CÔNG THỨC TOÁN 10 và 11

15 41 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 00:01

mời các bạn đón xem và tham khảo công thức toán dành cho lớp 10 và 11 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu Đặng Minh Thế http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  http://www.tailieupro.com/ x A  x B  xC  xG  Trọng tâm G :  y A  y B  yC yG         Trực tâm H: Giải hệ: AH.BC BH.AC   EB AB E chân phân giác trong:    , F chân AC EC  FB AB p.giác ngoài:   FC AC HÌNH HỌC 10 I Đònh lý:  a  (a1 , a2 ) Cho A( x A , yA ), B ( x B , yB ) ,  AB  (x B  x A , y B  y A ) ; (ngọn – gốc)  AB  AB  (x B  x A )2  (y B  y A )2  a  a12  a2 II Tính chất Vectơ:   Cho a  (a1 ,a2 ) , b  (b1 , b2 ) A   a  b  a1  b1 a2  b  ka  (ka1 , ka2 )   a  b  (a1  b1; a2  b )   ma  nb  (ma1  nb1; ma2  nb )  a.b  a1b1  a2 b      a  k.b a cuøng phương b    a1b2  a2 b1     10 a  b  a.b   a1b1  a2 b     a1b1  a2 b2 a.b 11 cos(a; b)     a b a12  a2 b12  b2   12 AB  (a1 ,a2 ) , AC  (b1 , b )  SABC  a1b2  a2 b1 F B E C http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Taâm đường tròn ngoại tiếp ABC  Giải hệ:  IA  IB2  IA  IC ĐƯỜNG THẲNG I Phương trình đường thẳng:  qua M(x ; y ) Phương trình tổng quát :    pvt : n = (A; B)  : A(x - x ) + B(y - y ) =  : Ax + By + C =  qua M(x ;y )   vtcp : a = (a1;a2 ) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Phương trình tham số :  Các dạng toán thường gặp   A, B, C thẳng hàng  AB phươngAC  x = x + a1t (t  R)  y = y + a2 t  :  A, B, C lập thành tam giác    AB không phương AC   A,B,C,D hình bình hành  AD  BC  qua M(x ;y )   vtcp : a = (a1;a2 ) Phương trình tắc :   x  xB yA  yB  M trung điểm AB: M  A ;     : M chia AB theo tỉ số k1:  x  kx B y A  ky B  M A ;  1 k   1 k x - x0 y - y0 = a1 a2 II Vi trí tương đối hai đường thẳng: Cho (D1 ) : A1x + B1y + C1 = vaø (D2 ) : A x + B2 y + C2 = (D1 )  (D )  A1 B1  A B2 Trang Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời 0) ° Đường thẳng qua gốc tọa độ : ax  by  c  0 M  ( E )  MF1  MF2  2a (a  c  0) II Phương trình tắc: ° Đường thẳng cắt Ox A  a;  Oy x y2   (a  b  0) a2 b2 B  0; b   a, b   : x y  1 a b III Hình dạng Elíp: y ° Đường thẳng qua điểm M  x0 ; y0  có hệ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ b B2 số góc k : y  y0  k  x  x0  A1  c  a F1 ° Đường thẳng d qua điểm M  x0 ; y0  song song với đường thaúng  : ax  by  c  có pttq : a  x  x0   b  y  y   O c  F2 A2 a x  b B1 IV Các vấn đề đặc biệt: ° Đường thẳng d qua điểm M  x0 ; y0  Tiêu điểm : F1 (c; o), F2 (c; o) vuông góc với đường thẳng  : ax  by  c  có pttq : Tiêu cự : F1 F2  2c b  x  x0   a  y  y0   Đỉnh trục lớn: A1 (a ;0), A2 (a ;0) ° Cho (Δ) : Ax  By  C  Đỉnh trục bé : B1 (0; b), B2 (0; b) ( d ) // (Δ)  ( d ) : Ax  By  m  Độ dài trục lớn: A1 A2  2a ( d )  (Δ)  ( d ) : Bx  Ay  m  Độ dài trục bé : B1 B2  2b Trang Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời p) Tiếp tuyến (t)//(d)  kt  kd Hoán vị: Kết xếp n phần tử khác theo thứ tự gọi hốn vị n phần tử Kí hiệu Pn Ta có cơng thức tính sau: Pn = n.(n- 1) .2.1= n! (n  N*) Tiếp tuyến (t )  (d )  kt kd  1 Chú ý: Hốn vị vòng quanh: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP Cho tập A gồm n phần tử Một cách xếp n phần tử tập A thành dãy kín gọi hốn vị vòng quanh n phần tử http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ y  f '( x )( x  x )  y0 Số phần tử tập hợp Số phần tử tập hợp A = { a, b, c, d} Số hốn vị vòng quanh n phần tử là: Qn = (n – 1)! n(A) = A = A  B = { a, b, c, d, g, h, k } Chỉnh hợp: Cho A tập hợp gồm n phần tử, tập A gồm k (1  k  n) phần tử khác xếp theo thứ tự gọi chỉnh hợp chập k n phần tử, kí hiệu Ank , tính theo cơng thức: n( A  B )  A  B  Ank  n( n  1).( n  2) .( n  k  1) B = { a, c, g, h, k} n(B) = B = A  B = {a, c} n( A  B )  A  B  A\ B = { b, d } n(A\B)= |A\B| Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC TOÁN 10 và 11, CÔNG THỨC TOÁN 10 và 11, Coõng thửực bieỏn ủoồi toồng thaứnh tớch, Đ2. HAI MT PHNG SONG SONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay