phương pháp soạn thảo văn bản

15 49 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 23:30

1. Khaùi nieäm:Vaên baûn laø moät phöông tieän ghi vaø truyeàn ñaït thoâng tin baèng moät ngoân ngöõ (hoaëc kyù hieäu) nhaát ñònh. 2. Chöùc naêng: Thoâng tin; Phaùp lyù; Quaûn lyù. Ngoaøi ra coù moät soá chöùc naêng khaùc laø giao tieáp, thoáng keâ… 3. Keát caáu moät vaên baûn: Goàm 5 phaàn chính:+ Tieâu ñeà vaên baûn (goàm 3 phaàn): teân cô quan ban haønh vaên baûn; soá vaø kyù hieäu vaên baûn; ñòa danh, thôøi gian ra vaên baûn. TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG Số – Đường Dân Chủ – Thủ Đức Tel: 8.963.880 PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA ĐOÀN Khái niệm: Văn phương tiện ghi truyền đạt thông tin ngôn ngữ (hoặc ký hiệu) đònh Chức năng: Thông tin; Pháp lý; Quản lý Ngoài có số chức khác giao tiếp, thống kê… Kết cấu văn bản: Gồm phần chính: + Tiêu đề văn (gồm phần): tên quan ban hành văn bản; số ký hiệu văn bản; đòa danh, thời gian văn + Tên gọi trích yếu nội dung văn + Nội dung văn + Dấu hiệu chòu trách nhiệm văn (chữ ký dấu quan ban hành) Phương pháp trình bày Khách thể văn văn+bản: a Tiêu đề văn bản: * Vò trí: + Tên quan ban hành số ký hiệu văn ghi góc trái phía trang đầu văn * Nội dung: + Trên VB Đoàn ghi tiêu đề chung “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, tiêu đề chung ghi cấp trực tiếp tên quan ban hành văn + Số thứ tự VB đăng kýgọi công ký hiệu b Tên vàsổ trích yếuvăn, nội dung văn bản: văn nhóm chữ viết tắt * Vòloại trí: văn tên quan ban tên + Tênvăn gọi ghi dòng VB (đối với hành công văn không ghi tên gọi + Trích yếu ND văn ghi tên gọi (đối với công văn trích yếu ghi số ký hiệu) * Nội dung: + Tên gọi văn như: NQ, thò, báo cáo, KH… ghi chữ to, đậm + Trích yếu đầy đủ ghi tóm tắt c Nội dung văn bản: ngắn gọn chủ đích văn Được trình bày sau tên gọi trích yếu VB, loại văn có kết cấu nội dung khác d Dấu hiệu chòu trách nhiệm văn bản: * Vò trí: Chữ ký dấu quan ban hành VB trình bày góc phải sau phần nội dung văn Dấu đóng ngắn, trùm lên khoảng 1/3 đến ¼ bên trái chữ ký * Nội dung: Các cấp Đoàn hoạt động theo chế độ lãnh đạo tập thể nên văn bí thư, phó bí thư hay ủy viên thường vụ bản: (TM) BCH BTV e Khách thể văn ký * Vò trí: Nơi nhận ghi góc trái cuối VB (đối với công văn nơi nhận ghi phía trên, trang đầu, đòa điểm ngày, tháng, năm góc trái cuối văn bản) * Nội dung: Ghi tên quan cá nhân có trách nhiệm nhận văn để thi hành, giải quyết, để biết để lưu… 5 PP soạn thảo văn thường dùng: a Soạn báo cáo: * Yêu cầu: đảm bảo trung thực, xác ND phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, kòp thời * Các loại báo cáo: + Báo cáo kết thực công việc + Báo cáo tuần, tháng, qúy, tháng, cuối năm + Báo cáo bất thường, báo cáo nhanh + Báo cáo chuyên đề, báo cáo hội nghò * Phương pháp viết báo cáo: Công tác chuẩn bò viết báo cáo: - Xác đònh mục tiêu, yêu cầu - Xây dựng đề cương chi tiết - Thu thập thông tin, tư liệu đưa vào báo cáo - Dự kiến đề xuất, kiến nghò Bố cục báo cáo: - Mở đầu: nêu điểm chủ trương việc thực chủ trương đơn vò bối cảnh điều kiện tác động đến việc thực chủ trương - ND: đánh giá việc làm được, chưa làm được, ưu-khuyết điểm, tìm nguyên nhân kinh nghiệm - Kết luận: PP, nhiệm vụ thời gian tới, giải pháp thực hiện, kiến nghò với cấp b Soạn thảo công văn: * Yêu cầu: ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, dùng ngôn từ phải chuẩn xác, dễ hiểu * Bố cục: có phần Viện dẫn vấn đề; Giải vấn đề;thảo Kết luận vấn đề c Soạn tờ trình: * Yêu cầu: nêu tính cần thiết vấn đề, nội dung trình phải rõ ràng, cụ thể, nội dung trình phải hợp lý * Bố cục: gồm phần Lý đưa ND trình; ND vấn đề cần trình; Kiến nghò cấp (hỗ trợ điều kiện đảm bảo để thực ND cần trình) d Soạn thảo thông báo * Yêu cầu: rõ ràng, xác vấn đề số vấn đề * Bố cục: phần gồm, mở đầu, nội dungthảo thông báo kết luận e Soạn Nghò quyết: NQ đònh tập thể BCH toàn thể ĐV sau bàn bạc, thảo luận biểu thống với điều kiện có ½ số ĐV có mặt tán thành Soạn thảo NQ phải ngắn gọn, rõ, ghi rõ KL vấn đề mà HN thống biểu NQ hội nghò ghi chung biên hội nghò NQ Đại hội làm thành văn riêng ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN ĐOÀN…………………… BCH ĐOÀN CƠ SỞ XÃ…… …… ngày………… tháng…………năm 2005 Số:……… /BC-ĐTN BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NIÊN THÁNG NĂM 2005 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG CUỐI NĂM 2005 - I KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NIÊN THÁNG NĂM 2005 Đánh giá kết làm tháng đầu năm mặc công tác: + Công tác tuyên truyền giáo dục + Tổ chức phong trào, chương trình hành động ĐV – TN + Công tác tổ chức xây dựng Đoàn tham gia xây dựng Đảng II CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG CUỐI NĂM 2005: Phần nêu việc trọng tâm phải triển khai,tổ chức thực mặt công tác + Những kiến nghò, đề xuất + Kết luận TM BCH ĐOÀN CƠ SỞ Bí thư XIN CHÀO CÁC BẠN HẸN GẶP LẠI! ... phần): tên quan ban hành văn bản; số ký hiệu văn bản; đòa danh, thời gian văn + Tên gọi trích yếu nội dung văn + Nội dung văn + Dấu hiệu chòu trách nhiệm văn (chữ ký dấu quan ban hành) Phương... + Tên quan ban hành số ký hiệu văn ghi góc trái phía trang đầu văn * Nội dung: + Trên VB Đoàn ghi tiêu đề chung “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, tiêu đề chung ghi cấp trực tiếp tên quan ban hành văn... hiệu b Tên vàsổ trích yếuvăn, nội dung văn bản: văn nhóm chữ viết tắt * Vòloại trí: văn tên quan ban tên + Tênvăn gọi ghi dòng VB (đối với hành công văn không ghi tên gọi + Trích yếu ND văn ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp soạn thảo văn bản, phương pháp soạn thảo văn bản, PP soạn thảo các văn bản thường dùng:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay