Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

20 53 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 23:55

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN TRỌNG HUY TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.; TS ĐỖ LINH HIỆP TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN   Tôi tên là: TRẦN TRỌNG HUY Sinh ngày: 26/04/1977 Quê quán: Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp Hiện công tác tại: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Bình Tân Là nghiên cứu sinh khóa: 15 Trường Đại học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh Mã nghiên cứu sinh: 010115100005 Người hướng dẫn khoa học: PGS ;TS ĐỖ LINH HIỆP Tên luận án: “Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” Luận án thực Trường Đại Học Ngân H àng Thành phố Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan luận án công trình nghiên cứu đ ộc lập tơi PGS; TS Đỗ Linh Hiệp hướng dẫn Các số liệu trung thực trích dẫn nguồn Kết nghiên cứu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan TP.HCM, Ngày 08 tháng 10 năm 2013 NGƯỜI CAM ĐOAN TRẦN TRỌNG HUY MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ T ÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1 Những vấn đề doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp 1.1.2 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.4 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.5 Vốn nhu cầu vốn tín dụng DNNVV 1.2 Tổng quan tín dụng ngân hàng 11 13 1.2.1 Khái niệm chất tín dụng 13 1.2.2 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng 15 1.2.3 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 16 1.2.3.1 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 16 1.2.3.2 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 17 1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế phát triển DNNVV 1.3.1 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế 24 24 1.3.2 Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển DNNVV 25 1.4 Khái quát mở rộng quy mơ chất lượng tín dụng ngân hàng 27 DNNVV 1.4.1 Khái quát mở rộng quy mô tín dụng ngân hàng DNNVV 1.4.1.1 Khái niệm mở rộng quy mơ tín dụng 27 27 1.4.1.2 Sự cần thiết mở rộng quy mơ tín dụng ngân hàng DNNVV 28 1.4.1.3 Các tiêu đánh giá mở rộng quy mơ tín dụng DNNVV 31 1.4.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tín dụng ngân hàng DNNVV 1.4.2 Khái quát chất lượng tín dụng ngân hàng DNNVV 1.4.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 34 40 40 1.4.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng tín dụng ngân hàng 41 1.4.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng DNNVV 42 1.4.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng DNNVV 44 1.4.3 Mối quan hệ mở rộng quy mô nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng DNNVV 48 1.5 Bài học kinh nghiệm từ số quốc gia giới mở rộng quy mô nâng cao chất lượng tín dụn g ngân hàng DNNVV 49 CHƯƠNG 2: QUY MƠ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 55 2.1 Sơ lược tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh 55 2.2 Khái quát hoạt động DNNVV địa bàn TP.HCM 56 2.2.1 Số lượng cấu ngành nghề DNNVV 57 2.2.2 Vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 59 2.2.3 Công nghệ thiết bị 60 2.2.4 Thị trường sản phẩm 60 2.2.5 Nguồn nhân lực 60 2.2.6 Khả DNNVV tiếp cận vốn tín dụng mức độ đáp ứng ngân hàng 61 2.3 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh địa bàn TP.HCM 66 2.3.1 Hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam 66 2.3.2 Hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam địa bàn TP.HCM 67 2.4 Kết hoạt động kinh doanh tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn TP.HCM 72 2.4.1 Kết hoạt động kinh doanh tín dụng 72 2.4.2 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tín dụng 73 2.4.3 So sánh thị phần hoạt động kinh doanh Agribank NHTM khác địa bàn TP.HCM 78 2.5 Thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn TP.HCM 2.5.1 Hoạt động huy động vốn 80 80 2.5.2 Hoạt động cho vay DNNVV chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn TP.HCM 84 2.5.2.1 Quy trình cho vay DNNVV 84 2.5.2.2 Bảo đảm tiền vay 85 2.5.2.3 Lãi suất áp dụng 86 2.5.2.4 Thực trạng hoạt động cho vay DNNVV chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa 87 bàn TP.HCM 2.6 Thực trạng quy mơ chất lượng tín dụng DNNVV chi 96 nhánh NHNo&PTNT Việt Nam địa bàn TP.HCM 2.6.1 Quy mơ tín dụng DNNVV 2.6.1.1 Quy mơ tín dụng DNNVV qua tiêu đánh giá 96 96 2.6.1.2 Quy mơ tín dụng DNNVV mối tương quan hệ thống Agribank 98 2.6.1.3 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến quy mơ tín dụng DNNVV chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam địa bàn TP.HCM 2.6.2 Chất lượng tín dụng DNNVV 100 108 2.6.2.1 Chất lượng tín dụng DNNVV qua tiêu tài 108 2.6.2.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam địa bàn TP.HCM 111 2.6.3 Đánh giá quy mô chất lượng tín dụng DNNVV chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 115 địa bàn TPHCM qua mơ hình SWOT 2.6.3.1 Điểm mạnh 115 2.6.3.2 Điểm yếu 116 2.6.3.3 Cơ hội 125 2.6.3.4 Thách thức 126 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG QUY MƠ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠ I CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 128 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn đô thị loại giai đoạn 2013 – 2015 tầ m nhìn chiến lược đến năm 2020 3.1.1 Tư tưởng đạo 128 128 3.1.2 Định hướng phát triển kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn đô thị loại 3.1.3 Mục tiêu thị phần 128 129 3.2 Giải pháp mở rộng quy mơ nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 130 Việ Nam địa bàn TP.HCM 3.2.1 Giải pháp phía ngân hàng 130 3.2.1.1 Giải pháp mở rộng quy mơ tín dụng DNNVV chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 130 địa bàn TP.HCM - Giải pháp gia tăng nguồn vốn 130 - Sắp xếp lại mạng lưới hoạt động chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn Thàn h phố Hồ 131 Chí Minh - Xây dựng mơ hình tổ chức chuyên nghiệp, chuyên môn sâu phục vụ DNNVV 131 - Hồn thiện cơng nghệ hệ thống hỗ trợ quản lý 132 - Tăng cường mối quan hệ Ngân hàng với tổ chức có liên quan - Tăng cường phối hợp với quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp 133 133 3.2.1.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 133 địa bàn TP.HCM - Bố trí hợp lý quy trình thẩm định ch o vay tập trung áp dụng 133 - Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng có hiệu phù hợp với thơng lệ quốc tế 134 - Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp 137 - Xúc tiến việc nghiên cứu để bước vận dụng số nghiệp vụ phái sinh tín dụng 3.2.1.3.Giải pháp chung 137 138 - Xây dựng triển khai thực quy trình tín dụng ngân hàng đại dành cho DNNVV 138 - Hồn thiện nội dung phân tích doanh nghiệp, đánh giá phương án kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp chặt chẽ 149 - Nâng cao chất lượng cán tín dụng đạo đức nghề nghiệp, trình độ nghiệp vụ, lực chuyên mơn - Hồn thiện chế bảo đảm tiền vay 3.2.2 Giải pháp doanh nghiệp nhỏ vừa 3.2.2.1 Tăng cường kênh tiếp nhận thông tin kinh doanh 160 165 165 165 3.2.2.2 Nắm bắt nhu cầu thị trường, quản lý rủi ro kinh doanh 166 3.2.2.3 Phát huy tính linh hoạt đa dạng DNNVV 166 3.2.2.4 Đổi cấu lại hoạt động doanh nghiệp 167 3.2.2.5 Đổi mơ hình quản lý nâng cao tính minh bạch hoạt động kinh doanh, đảm bảo chuyên nghiệp quản lý hoạt động doanh nghiệp 167 3.2.2.6 Đổi kinh doanh nhiều hình thức khác 167 3.2.2.7 Ổn định tình hình tài doanh nghiệp 168 3.2.2.8 Tổ chức hoạt động doanh nghiệp công tác phát triển nguồn nhân lực 168 3.2.2.9 DNNVV cần tận dụng sách hỗ trợ dành cho DNNVV 169 3.3 KHUYẾN NGHỊ 169 3.3.1 Khuyến nghị Chính phủ 169 3.3.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước 171 KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ PHỤ LỤC SỐ 173 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Vietnam Bank of Agriculture and Rural Development) ATM Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) CBCNV Cán công nhân viên BCTC Báo cáo tài CIC Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng Nhà nước CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNVV Doanh nhiệp nhỏ vừa DNTN Doanh nghiệp tư nhân DPRR Dự phòng rủi ro GDP Tổng sản phẩm quốc dân (Gross Domestic Product) HĐTD Hoạt động tín dụng ISO Chuẩn mực hóa cho hệ thống quản lý chất lượng (International Organization For Standardization) IPCAS Chương trình đại hóa hệ thống toán kế toán khách hàng (The modernization of Interbank Payment and Customer Accounting System) KTXH Kinh tế xã hội KVMN Khu vực miền nam LCTT Lưu chuyển tiền tệ NHNN Ngân hàng nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh NHTW Ngân hàng trung ương NQH Nợ hạn PGD Phòng giao dịch POS/EDC Máy chấp nhận toán thẻ RRTD Rủi ro tín dụng SPDV Sản phẩm dịch vụ SXKD Sản xuất kinh doanh SWIFT Dịch vụ toán quốc tế qua mạng (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) TCKT Tổ chức kinh tế TCTC Tổ chức tài TCTD Tổ chức tín dụng TKTS Tổng kết tài sản TDNH Tín dụng ngân hàng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TPKT Thành phần kinh tế TSCĐ Tài sản cố định TSĐB Tài sản đảm bảo TTQT Thanh toán quốc tế VN Việt Nam VPĐD Văn Phòng đại diện WB Ngân hàng Thế giới (World Bank) DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa số quốc gia giới Bảng 1.2 Tiêu chí xác định DNNVV Việt Nam Bảng 2.1: Diễn biến số lượng DNNVV 05 năm (2008 – 2012) 57 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa 59 Bảng 2.3 : Nhu cầu vốn tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 61 Bảng 2.4: Tỷ lệ vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn DNNVV 62 Bảng 2.5: Những khó khăn DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng 63 Bảng 2.6: Vốn vay cung ứng qua năm 65 Bảng 2.7: Mạng lưới chi nhánh Agribank NHTM địa bàn TP.HCM 68 Bảng 2.8: Huy động vốn cho vay Agribank địa bàn đô thị loại 69 Bảng 2.9: Tổng dư nợ dư nợ DNNVV địa bàn đô thị loại Agribank 70 Bảng 2.10: Thị phần huy động vốn cho vay Agribank địa bàn đô thị loại 71 Bảng 2.11: Kết hoạt động kinh doanh tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn TP.HCM 73 Bảng 2.12: Tăng trưởng hoạt động kinh doanh t ín dụng chi nhánh Agribank địa bàn TP.HCM 73 Bảng 2.13: Số liệu huy động vốn NHTM địa bàn TP.HCM 73 Bảng 2.14: Tăng trưởng nguồn vốn huy động Agribank NHTM khác địa bàn TP.HCM 74 Bảng 2.15: Số liệu dư nợ tín dụng NHTM địa bàn TP.HCM 75 Bảng 2.16: Tăng trưởng tín dụng Agribank NHTM khác địa bàn TP.HCM 75 Bảng 2.17: So sánh nợ xấu Agribank NHTM địa bàn TP.HCM 76 Bảng 2.18: Lợi nhuận kinh doanh NHTM địa bàn TP.HCM 77 Bảng 2.19: So sánh thị phần huy động vốn Agribank NHTM khác địa bàn TP.HCM 78 Bảng 2.20: So sánh thị phần cho vay Agribank NHTM khác địa bàn TP.HCM 78 Bảng 2.21: Huy động vốn chia theo thành phần kinh tế Agribank địa bàn TP.HCM 80 Bảng 2.22: Tăng trưởng nguồn vốn TPKT qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 81 Bảng 2.23: Tỷ trọng nguồn vốn TPKT tổng nguồn vốn Agribank địa bàn TP.HCM 81 Bảng 2.24: Huy động t heo đơn vị tiền tệ Agribank địa bàn TP.HCM 82 Bảng 2.25: Tăng trưởng tỷ trọng nguồn vốn theo đơn vị tiền tệ qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 82 Bảng 2.26: Huy động vốn theo kỳ hạn qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 83 Bảng 2.27: Tăng trưởng nguồn vốn dân cư nguồn vốn khác theo kỳ hạn qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 83 Bảng 2.28 : Dư nợ theo đối tượng khách hàng qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 87 Bảng 2.29: Tăng trưởng tỷ trọng cấu cho vay theo đối tượng khách hàng Agribank địa bàn TP.HCM 88 Bảng 2.30: Dư nợ cho vay theo thời hạn vay DNNVV đối tượng khách hàng khác qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 89 Bảng 2.31: Tăng trưởng dư nợ theo thời hạn vay giữ a DNNVV đối tượng khách hàng khác qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 89 Bảng 2.32: Tỷ trọng dư nợ theo thời hạn vay DNNVV đối tượng khách hàng khác qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 89 Bảng 2.33: Dư nợ cho vay theo loại tiền DNNVV đối tượng khách hàng khác qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 90 Bảng 2.34: Tăng trưởng dư nợ theo loại tiền DNNVV đối tượng khách hàng khác qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 91 Bảng 2.35: Tỷ trọng dư nợ theo loại tiền DNNVV đối tượng khách hàng khác qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 91 Bảng 2.36: Dư nợ cho vay theo nhóm nợ DNNVV đối tượng khách hàng khác qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 93 Bảng 2.37: Tăng trưởn g dư nợ theo nhóm nợ DNNVV đối tượng khách hàng khác qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 93 Bảng 2.38: Tỷ trọng dư nợ theo nhóm nợ DNNVV đối tượng khách hàng khác qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 94 Bảng 2.39: Quy mơ tín dụng DNNVV Agribank địa bàn TP.HCM 96 Bảng 2.40: Tăng trưởng quy mơ tín dụng DNNVV Agribank địa bàn TP.HCM 96 Bảng 2.41: Tỷ trọng quy mơ tín dụng DNNVV Agribank địa bàn TP.HCM 97 Bảng 2.42: Dư nợ DNNVV Agribank địa bàn TP.HCM toàn hệ thống Agribank 98 Bảng 2.43: Tăng trưởng dư nợ DNNVV Agribank địa bàn TP.HCM so với địa bàn thị loại tồn hệ thống Agribank 98 Bảng 2.44: Tỷ trọng dư nợ DNNVV Agribank địa bàn TP.HCM so với địa bàn thị loại 1, tồn hệ thống Agribank NHTM địa bàn TP.HCM Bảng 2.45: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng 99 108 Bảng 2.46: Thống kê nguyên nhân chủ yếu DNNVV không tiếp cận vốn vay ngân hàng 124 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH Trang BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ vừa phân theo ngành 58 Biểu đồ 2.2: Nhu cầu vốn tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 61 Biểu đồ 2.3 : Tỷ lệ vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn DNNVV 62 Biểu đồ 2.4: Tăng trưởng nguồn vốn huy động cho vay Agribank địa bàn đô thị loại 69 Biểu đồ 2.5: So sánh tăng trưởng huy động vốn Agribank, NHTMNN khác NHTM quốc doanh 74 Biểu đồ 2.6: So sánh tăng trưởng tín dụng Agribank, NH TMNN khác NHTM quốc doanh 75 Biểu đồ 2.7: So sánh tỷ lệ nợ xấu Agribank, NHTM địa bàn TP.HCM 76 Biểu đồ 2.8: So sánh thị phần Agribank, NHTM địa bàn TP.HCM 79 Biểu đồ 2.9: Tăng trưởng huy động vốn chi nhán h Agribank địa bàn TP.HCM 80 Biểu đồ 2.10: So sánh tăng trưởng tỷ trọng nguồn vốn theo TPKT Agribank địa bàn TP.HCM 81 Biểu đồ 2.11: So sánh tăng trưởng tỷ trọng nguồn vốn theo loại tiền Agribank địa bàn TP.HCM 82 Biểu đồ 2.12: So sánh tăng trưởng tỷ trọng nguồn vốn theo kỳ hạn Agribank địa bàn TP.HCM 83 Biểu đồ 2.13: dư nợ qua năm Agribank địa bàn TP.HCM 88 Biểu đồ 2.14: Tăng trưởng tỷ trọng cho vay DNNVV so với đối tượng khách hàng khác hệ thống Agribank địa bàn TP.HCM 88 Biểu đồ 2.15: So sánh tăng trưởng tỷ trọng dư nợ theo thời hạn vay DNNVV đối tượng khách hàng khác Agribank địa bàn TP.HCM 90 Biểu đồ 2.16: So sánh tăng trưởng tỷ trọng dư nợ theo thời hạn vay DNNVV đối tượng khách hàng khác Agribank địa bàn TP.HCM 92 Biểu đồ 2.17: So sánh tăng trưởng dư nợ theo nhóm nợ DNNVV đối tượng khách hàng khác Agribank địa bàn TP.HCM 94 Biểu đồ 2.18: Tỷ trọng dư nợ theo nhóm nợ DNNVV đối tượng khách hàng khác Agribank địa bàn TP.HCM 95 Biểu đồ 2.19: Tăng trưởng quy mô tỷ trọng quy mơ tín dụng DNNVV Agribank địa bàn TP.HCM 97 Biểu đồ 2.20: Tăng trưởng dư nợ DNNVV địa bàn TP.HCM, địa bàn đô thị loại hệ thống Agribank Biểu đồ 2.21: So sánh nợ rủi ro nợ xấu DNNVV 99 109 HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ vận động giá trị vốn tín dụng 14 Hình 1.2: Sơ đồ quy trình tín dụn g 22 Hình 3.1: Quy trình tín dụng ngân hàng đại dành cho DNNVV 138 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế, tạo thành hệ thống xương sống hệ thống kinh tế xã hội đất nước Trong năm vừa qua, có nhiều cố gắng t iếp cận nguồn vốn vay ngân hàng thương mại (NHTM) song doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam gặp phải rào cản: mơi trường vĩ mơ khơng ổn định, khung pháp lý chưa hồn chỉnh, cơng chúng NHTM chưa đánh giá mức vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển kinh tế xã hội… Trong đó, nguồn vốn tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam dồingân hàng thương mại không dám cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay với khối lượng lớn sợ sức nặng rủi ro Nhu cầu vốn doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam việc tìm lối cho nguồn vốn tín dụng NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam (Agribank) nói riêng đề cập nhiều nghiên cứu nhiều tác giả trước Tuy n hiên, làm để vừa giải nhu cầu vốn vay cho doanh nghiệp kinh tế, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa, vừa mang lại hiệu an toàn vốn vay cho ngân hàng vấn đề thời bàn luận Trong thực tế, để giải vấn đề cách thấu đáo, nhận thấy cần trả lời câu hỏi sau: - Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam có vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam? - Nguyên nhân dẫn đến việc khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nói chung NHNo&PTNT Việt Nam nói riêng gì? - Làm để ngân hà ng thương mại nói chung NHNo&PTNT Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng vừa đáp ứng nhu cầu vốn vay DNNVV, vừa mở rộng quy mô nâng cao chất lượng tín dụng ? Những yêu cầu ngày trở nên cấp thiết trước yêu cầu hội nhập kinh tế giới DNNVV NHTM nói chung, NHNo&PTNT Việt Nam nói riêng Chính vậy, việc nghiên cứu để đưa giải pháp mở rộng quy mô nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam địa bàn TP.HCM vấn đề cần thiết để phát triển kinh tế, giúp DNNVV hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam hội nhập kinh tế giới TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN Trước có nhiều cơng trình nghiên cứu mở rộng quy mơ nâng cao chất lượng tín dụng hoạt động ngân hàng với nhiều cách tiếp cận khác Ở nước ngồi, có nhiều nghiên cứu loại rủi ro hoạt động ngân hàng số mơ hình kinh tế lượng xây dựng Mơ hình điểm số Z (Z Credit scoring model) E.I.Altman dùng điểm tín dụng doanh nghiệp vay vốn Đại lượng Z dùng làm thước đo tổng hợp để phân loại rủi ro tín dụng người vay, biến dùng hệ số tài người vay Nhược điểm mơ hình quản lý rủi ro thông qua xác suất vỡ nợ người vay khứ Năm 1993, Fair, Isaac, công ty hàng đầu Hoa Kỳ lĩnh vực thang điểm người tiêu dùng giới thiệu mơ hình thang điểm tín dụng xử lý hạn mức tín dụng khoản vay có kỳ hạn lên đến 250.000 USD thơng qua thân khách hàng, doanh nghiệp, thông tin từ văn phòng thơng tin tín dụng lịch sử tín dụng khách hàng Mơ hình đưa hàng loạt tiêu để ngân hàng chấm điểm khách hàng, nhiên tiêu liên quan đến thân khách hàng mà khơng đề cập đến nhân tố liên quan đến thay đổi môi trường kinh doanh hoạt động ngân hàng q trình ngân hàng chấm điểm quản lý khoản vay Uỷ ban Basel giám sát nghiệp vụ ngân hàng năm 1988 ban hành Basel I đề cập đến mơ hình thiết lập qui trình quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng, hoàn thiện thêm B asel II (2004) Trước diễn biến phức tạp khủng hoảng tài tồn cầu hệ lụy lâu dài chúng hệ thống tài - ngân hàng toàn giới, Uỷ ban Basel lần lại dự thảo thông qua phiên thứ (Basel III) năm 2010 tiêu chuẩn an toàn vốn tối thiểu Đồng thời Basel đưa nguyên tắc rủi ro an tồn tín dụng, sau: - Xây dựng mơi trường tín dụng thích hợp (3 nguyên tắc): nội dung này, Ủy ban Basel yêu cầu Hội đồng quản trị phải thực phê duyệt định kỳ sách rủi ro tín dụng, xem xét rủi ro tín dụng xây dựng chiến lược xuyên suốt hoạt động ngân hàng (tỷ lệ nợ xấu, mức độ chấp nhận rủi ro…) Trên sở này, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thực thi định hướng phát triển sách, thủ tục nhằm phát hiện, đo lường, theo dõi kiểm soát nợ xấu hoạt động, cấp độ khoản tín dụng danh mục đầu tư Các ngân hàng cần xác định quản lý rủi ro tín dụng sản phẩm hoạt động mình, đặc biệt sản phẩm phải có phê duyệt Hội đồng quản trị Ủy ban Hội đồng quản trị - Thực cấp tín dụng lành mạnh (4 nguyên tắc): ngân hàng cần xá c định rõ ràng tiêu chí cấp tín dụng lành mạnh (thị trường mục tiêu, đối tượng khách hàng, điều khoản điều kiện cấp tín dụng…) Ngân hàng cần xây dựng hạn mức tín dụng cho loại khách hàng vay vốn nhóm khách hàng vay vốn để tạo loại hình rủi ro tín dụng khác so sánh theo dõi sở xếp hạng tín dụng nội khách hàng lĩnh vực, ngành nghề khác Ngân hàng phải có quy trình rõ ràng phê duyệt tín dụng, sửa đổi tín dụng với s ự tham gia phận tiếp thị, phận phân tích tín dụng phận phê duyệt tín dụng trách nhiệm rạch ròi phận tham gia, đồng thời, cần phát triển đội ngũ nhân viên quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, kiến thức nhằm đưa nhận định thận trọng việc đánh giá, phê duyệt quản lý rủi ro tín dụng Việc cấp tín dụng cần thực sở giao dịch công bên, đặc biệt, cần có cẩn trọng đánh giá hợp lý khoản tín dụng cấp cho khách hàng có quan hệ - Duy trì trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp (10 nguyên tắc): Các ngân hàng cần có hệ thống quản lý cách cập nhật danh mục đầu tư có rủi ro tín dụng, bao gồm cập nhật hồ sơ tín dụng, thu thập thơng tin tài hành, dự thảo văn hợp đồng vay… theo quy mô mức độ phức tạp ngân hàng Đồng thời, hệ thống phải có khả nắm bắt kiểm sốt tình hình tài chính, tn thủ giao kèo khách hàng … để phát kịp thời khoản vay có vấn đề Ngân hàng cần có hệ thống khắc phục sớm khoản tín dụng xấu, quản lý khoản tín dụng có vấn đề Các sách rủi ro tín dụng ngân hàng cần rõ cách thức quản lý khoản tín dụng có vấn đề Trách nhi ệm khoản t ín dụng giao cho phận tiếp thị hay phận xử lý nợ kết hợp hai phận này, tùy theo quy mô chất khoản tín dụng Ủy ban Basel khuyến khích ngân hàng phát triển xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội quản lý rủi ro tín dụng, giúp phân biệt mức độ rủi ro tín dụng tài sản có tiềm rủi ro ngân hàng Tại Việt Nam, có nhiều cơng trình nghiên cứu mở rộng quy mơ nâng cao chất lượng tín dụng , song nghiên cứu bình diện lý luận chung vào phạm vi nghiên cứu NHTM cổ phần, hay địa phương cụ thể … Một số tác giả khác nghiên cứu với bối cảnh cụ thể n gân hàng thương mại nhà nước khác song tính chất ngân hàng khác tính đặc thù, chun biệt hóa, nên khơng thể lấy kết nghiên cứu họ áp dụng cách rập khn vào mơ hình hệ thống ngân hàng thương mại , việc đưa quy trình mơ hình phân tích tính dụng nhằm giúp mở rộng quy mô nâng cao chất lượng tín dụng gần khơng có Đối với đề tài nghiên cứu tín dụng với DNNVV Việt Nam , có nhiều cơng trình nghiên cứu nhiều cấp độ nghiên cứu khác Cụ thể: Trong nghiên cứu “Mở rộng nâng cao khả tiếp cận tí n dụng doanh nghiệp nhỏ vừa” Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2009) tác giả thiếu vốn khó tiếp cận nguồn vốn cản trở lớn trình phát triển loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Theo nghiên cứu này, tình trạng thiếu vốn khó tiếp cận nguồn vốn DNNVV xuất phát từ hai phía, thân doanh nghiệp hệ thống ngân hàng thương mại Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung phân tích rào cản DNNVV việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng mà không đề cập đến nguồn vốn kênh cung ứng vốn khác mà thực tế, DNNVV tiếp cận để giải khó khăn nguồn vốn [ 46] Đề tài nghiên cứu TS Võ Việt Hùng (2009) “giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn TP.HCM, đề tài nghiên cứu thực trạng đề giải pháp để mở rộng tín dụng Agribank địa bàn TP.HCM Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu tập trung phấn tích thực trạng đưa giải pháp để mở rộng tín dụng chung Agribank địa bàn TP.HCM, chưa trọng nhiều đến vấn đề chất lượng tín dụng, đồng thời khơng phân tích mơ hình SWOT Agribank khơng có khảo sát vấn đề nghiên cứu [8] Nghiên cứu TS Trương Quang Thông (2010) đề tài “Tài trợ tín dụng ngân hàng cho DNNVV – Một nghiên cứu thực nghiệm khu vực thành phố Hồ Chí Minh”, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động DNNVV địa bàn Thành phố Hồ C hí Minh, qua gợi ý sách hỗ trợ phát triển hệ thống doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thơng qua sách tài trợ tiếp cận vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng thương mại [19] Đề tài nghiên cứu TS Võ Đức Tồn (2012) “Tín dụng DNNVV NHTM cổ phần địa bàn TP.HCM”, đề tài nghiên cứu thực trạng đề giải mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng NHTM cổ phần DNNVV địa bàn TP.HCM, đề tài khảo sát DNNVV, khảo sát NHTM cổ phần liên quan đến tín dụng ngân hàng DNNVV, nhiên, nghiên cứu tập trung nhiều vào phân tích, đánh giá DNNVV, chưa sâu vào phân tích, đánh giá hoạt động ngân hàng DNNVV, chưa đánh giá hết chất lượng tín dụng DNNVV, chưa đánh giá hoạt động NHTM cổ phần qua mơ hình SWOT, đồng thời giải pháp chưa chi tiết để giải vấn đề vốn cho doanh nghiệp chất lượng tín dụng ngân hàng [ 21] Trong luận án TS Nguyễn Minh Tuấn (2011) đề tà i “Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam” tác giả đánh giá đưa giải pháp hồn thiện đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng thương mại tạo điều kiện giúp phát triển DNNVV [ 22] Nghiên cứu PGS.TS Đồn Thanh Hà cơng (2013) đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu lộ trình giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho DNNVV thành phố Cần Thơ sau Việt Nam gia nhập WTO sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế giới” yếu tố có ảnh hưởng lớn đến lực cạnh tranh DNNVV địa bàn Thành phố Cần Thơ quy mô vốn nhỏ, thiếu vốn gặp nhiều trở ngại tiếp cận nguồn vốn kênh cung ứng vốn Để hệ thống doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh mở r ộng khả tiếp cận nguồn vốn giải pháp quan trọng mà nhóm nghiên cứu đề cập đến [ 4]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay