BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018

11 3,538 8
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 22:32

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018 BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU VỀ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018 Câu 1: Trình bày tóm tắt nội dung tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh? Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ thiên tài Đảng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất, chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc Công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta non cao, biển rộng Người gắn bó hiến dâng trọn đời cho nghiệp cách mạng Đảng ta dân tộc ta; hết lòng, phụng Tổ quốc, phụng nhân dân thở cuối Người không đấu tranh, mưu cầu sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà để lại cho hệ mai sau di sản tinh thần vơ q báu, tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trên đường phát triển lên đất nước từ ngày có Đảng khẳng định, tưởng Hồ Chí Minh mãi đuốc soi đường nghiệp đấu tranh độc lập tự do, chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06, ngày 7-11- 2006 tổ chức Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị 03, ngày 14-5-2011 tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Việc triển khai thực thị nêu đạt kết bước đầu quan trọng năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, quan, đơn vị ban hành đồng hệ thống văn cụ thể hóa Chỉ thị 03 Bộ Chính trị cho thấy vào đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc hệ thống trị cách hiệu Việc học tập, nghiên cứu chuyên đề nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân nội dung giá trị to lớn tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh Việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức mở rộng thêm nội dung, gắn với tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ địa phương quan, đơn vị, phù hợp với đối tượng, vị trí cơng tác, tạo chuyển biến bước đầu tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên nhân dân Quá trình thực Chỉ thị số 03 góp phần quan trọng vào kết thực Nghị Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay" việc thực nhiệm vụ trị đơn vị, địa phương; nhiều vấn đề cộm, xúc, tồn đọng, yếu kéo dài sở giải Song, khơng cán bộ, đảng viên, có cán chủ chốt cấp, ngành nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu Chỉ thị 03 công tác xây dựng Đảng Ở nhiều nơi, việc thực Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, tự giác; kết thực hạn chế Tình trạng tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng với biểu ngày tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng đến niềm tin nhân dân với Đảng, Nhà nước Tình trạng suy thối tưởng trị, đạo đức lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có phận diễn biến phức tạp hơn, Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày sâu sắc nội dung giá trị to lớn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tưởng, đạo đức, phong cách Người thật trở thành tảng tinh thần vững đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Một lần nữa, Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định chủ trương lớn Đảng ta, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài Học tập nghiên cứu nội dung Chỉ thị 05 Bộ Chính trị, thân tơi nhận thức quán triệt tưởng, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, là: Về tưởng Hồ Chí Minh: tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, thể vấn đề lớn, là: Về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; Về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Về sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; Về quyền làm chủ nhân dân, xây dựng đất nước thật dân, dân dân; Về quốc phòng tồn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Về phát triển kinh tế văn hóa, khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; Về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư; Về chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; Về xây dựng Đảng vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng giành thắng lợi đến thắng lợi khác, tài sản tinh thần vô giá Đảng dân tộc ta tưởng Hồ Chí Minh kết năm bôn ba, lăn lộn hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại Từ đó, Hồ Chí Minh có sáng tạo lớn, đặc sắc lý luận, thực hoá, làm phong phú, giàu có Chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta Tiếp cận tưởng Hồ Chí Minh với cách hệ thống tri thức tổng hợp với chuyên ngành Khoa học xã hội nhân văn, theo tinh thần Chỉ thị 05 Bộ Chính trị, cần tập trung đẩy mạnh học tập làm theo nội dung cốt yếu nhất, gắn liền với nội dung công tác xây dựng Đảng sạch, vững mạnh theo tinh thần nghị Đại hội XII Đảng như: (1) tưởng Hồ Chí Minh mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, kiến tạo xã hội người giá trị làm người; (2) tưởng Hồ Chí Minh xây dựng, phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; (3) tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, xây dựng hệ thống trị Việt Nam, hình thành Chính phủ kiến tạo, liêm khiết, quản trị tốt giải trình trách nhiệm trước nhân dân; (4) tưởng Hồ Chí Minh hệ thống sách xã hội điều kiện Việt Nam; (5) tưởng Hồ Chí Minh văn hoá người Việt Nam; (6) tưởng Hồ Chí Minh đồn kết, hội nhập hợp tác quốc tế Đặc biệt, cần trọng nắm bắt cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh: tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; độc lập, tự do, hạnh phúc Đây giá trị móng phát triển bền vững, có khả giải nhiệm vụ thực tiễn cách mạng Việt Nam Giá trị bền vững tưởng Hồ Chí Minh tài sản tinh thần vô giá, mãi soi đường cho đấu tranh độc lập, do, chủ nghĩa xã hội nhân dân Việt Nam giành thắng lợi Về đạo đức Hồ Chí Minh: Đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức mới, đạo đức cách mạng, với phẩm chất tiêu biểu là: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích Đảng, đất nước, dân tộc lên tất cả; hết lòng, phục vụ Tổ quốc, phụng nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng u thương đồng bào, đồng chí, u thương người; cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư, thật công bộc nhân dân, kiên chống chủ nghĩa cá nhân, hội, ; kết hợp đạo đức truyền thống dân tộc với tinh hoa đạo đức nhân loại, phương Đơng với phương Tây, hình thành phát triển từ yêu cầu nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh thân hoàn thiện, hoàn mỹ đạo đức Đạo đức vấn đề quan tâm hàng đầu xuyên suốt toàn nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh Người khơng để lại tác phẩm lý luận đạo đức, mà thân mẫu mực hành vi đạo đức tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam, giá trị tưởng đạo đức phương Đông phương Tây, đặc biệt quan trọng tưởng đạo đức chủ nghĩa Mác - Lênin Hồ Chí Minh thực làm cách mạng lĩnh vực đạo đức Việt Nam Trong đó, theo Người đạo đức gốc, nguồn, tảng, biểu tập trung thông qua ba mối quan hệ: mình, người cơng việc Đức gốc, đức tài phải kết hợp, phải đơi với nhau; người cách mạng phải có đức tài hoàn thành trọng trách Đảng nhân dân giao cho Cuộc đời Hồ Chí Minh biểu tượng sáng, cao đẹp chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, tác phong khiêm tốn, giản dị Người để lại cho gương sáng, lòng nhân hậu, tình cảm chan chứa yêu thương, nước, dân, Đảng; trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; mẫu mực tuyệt vời phong cách duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc; phong cách ứng xử phong cách sinh hoạt; quán tưởng hành động, nói làm: Về phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh giá trị cốt lõi tưởng, đạo đức Người thể vô sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu hoạt động, ứng xử ngày: phong cách độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần u dân, trọng dân, dân; phong cách nói đơi với làm, vào lòng người; nói viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống cao, sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự nêu gương, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gương vô sáng cao thượng, kết tinh tinh hoa văn hố Việt Nam Người khơng nhà tưởng lỗi lạc văn hoá, sáng tạo văn hoá mới, văn hoá cách mạng Việt Nam, kiến tạo thời đại lịch sử phát triển văn hoá dân tộc, mà thân Người, sống Người, việc làm bình thường ngày Người thân văn hoá Việt Nam, mẫu mực người Việt Nam tưởng, tâm hồn, cốt cách Người kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sáng, kết tinh giá trị văn hoá phương Đông phương Tây, truyền thống đại, dân tộc quốc tế Như vậy, so với Chỉ thị trước Bộ Chính trị, Chỉ thị 05 có nội dung rộng lớn phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà bao hàm nội dung tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Việc học tập làm theo Người quan trọng cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà có ý nghĩa bản, lâu dài nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta Chỉ thị khẳng định: “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nội dung quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tưởng, tổ chức đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược đủ lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu” Câu 2: Đồng chí phân tích nội dung xây dựng phong cách làm việc cán đảng viên theo tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh? Liên hệ thực tế việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thân, quan , đơn vị Đề xuất giải pháp việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh quan , đơn vị? a/ Xây dựng phong cách làm việc cán đảng viên theo tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh Phong cách Hồ Chí Minh thể lĩnh vực sống hoạt động Người, tạo thành chỉnh thể quán, có giá trị khoa học, đạo đức thẩm mỹ, bao gồm số nội dung là: phong cách duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử phong cách sinh hoạt - Phong cách làm việc dân chủ phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Đi đường lối quần chúng,“lắng nghe ý kiến đảng viên, nhân dân, người “không quan trọng”;Tổ chức việc kiểm tra, kiểm sốt cho tốt Nêu gương làm việc khoa học; làm việc có kế hoạch; làm việc giờ; đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, đường mòn - Phong cách làm việc quần chúng: khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; Chân tình, nồng hậu, tự nhiên; Linh hoạt, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa khoảng cách Đối với nhân dân, bạn bè, đồng chí, anh em tự nhiên, bình dị, cởi mở, chân tình, vừa chủ động linh hoạt lại vừa ân cần, tế nhị, bình dị, tự nhiên đến mức hồn nhiên, làm cho gặp Người thấy khơng khí chan hòa, ấm cúng, thoải mái, không cảm thấy cách biệt lãnh tụ quần chúng - Phong cách làm việc khoa học không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để ngày làm tốt nhiệm vụ giao Tích cực tham gia vận động học tập làm theo gương Bác Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Đồn giao phó Bản thân ln đặt tổ chức, tập thể, phải tôn trọng kỷ luật nhà trường, không trục lợi cá nhân, cương vị gần gữi với người, học tập người xung quanh để ngày tiến - Phong cách nêu gương, nói đơi với làm : ln có tinh thần xây dựng tập thể đoàn kết, biết cộng đồng trách nhiệm, biết yêu thương giúp đỡ chắn tập thể vững mạnh hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao b/Liên hệ với thân: Là đảng viên, giáo viên với nhiệm vụ giảng dạy nhà trường phân công, nhận thấy cần phải gắn việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc làm sau: * Về tưởng trị : - Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh đường lối đổi Đảng; - Tin tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; - Chấp hành tốt chủ chương đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; - Tích cực đấu tranh với biểu suy thoái tưởng trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; - Gương mẫu thực có ý thức tun truyền, vận động gia đình nhân dân thực theo đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; - Bản thân ln tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu để tự học; tham gia đầy đủ lớp tập huấn, bồi dưỡng nhà trường cấp tổ chức, có ý thức học hỏi bạn bè đồng nghiệp để khơng ngừng nâng cao trình độ lý luận chuyên môn, nghiệp vụ lực công tác * Về phẩm chất đạo đức, lối sống : - Thực tốt “cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; - Thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói khơng đôi với làm, lợi dụng chức vụ để thu vén lợi ích cho thân gia đình; - Bản thân ln giữ gìn cách, phẩm chất đạo đức cách mạng tính tiền phong, gương mẫu người đảng viên; thực tốt Quy định Ban chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm; - Bản thân nêu cao ý thức trách nhiệm tinh thần phục nhân dân; giải tốt đề xuất, kiến nghị quyền lợi ích đáng đảng viên quần chúng đơn vị tổ; tích cực đấu tranh với biểu vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân - Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, sống sống đoàn kết tập thể, hoà nhã, gần gũi với bạn bè đồng nghiệp nhân dân nơi cư trú Quan hệ mật thiết với nhân dân Tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân thực tốt quy chế dân chủ sở; - Có ý thức tự phê bình phê bình; biết tơn trọng lắng nghe ý kiến người khác; tích cực đấu tranh với biểu chia rẽ, bè c/ Đề xuất giải pháp, ý tưởng: Để xây dựng mối đồn kết nội theo tơi cần Đặt lợi ích tập thể lên đầu Sự đoàn kết, thoải mái tưởng khiến người ta nhiệt tình u mến cơng việc Ngay từ đầu năm học đoàn thể phải xây dựng cho kế hoạch làm việc năm phân định công việc cụ thể cho tháng, kì Việc xây dựng kế hoạch phải sát với tình hình thực tế, khơng qua loa, đại khái hay chung chung, có phân định trách nhiệm cơng việc rõ ràng, phân người, việc dựa theo khả năng, sở trường người hiệu công việc cao Sự rạch ròi cơng việc khiến người có trách nhiệm cơng việc mình, tránh tình trạng đổ lỗi cho cá nhân hay tập thể phải biết lắng nghe ý kiến đóng góp để tìm đúng, hay mà sửa chữa để hồn thiện Mỗi đảng viên cần thấm nhuần học theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh Chỉ cần lời chào chân tình, nụ cười niềm nở, cử vượt quy cách thơng thường, Chủ tịch Hồ Chí Minh xóa bỏ cách biệt chức vụ, địa vị, cấp cấp dưới, lãnh tụ với nhân dân; đem đến cho người ý thức bình đẳng hoàn toàn Mỗi ai cần học bác đức tính tốt đẹp quan đơn vị với anh em người thân, bà lối xóm… Người ln ln thể thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng, khoan dung, khiêm nhường, độ lượng với người Chính mà sức hút, cảm hóa, cảm phục, ngưỡng mộ thúc người hướng tới chân, thiện, mỹ sống công tác Cách ứng xử không dừng lại tình thương yêu quan tâm Người dành cho đối tượng giao tiếp, mà thể thơng qua nêu gương Người Sinh thời, nước nhà vừa giành độc lập năm 1945, đứng trước nạn đói , Hồ Chí Minh kêu gọi tồn dân diệt “giặc đói” hành động cụ thể, mười ngày nhịn ăn bữa để lấy số gạo cứu người bị đói Người gương mẫu nghiêm túc thực Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu dân tộc ta, hiến dâng tất tình cảm, trí tuệ đời cho nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta Người để lại tài sản vô giá tưởng gương đạo đức sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh giá trị truyền thống dân tộc, nhân loại thời đại Học tập theo gương bác là niềm vinh dự tự hào đôi với cán đảng viên người dân Việt Nam Đối với thân Đảng viên, học theo gương Bác nhiệm vụ quan trọng thường xun, qua để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng cháu Bác Nhận biết điều thân tơi ln tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, biết kính nhường dưới, cư xử mực, hòa nhã với đồng nghiệp, người thân, bà lối xóm,; Đồng cảm sẵn sàng giúp đỡ người 10 có hồn cảnh đặc biệt; không kiêu căng, tự cao, tự đại trường hợp, đặc biệt ko tham gia vào tệ nạn xã hội, gương cho noi theo Học tập đạo đức Bác Hồ, học tập qua gương đồng nghiệp, bè bạn xung quanh Và để việc học tập vào sống hàng ngày hoạt động có tính chất phong trào Bởi học tập, làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh để giúp sống tốt hơn, đẹp Hôm nay, học theo Bác, làm theo Bác học tập rèn luyện để có Tâm sáng Yêu Bác, học Bác để lòng ta sáng hơn, để lòng ta hòa chung với tâm tư, trăn trở, nỗi niềm nhân dân, dân tộc Tôi tin, sống giản dị Bác, học tập làm theo gương đạo đức Bác để thấy Việt Nam vững vàng phát triển ngày mai Là đảng viên, cánh tay phải xã hội, cần học tập làm theo gương đạo đức Bác Đó khơng trách nhiệm cá nhân tơi, cá nhân chúng ta, mà vận mệnh đất nước Việt Nam Sống giản dị Bác để trả ơn đời, trả ơn máu nước mắt hệ cha anh ngã xuống cho tự do, độc lập hôm Người viết dự thi Nguyễn Thị Thu Hương 11 ... theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh quan , đơn vị? a/ Xây dựng phong cách làm việc cán đảng viên theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh Phong cách Hồ Chí Minh... tuyệt vời phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc; phong cách ứng xử phong cách sinh hoạt; quán tư tưởng hành động, nói làm: Về phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách Hồ Chí Minh,... xây dựng phong cách làm việc cán đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh? Liên hệ thực tế việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thân,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018, BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay