ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỔ MỘNG THỊT VÀ GHÉP KẾT MẠC TỰ THÂN TẠI KHOA MẮT BV QUÂN Y 121.

14 25 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 01:27

CỤC HẬU CẦN – QK9 BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỔ MỘNG THỊT VÀ GHÉP KẾT MẠC TỰ THÂN TẠI KHOA MẮT BV QUÂN Y 121 Thực đề tài: Bs.Nguyễn Tấn Kiệt – Bs Bào Minh Kiên ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CẦN THƠ, 2015 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………….1 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………… ………… …2 1- Đối tƣợng nghiên cứu……………………………………………………….2 2- Phƣơng pháp nghiên cứu…………………………………… 3- Thu thập xử trí số liệu……………………………………… KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………… .…………………………… 1.Đặc điểm đối tƣơng nghiên cứu .7 2.Kết phẫu thuật……………………………………………………………7 BÀN LUẬN………………………………………………………………… 1.Đặc điểm đối tƣơng nghiên cứu………………………………………………9 2.Đánh giá hiệu phẫu thuật sớm sau mổ ngày……………………………9 3.Đánh giá tỉ lệ tái phát sau tháng………………………………………… 10 KẾT LUẬN ………………………………………………………………… 11 Tài liệu tham khảo…………………………………………………………….12 ĐẶT VẤN ĐỀ Mộng thịt mắt tăng sinh kết mạc nhãn cầu góc góc ngồi mắt từ rìa hƣớng vào trung tâm giác mạc, bệnh tiến triển chậm nhiều năm nhƣng tiến triển nhanh vài tháng mộng thịt xâm lấn tới vùng trung tâm giác mạc gây giảm thị lực Phần mộng thịt nhô lên giác mạc gây cản trở việc trán nƣớc mắt lên giác mạc mi mắt chớp, làm suy yếu màng phim nƣớc mắt dẫn đến khơ giác mạc Nói chung, mộng thịt mắt không nguy hiểm đến mức ảnh hƣởng đến tính mạng hay đe dọa mù lòa vĩnh viễn, nhƣng tùy mức độ xâm lấn vào giác mạc mà làm giảm thị lực bệnh nhân nhiều hay ít, mộng thịt thƣờng gây cho bệnh nhân cảm giác khó chịu thƣờng xuyên: cộm xốn, chảy nƣớc mắt gây thẩm mỹ Nguyên nhân gây nên bệnh mộng thịt mắt đến chƣa biết rõ, chƣa có loại thuốc điều trị đƣợc mộng thịt, cách điều trị thời điểm phẫu thuật, có nhiều phƣơng pháp cắt mộng thịt: cắt mộng đơn để lộ củng mạc, cắt mộng xoay vạt kết mạc, cắt mộng vùi đồ… phƣơng pháp có ƣu nhƣợc điểm khác Phƣơng pháp cắt mộng cắt mộng tồn bộ, sau ghép mảnh kết mạc đƣợc lấy từ bệnh nhân vào bề mặt củng mạc vừa lấy mộng Tại bệnh viện Quân Y 121 có số lƣợng bệnh nhân đến khám có bệnh mộng thịt đơng, trƣớc chúng tơi thƣờng phẫu thuật phƣơng pháp cắt mộng vùi đồ cắt mộng đơn thuần, nhận thấy tỉ lệ tái phát mộng thịt khoảng 10% sau tháng tỉ lệ khoảng 30 % sau tháng, áp dụng phƣơng pháp cắt mộng ghép kết mạc tự thân từ tháng 12 năm 2014 đến Các kỹ thuật mổ mộng thịt tƣơng đối đơn giản mức độ an toàn cao, nhiên vấn đề tái phát mộng thịt sau phẫu thuật vấn đề quan tâm việc điều trị bệnh chúng tơi tiến hành nghiên cứu nhằm tìm phƣơng pháp phẫu thuật hiệu điều kiện khoa mắt BV Quân Y 121: “Đánh giá kết mổ mộng thịt ghép kết mạc tự thân khoa mắt BV Quân Y 121.” Nhằm mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu điều trị mộng phƣơng pháp cắt mộng thịt có ghép kết mạc tự thân Mục tiêu chuyên biệt: - Xác định tỉ lệ đạt kết tốt, trung bình, xấu thời gian hậu phẫu ngày - Xác định tỷ lệ tái phát phƣơng pháp mổ mộng thịt có ghép kết mạc tự thân sau tháng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu: Các bệnh nhân đƣợc phẫu thuật mộng thịt khoa mắt BV Quân Y 121 từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2015 1.1 Tiêu chuẩn chọn lựa: Các bệnh nhân đƣợc chẩn đoán mộng thịt độ (theo phân loại Lucio Burato ) 1.2 Tiêu chuẩn loại trừ: + Mộng thịt độ + Có kèm theo tình trạng viêm nhiễm mắt phần phụ mắt nhƣ viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm tắc lệ đạo, dính mi cầu Phƣơng pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 2.1 Tiến hành nghiên cứu: - Chọn đối tƣợng nghiên cứu theo tiêu chuẩn nêu - Lƣu thông tin đầy đủ theo bảng thu thập liệu - Hỏi tiền sử khám sinh hiển vi để loại trừ trƣờng hợp ảnh hƣởng đến kết nghiên cứu - Mỗi bệnh nhân đƣợc làm xét nghiệm tiền phẫu: + Công thức máu + Glucose máu +TS, TC, aPTT, PT + Test lidocain % + Kiểm tra huyết áp - Nhỏ thuốc tê dicain 0,5% giọt x lần cách 15 phút - Phƣơng tiện dụng cụ: + Phẫu thuật qua kính hiển vi phẫu thuật + Bộ dụng cụ vi phẫu + Đốt cầm máu moclac hơ qua đèn cồn + Khâu nylon 10.0 * Các bƣớc phẫu thuật: - Sát trùng, trải khăn lổ - Đặt vành mi, chích tê lidocain 2% dƣới thân mộng - Dùng kẹp kết mạc pantin kẹp giữ bóc tách đầu mộng khỏi giác mạc, tiếp tục bóc tách thân mộng mơ xơ khỏi củng mạc Hình 3: Tách thân mộng khỏi giác mạc kết mạc - Đốt cầm máu kỹ mạch máu củng mạc, làm bề mặt giác mạc vị trí vừa tách đầu mộng dao mổ số 15 - Kẹp cắt tồn thân mộng, mơ xơ kết mạc thân mộng Hình 4: Cắt trọn thân mộng kết mạc thân mộng - Ƣớc lƣợng diện tích phần củng mạc lộ sau cắt thân mộng, tiêm lidocain 2% dƣới kết mạc cạnh rìa cực để tách kết mạc khỏi củng mạc Cắt mảnh kết mạc cực hình thang có diện tích tƣơng đƣơng phần diện tích ƣớc lƣợng tách phần bao tenon khỏi mảnh ghép Hình 5: Tiêm Lidocain 2% dƣới kết mạc cực vị trí lấy mảnh ghép Hình 6: Bốc tách lấy mảnh ghép - Di chuyển mảnh kết mạc phần củng mạc thân mộng cắt, khâu nylon 10.0 ghép mảnh ghép vào bờ kết mạc xung quanh, mũi cách 2mm -3mm( ngoại trừ vị trí góc sát rìa giác mạc khơng khâu), góc mảnh ghép có khâu đính xuống củng mạc nhằm giúp cố định mảnh ghép Hình 7: Di chuyển mảnh ghép vào vị trí củng mạc thân mộng Hình 8: Khâu nylon 10.0 cố định mảnh ghép - Nhỏ kháng sinh( Oflovid 0,3 %) băng ép, sáng hôm sau băng rèm cho bệnh nhân nhỏ kháng sinh luân phiên với nƣớc mắt nhân tạo kèm với kháng sinh đƣờng uống ( nhóm cephalosporin), giảm đau non-steroid - Hẹn tái khám sau ngày cắt a Các dấu hiệu đánh giá sớm sau mổ ngày: đánh giá giác mạc (1) mảnh ghép (2) - Giác mạc: (1) +Tốt: Trơn láng , +Trung bình: vị trí tách mộng gồ ghề +Xấu: Loét, lõm nhu mô giác mạc - Mảnh ghép: (2) +Tốt: Hồng, cố định tốt, áp sát củng mạc +Trung bình: Hồng nhạt, phù nhẹ, khơng di lệch +Xấu: Mất màu hồng, phù nhiều, lệch vị trí *Tiêu chuẩn đánh giá thời gian hậu phẫu ngày: Tốt: (1) (2) tốt Trung bình : (1) (2) trung bình, tốt trung bình, khơng có xấu Xấu: có (1) (2) xấu b Đánh giá tái phát mộng thịt sau tháng: *Tiêu chuẩn đánh giá mộng tái phát: Tại vị trí rìa giác mạc phẫu thuật : xuất đỉnh mộng xâm lấn vào giác mạc vị trí cũ cắt mộng thịt Thu thập xử trí số liệu: Các số liệu thu thập đƣợc quản lý xử lý phƣơng pháp thống kê thông thƣờng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu: 1.1 Tỉ lệ theo tuổi: =40t đến =60t Tuổi Số bệnh nhân 40t đến = 60t Bảng 1: Tỉ lệ mộng thịt theo tuổi 1.2 Tỉ lệ theo giới: Tỉ lệ (%) 20% 63,33% 16,66% Giới Số bệnh nhân Tỉ lệ % Nam 16 53.33% Nữ 14 46,66% Bảng 2: Tỉ lệ mộng thịt theo giới 1.3 Tỉ lệ phân loại mộng theo hình thái học mộng: teo, trung gian, thân dầy Hình thái Số bệnh nhân Teo 13 Trung gian Thân dầy 11 Bảng 3: Tỉ lệ phân loại mộng theo hình thái Tỉ lệ (%) 43,33% 20% 36,66% Kết phẫu thuật: 2.1 Biến chứng sớm sau mổ, thời gian hậu phẫu ngày: Tốt TB Xấu Giác mạc 20 (66,66%) Mảnh ghép 23 (76,66%) (13,33%) (10%) Đánh chung 14 (46.66%) 13 (43,33 %) (10%) giá 10 (33.33%) Bảng 4: Đánh giá sau mổ ngày Đa số bệnh nhân thơng báo có cảm giác cộm xốn vừa phải, hay chảy nƣớc mắt khoảng -7 ngày đầu sau mổ 2.2 Tái phát mộng thịt:( sau tháng) - Tỉ lệ tái phát theo tuổi: Tuổi =40t đến =60t 6(100%) 6(100%) Nữ 1(7,14%) 13(92,85%) 14(100%) -Tỉ lệ tái phát theo hình thái mộng thịt: Hình thái mộng Tái phát Dầy 2( 18,18%) Trung gian Teo Không tái phát 9(81,81%) 6(100%) 13(100%) Tổng 11(100%) 6(100%) 13(100%) Bảng 7: Tỉ lệ tái phát theo hình thái mộng thịt So sánh với tác giả khác : Tác giả Trần Hải Yến Tỉ lệ tái phát 5,1% Thời gian theo dõi tháng Bảng 8: So sánh với tác giả khác Đinh Thị Bích Thanh 4,5% 12 tháng BÀN LUẬN I Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu: - Tuổi dƣới 40t 20%, tuổi từ 40t đến 60t 63,33%, tuổi 60t 16,66% Phần lớn đối tƣợng nghiên cứu độ tuổi 40t-60t, điều phù hợp với yếu tố dịch tể học bệnh - Tỉ lệ mộng thịt Nam 53,33%, nữ 46,66% Tỉ lệ Nam > Nữ - Hình thái học mộng thịt: Mộng teo 43,33%, mộng thân dầy 36,66%, mộng trung gian 20% + Mộng teo tình trạng mộng diễn tiến âm thầm, hầu nhƣ khơng có có triệu chứng nên bệnh nhân thƣờng khơng khám, bệnh phát tình cờ khám bệnh lý khác mắt mộng xâm lấn vào sâu giác mạc, gây ảnh hƣởng đến thị lực thẩm mỹ lúc có đầy đủ định phẫu thuật Vì tỉ lệ mộng teo đến phẫu thuật cao nhóm nghiên cứu + Mộng thân dầy gây nên nhiều triệu chứng gây khó chịu cho bệnh nhân: cộm xốn, chảy nƣớc mắt, nên bệnh nhân thƣờng hay đến khám mắt, có theo dõi thƣờng xuyên nên đƣợc phẫu thuật sớm tới giai đoạn mộng phát triển ổn định chuyển qua dạng trung gian dạng mộng teo II Đánh giá hiệu phẫu thuật sớm sau mổ ngày: - Sau ngày đầu, đánh giá Tốt 46,66%(16 case), Trung Bình 43,33%(14 case), xấu 10%(3 case) -Cả ca đánh giá Xấu sau ngày tiêu chuẩn mảnh ghép Xấu, case có tƣợng phù mảnh ghép nhiều.( Xử trí tiêm kháng viêm đồ dƣới, tiếp tục nhỏ kháng sinh nƣớc mắt nhân tạo, theo dõi thêm ngày, case tiến triển tốt, mảnh ghép giảm phù, cố định tốt.) Biến chứng phù mảnh ghép nhiều nguyên nhân: +Do viêm nhiễm +Do mảnh ghép cố định không tốt làm mảnh ghép không đƣợc nuôi dƣỡng tốt +Do lúc mổ làm miếng ghép giảm độ ẩm, xoắn mảnh ghép, động tác kẹp giữ mảnh ghép không tốt làm tổn thƣơng mô mảnh ghép Vì hiệu sớm sau phẫu thuật ngày phụ thuộc nhiều yếu tố: đặc tính mộng thịt, thuốc sử dụng sau mổ tuân thủ điều trị bệnh nhân, thao tác kíp mổ -Khám giác mạc khơng có trƣờng hợp đánh giá Xấu.: 10 ca đánh giá giác mạc mức Trung Bình xảy trƣờng hợp mộng thân dầy ( Mộng thịt phát triển mạnh, bám chặt, sâu vào giác mạc) nên bóc tách làm giác mạc vị trí mộng bám dễ dây tổn thƣơng đến lớp sâu biểu mô giác mạc nhƣ màng Bowman, lớp nhu mô giác mạc, gây cản trở tái tạo biểu mô giác mạc III Đánh giá tỉ lệ tái phát sau tháng: - Sau tháng có ca tái phát, tỉ lệ 6,66 % So với tác khác, tỉ lệ tái phát tác giả Trần Hải Yến 5,1%, Đinh Thị Bích Thanh 4,5%, kết có khác biệt khơng nhiều, kết tái phát nghiên cứu cao tác giả khác sai biệt mẫu thấp (n=30) - Cả ca tái phát mộng thân dầy, chiếm 18,18% , khơng có ca mộng teo mộng trung gian tái phát - Về tuổi, ca tái phát nằm độ tuổi Chứng tỏ khả tái phát ảnh hưởng nhiều đặc điểm hình thái mộng thịt, tuổi bệnh nhân trẻ dễ bị tái phát - Về giới, tỉ lệ tái phát nam vả nữ nhƣ Nam 6,35%, Nữ 7,14% - Tỉ lệ tái phát phƣơng pháp ghép kết mạc tự thân 6,66% so với tỉ lệ tái phát phƣơng pháp mổ mộng khác thực trƣớc khoa Mắt bệnh viện 121 khoảng 30% đến 50% rõ ràng có thay đổi đáng kể 10 KẾT LUẬN - Mộng thịt tái phát đƣợc ghi nhận 6,66%, khơng có biến chứng trầm trọng xảy lúc phẫu thuật thời gian hậu phẫu ngày, chủ yếu có số triệu chứng chịu đựng đƣợc nhƣ cộm xốn vừa phải, chảy nƣớc mắt - Trong thời gian hậu phẫu ngày, vấn đề tuân thủ điều trị bệnh nhân việc giữ vệ sinh mắt sử dụng thuốc quan trọng - Các trƣờng hợp tái phát thƣờng xảy ngƣời trẻ ngƣời già, ngƣời có mộng dạng thân dầy nhiều mộng teo mộng trung gian - Đây phƣơng pháp phẫu thuật với kỹ thuật không phức tạp, không gây biến chứng trầm trọng nhƣ làm thủng củng mạc, thủng giác mạc… * Kiến nghị: - Tỉ lệ tái phát thấp, hiệu hẳn phƣơng pháp cắt mộng trƣớc nhƣ cắt mộng thịt đơn để hở củng mạc, cắt mộng thịt vùi đồ…vì áp dụng phƣơng pháp với tất trƣờng hợp mộng thịt, trừ trƣờng hợp bệnh nhân có bệnh lý lý khác cần phải hồn thành mổ thời gian ngắn (thời gian ca cắt mộng thịt ghép kết mạc tự thân tƣơng đối dài phƣơng pháp khác, thƣờng khoảng 45 phút đến giờ, phƣơng pháp khác 10 phút đến 20 phút) 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bộ môn Mắt Đại Học Y Dƣợc TP HCM (2007), Nhãn khoa lâm sàng, NXB y học, tr 74_83 Phan Dẫn (2007), Nhãn khoa giản yếu, NXB y học, tr 17_24, 109_145 Bộ môn mắt trƣờng Đại Học Y Hà Nội (2005), Bài giảng nhãn khoa bán phần trƣớc nhãn cầu, NXB y học tr 21_30, 83_91 12
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỔ MỘNG THỊT VÀ GHÉP KẾT MẠC TỰ THÂN TẠI KHOA MẮT BV QUÂN Y 121., ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỔ MỘNG THỊT VÀ GHÉP KẾT MẠC TỰ THÂN TẠI KHOA MẮT BV QUÂN Y 121.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay