Câu hỏi ôn tập Kiến trúc máy tính

19 61 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 23:41

CHƯƠNG 11) Định nghĩa máy tính là gì.2) Tại sao máy tính bỏ túi (calculator) không được xem là máy tính điện tử (computer)?3) Nêu chức năng và nhiệm vụ của CPU.4) Nêu chức năng và nhiệm vụ của bộ nhớ.5) Nêu chức năng và nhiệm vụ của thiết bị ngoại vi.6) Tại sao chương trình viết cho máy này không chạy được trên máy khác?7) Ngôn ngữ lập trình là gì? Tại sao cần có NNLT?8) Chương trình dịch là gì? Phân loại, đặc điểm từng loại.9) Có bao nhiêu loại phần mềm? Tại sao gọi là phần mềm hệ thống?10) Phần dẻo (firmware) là gì? Nêu đặc điểm và ứng dụng.11) Trình bày mô hình Turing.12) Trình bày mô hình Von Neumann. Nêu 3 nguyên lý của Von Neumann về kiến trúc Câu hỏi ôn tập Môn học : Kiến trúc máy tính Biên soạn : GV Bùi Cơng Trường CHƯƠNG 1) Định nghĩa máy tính 2) Tại máy tính bỏ túi (calculator) khơng xem máy tính điện tử (computer)? 3) Nêu chức nhiệm vụ CPU 4) Nêu chức nhiệm vụ nhớ 5) Nêu chức nhiệm vụ thiết bị ngoại vi 6) Tại chương trình viết cho máy không chạy máy khác? 7) Ngơn ngữ lập trình gì? Tại cần có NNLT? 8) Chương trình dịch gì? Phân loại, đặc điểm loại 9) Có loại phần mềm? Tại gọi phần mềm hệ thống? 10) Phần dẻo (firmware) gì? Nêu đặc điểm ứng dụng 11) Trình bày mơ hình Turing 12) Trình bày mơ hình Von Neumann Nêu ngun lý Von Neumann kiến trúc máy tính 13) Kiến trúc Harvard gì? Nêu khác biệt so với kiến trúc Von Neumann 14) Tại máy tính ngày sử dụng kiến trúc Von Neumann Nêu ưu nhược điểm kiến trúc Von Neuman 15) Trình bày lịch sử phát triển máy tính 16) Nêu đặc điểm máy tính mặt : cơng nghệ chế tạo, hệ điều hành, phần cứng phần mềm máy tính: a) Thế hệ b) Thế hệ c) Thế hệ d) Thế hệ 17) Máy tính hệ theo bạn phải có đặc điểm gì? Tại sao? 18) Mơn học cấu trúc máy tính nghiên cứu vấn đề gì? 19) Tại cấu trúc máy tính phân làm nhiều lớp? Nêu đặc điểm tên gọi lớp 20) Trình bày mơ hình phân cấp máy tính theo Tanenbaum 21) Máy tính chia làm loại? Nêu đặc điểm loại 22) Chương trình dịch gì? Mơ tả hoạt động chương trình dịch 23) So sánh trình thơng dịch trình biên dịch Chương trình dịch hiệu về: a) Tốc độ xử lý b) Dễ kiểm sửa lỗi 24) Nêu tiêu để đánh giá chất lượng máy tính 25) So sách giống khác phần cứng phần mềm 26) Giải thích thuật ngữ sau: a) Đa chương b) Đa xử lý c) Xử lý song song d) Xử lý phân tán 27) Vi chương trình gì? Tại cần sử dụng vi chương trình? 28) So sánh ưu nhược điểm CPU loại RISC CISC 29) Phần dẻo gì? So sánh phần dẻo với phần cứng phần mềm 30) Máy tính hoạt động theo nguyên lý Von-Neumann Hãy trình bày nguyên lý Von-Neumann 31) Mạch tích hợp (IC) gì? Phân loại mạch tích hợp 32) Mô tả chức thành phần máy tính: a) CPU b) Bộ nhớ c) Thiết bị ngoại vi 33) Tốc độ tính tốn CPU đo bằng đơn vị gì? 34) Dung lượng nhớ đo bằng đơn vị gì? 35) Bộ nhớ Cache gì? Đặc điểm, mục đích sử dụng 36) Tại cần có nhớ cache máy tính? 37) Tại máy tính ngày có nhiều lớp cache? Giải thích khác cache L1, L2 L3 38) Thanh ghi gì? Đặc điểm, mục đích sử dụng 39) Bus hệ thống gì? Mục đích, đặc điểm, chức năng, phân loại 40) Độ rộng bus liệu thể tính chất máy tính? 41) Độ rộng bus địa thể tính chất máy tính? 42) Mơ tả thành phần máy vi tính 43) Tại máy tínhcấu trúc bus? Mô tả chức loại bus 44) Tại CPU sử dụng chế độ tốc độ khác nhau? 45) Các đơn vị đo Hz, MIPS MFLOPS dùng để tính chất CPU? 46) Hệ điều hành OS/360 hệ thống IBM/360 có đặc điểm gì? 47) Hệ điều hành Unix có đặc điểm gì? 48) Hệ điều hành Linux có đặc điểm gì? CHƯƠNG 1) Tại máy tính phải sử dụng số hệ Nhị phân? Bát phân? Thập lục phân? 2) Nêu quy tắc chuyển đổi hệ thống số: a) Từ hệ sang hệ thập phân b) Từ hệ thập phân sang hệ c) Từ hệ nhị phân sang bát phân ngược lại d) Từ hệ thập lục phân sang nhị phân ngược lại e) Từ hệ thập lục phân sang bát phân ngược lại 3) Số bù gì? Quy tắc tính tốn số bù 4) Số bù BCD gì? Quy tắc tính toán số BCD 5) Mã thừa (excess code) gì? Ưu nhược điểm Trình bày mã thừa số nguyên 6) Đổi số thập phân 12345 hệ từ đến 7) Đổi số sau hệ thập phân : a) 1010010111012 e) 73418 b) 1101001110112 f) 20468 c) C0CAF16 g) 132045 d) AC016 h) 10201203 8) Đổi số thập phân sau số nhị phân, bát phân thập lục phân: a) 123,58 c) -5831,23 b) 12586 d) 63184 9) Trình bày số thập phân : +26, -37, +141 -123 dạng số nhị phân bit a) Có dấu b) Số bù c) Số bù 10) Thực phép toán sau: a) Cộng 10110100112 100101112 b) Nhân 101102 11012 c) Trừ 864A16 1AE416 d) Chia 135428 4368 11) Thực phép toán sau số thập lục phân: a) 4A6 OR 128 b) NOT 284F c) 74FA AND 20CB d) 180F XOR FCD8 12) Hãy tính xác số byte có : a) 1MB b) 1GB c) 1TB 13) Mã hóa ký tự sau bằng mã ASCII a) T, I, N, H, O, C b) t, i, n, h, o, c c) C, o, m, p, u, t, e, r 14) Mã ASCII sau (hệ 16) mã hóa ký tự nào? a) 47, 38, 66, 72, 54 b) 2A, 2D, 40, 7D, 3A c) 63, 4F, 6E, 4D, 30, 74 15) Tại phải sử dụng mã ASCII chuẩn cho loại máy tính? Một máy tính sử dụng mã gặp hạn chế gì? 16) Bộ mã ASCII chuẩn sử dụng bit – bit thứ sử dụng nào? 17) Nêu đặc điểm so sánh mã ASCII EBCDIC 18) Dấu chấm động gì? Tại phải dùng dấu chấm động? Nêu chuẩn mã hóa dấu chấm động 19) Số BCD gì? Khi cần sử dụng số BCD? Biểu diễn số thập phân sau thành số BCD: 123, 48, 6135 20) Mã Unicode ? Nêu đặc điểm ứng dụng mã Unicode Mã UTF-8 UTF16 có quan hệ với mã Unicode ? 21) Trình bày cách mã hóa tiếng Việt có dấu Máy tính Tiêu chuẩn Việt nam quy định sử dụng mã nào? 22) Đổi số thập phân sau dạng dấu chấm động độ xác đơn (32 bit) xác kép (64 bit) đưới dạng thập lục phân: a) 12345.678 b) 98.765432 c) -2345.123 23) Đọc số thực xác đơn nhớ byte số hệ 16: C5-92-92-00 Hãy đổi số dạng thập phân thông thường 24) Tương tự câu 21 cho số sau : a 42E48000 b 3F880000 c 00800000 d C7F00000 25) Các số nhị phân sau định dạng theo chuẩn số thực độ xác đơn Hãy đổi dạng số thập phân thông thường a 10000011 11000000000000000000000 b 01111110 10100000000000000000000 c 10000000 00000000000000000000000 26) Giải thích thuật ngữ Big-endian Little-endian 27) Nêu biểu diễn chuỗi ký tự máy tính Làm để xác định chiều dài chuỗi? 28) Tại người ta không thống chuẩn chung tập lệnh CPU? CHƯƠNG Mô tả cấu trúc nguyên lý làm việc transistor Mô tả cấu tạo cổng NOT, NAND NOR từ transistor Từ cổng NAND (hoặc NOR) tạo cổng : NOT, AND, OR Ký hiệu bảng chân trị cho cổng NOT, AND & OR ngõ vào Ký hiệu bảng chân trị cho cổng AND, OR nhiều ngõ vào Mô tả luật sau đại số Boole: a) Luật đơn vị b) Luật kết hợp c) Luật phân phối d) Luật De Morgan 7) Mô tả hoạt động mạch dồn kênh (MUX) phân kênh (DeMux) sau: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) Mô tả hoạt động mạch giải mã (decode) sau: 9) Tương tự câu cho mạch giải mã 10) Vẽ mạch giải thích hoạt động mạch so sánh số bit 11) Giải thích hoạt động mạch dịch bit hình sau: 12) Cấu tạo nguyên lý hoạt động mạch cộng bán phần, mạch cộng toàn phần bit 13) Mô tả hoạt động mạch cộng bit từ mạch cộng bit 14) Mô tả hoạt động mạch kiểm tra chẵn/ lẻ (parity) bit 15) Mô tả hoạt động mạch ALU bit sau: 16) Mô tả hoạt động mạch ALU bit sau: 17) Cấu tạo nguyên lý hoạt động mạch ALU bit ghép từ ALU bit câu 15 18) Giải thích hoạt động transistor, transistor hoạt động tương đương cổng logic nào? 19) Giải thích hoạt động mạch: a) Lật (Flip-Flop) b) Dịch trái/ phải bit c) Giải mã 4, d) So sánh bit 20) Ký hiệu chức cổng logic a) NOT AND b) OR EX-OR c) NAND NOR 21) Giải thích hoạt động mạch sau với x1 x2 ngõ vào, f ngõ x1 f x2 22) Lập bảng chân trị cho mạch sau với F đầu a, b, c đầu vào: a b f c 23) Lập bảng chân trị cho mạch sau với F đầu a, b, c đầu vào: a b f c 24) Lập bảng chân trị cho mạch sau với F đầu a, b, c đầu vào: a b f c 25) Lập bảng chân trị cho mạch sau với F đầu a, b đầu vào: a f b 26) Lập bảng chân trị cho mạch sau với F đầu a, b đầu vào: a f b 27) Lập bảng chân trị cho mạch sau với F đầu a, b đầu vào: a b f 28) Vẽ mạch logic lập bảng chân trị cho biểu thức F = A.B + A.C 29) Vẽ mạch logic lập bảng chân trị cho biểu thức F = A(B + C) 30) Vẽ mạch logic lập bảng chân trị cho biểu thức F = (A + B).(A + C) 31) Vẽ mạch logic lập bảng chân trị cho biểu thức F = (A.(NOT B)) + ((NOT A).B) 32) Chứng minh rằng mạch sau tương đương nhau: A + B.C = (A + B).(A + C) 33) Chứng minh rằng mạch sau tương đương nhau: A.(B + C) = A.B + A.C 34) Chứng minh rằng mạch sau tương đương nhau: NOT(A.B.C) = (NOT A) + (NOT B) + (NOT C) 35) Mô tả hoạt động Mạch chốt SR có xung Clock 36) Mơ tả hoạt động Mạch chốt D có xung Clock: 37) Mô tả hoạt động D Flip-Flop 38) Mô tả hoạt động mạch nhớ 4x3bit: 39) Mơ tả chức chân tín hiệu CS, OE WE chip nhớ RAM 40) So sánh khác chip nhớ RAM 512Mbit: 128M x 32M x 16 CHƯƠNG 1) Tại phải tìm hiểu kiến trúc tập lệnh máy tính? Vị trí vai trò kiến trúc tập lệnh 2) Mô tả chức ghi sau: PC, IR, MAR, MBR, IOAR, IOBR 3) Mơ tả trình tự bước thi hành chương trình sơ đồ sau: 4) Tập ghi CPU để làm gì? Phân loại 5) Mơ tả chức loại ghi sau cho ví dụ minh họa: a) TG địa b) TG liệu c) TG đa d) TG trạng thái e) TG lệnh 6) Mô tả chế hoạt động nhớ stack vai trò ghi SP 7) Mô tả chức ghi sau: a) PSW (Flags) b) PC (IP) c) SP d) DP 8) Kể tên chức ghi đa CPU Intel 16 bit, 32 bit, 64 bit 9) Kể tên chức ghi segment CPU Intel 16 bit, 32 bit, 64 bit 10) Một lệnh máy gồm thành phần nào? 11) So sánh phân tích ưu nhược điểm lệnh 0, 1, toán hạng 12) Lệnh PUSH/POP dùng để làm gì? 13) Tác dụng phép toán NOT, AND, OR chuỗi bit? 14) Mục đích tác dụng lệnh SHIFT ROTATE? 15) So sánh nêu phạm vi ứng dung lệnh rẽ nhánh có khơng điều kiện 16) Mơ tả hoạt động lệnh CALL RETURN chương trình 17) Mô tả cách truyền tham số qua stack gọi chương trình 18) Giải thích phương pháp định địa toán hạng lệnh: a) Định địa tức b) Định địa ghi 10 c) Định địa trực tiếp d) Định địa gián tiếp qua ghi e) Định địa gián tiếp f) Định địa dịch chuyển 19) Phân loại so sánh loại tập lệnh CISC RISC 20) Tại kiến trúc tập lệnh CISC có nhiều nhược điểm so với RISC sử dụng nhiều thực tế? 21) CPU Intel x86 hỗ trợ kiểu liệu nào? 22) Trình bày đặc điểm CPU họ Intel 80x86 23) Trình bày cấu trúc CPU: a) 8088 8086 b) 80286 c) 80386 d) Pentium e) Core Duo f) Core Quad g) Core i3, i5 i7 24) Mô tả hoạt động lệnh Intel x86 sau đây: 25) Mô tả hoạt động lệnh Intel x86 sau đây: 11 26) Mô tả hoạt động lệnh Intel x86 sau đây: 27) So sánh ưu nhược điểm loại lệnh địa chỉ, địa địa Cho ví dụ minh họa 28) Thanh ghi gì? Mơ tả ghi CPU 386 29) Cờ trạng thái gì? Mơ tả cờ CPU 8086, 80386 30) Bộ nhớ Stack gì? Cách sử dụng nhớ stack, ứng dụng stack Địa stack lưu ghi nào? 31) Phương pháp tính địa vật lý nhớ từ thành phần segment offset Từ áp dụng để: a) Tính địa vật lý địa logic sau: A200:12CF, B2C0:FA12, 1836:A64F b) Tính thành phần thiếu địa sau: ─ ?:14DA = 235DA ─ D765:? = DABC0 12 ─ ?:CD21 = 32D21 32) Trình bày dạng lệnh ngơn ngữ máy CPU 8086/8088 33) Cho đoạn chương trình sau: MOV AX,0110 MOV DI, AX MOV BL, AL MOV [0100], AX MOV [BX+DI], AX MOV [DI] + 4, AX a) Giải thích hoạt động lệnh chương trình b) Dịch đoạn chương trình ngơn ngữ máy c) Giả sử ghi ô nhớ ban đầu 0000(16) Xác định địa ô nhớ nội dung ô nhớ sau thi hành đoạn chương trình 34) Tương tự câu cho đoạn chương trình sau: a) ADD AX, 00FF b) DEC BYTE PTR [DI + BX] ADC SI, AX NEG BYTE PTR [DI] + 0010 INC BYTE PTR [0100] MUL DX SUB DL, BL IMUL BYTE PTR [BX + SI] SBB DL, [0200] CWD 35) Viết chương trình thực thao tác sau đây: 7(AX) – 5(BX) – (BX/8)  (AX) 36) Đoạn chương trình sau gọi vòng lặp làm trễ: MOV CX, 1000 DELAY : DEC CX JNZ DELAY …… a) Lệnh JNZ thi hành lần? b) Sửa lại chương trình để lệnh JNZ thi hành 17 lần c) Sửa lại chương trình để lệnh JNZ thi hành 232 lần 37) Cho N số nguyên < N ≤ 10 Viết chương trình tính giai thừa N ( N! = 1x2x3x…N) lưu kết vào nhớ FACT 38) Viết chương trình tính tổng N số nguyên lưu vào ô nhớ SUM ( Sum = 1+2+3+…+N) 39) Cho đoạn chương trình sau: PUSH AX PUSH BX PUSH CX PUSH DX POP AX POP BX POP CX POP DX a) Mô tả hoạt động kết thi hành đoạn chương trình b) Viết lại đoạn chương trình bằng lệnh khác (không dùng PUSH POP) 13 40) Cho đoạn chương trình sau: a) MOV AL, [SI] b) MOV AX,[SI] c) MOV AL, [DI] MOV [DI], AL INC SI CMP AL, [SI] INC SI INC SI DEC SI INC DI DEC DI ─ Mô tả hoạt động đoạn chương trình ─ Dịch đoạn chương trình ngơn ngữ máy ─ Viết lại đoạn chương trình bằng lệnh khác tương đương 41) Cho đoạn chương trình MOV AX, [MEM] SHL AX,1 MOV BX, AX SHL AX, SHL AX, ADD AX, BX MOV [MEM], AX a) Mô tả hoạt động đoạn chương trình b) Dịch đoạn chương trình ngơn ngữ máy 42) Trình bày chế định địa có CPU 8086/8088 43) So sánh cấu trúc chức CPU Pentium với Pentium Pro, Pentium MMX Pentium II, Core Duo Core Duo, Core i5 Core i7 14 CHƯƠNG 1) Mô tả chức thành phần CPU : a) CU b) ALU c) RF d) BIU 2) Mơ tả tính hiệu đi/đến thành phần sau CPU: a) CU b) ALU c) RF d) BIU 3) Chu trình lệnh gì? Mơ tả bước chu trình lệnh 4) Mơ tả quy trình thi hành lệnh CPU 5) Mơ tả quy trình đọc ghi nhớ 6) Mơ tả chi tiết hoạt động chu trình lệnh sau: a) Nhận lệnh (Fetch Instruction - FI) b) Giải mã lệnh (Decode Instruction - DI) c) Nhận toán hạng (Fetch Operands - FO) d) Thực lệnh (Execute Instruction - EI) e) Cất toán hạng (Write Operands - WO) f) Ngắt (Interrupt Instruction - II) 7) Đặc điểm, phân loại, ưu nhược điểm đơn vị điều khiển CU CPU 8) Giải thích so sánh công nghệ CPU sau : a) Scalar b) Super-Scalar c) PipeLine d) Super-Pipeline 9) Giải thích so sánh công nghệ CPU sau : a) HT b) Multi-Core c) Multi-Processor 10) CPU Intel Core i7 sử dụng công nghệ ? 11) Mơ tả hoạt động dạng lệnh VLIW CPU Intel Itanium 12) Mô tả trở ngại ống lệnh cách khắc phục 13) Mô tả thuật ngữ: Cache L1, L2 L3 14) Tại cache L1 loại tách rời (split cache) cache chung L2 L3? 15) Giải thích thuật ngữ: a) MMU b) MMX c) VLIW 16) Giải thích thuật ngữ: a) Đa chương (multi-programming) b) Đa luồng (multi-threading) c) Đa nhân (multi-core) d) Đa xử lý (multi-processing) 15 e) Đa máy tính (multi-computer) 17) Giải thích thuật ngữ: a) UMA b) NUMA c) SMP 18) Giải thích thuật ngữ: a) SISD b) SIMD c) MISD d) MIMD 19) Mô tả đặc điểm cấu trúc máy tính sau: a) IBM Bluegen b) Cray Red-Storm c) Sun E25K 20) Siêu Máy tính mạnh giới tên gì? Do nước sản xuất? Đặc điểm cấu tạo (xem thống kê trang www.top500.org) 16 CHƯƠNG 1) Mô tả đặc trưng hệ thống nhớ theo: a) Vị trí b) Dung lượng c) Đơn vị truyền d) Phương pháp truy cập e) Hiệu f) Đặc tính vật lý 2) Phân loại phân cấp nhớ máy tính 3) Các qui tắc để phát sửa lỗi nhớ 4) Giải thích thuật ngữ: CRC, ECC, Checksum, Parity 5) So sánh loại nhớ RAM động: FPM, EDO, SDRAM, DDRAM, DDR DDR2 6) Giải thích thuật ngữ nhớ sau: a) ROM, PROM, EPROM, EEPROM b) DRAM, SDRAM, VRAM c) SIMM, DIMM, RIMM, SODIMM 7) Cách phòng tránh việc xóa nhớ EEPROM vơ tình hay cố ý 8) Làm tươi (refresh) nhớ gì? Tại phải làm tươi? Áp dụng cho loại BN nào? 9) Cho chip nhớ 4K x bit Hãy thiết kế module nhớ: a) 8K x 16 bit b) 8K x 32 bit c) 16K x 16 bit d) 16K x 32 bit 10) Thế nhớ đan xen Mô tả nhớ đan xen băng, băng băng 11) Bộ nhớ cache gì? Cấu trúc chung cache Kỹ thuật ánh xạ cache vào BN 12) Mơ tả so sánh kỹ thuật ánh xạ BN cache: a) Ánh xạ trực tiếp (Direct mapping) b) Ánh xạ kết hợp toàn phần (Fully associative mapping) c) Ánh xạ kết hợp theo (Set associative mapping) 13) Cho nhớ 8GB, cache 512KB, kích thước line 32 byte Hãy xác định vùng địa cho cache tổ chức theo: a) Direct mapping b) Fully associative mapping c) 4-way set associative mapping 14) Trình bày giải thuật thay nhớ cache: FIFO, LFU, LRU 15) So sánh write-through write-back ghi vào cache 16) Mô tả hệ thống cache CPU Intel Core i7 17) Cấu trúc chế hoạt động ổ đĩa cứng 18) Cấu trúc chế hoạt động ổ đĩa CD/DVD 19) Dung lượng sector đĩa cứng, CD/DVD 20) Tại hệ điều hành thường đọc/ ghi đĩa cứng đơn vị cluster không dùng sector? 21) Mô tả so sánh phương pháp đọc/ghi đĩa cứng trực giao tuyến tính 22) Tại phải định dạng (format) ổ đĩa cứng trước sử dụng? 23) Sự khác định dạng cấp cao (high level format) cấp thấp (low level format) đĩa cứng 17 24) So sánh ưu nhược điểm CAV CLV 25) Mô tả chuẩn định dạng ISO 9660 CD/DVD 26) UDF gì? Đặc điểm, phạm vi sử dụng 27) Kỹ thuật RAID gì? Mục đích, chức 28) Mơ tả cấu trúc RAID 1, 2, 3, 4, 5, Nêu ưu nhược điểm phạm vi áp dụng loại 29) SSD gì? So sánh phân tích ưu nhược điểm so với đĩa cứng 30) Trình bày đặc điểm hệ thống lưu trữ máy tính: a) Trên giấy (băng/ phiếu đục lỗ) b) Từ tính (đĩa từ) c) Quang học (CD/DVD) d) Bán dẫn (SSD, USB flash) 18 CHƯƠNG Mô tả thành phần điều khiền thiết bị ngoại vi (TBNV) máy tính Mơ tả chức module IO máy tính Cách gán khơng gian địa cho TBNV Mơ tả phương pháp điều khiến IO máy tính: a) IO bằng chương trình (Programmed IO) b) IO điều khiển bằng ngắt (Interrupt Driven IO) c) Truy nhập nhớ trực tiếp DMA (Direct Memory Access) 5) Interrupt a) Định nghĩa b) Trình tự xử lý interrupt c) Vị trí cấu trúc bảng vector interrupt chế độ thực, chế độ bảo vệ d) So sánh interrupt polling 6) Mô tả phương pháp ghép nối ngắt: a) Sử dụng nhiều đường yêu cầu ngắt b) Hỏi vòng bằng phần mềm (Software Poll) c) Hỏi vòng bằng phần cứng (Daisy Chain or Hardware Poll) d) Sử dụng điều khiển ngắt lập trình PIC (Programmable Interrupt Controller) 7) DMA gì? Trình bày chế DMA giao tiếp IO 8) So sánh phương thức truyền thông nối tiếp song song việc kết nối máy tính thiết bị IO 9) So sánh chuẩn giao tiếp SCSI IDE, SATA SAS 10) Để cài đặt thiết bị cho máy vi tính cần quan tâm đến thành phần phần cứng phần mềm nào? 11) So sánh loại bus mở rộng : ISA, EISA, MCA, VESA, PCI, PCI-Express 12) Cho biết tốc độ 1x thiết bị sau : a) CD-ROM b) DVD-ROM c) AGP 13) Cho biết tốc độ đọc ghi thiết bị SATA 1.0, 2.0 3.0 14) Cho biết tốc độ đọc ghi thiết bị USB 1.0, 2.0 3.0 15) Trình bày máy in máy vi tính 16) Trình bày hình máy vi tính 1) 2) 3) 4) 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập Kiến trúc máy tính, Câu hỏi ôn tập Kiến trúc máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay