hậu quả pl của việc tuyên bố cá nhân mất tích

1 40 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 00:15

3 Hậu pháp lý việc tuyên bố nhân tích Việc tuyên bố người tích kéo theo hậu pháp lý định: Thứ nhất, tạm đình tư cách chủ thể người bị tun bố tích ( khơng làm chấm dứt tư cách chủ thể họ ) Thứ hai, tài sản người bị tuyên bố tích chuyển sang quản lý tài sản người bị tuyên bố tích ( quy định cụ thể Điều 65,66,67 69 Bộ Luật Dân Sự 2015) Về quản lý tài sản người vắng mặt, người bị tuyên bố tích Cụ thể: Tài sản người vắng mặt nơi cư trú người vắng mặt ủy quyền quản lí người ủy quyền tiếp tục quản lý Trong trường hợp người khơng ủy quyền cho quản lí tài sản, tài sản thuộc sở hữu chung chủ sở hữu chung lại quản lí; tài sản vợ chồng người quản lí vợ chồng tiếp tục quản lí, vợ chồng chết lực hành vi dân sự, có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, bị hạn chế lực hành vi dân thành niên cha mẹ người vắng mặt quản lí Trong trường hợp khơng có người quản lí nói Tòa án định người thân thích người vắng mặt nơi cư trú quản lí tài sản; khơng có người thân thích Tòa án định cho người khác quản lí tài sản Thứ ba, Vợ chồng người bị tích yêu cầu ly Tòa án cho phéo họ ly ( Khoản Điều 68 Bộ Luật Dân Sự 2015)
- Xem thêm -

Xem thêm: hậu quả pl của việc tuyên bố cá nhân mất tích, hậu quả pl của việc tuyên bố cá nhân mất tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay