Nhìn Lại Chính Sách Tiền Tệ (2011-2012) Gợi Ý Chính Sách Tiền Tệ Những Năm Tiếp Theo

43 18 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 02:11

NHÌN LẠI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ (2011-2012) GỢI Ý CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NHỮNG NĂM TIẾP THEO Nhóm nghiên cứu Học viện Chính sách Phát triển: PGS.TS Đào Hùng TS.Nguyễn Thạc Hoát TS Nguyễn Trọng Nghĩa ThS Nguyễn Thế Vinh ThS Nguyễn Việt Anh Việt Nam bước vào giai đoạn 2011-2012 bối cảnh kinh tế nước đối mặt với nhiều thách thức to lớn Lạm phát giới có xu hướng tăng lên, giá dầu thô, giá nguyên vật liệu (bản đầu vào sản xuất), giá lương thực, thực phẩm giới tăng cao.Trong đó, vào năm 2011, giá nước tăng cao, áp lực lạm phát ngày tăng lên nhiều nguyên nhân nội kinh tế tích lũy từ trước đến sách nới lỏng tiền tệ để ngăn chặn suy giảm, trì tăng trưởng thời gian 20082010, làm tăng nguy ổn định kinh tế vĩ mô nước ta Nghị Hội nghị T.Ư (khóa XI) tháng 10-2011 xác định giai đoạn 2011-2015, ưu tiên hàng đầu kinh tế Việt Nam kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đôi với đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế Cùng với điều chỉnh sách kinh tế vĩ mơ, Chính phủ đổi quan điểm, điều chỉnh mục tiêu sách tiền tệ thực Nghị Đảng Quốc hội phát triển kinh tế xã hội, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thể rõ nghị Chính phủ 2011-20121 Nghị 01/2011/NQ-CP; Nghị 11/2011/NQ-CP, ngày 24/2/2011; Nghị 01/2012/NQ-CP; Nghị 13/2012/NQ-CP NHNN ban hành văn đạo2 triển khai thực CSTT, điều hành quán, kiên định theo định hướng mục tiêu Đảng, Quốc hội, Chính phủ kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô nhiệm vụ đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống tổ chức tín dụng(TCTD) Về CSTT giai đoạn trước năm 2010 đề cập nhiều cơng trình, dự án nghiên cứu cụ thể.Vì vậy, khn khổ viết này, tập trung nghiên cứu số vấn đề chủ yếu CSTT năm 2011 2012.Những số liệu liên quan đến thời kỳ trước sử dụng để phân tích, so sánh để làm rõ CSTT 2011-2012 I ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2011-2012 Mục tiêu hàng đầu CSTT: Thời kỳ 1997-2010, theo quy định Luật NHNN 19973, quy định rõ quan điểm CSTT đa mục tiêu: ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống xã hội Thời kỳ 2011-2012, Luật NHNN 20104, có hiệu lực từ 1/1/2011, quy định mục tiêu CSTT, là:ổn định giá trị đồng tiền biểu tiêu lạm phát Theo luật NHNN 2010, mục tiêu cao nhất, mục tiêu cuối CSTT Việt Nam là: Ổn định giá trị đồng tiền Đây đổi mới, hoàn thiện hướng CSTT VN, theo hướng CSTT đơn mục tiêu, phù hợp với chuẩn mực quốc tế Nghiên cứu trình hoạch định thực mục tiêu kiểm soátlạm phát thời kỳ 2004-2012 cho thấy: Bảng 1.Lạm phát: Mục tiêu kết thực hiệngiai đoạn 2004-2012 Chỉ tiêu Mục tiêu Thực 2004
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhìn Lại Chính Sách Tiền Tệ (2011-2012) Gợi Ý Chính Sách Tiền Tệ Những Năm Tiếp Theo, Nhìn Lại Chính Sách Tiền Tệ (2011-2012) Gợi Ý Chính Sách Tiền Tệ Những Năm Tiếp Theo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay