Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 5 năm 2018

3 163 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 23:11

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 5 năm 2018Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 5 năm 2018Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 5 năm 2018Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 5 năm 2018Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 5 năm 2018Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 5 năm 2018Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 5 năm 2018 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG HỢP Số:… /KHTHCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Hợp, ngày 13 Tháng Năm 2018 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ NĂM 2018 Thực cơng văn số 12/PGDĐT, ngày 13/4/2018 Phòng GD ĐT việc Hướng dẫn tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: - Nhằm nâng cao nhận thức văn hóa đọc, khơi dậy lòng u sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời giáo viên học sinh góp phần xây dựng xã hội học tập - Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng sách đời sống xã hội; tôn vinh người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách - Tôn vinh giá trị việc đọc sách nhà trường, nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh hưởng ứng tích cực tổ chức đoàn thể, giáo viên, học sinh trường việc xây dựng phát triển vă hóa đọc - Khuyến khích phát triển phong trào đọc sách nhà trường, cộng đồng, hình thành nhu cầu, thói quen đọc sách thường xuyên người - Nhà trường tăng cường đầu sách thư viện II THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA Thời gian tổ chức: Trưng bày, giới thiệu sách tổ chức ngày 16/4/2018 đến ngày 25/4/2018 Đối tượng tham gia: Toàn thể CB,GV,NV học sinh nhà trường III NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC Nội dung: - Tuyên truyền lợi ích việc đọc sách trước chào cờ ngày 16/4/ 2018 - Phát động phong trào đọc sách toàn trường - Thư viện nhà trường tổ chức trưng bày sách nghệ thuật, giới thiệu sách phòng đọc thư viện với chủ đề "Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/04; Kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống đất nước 30/04" - Tổ chức quyên góp ủng hộ sách Hình thức tổ chức: - Tuyên truyền lợi ích việc đọc sách trước chào cờ ngày 16/4/ 2018; qua gmail.com, qua trang web nhà trường - Tiếp tục vận động quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện - Khuyến khích, vận động học sinh tăng cường đọc sách giấy, sách điện tử… - Trưng bày, giới thiệu, tổ chức ngày hội đọc sách với nhiều chủ đề, nhiều đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm thu hút đông đảo giáo viên học sinh tham gia đọc sách như: - Sách nghiệp vụ - Sách tham khảo môn học - Từ điển, bách khoa thư - Sách viết Bác Hồ, danh nhân, nhân vật lịch sử… - Sách thiếu nhi - Sách pháp luật, đạo đức, kỹ sống IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN BGH nhà trường đạo chung TPT Đội, GVCN lớp đạo, nhác nhở học sinh tham gia đạt kết cao CBTV lên kế hoạch, thực nội dung Phân công nhiệm vụ cụ thể: Nội dung công việc Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung cần trưng bày, giới thiệu Phổ biến cho lớp, học sinh tham gia Chuẩn bị Nhân viên thư viện Ghi TPT, GVCN - Băng rơn: “Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức, rèn luyện nhân cách” Trên kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ trường THCS Quảng Hợp./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - CB,GV,NV,HS - Lưu VT; HSTV Trương Quốc Phượng ... đạo chung TPT Đội, GVCN lớp đạo, nhác nhở học sinh tham gia đạt kết cao CBTV lên kế hoạch, thực nội dung Phân công nhiệm vụ cụ thể: Nội dung công việc Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung cần... nhà trường tổ chức trưng bày sách nghệ thu t, giới thiệu sách phòng đọc thư viện với chủ đề "Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/04; Kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống đất nước 30/04" - Tổ chức... Trưng bày, giới thiệu, tổ chức ngày hội đọc sách với nhiều chủ đề, nhiều đầu sách thu c nhiều lĩnh vực khác nhằm thu hút đông đảo giáo viên học sinh tham gia đọc sách như: - Sách nghiệp vụ - Sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 5 năm 2018, Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 5 năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay