCNC nói riêng nước việc tổ chức quản lý, trao đổi chuyên gia, kinh nghiệm quản lý, trao đổi chuyển giao công nghệ, môi giới, dịch vụ đầu tư Tỉnh Quảng Ninh có kế hoạch để cụ thể hóa liên kết, hợp tác d Cơ chế sách Áp dụng chế sách quy định Luật Công nghệ cao, Quyết định số 1895/QĐ-TTg QĐ số 575/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, cụ thể sau: - Tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển CNC nông nghiệp nhà nước ưu đãi, hỗ trợ cao theo khoản Điều 12 Luật Công nghệ cao; Mục 1,2 Phần III Điều Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ quy định khác pháp luật; hỗ trợ mức cao kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho dự án sản xuất thử nghiệm công nghệ cao tạo nước cơng nghệ cao nhập từ nước ngồi năm đầu áp dụng, không thu hồi kinh phí hỗ trợ - Chủ đầu tư dự án xây dựng sở nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp ưu đãi cao thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai - Xem xét hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mức cao chi phí tổ chức khoa học công nghệ công lập tổ chức khác để đầu tư trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu hình thành liên kết tổ chức, cá nhân phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ cao nông nghiệp theo dự án đầu tư Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt - Nhà nước hỗ trợ mức cao kinh phí nhập số cơng nghệ cao, máy móc, thiết bị cơng nghệ cao nông nghiệp nước chưa tạo để thực số dự án nghiên cứu ứng dụng trình diễn cơng nghệ cao quan trọng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt - Thực sách ưu tiên, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao nông nghiệp theo khoản 1,2.3 Điều 27 Luật Công nghệ cao quy định khác pháp luật - Thực sách ưu đãi đặc biệt để thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao nông nghiệp theo khoản Điều 29 Luật Công nghệ cao quy định khác pháp luật - Nhà nước có sách ưu đãi để thu hút tổ chức, cá nhân nước Người Việt Nam định cư nước thực hoạt động CNC nông nghiệp Việt Nam tổ chức cá nhân nước CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang 51 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao Quảng Ninh Ngồi ra, tỉnh nghiên cứu ban hành thêm sách ưu đãi để thu hút nguồn nhân lực đầu tư, sách đất đai thuế phù hợp với điều kiện cụ thể thời kỳ Thực sách thu hút trí thức, nhân tài; sách đào tạo hổ trợ nguồn nhân lực, hỗ trợ thủ tục đầu tư f Xúc tiến đầu tư thương mại - Sớm xây dựng tiêu chí cụ thể quy chế, sách để thu hút doanh nghiệp nông nghiệp CNC vào đầu tư khu vực thu hút đầu tư sản xuất Thực hình thức xúc tiến đầu tư hội nghị, quảng cáo trang Web… - Khuyến khích tổ chức khoa học nước đầu tư sở nghiên cứu ứng dụng, trình diễn, chuyển giao tổ chức sản xuất sản phẩm công nghệ cao - Tạo mối liên kết quảng bá để thu hút tổ chức, cá nhân có cơng nghệ vào thử nghiệm, trình diễn chuyển giao Tạo điều kiện để cơng nghệ thương mại hóa, đồng thời có sách hỗ trợ nơng dân, doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ - Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân quảng bá sản phẩm sản xuất sản phẩm công nghệ - Tổ chức hội chợ triển lãm CNC nông nghiệp Khu 3.3.2 Phân công trách nhiệm cho quản quản lý Nhà nước tỉnh triển khai thực Đề án Sau Đề án phê duyệt, tổ chức thực sau: - Ủy Ban nhân tỉnh Quảng Ninh: đạo lập phê duyệt dự án quy hoạch tiếp theo, dự án đầu tư thành phần theo thẩm quyền Chỉ đạo sở ngành tỉnh hỗ trợ Ban Quản lý Khu theo chức giao - Ban Quản lý Khu thực chức quản lý, tổ chức thực theo quy chế thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh giao - Các sở ngành tỉnh: tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn pháp quy liên quan đến thực Đề án, thẩm định quy hoạch, dự án đầu tư liên quan đến Đề án để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hỗ trợ Ban Quản lý Khu thực chức quản lý tổ chức thực Đề án - Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triềucùng Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái Tây Hoàng Quếhỗ trợ Ban Quản lý Khu việc giải phóng mặt bằng, bố trí lồng ghép chương trình dự án có liên quan đến Khu; đồng thời phối hợp quản lý xã hội, an ninh trật tự Khu địa bàn - Trong giai đoạn đầu tư xây dựng bản, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng Khu để thực quản lý đầu tư 3.3.3 Xác định tiến độ thực CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang 52 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh Dự kiến tiến độ thực Đề án chia thành hai giai đoạn: 2016 - 2020 2021 - 2030 sau: a Giai đoạn 1: 2016 - 2020: Tập trung đầu tư sở hạ tầng đưa vào khai thác khu trung tâm hành chính; khu đào tạo, chuyển giao cơng nghệ, trình diễn giới thiệu sản phẩm nơng nghiệp ứng dụng CNC khu đầu tư sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Năm 2016: + Lập trình phê duyệt Đề án thành lập Khu + Thành lập Ban quản lý Khu + Lập phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu + Lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thơng khu trung tâm hành + Xúc tiến mời gọi đầu tư - Năm 2017: + Khởi cơng hồn thành đường trục số + Lập dự án đầu tư xây dựng trạm cấp nước + Tiếp tục xúc tiến mời gọi đầu tư xét tuyển nhà đầu tư - Năm 2018: + Khởi công xây dựng khu trung tâm hành số + Đầu tư xây dựng tuyến đường trục tuyến đường ngang số 2, + Xây dựng trạm cấp nước cho sản xuất + Cấp phép đầu tư triển khai xây dựng cho số doanh nghiệp - Năm 2019: + Hoàn thành xây dựng hệ thống giao thông khu + Tiếp tục triển khai nghiên cứu, thực nghiệm, trình diễn giống công nghệ sản xuất sản phẩm theo mục tiêu đề + Tiếp tục cấp phép đầu tư triển khai xây dựng cho doanh nghiệp khu thu hút đầu tư với mục tiêu lấp đầy 50% diện tích + Triển khai hoạt động ươm tạo doanh nghiệp CNC, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực NNCNC, huấn luyện nông dân tỉnh - Năm 2020: + Hoàn thành xây dựng sở hạ tầng toàn Khu + Đưa hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm, trình diễn khu ổn định theo mục tiêu đề CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang 53 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh + Thu hút đầu tư lấp đầy 70% khu vực thu hút đầu tư Khu, 50% doanh nghiệp vào sản xuất ổn định Giai đoạn 2: 2021 - 2030: + Kêu gọi đầu tư lấp đầy toàn diện tích + Đưa hoạt động ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp CNC, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực NNCNC, huấn luyện nông dân, triển lãm, quảng bá công nghệ sản phẩm CNC số dịch vụ khác theo chiều sâu + Mở rộng liên kết khu với địa phương vùng việc triển khai vùng NNƯDCNC địa phương 3.3.4 Kinh phí thực Đề án a Khái toán tổng mức đầu tư Khu Căn vào hạng mục đầu tư sách đầu tư hành Nhà nước, xác định nguồn vốn đầu tư thể bảng 13 - Vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp: 395 tỷ đồng, chiếm 36,3% - Nguồn vốn khác (vốn doanh nghiệp, liên kết, vốn vay…): 692 tỷ đồng, chiếm 63,7% Bảng 13: Khái toán tổng mức đầu tư theo hạng mục đầu tư ĐV tính: Triệu đồng TT Hạng mục A Chi phí đầu tư trực tiếp I Chi phí đền bù GPMB II Cơng trình xây dựng San Khu trung tâm hành Khu đào tạo, chuyển giao cơng nghệ, trình diễn giới thiệu sản phẩm nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm trình diễn mơ hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tổng số 963.007 212.16 632.42 9.701 73.135 Tỷ lệ (%) Ngân sách Vốn khác 346.25 88,6 616.753 212.16 19,5 51.19 58,2 581.227 0,9 9.701 6,7 1.194,55 21.941 176.420 16,2 176.420 57.296 5,3 57.296 CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang 54 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh III Khu đầu tư sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC Hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý chất thải Hệ thống giao thông+hàng rào+cây xanh Hệ thống cấp nước Hệ thống cấp điện Hệ thống nước Hệ thống thơng tin liên lạc B Chi phí khác có liên quan C Chi phí dự phòng (10%) chi phí đầu tư trực tiếp Tổng cộng Tỷ lệ (%) 315.870 118.42 10.257 52.369 10.303 13.661 28.687 3.142 29,1 10,9 0,9 4,8 0,9 1,3 2,6 0,3 5.174 2,3 98.818 9,1 1.087.000 100,0 100,0 315.870 82.89 7.180 36.658 7.212 9.563 20.081 2.200 19.100,6 29.64 395.000 36,3 35.526 3.077 15.711 3.091 4.098 8.606 943 6.074 69.173 692.000 63,7 Theo Quyết định số 575/QĐ-TTg, Khu NNƯDCNC Quảng Ninh Thủ tướng Chính phủ thành lập nhận hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương Dự kiến phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước bảng 14 Tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước 395 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu theo Quyết định 575/QĐ-TTg 130 tỷ đồng, chiếm 33%; vốn ngân sách địa phương đầu tư giải phóng mặt xây dựng hạ tầng Khu 251 tỷ đồng, chiếm 63,5% vốn lồng ghép từ chương trình, dự án khoảng 14 tỷ đồng, chiếm 3,5% chủ yếu cho hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm đào tạo Bảng 14: Dự kiến phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước ĐV tính: Triệu đồng TT Hạng mục A I II III Chi phí đầu tư trực tiếp Chi phí đền bù GPMB Cơng trình xây dựng Khu trung tâm hành Hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý chất thải Hệ thống giao thông+hàng rào+cây xanh Hệ thống cấp nước Hệ thống cấp điện Tổng số 346.254 212.165 51.195 51.195 82.894 7.180 36.658 7.212 9.563 Tỷ lệ Ngân sách Ngân sách (%) Trung ương địa phương 87,7 109.835 228.149 212.165 53,7 51.195 13,0 51.195 13,0 21,0 58.640 15.985 1,8 7.180 4.928 9,3 25.661 2.164 1,8 5.049 2.869 2,4 6.694 CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Lồng ghép 8.270 - 8.270 6.071 Trang 55 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh B C Hệ thống thoát nước Hệ thống thơng tin liên lạc Chi phí khác có liên quan Chi phí dự phòng (10%) chi phí đầu tư trực tiếp Tổng cộng Tỷ lệ (%) 20.081 2.200 19.101 5,1 0,6 4,8 14.057 29.645 7,5 20.164,91 395.000 100,0 130.000 6.024 13.370 100,0 2.200 5.730 9.481 251.000 14.000 33,0 63,5 3,5 b Phân kỳ đầu tư Trên sở tiến độ thực mục tiêu trình tự ưu tiên dự án đầu tư, phân kỳ đầu tư theo giai đoạn bảng 15: Tổng mức đầu tư xây dựng Khu NNƯDCNC Quảng Ninh dự kiến 1.087 tỷ đồng Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu 130 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương hỗ trợ 351 tỷ đồng giải phóng mặt xây dựng hạ tầng Khu; vốn lồng ghép khoảng 14 tỷ đồng vốn doanh nghiệp đầu tư 315,870 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng khu sản xuất NNƯDCNC Bảng 15: Dự kiến phân kỳ đầu tư ĐV tính: Triệu đồng Đầu tư sản xuất Đầu tư xây dựng hạ tầng Năm Tổng số Cộng 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng cộng 165.933 208.295 220.793 240.155 251.823 1.087.000 165.933 145.121 157.619 145.395 157.062 771.130 NS Trung ương 25.627 35.556 30.622 38.195 130.000 NS địa phương 45.933 42.433 58.418 51.913 52.303 251.000 Lồng ghép 8.270 5.730 14.000 Vốn khác Vốn khác 120.000 68.791 63.174 63.645 63.174 62.859 94.761 60.834 94.761 376.130 315.870 3.4 Dự kiến hiệu Đề án 3.4.1 Hiệu kinh tế Đề án - Khu NNƯDCNC Quảng Ninh trở thành trung tâm khoa học công nghệ nông nghiệp tỉnh Vùng, hạt nhân công nghệ tổ chức sản xuất nơng nghiệp có sức lan tỏa tồn khu vực Từ làm thay đổi nhận thức, hành động tạo điều kiện để chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất đại đạt hiệu chất lượng cao Tổng kết từ mơ hình NNƯDCNC, giá trị sản xuất tăng thêm 100 - 300% nhiều mơ hình cao nữa, đặc biệt giá trị tăng thêm KHCN tác động - Tăng giá trị kim ngạch xuất tỉnh Quảng Ninh Vùng CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang 56 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh - Biến vùng đất khai thác hiệu thành vùng đất sản xuất sản phẩm nơng nghiệp có giá trị gia tăng cao, góp phần tăng nhanh giá trị sản xuấttrên 01 đơn vị diện tích canh tác tỉnh - Tác động mạnh mẽ đến trình chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng bền vững Tạo nên sản xuất hàng hóa, gắn với suất, chất lượng hiệu khả cạnh tranh cao; sản xuất sản phẩm có hàm lượng khoa học cao - Một mục tiêu quan trọng Khu NNƯDCNC Quảng Ninh tạo cơng nghệ cao, mơ hình tổ chức sản xuất NNCNC hệ thống dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp để phổ biến diện rộng sản xuất tỉnh Quảng Ninh Vùng, thông qua vùng sản xuất NNƯDCNC để tăng hiệu sản xuất Hiệu số lĩnh vực sau: + Chuyển giao công nghệ sản xuất rau thực phẩm cho tỉnh, giá trị tăng thêm ước đạt 30 - 40% so với + Chuyển giao công nghệ sản xuất hoa, cảnh nhằm tăng diện tích gấp lần Quảng Ninh 1,5 lần toàn Vùng - Đối với doanh nghiệp đầu tư Khu, với trình độ cơng nghệ cao, khả vốn lớn, quản lý tốt, sản xuất khép kín với sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu, hiệu sản xuất lớn Dự báo định hình, doanh nghiệp Khu tạo giá trị sản xuất khoảng 300 tỷ đồng hàng năm, mơ hình tốt để phát triển diện rộng tỉnh Vùng 3.4.2 Đối tượng hưởng lợi Đề án hiệu mặt xã hội a Đối tượng hưởng lợi Đề án - Các tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động xây dựng sản xuất Khu; - Người dân sản xuất nông nghiệp nông hộ trang trại tỉnh Quảng Ninh, vùng TDMNPB vùng kinh kế trọng điểm phía Bắc; - Chính quyền địa phương xã Hồng Thái Tây, xã Hoàng Quế, UBND thị xã Đông Triều UBND tỉnh Quảng Ninh b Hiệu mặt xã hội - Hoạt động Khu NNƯDCNC Quảng Ninh tác động mạnh mẽ đến Chương trình phát triển nơng thơn tỉnh Vùng mặt chuyển dịch cấu sản xuất lao động, nâng cao thu nhập đời sống nhờ áp dụng công nghệ mới, ngành nghề mới, có thay đổi nhận thức tư người nông dân - Tạo thêm sức mạnh tiềm lực khoa học, công nghệ tỉnh nói chung ngành nơng nghiệp nói riêng đội ngũ chuyên môn, quản lý trang thiết bị khoa học CƠNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐỒN VINGROUP Trang 57 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh - Tạo địa điểm tham quan du lịch tri thức học tập tốt - Giải việc làm trực tiếp cho 700 lao động Từng bước hình thành lực lượng công nhân nông nghiệp công nghệ cao - Cung cấp sản phẩm tiêu dùng đạt tiêu chuẩn chất lượng cho người dân - Góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh khu vực lân cận C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đầu tư xây dựng Khu NNƯDCNC Quảng Ninh cần thiết, tạo tiền đề cho tỉnh Quảng Ninh, địa phương vùng TDMNPB vùng kinh tế trọng điểm Bắc thực mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Quy mơ Khu 180,6 phù hợp với điều kiện tỉnh, đồng thời đảm bảo Khu NNƯDCNC đa chức mang tính khu vực vùng TDMNPB vùng kinh tế trọng điểm Bắc Đây dự án mang tính tổng hợp lĩnh vực nên cần tâm cao hệ thống trị tỉnh, hỗ trợ Trung ương trình xây dựng hoạt động dự án Đây bước lập Đề án thành lập, cần tiếp tục thực bước quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư hợp phần, khảo sát thiết kế hạng mục cơng trình trước tiến hành đầu tư Việc xác định sản phẩm chủ lực lĩnh vực công nghệ áp dụng sản phẩm truyền thống thích nghi với điều kiện sinh thái tỉnh vùng với công nghệ mang tính phổ biến Cần thiết phải ln cập nhật cho phù hợp Dự án khơng có ý nghĩa kinh tế túy mà có ý nghĩa lớn xã hội môi trường Việc thành lập đầu tư Khu NNƯDCNC Quảng Ninh mang tính đột phá cho phát triển nông nghiệp thời gian tới nên xếp vào cơng trình đầu tư trọng điểm, ưu tiên đầu tư tỉnh Kiến nghị Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu NNƯDCNC quốc gia, đại diện cho vùng TDMNPB vùng kinh tế trọng điểm Bắc Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu NNƯDCNC Quảng Ninh để đảm bảo tiến độ đầu tư Đây dự án mới, khả tiềm lực KHCN vốn tỉnh hạn chế nên kiến nghị Chính phủ ngành Trung ương hỗ trợ thực Đề án CƠNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐỒN VINGROUP Trang 58 Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh Hà Nội, ngày tháng năm 2016 CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – TẬP ĐOÀN VINGROUP Trang 59 ... độ phì cho đất * Đất phèn hoạt động mặn (Ký hiệu đồ SjM) CÔNG TY TNHH ĐTSXPTNN VINECO – T P ĐOÀN VINGROUP Trang 14 Dự thảo báo cáo Đề án thành l p Khu nông nghi p ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh. .. Dự thảo báo cáo Đề án thành l p Khu nông nghi p ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh Thực văn số 8052/UBND-NLN3 ngày 30/12/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng Đề án thành l p khu nông nghi p ứng dụng... cáo Đề án thành l p Khu nông nghi p ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh 13 Văn số 5181/VPCP-KTN ngày 27/6/2016 Văn phòng Chính phủ vềđiều chỉnh quy hoạch thành l p khu nông nghi p ứng dụng công nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh, Dự thảo báo cáo Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay