thuyết trình seminar doanh nghiệp tư nhân

27 35 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 23:36

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình kinhtế tư nhân, là một trong những thành phần kinh tếcủa nền kinh tế thị trường.Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tếnày phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho loạihình doanh nghiệp này hoạt động. Chuyên đề PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH Văn pháp luật: Luật DN 2005; NĐ 88/2006 I DOANH NGHIỆP NHÂN Doanh nghiệp nhân loại hình kinh tế nhân, thành phần kinh tế kinh tế thị trường Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình doanh nghiệp hoạt động Khái niệm: Tại khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2005 định nghĩa “Doanh nghiệp nhân doanh nghiệpnhân làm chủ tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp” 1.Người nước ngồi có thành lập DNTN VN không? 2.Đối tượng không phép thành lập NDTN? Đặc điểm: Từ định nghĩa thấy trách nhiệm chủ doanh nghiệp nhân vơ hạn cá nhân làm chủ sở hữu Chủ doanh nghiệp người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Theo định nghĩa doanh nghiệp nhân có đặc điểm sau; - Doanh nghiệp nhân đơn vị kinh doanh; - Doanh nghiệp nhânnhân làm chủ; - Doanh nghiệp nhân khơng có cách pháp nhân khơng phát hành chứng khoán - Chủ doanh nghiệp nhân tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp Theo quy định chủ doanh nghiệp nhân chịu trách nhiệm vô hạn nghĩa vụ doanh nghiệp Xét mặt pháp lý đặc điểm quan trọng doanh nghiệp nhân Khi doanh nghiệp nhân có nợ nần chủ doanh nghiệp phải đem tồn tài sản mình(khơng phân biệt tài sản riêng hay tài sản doanh nghiệp) để trả cho chủ nợ Chế độ trách nhiệm tài sản doanh nghiệp nhân khác với công ty Khi cơng ty có khoản nợ thân thành viên chịu trách nhiệm phần vốn góp vào cơng ty khơng chịu trách nhiệm tài sản riêng Quan hệ nợ nần công ty quan hệ công ty với (các) chủ nợ quan hệ thành viên với chủ nợ Ngược lại, quan hệ nợ nần doanh nghiệp nhân quan hệ chủ doanh nghiệp (các) chủ nợ, khơng phải có doanh nghiệp chủ nợ Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn chủ doanh nghiệp nhân ưu mà doanh nghiệp dễ dàng vay khoản tín dụng lớn từ ngân hàng Khi cung cấp tín dụng, ngân hàng vào toàn tài sản chủ doanh nghiệp vào tài sản doanh nghiệp Toàn tài sản chủ doanh nghiệp bảo đảm cho việc toán khoản nợ doanh nghiệp Chế độ trách nhiệm vô hạn có điểm đáng lưu ý sau: Thứ nhất, trách nhiệm người điều hành doanh nghiệp quan hệ với chủ doanh nghiệp trường hợp chủ doanh nghiệp người điều hành doanh nghiệp Trách nhiệm giải sở hợp đồng chủ doanh nghiệp với người điều hành doanh nghiệp quy định pháp luật hợp đồng Thứ hai, vấn đề tài sản vợ chồng Theo quy định Luật Hơn nhân gia đình, vợ chồng có tài sản riêng Các tài sản riêng vợ(hoặc chồng) tài sản chủ doanh nghiệp khơng đem tốn nợ chủ doanh nghiệp Thứ ba, chế độ trách nhiệm vơ hạn có nhược điểm làm cho chủ doanh nghiệp nhân không dám đầu vào lĩnh vực, khu vực có nhiều rủi ro cao Điều dẫn đến phát triển cân đối kinh tế có nhu cầu xã hội không đáp ứng Quản lý doanh nghiệp nhân - Chủ doanh nghiệp nhân có tồn quyền định tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; có tồn quyền định việc sử dụng lợi nhuận sau nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật - Chủ doanh nghiệp nhân đại diện theo pháp luật doanh nghiệp - Chủ doanh nghiệp nhân nguyên đơn, bị đơn người có quyền, nghĩa vụ lợi ích liên quan trước Trọng tài Tòa án tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp nhân trực tiếp thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Trường hợp thuê người khác làm giám đốc quản lý doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp nhân phải khai báo với quan đăng ký kinh doanh phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Cho thuê doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp nhân có quyền cho thuê tồn doanh nghiệp mình, phải báo cáo văn kèm theo hợp đồng cho th có cơng chứng đến quan đăng ký kinh doanh, quan thuế Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với cách chủ sở hữu doanh nghiệp Quyền trách nhiệm chủ sở hữu người thuê hoạt động kinh doanh doanh nghiệp quy định hợp đồng cho thuê Bán doanh nghiệp nhân Chủ doanh nghiệp tưnhân có quyền bán doanh nghiệp cho người khác Chậm mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo văn cho quan đăng ký kinh doanh Sau bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp nhân phải chịu trách nhiệm tất khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán chủ nợ doanh nghiệp có thỏa thuận khác Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định Luật Chuyển đổi doanh nghiệp nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn TV TV Doanh nghiệp nhân chuyển đổi thành cơng ty trách nhiệm hữu hạn theo định chủ doanh nghiệp nhân đủ điều kiện sau đây: - Có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Chủ doanh nghiệp nhân phải chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cá nhân) Hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) - Chủ doanh nghiệp nhân cam kết văn chịu trách nhiệm cá nhân tồn tài sản tất khoản nợ chưa toán doanh nghiệp nhân cam kết toán đủ số nợ đến hạn - Chủ doanh nghiệp nhân có thoả thuận văn với bên hợp đồng chưa lý việc công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi tiếp nhận thực hợp đồng - Chủ doanh nghiệp nhân cam kết văn có thoả thuận văn với thành viên góp vốn khác việc tiếp nhận sử dụng lao động có doanh nghiệp nhân II HỘ KINH DOANH Khái niệm Hộ kinh doanhnhân công dân Việt Nam nhóm người hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng khơng q mười lao động, khơng có dấu chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên mười lao động phải đăng ký kinh doanh hình thức doanh nghiệp Hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp, làm muối người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp đăng ký kinh doanh Đặc điểm: - Chủ hộ KD cá nhân VN hộ gia đình - Qui mơ hộ KD thường nhỏ(sử dụng không 10 lao động) - Hộ kinh doanh có tên gọi riêng - Chủ hộ KD chịu trách nhiệm vô hạn Thành lập hộ KD đăng ký KD - Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có lực pháp luật lực hành vi dân đầy đủ - Hộ gia đình => Có quyền thành lập hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh phạm vi toàn quốc */ Đăng ký KD Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh kèm theo Giấy chứng minh nhân dân cá nhân người đại diện hộ gia đình Thẩm quyền cấp GCNĐKKD: quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh - Đối với ngành, nghề phải có chứng hành nghề phải có hợp lệ chứng hành nghề cá nhân đại diện hộ gia đình - Đối với ngành, nghề phải có vốn pháp định phải có hợp lệ văn xác nhận vốn pháp định quan, tổ chức có thẩm quyền Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ - Khi thay đổi nội dung kinh doanh đăng ký, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký kinh doanh - Nếu tạm ngừng kinh doanh từ 30 (ba mươi) ngày trở lên, hộ kinh doanh thông báo với quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký kinh doanh quan thuế trực tiếp quản lý Thời gian tạm ngừng kinh doanh không (một) năm - Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký đồng thời toán đầy đủ khoản nợ, gồm nợ thuế nghĩa vụ tài chưa thực ... hữu Chủ doanh nghiệp người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Theo định nghĩa doanh nghiệp tư nhân có đặc điểm sau; - Doanh nghiệp tư nhân đơn vị kinh doanh; - Doanh nghiệp tư nhân cá nhân làm... - Doanh nghiệp tư nhân khơng có tư cách pháp nhân khơng phát hành chứng khốn - Chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp Theo quy định chủ doanh nghiệp tư. .. kinh doanh doanh nghiệp quy định hợp đồng cho thuê 6 Bán doanh nghiệp tư nhân Chủ doanh nghiệp t nhân có quyền bán doanh nghiệp cho người khác Chậm mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình seminar doanh nghiệp tư nhân, thuyết trình seminar doanh nghiệp tư nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay