XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN TRỒNG RỪNG

12 30 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 01:24

XÂY DỰNG HƢỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN TRỒNG RỪNG Hà Thị Mừng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Trên sở kế thừa kết nghiên cứu tiêu chuẩn, tiêu chí số đánh giá tác động môi trường số loại rừng trồng nước kết thực nhiệm vụ môi trường cấp Bộ “Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho dự án trồng rừng” Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái môi trường rừng -Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực năm 2010 Tác giả đề xuất số hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án trồng rừng có quy mô 1.000ha trở lên; bao gồm: Các phương pháp, nội dung cấu trúc báo cáo ĐTM, hướng dẫn xây dựng số nội dung chủ yếu báo cáo ĐTM Khuyến cáo chủ dự án trồng rừng Việt Nam vận dụng hướng dẫn phù hợp với điều kiện cụ thể việc lập báo cáo ĐTM Từ khóa: Dự án trồng rừng, Đánh giá tác động môi trường I ĐẶT VẤN ĐỀ Trồng rừng hoạt động sản xuất lâm nghiệp bao gồm khâu từ chọn vùng, chọn đất, chọn loại trồng, tạo giống, tạo vườn ươm, sản xuất con, xử lý thực bì, làm đất, chọn mật độ, phương thức trồng, cách trồng, chăm sóc, tỉa thưa, nuôi dưỡng, bảo vệ rừng đến khai thác Trồng rừng vừa chịu tác động nhân tố môi trường vừa có ảnh hưởng trở lại tới điều kiện môi trường xung quanh Theo quy định điều 18 19 Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2005 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính phủ chủ dự án trồng rừng với diện tích từ 1.000 trở lên, phải lập báo cáo ĐTM để trình quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Tuy nhiên, thiếu hướng dẫn kỹ thuật nên việc lập báo cáo ĐTM chủ dự án lúng túng Vì vậy, xây dựng hướng dẫn lập báo cáo ĐTM cho dự án trồng rừng cần thiết II PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tổng quan sở khoa học thực tiễn tiêu chuẩn, tiêu chí số ĐTM số loại rừng trồng nước Phỏng vấn cán liên quan đến thẩm định báo cáo ĐTM thuộc tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ Quảng Trị Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia hướng dẫn lập báo cáo ĐTM cho dự án trồng rừng Hướng dẫn lập báo cáo ĐTM bám sát Thông tư 26/2011/TT-BTNMT III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Các phƣơng pháp đánh giá tác động mơi trƣờng dự án trồng rừng Có thể sử dụng phương pháp ĐTM sau: - Phương pháp liệt kê số liệu: liệt kê số thông số liên quan đến môi trường, thu thập số liệu liên quan đến thơng số Phương pháp thường áp dụng điều kiện thiếu chuyên gia kinh phí để thực ĐTM cách đầy đủ - Phương pháp danh mục: sử dụng để liệt kê, thu thập thông tin môi trường từ cộng đồng, đánh giá tổng hợp tác động môi trường - Phương pháp ma trận: liệt kê đồng thời hoạt động dự án với danh mục điều kiện đặc trưng mơi trường bị tác động Thường sử dụng để đánh giá tác động thứ cấp tác động ban đầu gây - Phương pháp sơ đồ mạng lưới: liệt kê toàn hoạt động xác định mối nhân hành động Thường sử dụng để rõ tác động trực tiếp, tác động gián tiếp tác động qua lại lẫn - Phương pháp điều tra xã hội học: sử dụng để điều tra vấn đề môi trường, kinh tế - xã hội, tham vấn cộng đồng - Phương pháp đánh giá nhanh sở hệ số ô nhiễm WHO: sử dụng để ước tính tải lượng chất ô nhiễm phát sinh triển khai xây dựng thực dự án - Phương pháp so sánh: sử dụng để so sánh số liệu thu thập với quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam Nội dung cấu trúc Báo cáo ĐTM dự án trồng rừng - Nội dung báo cáo ĐTM dự án trồng rừng dự báo, đánh giá tác động tiềm tàng trực tiếp gián tiếp, ngắn hạn dài hạn, tích cực tiêu cực việc thực dự án trồng rừng cụ thể gây cho môi trường Trên sở dự báo đánh giá này, đề xuất biện pháp giảm thiểu nhằm phát huy tác động tích cực giảm nhẹ tới mức tác động tiêu cực - Cấu trúc nội dung báo cáo ĐTM giai đoạn tuân thủ theo hướng dẫn Phụ lục 2.5 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 Bộ Tài ngun mơi trường Theo đó, ngồi phần tóm tắt báo cáo; mở đầu; kết luận; kiến nghị cam kết; tài liệu, liệu tham khảo; phụ lục phần báo cáo gồm chương (Mơ tả tóm tắt dự án; Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực thực dự án; ĐTM; Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu phòng ngừa ứng phó cố mơi trường; Chương trình quản lý giám sát môi trường; Tham vấn ý kiến cộng đồng) Hƣớng dẫn xây dựng số nội dung chủ yếu báo cáo ĐTM dự án trồng rừng a Mơ tả tóm tắt dự án Căn dự án đầu tư tài liệu tương đương dự án, giới thiệu tên dự án, chủ dự án, mục tiêu dự án, vốn đầu tư cách thức tổ chức thực dự án việc mơ tả tóm tắt dự án trồng rừng cần sâu làm rõ nội dung sau: - Vị trí địa lý nơi thực dự án: + Mô tả rõ ràng tọa độ, ranh giới mối tương tác với hệ thống đường giao thông, sông suối, ao hồ, đồi núi , khu dân cư, cơng trình văn hóa - tơn giáo, di tích lịch sử địa điểm thực dự án đối tượng khác xung quanh khu vực dự án Chú ý kèm theo đồ, sơ đồ vị trí địa lý thể đối tượng trên) + Vị trí dự án phải khẳng định có nằm vùng quy hoạch phát triển rừng cấp có thẩm quyền phê duyệt hay khơng - Các hạng mục lâm sinh giải pháp công nghệ: + Cây giống: nêu rõ tên loài trồng rừng, nguồn giống, phù hợp với văn quy định giống trồng Bộ NN & PTNT + Kỹ thuật trồng chăm sóc: nêu rõ Phương thức làm đất; Phương thức phương pháp trồng rừng; Chăm sóc, bảo vệ rừng (phương pháp chăm sóc, số lần chăm sóc, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phương án phòng chống cháy rừng ) - Các loại máy móc, thiết bị sử dụng: + Liệt kê đầy đủ loại máy móc, thiết bị cần có để thực hoạt động dự án - Nhu cầu lao động: Nêu rõ nhu cầu phương án giải nhu cầu lao động cho giai đoạn dự án - Các hạng mục xây dựng sở hạ tầng: Nêu rõ hạng mục xây dựng (nếu có) nhà ở, đường sá; cơng trình phụ trợ - Tiến độ thực dự án: Nêu lịch trình thực hạng mục giai đoạn dự án Đối với dự án trồng rừng nên chia làm giai đoạn: (i) Giai đoạn chuẩn bị trồng rừng (gồm hoạt động từ khai hoang đến xây dựng sở hạ tầng; giai đoạn trồng chăm sóc rừng (gồm hoạt động từ chọn lồi, dọn thực bì, làm đất, đào hố, trồng, chăm sóc rừng đến khai thác) b Điều kiện môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực thực dự án - Các thông số điều kiện môi trƣờng tự nhiên kinh tế - xã hội: Các thông số điều kiện môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội (mơi trường nền) dự án trồng rừng xem xét theo gợi ý bảng Bảng Các thông số môi trƣờng cần khảo sát dự án trồng rừng Phƣơng pháp khảo sát TT Môi trƣờng Thông số quan trắc I Điều kiện tự nhiên - Độ cao Tài liệu dự án địa lý, địa 1.1 Địa hình, địa mạo - Độ dốc chất khu vực - Địa mạo (núi, đồi ) - Nhiệt độ Số liệu niên gián thống - Độ ẩm kê Tổng cục thống kê xuất - Chế độ gió (hướng tốc độ 1.2 Khí tượng, thủy văn số liệu trạm gió) quan trắc khí tượng thủy văn - Các tượng thời tiết bất gần vị trí dự án thường (gió bão, sạt lở đất ) II Tài nguyên thiên nhiên - Tổng diện tích Theo tài liệu dự án/số liệu - Hiện trạng sử dụng (giao đất thống kê địa phương tài 2.1 Tài ngun đất sử dụng đất; lồi cây, diện tích liệu điều tra vấn rừng trồng có) khảo sát - Đặc điểm hệ thống sơng, suối, hồ Thu thập thông tin, tư liệu Tài nguyên nước mặt, 2.2 - Độ sâu mực nước ngầm điều tra khu vực nước ngầm - Hiện trạng sử dụng tài nguyên khảo sát điều tra bổ sung nước mặt, nước ngầm Theo tài liệu dự án/thu thập - Thảm thực vật (trạng thái, loài, Tài nguyên động thực thông tin, tư liệu điều tra 2.3 độ tàn che, độ che phủ) vật khu vực khảo sát - Động vật (loài, phân bố) điều tra bổ sung III Hiện trạng môi trường vật lý - pH - TCVN 4401:2008 - Độ chặt - Hardness meter 3.1 Chất lượng đất - Độ xốp - Trọng lượng/Picnomet - Độ dày tầng đất - Quan sát phẫu diện - Thành phần giới - FAO 3.2 Chất lượng nước mặt, nước ngầm 3.3 Chất lượng khơng khí - Mùn - Ni tơ tổng số - Ka li tổng số - Phốt tổng số - pH - Chất rắn tổng số - NO3 – - PO4 3- COx - 10 TCVN 378:99 - TCVN 6498:1999 - H2SO4 HclO4 - TCVN 4052:85 - TCVN 6492:1999 - TCVN 6625:2000 - TCVN 6180:1996 - TCVN 6494:1999 - 05:2009/BTNM - 52 TCN 352- 89 IV Điều kiện kinh tế - xã hội 4.1 Dân cư, lao động 4.2 Kinh tế 4.3 Hạ tầng sở dịch vụ 4.4 Xã hội - Số lượng dân cư số lượng lao động khu vực thực dự án khu vực lân cận Nêu hoạt động kinh tế chủ yếu khu vực thực dự án khu vực lân cận: - Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp) - Công nghiệp - Các hoạt động khác (du lịch, khai khoáng…) - Liên hệ việc phát triển dự án đến quy hoạch phát triển kinh tế vùng, tỉnh - Đặc điểm tuyến đường giao thông liên quan đến hoạt động vận chuyển dự án - Sinh kế người dân khu vực thực dự án chịu tác động dự án - Y tế sức khỏe cộng đồng - Mạng lưới tình hình giáo dục dân trí - Việc làm thất nghiệp Theo số liệu thống kê địa phương số liệu thu thập qua phương pháp điều tra xã hội học Theo số liệu thống kê địa phương số liệu thu thập qua phương pháp điều tra xã hội học Tài liệu quản lý hành địa phương Theo số liệu thống kê địa phương số liệu thu thập qua phương pháp điều tra xã hội học Dung lượng mẫu đo đếm quan sát tiêu môi trường vật lý: Nếu diện tích trồng rừng tập trung, dung lượng mẫu tối thiểu mẫu đại diện cho thơng số quan sát Nếu diện tích trồng rừng không tập trung, dung lượng mẫu tối thiểu mẫu đại diện cho khoảnh có diện tích 100ha trở lên - Đánh giá trạng môi trƣờng Dựa vào số liệu điều tra, phân tích thành phần môi trường nền, tiến hành đánh giá trạng chất lượng môi trường nêu nơi thực dự án sở so sánh với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam tiêu chuẩn ngành liên quan ban hành c Đánh giá tác động môi trường Cần phải rõ nguồn gây tác động định lượng tác động trực tiếp gián tiếp, trước mắt lâu dài, tác động tiềm ẩn tích lũy, tác động khơng thể khắc phục có tiềm lớn gây suy thối, ô nhiễm môi trường khu vực hai giai đoạn dự án Cần phải đánh giá giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT) mà phương án thiết kế khả thi dự án lựa chọn Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chí đề xuất thay đổi phần tồn phương án thiết kế khả thi dự án để đạt tiêu chuẩn BVMT cho phép - Nguồn gây tác động:  Nguồn gây tác động môi trường giai đoạn chuẩn bị trồng rừng Nguồn gây tác động đến môi trường hoạt động giai đoạn chuẩn bị trồng rừng gây tham khảo bảng Bảng Nguồn gây tác động môi trƣờng giai đoạn chuẩn bị trồng rừng TT Hoạt động dự án Nguồn gây tác động Tác động mơi trƣờng I Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải Khai hoang, san ủi, làm đường, xây dựng nhà, vườn ươm… Phương tiện vận chuyển, máy ủi, máy đào, máy phát điện… Sinh hoạt công nhân - Gia tăng tiếng ồn, bụi, khí thải - Dầu mỡ thải gây ảnh hưởng đến chất lượng nước đất - Gia tăng nước thải sinh hoạt - Gia tăng chất thải II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải Khai hoang, san ủi, làm đường, xây dựng nhà, vườn ươm… Thay đổi cấu sử dụng đất Sinh hoạt công nhân  - Gây xói mòn đất - Thay đổi sinh cảnh - Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học - Ảnh hưởng đến an ninh xã hội - Ảnh hưởng đến giá tiêu dùng Nguồn gây tác động môi trường giai đoạn trồng chăm sóc rừng Nguồn gây tác động đến môi trường hoạt động giai đoạn trồng chăm sóc rừng gây tham khảo bảng Bảng Nguồn gây tác động môi trƣờng giai đoạn trồng chăm sóc rừng TT Hoạt động dự án Nguồn gây tác động Tác động môi trƣờng I Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải - Gia tăng tiếng ồn, bụi, khí thải Máy làm đất, máy - Dầu mỡ thải gây ảnh hưởng đến chất làm cỏ, máy đào hố lượng nước đất Dọn thực bì, làm đất, đào hố Đốt dọn thực bì - Gia tăng khói, bụi, khí độc Sinh hoạt cơng - Gia tăng nước thải sinh hoạt nhân - Gia tăng chất thải Tháo bỏ túi bầu - Tăng chất thải Trồng Sinh hoạt công - Gia tăng nước thải sinh hoạt nhân - Gia tăng chất thải - Gia tăng tiếng ồn, bụi, khí thải Chăm sóc Máy làm cỏ, xới đất - Dầu mỡ thải gây ảnh hưởng đến chất lượng nước đất Dư lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Bao bì đựng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Sinh hoạt công nhân II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải Nhập, tạo giống trồng Dọn thực bì, làm đất Giống xơ bồ Dọn thực bì tồn diện Làm đất giới tồn diện Sinh hoạt cơng nhân Phương thức trồng loài  - Tăng chất thải - Gia tăng nước thải sinh hoạt - Gia tăng chất thải - Giảm tính đa dạng di truyền - Ảnh hưởng đến hệ sinh thái, loài, nguồn gen - Thay đổi sinh cảnh - Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học - Gây xói mòn , rửa trơi đất - Ảnh hưởng đến tính chất lý đất - Ảnh hưởng đến an ninh xã hội - Ảnh hưởng đến giá tiêu dùng - Giảm tính đa dạng sinh học Thay đổi hình thức canh tác - Ảnh hưởng đến tập quán canh tác người dân Máy làm cỏ, xới đất - Gây xói mòn , rửa trơi đất - Ảnh hưởng đến tập quán canh tác người dân Sinh hoạt công nhân - Ảnh hưởng đến an ninh xã hội - Ảnh hưởng đến giá tiêu dùng Trồng, chăm sóc rừng - Ảnh hưởng đến chất lượng đất, nước Rủi ro trình thực dự án Ngoài nguồn gây tác động trên, trình thực dự án trồng rừng gặp số rủi ro gây ảnh hưởng tới môi trường (bảng 4) Bảng Một số rủi ro trình thực dự án trồng rừng Rủi ro Tác động môi trƣờng - Ảnh hưởng đến hệ sinh thái Dịch sâu bệnh hại - Ảnh hưởng đến sức khỏe người - Ảnh hưởng đến không khí, nước, đất, tài Cháy rừng nguyên sinh học - Ảnh hưởng đến sức khỏe người - Ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội An toàn lao động - Ảnh hưởng đến sức khỏe người TT - Đánh giá tác động môi trƣờng: Các tác động cần dự báo mặt tích cực tiêu cực cho tất đối tượng chịu tác động cho giai đoạn dự án  Đánh giá tác động môi trường khơng khí Đánh giá tác động mơi trường khơng khí cần quan tâm đến vấn đề sau: Các nguồn khí thải lưu lượng khí thải nguồn thải; Thành phần, nồng độ chất ô nhiễm, tải lượng nhiễm khí thải; Tính tốn mức độ lan truyền khơng khí theo khơng gian thời gian sở sử dụng mơ hình lan truyền khí Trong điều kiện hạn chế nhân vật lực, dự án sử dụng không nhiều máy móc giới thi cơng nên đánh giá tiêu COx  Đánh giá tác động môi trường nước Thường thực sở phân tích thực theo phương pháp đánh giá nhanh WHO, nội dung cần lưu ý làm rõ: Tổng lượng nước thải; Thành phần, nồng độ chất ô nhiễm tải lượng ô nhiễm nước thải; Vị trí khả tiếp nhận nước thải điểm nước mặt khu vực; Mực nước ngầm; Đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường nước sở so sánh với thông số môi trường tiêu chuẩn môi trường Việt Nam  Đánh giá tác động môi trường đất Trên sở thông số nền, phương pháp kỹ thuật làm đất, trồng rừng, chăm sóc rừng khai thác, ước tính diễn biến thơng số môi trường đất So sánh với TCVN để đánh giá mức độ ảnh hưởng  Đánh giá tác động hệ sinh thái Các tác động chủ yếu liên quan đến việc thải chất ô nhiễm nước, đất, tiếng ồn, khí thải, chất rắn vượt mức độ cho phép vào môi trường gây nên biến đổi hệ sinh thái Tùy theo dạng chất thải môi trường tiếp nhận mà hệ sinh thái cạn nước dẫn đến thay đổi diện tích, hệ thực vật, hệ động vật (mất loài, tăng loài, suy thối…) Trên sở thơng số nền, phương pháp kỹ thuật làm đất, trồng rừng, chăm sóc rừng khai thác, ước tính diễn biến hệ sinh thái  Đánh giá tác động kinh tế xã hội Cần đánh giá tác động dự án đến kinh tế xã hội mặt tích cực lẫn tiêu cực: thay đổi việc làm, thu nhập, sức khỏe, sinh kế, phương thức canh tác, giá cả…  Đánh giá tác động môi trường rủi ro Các rủi ro xảy q trình triển khai dự án trồng rừng ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái, sức khỏe cộng đồng… Do vậy, cần dự báo để đưa biện pháp giảm thiểu thích hợp d Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu ứng phó cố môi trường Căn vào tác động môi trường dự báo, đề xuất cụ thể biện pháp quản lý kỹ thuật nhằm phòng tránh, giảm thiểu tới mức tác động mơi trường việc thực dự án gây nên Các biện pháp giảm thiểu đề xuất phải đảm bảo nguyên tắc sau: Giảm thiểu tới mức thấp từ giai đoạn đầu dự án; Biện pháp giảm thiểu phải có tính khả thi cao, phù hợp với mục tiêu sản xuất phù hợp với nguồn tài cho phép chủ đầu tư; Có phương án phù hợp tác động môi trường khắc phục giảm nhẹ; Các biện pháp BVMT phải thực thi suốt trình chuẩn bị trồng rừng, trồng chăm sóc rừng khai thác rừng Một số gợi ý biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường: - Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng giai đoạn chuẩn bị trồng rừng: Các biện pháp quản lý máy móc phương tiện chuyên chở, xây dựng kế hoạch thi công hợp lý nhằm giảm thiểu nhiễm khơng khí, đất, nước, sinh học Ví dụ che chắn công trường, tập kết vật tư hợp lý, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến, sử dụng nhân cơng hợp lý, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi, thu gom rác thải… - Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng giai đoạn trồng chăm sóc rừng: Các biện pháp kỹ thuật áp dụng trồng rừng nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, đất, nước, sinh học Ví dụ áp dụng phương thức làm đất, phát dọn thực bì thủ cơng cục bộ, thu gom túi bầu, sử dụng nhân cơng hợp lý, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến, xây dựng phương án phòng chống cháy rừng, xây dựng hệ thống thoát nước… - Biện pháp phòng ngừa cố mơi trƣờng: Đề xuất phương án chung quản lý cháy rừng, dịch bệnh, nguồn giống, an tồn lao động…, nêu rõ nội dung, biện pháp mà chủ dự án chủ động thực khả mình; nhận xét, đánh giá tính khả thi hiệu đ Chương trình quản lý giám sát môi trường Việc đề xuất chương trình quản lý giám sát mơi trường phải đảm bảo nguyên tắc sau: Những đề xuất phải cụ thể phù hợp với trình độ tổ chức, quản lý sở; Những đề xuất giám sát môi trường nên tập trung vào thành phần môi trường, tiêu môi trường chịu tác động dự án; Dự tốn kinh phí cần thiết nhằm đảm bảo thực đề xuất - Chƣơng trình quản lý mơi trƣờng: Chương trình quản lý môi trường xây dựng cụ thể cho giai đoạn dự án Ứng với hoạt động giai đoạn dự án cần phải quản lý mặt sau: Các tác động môi trường; Các cơng trình, biện pháp BVMT; Thời gian thực hoàn thành biện pháp BVMT; Trách nhiệm tổ chức thực hiện; Trách nhiệm giám sát - Chƣơng trình giám sát mơi trƣờng: Chương trình giám sát mơi trường cần phải xác định rõ: Các tiêu giám sát; Tần suất quan trắc; Nhu cầu thiết bị quan trắc; Nhân lực phục vụ cho quan trắc; Dự trù kinh phí cho quan trắc mơi trường  Giám sát môi trường giai đoạn chuẩn bị trồng rừng Các tiêu, tần suất, vị trí giám sát mơi trường giai đoạn chuẩn bị trồng rừng gợi ý bảng Bảng Các tiêu chí, tần suất giám sát môi trƣờng giai đoạn chuẩn bị trồng rừng Tần suất Vị trí lấy mẫu, dung Quy chuẩn/Tiêu Tiêu chuẩn Tiêu chí giám sát lƣợng mẫu chuẩn so sánh Khí thải: QCVN Bụi* Đo điểm đầu, 05:2009/BTNMT cuối khu vực thi Khí thải: QCVN CO cơng (theo hướng gió) 05:2009/BTNMT I Khơng lần vào Dung lượng mẫu tối khí giai đoạn thiểu mẫu đại diện Chỉ tiêu CO2 cho thông số quan * sát Tiếng ồn TCVN 3985:1999 II Nước mặt pH TSS Lấy mẫu sông suối QCVN lần vào gần với khu vực 08:2008/BTNMT giai đoạn thi công QCVN Dung lượng mẫu tối thiểu mẫu đại diện cho thông số quan sát NO3 PO439.Tổng dầu mỡ lần vào giai đoạn Quan sát xung quanh khu vực thi công 11 Đa dạng thực lần vào vật giai đoạn Điều tra xung quanh khu vực thi công 12 Đa động vật Điều tra xung quanh khu vực thi cơng 10 Xói mòn III Đất IV Hệ sinh thái V Rủi ro VI Xã hội dạng lần vào giai đoạn 08:2008/BTNMT QCVN 08:2008/BTNMT QCVN 08:2008/BTNMT QCVN 08:2008/BTNMT Rãnh Mặt Khơng xói mòn Mất lồi Khơng thay đổi Thêm lồi Mất lồi Khơng thay đổi Thêm lồi An tồn Khơng an tồn 13 An tồn lao Thường xun Khu vực thi cơng động 14 Chấp nhận Phỏng vấn tối thiểu 30 So với thời điểm trước cộng đồng lần vào hộ/cộng đồng địa triển khai dự án (% 15 Tăng thu giai đoạn phương người vấn) nhập Ghi chú: * tiêu chí khơng cần giám sát khu vực thi công xa dân cư  Giám sát môi trường giai đoạn trồng chăm sóc rừng Các tiêu, tần suất, vị trí giám sát mơi trường giai đoạn trồng chăm rừng gợi ý bảng Bảng Các tiêu chí, tần suất giám sát mơi trƣờng giai đoạn trồng chăm sóc rừng Tần suất Vị trí lấy mẫu, Quy chuẩn/Tiêu Tiêu chuẩn Tiêu chí giám sát dung lƣợng mẫu chuẩn so sánh Giám sát vào Đo tối thiểu mẫu đại thời điểm: diện rừng giai đoạn thi diện tích tập trung, cơng trồng tối thiểu mẫu I Khơng khí CO2 rừng; sau Chỉ tiêu đại diện cho năm trồng khoảnh có diện tích rừng; luân 100 trở lên diện kỳ; cuối tích khơng tập trung ln kỳ QCVN Giám sát vào pH thời điểm: Lấy mẫu sông suối 08:2008/BTNMT giai đoạn thi gần với khu vực QCVN TSS 08:2008/BTNMT công trồng thi công II Nước rừng; sau Dung lượng mẫu tối QCVN mặt NO3 năm trồng thiểu mẫu đại diện 08:2008/BTNMT rừng; luân cho thông số quan QCVN 38 PO4 kỳ; cuối sát 08:2008/BTNMT luân kỳ 9.Tổng dầu mỡ QCVN 10 pH 11 TSS III Nước ngầm 12 NO3 13 PO43- Giám sát vào thời điểm: sau năm trồng rừng; luân kỳ; cuối luân kỳ 14 Độ sâu mực nước 15 pH IV Đất Lấy mẫu giếng khoan giếng đào gần với khu vực trồng rừng Dung lượng mẫu tối thiểu mẫu đại diện cho thông số quan sát V Rủi ro VI Xã hội Chỉ tiêu Chỉ tiêu 16 Độ chặt Chỉ tiêu 17 Độ xốp Chỉ tiêu 18 Độ dày 19 Thành phần Giám sát vào giới thời điểm: 20 Mùn sau năm trồng rừng; 21 Nts luân kỳ; cuối luân 22 Kts kỳ 23 P2O5 Chỉ tiêu Tối thiểu mẫu đại diện cho thông số diện tích rừng tập trung; tối thiểu mẫu đại diện cho khoảnh có diện tích 100 trở lên rừng trồng không tập trung 26 Đa dạng thực Giám sát vào vật thời điểm: sau năm trồng rừng; 27 Đa dạng luân kỳ; động vật cuối luân kỳ Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu 24 Xói mòn 25 Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (nếu có sử dụng) IV Hệ sinh thái 08:2008/BTNMT QCVN 08:2008/BTNMT QCVN 08:2008/BTNMT QCVN 08:2008/BTNMT QCVN 08:2008/BTNMT QCVN 15: 2008 /BTNMT Quan sát tối thiểu điểm đại diện cho thông số diện tích rừng tập trung; tối thiểu điểm đại diện cho khoảnh có diện tích 100 trở lên rừng trồng không tập trung 28 Độ che phủ 29 An toàn lao Thường xuyên Khu vực thi công động 30 Chấp nhận Phỏng vấn tối thiểu 30 cộng đồng lần vào hộ/cộng đồng địa 31 Tăng thu giai đoạn phương nhập Mất lồi Khơng thay đổi Thêm lồi Mất lồi Khơng thay đổi Thêm loài TCN So với thời điểm trước triển khai dự án (% người vấn) e Tham vấn ý kiến cộng đồng Đối tượng tham vấn cách thức tiến hành tham vấn ý kiến cộng đồng hướng dẫn chi tiết Điều 14 Nghị định 29/2011/NĐ-CP IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Dựa sở pháp lý khoa học, với tham vấn ý kiến nhà quản lý chuyên gia liên quan đến ĐTM lâm nghiệp, xây dựng số hướng dẫn lập báo cáo ĐTM cho dự án trồng rừng có quy mơ 1000 trở lên Việt Nam Cấu trúc nội dung báo cáo ĐTM giai đoạn tuân thủ theo hướng dẫn Phụ lục 2.5 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 Bộ TN&MT quy định chi tiết số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 Chính phủ Các chủ dự án trồng rừng Việt Nam tham khảo hướng dẫn để vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể việc lập báo cáo ĐTM TÀI LIỆU THAM KHẢO  Lê Thạc Cán tập thể tác giả, 1993 Đánh giá tác động môi trường Nxb Khoa học, Hà Nội  Hà Thị Mừng, 2011 “Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho dự án trồng rừng” Báo cáo tổng kết nhiệm vụ môi trường cấp Bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội  Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2007 Văn pháp quy lâm nghiệp cộng đồng Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội  Bộ Tài nguyên Môi trường, 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường năm 2010 Nhà xuất lao động, Hà Nội  Bộ Tài nguyên Môi trường, 2011 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 việc quy định chi tiết số điều Nghị định số 29/2011 ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ quy định đánh giác môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường  Chính phủ nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2011 Nghị định số 29/2011/NĐCP ngày 18/04/2011 phủ quy định đánh giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường ESTABLISHING THE GUIDE FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REPORT FOR FOREST PLANTATION PROJECTS Ha Thi Mung Vietnamese Academy of Forest Sciences’ SUMMARY Basing on research results on standards, criteria and environmental impact assessment index for domestic forest plantations as well as results on implementing the environmental mission of Ministry for Agricultural and Rural Development on „Establishing the guide for environmental impact assessment report for forest plantation projects‟ done by Research Centre for Ecological and Environment, Forest Science Institute of Vietnam in 2010, we proposed the guide for establishing environmental impact assessment report (DTM) for forest plantation projects with the scale of more than 1,000 The guide includes: (1) Methods for environmental impact assessment, (2) Content and structure of DTM report, (3) Guide for establishing some key contents of DTM report for forest plantation projects (summarized description of project, socioeconomic conditions of project area, environmental impact assessment, preservative and mitigating measures of bad effects as well as preservative and adaptive measures of environmental problems, environmental management and observation program, community consultation) Investors of forest plantation projects are recommended to refer this guide and apply suitably in particular conditions to establish DTM report Key words: Forest plantation projects, Environmental impact assessment Ngƣời thẩm định: PGS.TS Ngơ Đình Quế
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN TRỒNG RỪNG, XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN TRỒNG RỪNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay