Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguồn gốc nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học. Tại sao?

15 47 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 23:52

Trường Đại Học Thương Mại Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh Đề tài: Phân tích sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh Nguồn gốc định chất cách mạng khoa học tưởng Hồ Chí Minh Tại sao? GV hướng dẫn: Lớp HP Nhóm Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh : 1810HCMI011 : 06 Mời bạn theo dõi thuyết trình nhóm 06, nhóm bao gồm: Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh Lời mở đầu  Đất nước ta, người Việt Nam ta sống mái nhà bình yên, độc lập tự do, từ lâu mà điều đây? Đó nhờ cơng lao to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ vĩ đại dân tộc Việt Nam  Dưới ánh sáng tưởng Hồ Chí Minh, Đảng nhân dân ta hoàn thành nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ Sau 25 năm đổi mới, nước ta chuyển sang thời kỳ phát triển mới, thể lực nâng cao Tuy nhiên, toàn dân cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc, vận dụng cách đắn, sáng tạo tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH, nắm vững quy luật độc lập dân tộc, gắn liền dựng nước giữ nước, thực sách đối ngoại hòa bình, tự chủ, hợp tác phát triển, góp phần hình thành trật tự giới cơng bình đẳng Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh • Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh III II NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH BẢN CHẤT CÁCH MẠNG KHOA HỌC CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I • sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh Nội dung • Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh  tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác Lê Nin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời kết hợp tinh hoa dân tộc, trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tơc, giải phóng giai cấp ” Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh sở khách quan Nhân tố chủ quan Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh sở khách quan a) Bối cảnh lịch sử hình thành b) Nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh tưởng hồ chí minh - Xã hội Việt Nam cuối - Giá trị truyền thống kỷ XIX đầu kỷ XX dân tộc - Bối cảnh thời đại (quốc - Tinh hoa văn hoá nhân tế) loại - chủ nghĩa mác lê-nin Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh Nhân tố chủ quan  Hồ Chí Minh độc lập, tự chủ sáng tạo, óc phê phán tinh tường sáng suốt Người lựa chọn đường cứu nước theo hướng vô sản, vận dụng hợp lí vào nước ta  Hồ Chí Minh khổ công học tập, rèn luyện chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú nhân loại, vốn kinh nghiệm đấu tranh phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế để tiếp cận với chủ nghĩa Mác-Lênin với cách học thuyết cách mạng giai cấp vơ sản  Hồ Chí Minh tâm hồn người yêu nước vĩ đại, chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng; trái tim yêu thương nhân dân, thương người khổ, sẵn sàng chịu đựng hy sinh độc lập Tổ Quốc, hạnh phúc nhân dân Bác Hồ từ người tìm đường cứu nước trở thành người dẫn đường cho dân tộc theo Trong nguồn gốc lý luận nguồn gốc chủ nghĩa Mác - Lênin quan trọng nhất, định bước ngoặt cách mạng nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH BẢN CHẤT CÁCH MẠNG KHOA HỌC CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1) 2) Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh • CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN • CON NGƯỜI HỒ CHÍ MINH 1)CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 10  Chủ nghĩa Mác-Lênin nguồn gốc lý luận trực tiếp, định chất tưởng Hồ Chí Minh, sở giới quan phương pháp luận tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tưởng Người góp phần làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác-Lênin thời đại dân tộc bị áp vùng lên giành độc lập, tự  Sự vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin Hồ Chí Minh lên số điểm đáng ý:   Người phân tích, tổng kết phong trào yêu nước Việt Nam chống Pháp cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, thiện vốn văn hố, vốn trị, vốn sống thực tiễn phong phú, nhờ tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin lẽ tự nhiên “tất yếu khách quan hợp với quy luật”  Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin tìm đường giải phóng cho dân tộc, tức xuất phát từ nhu cầu thực tiễn Việt Nam từ nhu cầu  Người vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin theo phương pháp mác-xít theo tinh thần phương Đơng, khơng sách vở, khơng kinh viện, khơng tìm kết luận sẵn mà tự tìm giải pháp riêng, cụ thể cho cách mạng Việt Nam Vai trò chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh  Quyết định chất giới quan khoa học tưởng Hồ Chí Minh  Quyết định phương pháp hành động biện chứng Hồ Chí Minh  tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác-Lênin Việt Nam, tưởng Việt Nam thời đại Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh 2)CON NGƯỜI HỒ CHÍ MINH  Nhân tố chủ quan nhân tố quan trọng việc hình thành tưởng Hồ Chí Minh. Nhân cách, phẩm chất, tài trí tuệ Hồ Chí Minh tác động lớn đến việc hình thành phát triển tưởng Người a) Khả trí tuệ HỒ CHÍ MINH b) Phẩm chất đạo đức lực hoạt động thực tiễn Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh 11 Khả trí tuệ HỒ CHÍ MINH  Thứ nhất, sang phương Tây tìm đường cứu nước    Trước Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước, phong trào yêu nước chống Pháp diễn sôi nổi, không ngừng khắp Bắc, Trung, Nam nhiên lâm vào bế tắc cuối thất bại Người sớm nhận thức “cái mà dân tộc cần trước tiên chưa phải súng đạn, cải mà cách đuổi giặc cứu nước, làm cách mạng” Thứ hai, lựa chọn đường cách mạng vơ sản   12 Người nghiên cứu, tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối năm 1920, xác định đường cứu nước, đường giải phóng dân tộc đắn: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng đường khác đường cách mạng vơ sản”, “Chỉ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản giải phóng dân tộc bị áp người lao động giới khỏi ách nô lệ” Thứ ba, cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo khả giành thắng lợi trước cách mạng vơ sản quốc Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh Phẩm chất đạo đức lực hoạt động thực tiễn  Yếu tố tâm nhân cách Hồ Chí Minh lòng tin vào tính thiện, vào phẩm giá người mở rộng, nhân lên nhờ nhận thức sâu sắc thực tiễn đau khổ dân tộc Việt Nam dân tộc thuộc địa,cái tâm nhân dần chuyển thành tưởng nhân đạo  Hồ Chí Minh ln day dứt với suy nghĩ: Người chưa làm tròn nghĩa vụ cách mạng với dân, với nước  Hồ Chí Minh gương lớn thể nhân cách cao đẹp cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh 13 14 KẾT LUẬN  Tính khoa học tính cách mạng sáng tạo Hồ Chí Minh lịch sử kiểm chứng Trải qua biến động thời cuộc, tưởng Hồ Chí Minh chứng tỏ giá trị sức sống mãnh liệt tưởng Hồ Chí minh sản phẩm tổng hòa điều kiện khách quan chủ quan, truyền thống văn hóa dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại, niềm tự hào Đảng ta nhân dân ta Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh, tồn Đảng, tồn dân vững tin vào thắng lợi nghiệp đổi Đảng lãnh đạo Cùng với thực tiễn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh tổn kết, chuyển hóa sắc sảo, tinh tế với phương pháp khoa học, biện chứng, tưởng Hồ Chí Minh trở thành tưởng Việt nam đại Bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh 15 Thank for watching Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh ... phần hình thành trật tự giới cơng bình đẳng Bộ mơn tư tưởng Hồ Chí Minh • Bộ mơn tư tưởng Hồ Chí Minh III II NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH BẢN CHẤT CÁCH MẠNG VÀ KHOA HỌC CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I • Cơ sở hình. .. mơn tư tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở khách quan Nhân tố chủ quan Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở khách quan a) Bối cảnh lịch sử hình thành b) Nguồn gốc hình thành. .. mạng Hồ Chí Minh Bộ mơn tư tưởng Hồ Chí Minh NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH BẢN CHẤT CÁCH MẠNG VÀ KHOA HỌC CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1) 2) Bộ mơn tư tưởng Hồ Chí Minh • CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN • CON NGƯỜI HỒ CHÍ MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguồn gốc nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học. Tại sao?, Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguồn gốc nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học. Tại sao?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay