C trinh HOI NGHI TONG KET CONG TAC DHVT 2013

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 21:57

CHƯƠNG TRÌNH GIAO BAN ĐIỀU HÀNH VIỄN THƠNG NĂM 2013 Của Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam Hà Nội, ngày 24/12/2013 08h15 - 08h30: Đón tiếp đại biểu 08h30 - 08h40: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Lãnh đạo Trung tâm Điều hành Viễn thông) 08h40 - 08h50: Phát biểu khai mạc, đạo Hội nghị (Lãnh đạo Tập đoàn) 08h50 - 09h20: Báo cáo đánh giá tổng quan tình hình mạng lưới cơng tác Điều hành viễn thông năm 2013 Kế hoạch công tác năm 2014 (Lãnh đạo Ban Viễn thông) 09h20 - 10h45: Phát biểu tham luận số đơn vị trọng điểm 10h45 - 11h15: Tổng kết Hội nghị (Lãnh đạo Tập đoàn) -
- Xem thêm -

Xem thêm: C trinh HOI NGHI TONG KET CONG TAC DHVT 2013, C trinh HOI NGHI TONG KET CONG TAC DHVT 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay