Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)

122 32 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 22:47

Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN TOÁN HỌC Trần Thị Thu Hương ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ HỆ SANDPILE MODEL MỞ RỘNG Chuyên ngành: Cơ sở Toán học cho Tin học Mã số: 62 46 01 10 Cán hướng dẫn: PGS.TS Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Hà Nội, 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ), Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay