Đề thi thử THPTQG 2018 môn tóan toán học beeclass lần 9

6 54 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 22:06

Đề thi thử THPTQG 2018 môn tóan toán học beeclass lần 9 Đề thi thử THPTQG 2018 môn tóan toán học beeclass lần 9 Đề thi thử THPTQG 2018 môn tóan toán học beeclass lần 9 Đề thi thử THPTQG 2018 môn tóan toán học beeclass lần 9 Đề thi thử THPTQG 2018 môn tóan toán học beeclass lần 9 Đề thi thử THPTQG 2018 môn tóan toán học beeclass lần 9 BeeClass.vn – www.facebook.com/beeclasspage www.facebook.com/groups/toanhocbeeclass TOÁN Học BeeClass ĐỀ THI THỬ TOÁN LẦN 09 Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: Chủ nhật, ngày 08/04/2018 (Đề thi có: 50 câu – trang) Bắt đầu tính lúc 21:00, hết làm lúc 22:30 bắt đầu điền đáp án Thời gian nộp muộn lúc 22:40 Câu Cho số phức z1 , z2 biểu diễn điểm A, B (như hình bên) Hỏi số phức sau có điểm biểu diễn trung điểm AB ? A z = −i B z = − C z3 = D z = + i Câu Giá trị L = lim 4n + + n 4n − n + bằng: D Câu Cho tập hợp A = {1; 2;3; 4;5; 6;7} , có số tự nhiên có chữ số đơi khác nhau? A − B C A 2520 B 5040 C 120 D 720 Câu Cho hình hộp chữ nhật ABCD A′ B ′C ′D ′ có diện tích mặt ( ABCD) , ( ABB ′A′) , ( ADD ′A′) 20cm2, 28cm2, 35cm2 Tính thể tích V khối hộp chữ nhật ABCD A′ B ′C ′D ′ A V = 120cm B V = 130cm C V = 160cm D V = 140cm Câu Cho hàm số có bảng biến thiên hình bên Chọn khẳng định đúng? A Hàm số có giá trị lớn 8, giá trị nhỏ B Hàm số đạt cực đại điểm y = , cực tiểu điểm y = C Hàm số đạt cực đại x = , cực tiểu x = D Hàm số đạt cực đại điểm x = , cực tiểu điểm x = Câu Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ bên Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị f ( x) , trục hoành, trục tung đường thẳng x = b (phần tô màu) Hỏi cơng thức tính diện tích hình phẳng sau đúng? b a A S = ∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx a a C S = −∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx a B S = ∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx b b a a b D S = ∫ f ( x ) dx Câu Cho hàm số y = x − x + Gọi d khoảng cách từ điểm cực đại đến đường thẳng qua hai điểm cực tiểu Khi giá trị P = 2d + bằng: A 10 B 21 Hướng đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 C 35 D Trang 1/6 BeeClass.vn – www.facebook.com/beeclasspage Câu Mệnh đề sau đúng? www.facebook.com/groups/toanhocbeeclass A Hàm số y = log a x (0 < a ≠ 1) nghịch biến khoảng (0;+∞) < a < B Hàm số y = log a x (0 < a ≠ 1) đồng biến khoảng (0;+∞) C Hàm số y = log a x (0 < a ≠ 1) nghịch biến ℝ < a < D Đồ thị hàm số y = log a x (0 < a ≠ 1) nằm phía bên trục hồnh Câu Tìm ngun hàm hàm số f ( x ) = tan x f ( x) dx = − ln cos x + C C ∫ f ( x) dx = − ln cos x + C D ∫ f ( x) dx = ln cos x + C Câu 10 Trong không gian Oxyz, mặt cầu tâm I (1; −2;3) bán kính R = có phương trình là: A ∫ f ( x) dx = + tan x + C C ( x −1) − ( y + 2) + ( z − 3) = ∫ B ( x + 1) + ( y − 2) + ( z + 3) = A x + y + z = B 2 D ( x −1) + ( y + 2) + ( z − 3) = 2 Câu 11 Tìm giá trị lớn M hàm số y = ln ( x + 1) đoạn [1; 2] A M = B M = ln C M = ln D M = Câu 12 Cho ba điểm A(2; −1;3) , B (4;0;1) , C (−10;5;3) Khi mặt phẳng ( ABC ) có vectơ pháp tuyến là: A n1 = (1; 2; 2) B n2 = (1; 2;0) C n3 = (0; 2;3) D n4 = (1;8; 2) Câu 13 Tổng giá trị thực x thỏa mãn phương trình 21+ x + 21− x = bằng: A B C D Câu 14 Cho tam giác ABC vng A có B = 600 BC = Tính thể tích khối tròn xoay sinh quay tam giác ABC quanh cạnh AB ? 125 125 75 π A B C D 216π π π 8 Câu 15 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(2;0;0) , B (0;3;0) , C (0;0; −4) Khi phương trình mặt phẳng ( ABC ) là: x y z A ( ABC ) : − + = −4 C ( ABC ) : x + y − 3z + 12 = x y z B ( ABC ) : + + = −4 D ( ABC ) : x + y − z −12 = Câu 16 Đồ thị sau có tiệm cận đứng? x − 3x + A y = x−2 2x2 x −3 B y = C y = D y = x −1 x +1 x − 6x +  x + x +  x > −1 Câu 17 Tìm giá trị m để hàm số f ( x) =  liên tục điểm x = −1 ? x +1  x ≤ −1 mx + A m = B m = −4 C m = −1 D m = Câu 18 Mệnh đề sau sai? A Hai mặt phẳng song song khơng có điểm chung B Hai mặt phẳng song song đường thẳng thuộc mặt phẳng song song với mặt phẳng C Hai mặt phẳng song song với mặt phẳng thứ ba song song Hướng đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 Trang 2/6 BeeClass.vn – www.facebook.com/beeclasspage www.facebook.com/groups/toanhocbeeclass D Một mặt phẳng cắt hai mặt hai mặt phẳng song song cho trước theo hai giao tuyến hai giao tuyến song song e2 Câu 19 Tích phân I = ∫ ln x dx x A I = B I = ln C I = 10 D I = − ln Câu 20 Cho phương trình z − z + 25 = có hai nghiệm phức z1 z2 , phần ảo z1 số âm Tính mơđun số phức w = z2 − z1 A 35 B 10 C 457 D 13 Câu 21 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Gọi M trung điểm SD , biết cạnh SA vng góc với mặt đáy SA = a (tham khảo hình bên) Khi khoảng cách hai đường thẳng CM AB bằng: a a A B C a D a Câu 22 Một sinh viên muốn có đủ 10.000.000 đồng sau 10 tháng để mua máy tính cách tháng gởi vào ngân hàng số tiền m (đồng) Tìm m , biết lãi suất ngân hàng 0,52% tháng, tính theo thể thức lãi kép lãi suất không thay đổi thời gian sinh viên gửi tiền (giá trị gần m làm tròn đến hàng nghìn) A m ≈ 985.000 (đồng) B m ≈ 972.000 (đồng) C m ≈ 970.000 (đồng) D m ≈ 981.000 (đồng) Câu 23 Một lớp học có 15 học sinh nữ 20 học sinh nam Thầy giáo muốn lập đội gồm người để tham dự ngày thành lập trường Tính xác suất để người có học sinh nữ? 223 559 333 A B C D 12 616 616 616 Câu 24 Gọi α nghiệm lớn phương trình 3cos x + cos x − cos 3x +1 = 2sin x.sin x khoảng  π (0; 2π ) Tính giá trị sin α −  ?  3 Câu 25 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Gọi M , N trung điểm AB , AD ; giao điểm H CM BN hình chiếu S lên mặt đáy Mệnh đề sau sai? A Góc ( SCM ); ( SBN ) = 90○ A − B C D − B CM ⊥ ( SBN ) C BN ⊥ ( SCM ) D Góc  SN ; ( ABCD ) = 60○ 12 21   3 1 Câu 26 Sau khai triển rút rọn biểu thức f ( x ) =  x +  +  x +  f ( x) có số hạng?   x x  A 30 B 29 C 32 D 35  x −   ≥ có tập nghiệm (a; b ] Tính giá trị T = 3a − b ? Câu 27 Bất phương trình log log  x +  A T = B T = Hướng đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 C T = 10 D T = Trang 3/6 BeeClass.vn – www.facebook.com/beeclasspage www.facebook.com/groups/toanhocbeeclass 1− i Câu 28 Cho số phức z thỏa mãn = + i Điểm M biểu diễn số phức w = z + mặt phẳng tọa độ z +1 có tọa độ là: A M (3; −2) B M (2;3) C M ( 2; −3) D M (3; 2) Câu 29 Trong không gian Oxyz , cho điểm M (−4; −5;3) , đường thẳng d1 : x +1 y + z − đường thẳng = = −2 −1 x − y + z −1 Hỏi phương trình đường thẳng ∆ qua M , đồng thời ∆ cắt d1 d ? = = −5 x + y + z −3 x + y + z −3 A ∆ : B ∆ : = = = = −2 −1 x + y + z −3 x + y + z −3 = = = = C ∆ : D ∆ : −2 −2 −1 Câu 30 Người ta nối trung điểm cạnh hình hộp chữ nhật cắt bỏ hình chóp tam giác góc hình hộp hình vẽ bên Hình lại đa diện có số đỉnh số cạnh là: A 10 đỉnh, 48 cạnh B 10 đỉnh, 24 cạnh C 12 đỉnh, 24 cạnh D 12 đỉnh, 20 cạnh Câu 31 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x , y = − x + trục hoành 3 39 11 343 61 A B C D 162 a c x + sin x a c Câu 32 Biết tích phân ∫ phân số tối giản dx = π − , với a, b, c, d số tự nhiên, b d 1+ x b d −1 d2 : Tính giá trị T = a + b + c + d ? A T = 10 B T = 12 C T = 24 D T = 32 Câu 33 Cho hình trụ (T ) có (C ) (C ′) hai đường tròn đáy nội tiếp hai mặt đối diện khối lập phương Biết rằng, tam giác cong tạo đường tròn (C ) hình vng ngoại tiếp (C ) có hình chữ nhật kích thước a × 2a (như hình bên) Tính thể tích khối trụ (T ) theo a ? A 500πa 250 C πa B 100πa D 250πa Câu 34 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình log 52 x + log 52 x + − m − = có nghiệm thuộc đoạn 1;5  ?   A B C D Câu 35 Số giá trị thực tham số m để phương trình (sin x −1)  cos x − (2 m + 1) cos x + m  = có nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn [0; 2π ] là: A B Hướng đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 C D Vô số Trang 4/6 BeeClass.vn – www.facebook.com/beeclasspage www.facebook.com/groups/toanhocbeeclass Câu 36 Cho hàm số y = ( m − 2m) x + ( 4m − m ) x − Hỏi có giá trị nguyên tham số m để hàm 2 số đồng biến khoảng (0;+∞) A B C D Khơng có Câu 37 Cho hàm số f ( x) xác định ℝ \ {±2} thỏa mãn f ′ ( x) = , biết f (1) = f (−3) = Tính x −4 giá trị f (0) + f (4) ? D + ln z Câu 38 Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1 = , z2 = z1 − z = 29 Biết số phức w = = a + bi Tìm z2 A −3ln B − ln 75 C 1− ln giá trị b ? 3 35 B C 8 Câu 39 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm ℝ Đường cong hình vẽ A D 37 bên đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) Xét hàm số g ( x) = f ( − x ) Mệnh đề sau mệnh đề sai? A Hàm số g ( x ) nghịch biến khoảng (1;3) B Hàm số g ( x ) đồng biến (−1;1) C Hàm số g ( x ) đồng biến khoảng (3;+∞) D Hàm số g ( x ) nghịch biến khoảng (−∞; −1) x +1 có đồ thị (C ) Viết phương trình tiếp tuyến với (C ) , biết tiếp tuyến cắt trục x −1 hoành trục tung A(a;0) , B (0; b) cho 3OA = OB (a > 0) Giá trị 3a + b là: Câu 40 Cho hàm số y = A 22 B C D Câu 41 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(2; −3; 2) , B (1; −2; 2) , C (1; −3;3) mặt phẳng ( P ) : x − y + z − = Gọi điểm A′, B ′, C ′ hình chiếu vng góc A, B, C lên mặt phẳng ( P) Tính diện tích tam giác A′B ′C ′ ? A B C D 3 x f ′ ( x) + x3 f ′′ ( x) = −1, ∀x ≠ Câu 42 Cho hàm số f ( x) thỏa mãn điều kiện  Tính giá trị f (−1) ?  f (1) = 1, f (−2) = −1  25 A −1 B − C − D 27 27 Câu 43 Cho hàm số y = x + x + a − Tìm tất giá trị a để giá trị lớn hàm số đoạn [−2;1] đạt giá trị nhỏ ? A a = B a = Hướng đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 C a = D a = Trang 5/6 BeeClass.vn – www.facebook.com/beeclasspage www.facebook.com/groups/toanhocbeeclass Câu 44 Gọi S tập hợp tất giá trị thực m để tồn số phức z thỏa mãn z.z = z − + i = m Tìm tổng phần tử S ? A + B 10 C D Câu 45 Cho khối chóp S ABCD tích 81 Gọi M , N , P, Q trọng tâm mặt bên ( SAB), ( SBC ), ( SCD), (SDA) Tính thể tích V khối chóp S MNPQ ? A V = 18 B V = 24 C V = 12 D V = 54 Câu 46 Tính tổng sau S = + 2.2 + 3.2 + 4.23 + + 2018.22017 ? B 2017.2 2018 + A 2017.22018 C 2018.22018 + D 2019.2 2018 Câu 47 Cho hình vng C1 có cạnh a Người ta chia cạnh hình vng thành bốn phần nối điểm chia hình bên để có hình vng C2 Từ hình vng C2 lại tiếp tục làm ta nhận dãy hình vng C1 , C2 , C3 , , Cn , Gọi Si diện tích hình vng Ci với i ∈ ℕ* Tính giá trị tổng S = S1 + S2 + S3 + + Sn + 5a 8a D A 2a 2 B C a 2 Câu 48 Tính giá trị biểu thức P = x2 + y − xy +1 biết thỏa mãn x ≠ , −1 ≤ y ≤ x2 + −1 x2 = log 14 − ( y − 2) y + 1 với điều kiện   13 A P = B P = C P = 216 D P = 198 Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(a;0;0) , B (0; b; 0) , C (0;0; c) với a, b, c lớn thỏa mãn OA + OB + OC + AB + BC + CA = + Tìm giá trị lớn thể tích V tứ diện O ABC ? 1 1 A B C D 54 216 162 108  π Câu 50 Cho hàm số f ( x) liên tục có đạo hàm khoảng 0;  đồng thời thỏa mãn hệ thức sau:   f ( x ) + tan x f ′ ( x ) = trị P = a + b ? A P = − x Biết cos3 x π  π  f   − f   = aπ + b ln với a, b ∈ ℚ phân số tối giản Tính giá     B P = 14 C P = D P = − -  CHÚC CÁC EM LÀM BÀI THI TỐT  Hướng đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 Trang 6/6 ... gần m làm tròn đến hàng nghìn) A m ≈ 98 5.000 (đồng) B m ≈ 97 2.000 (đồng) C m ≈ 97 0.000 (đồng) D m ≈ 98 1.000 (đồng) Câu 23 Một lớp học có 15 học sinh nữ 20 học sinh nam Thầy giáo muốn lập đội gồm... 12 D V = 54 Câu 46 Tính tổng sau S = + 2.2 + 3.2 + 4.23 + + 2018. 22017 ? B 2017.2 2018 + A 2017. 22018 C 2018. 22018 + D 20 19. 2 2018 Câu 47 Cho hình vng C1 có cạnh a Người ta chia cạnh hình... đoạn [0; 2π ] là: A B Hướng đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 C D Vô số Trang 4/6 BeeClass. vn – www.facebook.com/beeclasspage www.facebook.com/groups/toanhocbeeclass Câu 36 Cho hàm số y = ( m −
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG 2018 môn tóan toán học beeclass lần 9, Đề thi thử THPTQG 2018 môn tóan toán học beeclass lần 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay