18 de thi thu thptqg nam 2018 mon hoa hoc thpt viet yen bac giang lan 1 file word co loi giai chi tiet thuvienvatly com a633e 47280

7 55 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 21:18

Đề thi học kì THPT Việt Yên Bắc Giang Lần 1 Năm 2018I. Nhận biếtCâu 1. Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch HCl là:A. Hg, Ca, FeB. Au, Pt, AlC. Na, Zn, MgD. Cu, Zn, KCâu 2. Chất nào sau đây là chất điện li?A. KClB. CH3COC. CuD. C6H12O6 (glucozơ)Câu 3. Hòa tan hết 11,2 gam Fe vào lượng vừa đủ dung dịch axit sunfuric loãng, sau phản ứng, thu được V lít khí duy nhất (đktc). Giá trị của V làA. 10,0B. 14,0C. 4,48D. 19,8Câu 4. Chất nào sau đây có thành phần chính là trieste của glixerol với axit béo?A. sợi bôngB. mỡ bòC. bột gạoD. tơ tằm Đề thi họcTHPT Việt Yên - Bắc Giang - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Dãy kim loại phản ứng với dung dịch HCl là: A Hg, Ca, Fe B Au, Pt, Al C Na, Zn, Mg D Cu, Zn, K C Cu D C6H12O6 (glucozơ) Câu Chất sau chất điện li? A KCl B CH3CO Câu Hòa tan hết 11,2 gam Fe vào lượng vừa đủ dung dịch axit sunfuric loãng, sau phản ứng, thu V lít khí (đktc) Giá trị V A 10,0 B 14,0 C 4,48 D 19,8 Câu Chất sau thành phần trieste glixerol với axit béo? A sợi B mỡ bò C bột gạo D tơ tằm Câu Sục khí HCl vào dung dịch Na2SiO3 thu kết tủa A SiO2 B NaCl C H2SiO3 D H2O Câu Este sau đốt cháy thu số mol CO2 số mol nước? A C2H3COOCH3 B HCOOC2H3 C CH3COOC3H5 D C3COOCH3 Câu Dung dịch sau làm quỳ tím chuyển màu xanh? A NaCl B HCl C KCl D NH3 Câu Trong hợp chất sau, hợp chất chất béo? A (C17H35COO)3C3H5 B (C17H35COO)2C2H4 C (CH3COO)3C3H5 D (C3H5COO)3C3H5 Câu Dung dịch sau pH > 7? A HNO3 B KOH C CH3OH D KCl B NaOH C Na D HCl B CO C CO2 D SO2 Câu 10 Etyl axetat phản ứng với chất sau đây? A FeO Câu 11 Khí cacbonic A NO2 II Thông hiểu Câu 12 Ứng dụng sau glucozơ? A Sản xuất rượu etylic B Tráng gương, tráng ruột phích C Nhiên liệu cho động đốt D Thuốc tăng lực y tế Câu 13 Để điều chế 60kg poli (metyl metacrylat) cần tối thiểu m kg ancol m2 kg axit tương ứng Biết hiệu suất trình 75% Giá trị m1, m2 A 60 60 B 51,2 137,6 C 28,8 77,4 D 25,6 68,8 BỘ 300 ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2018 FILE WORD LỜI GIẢI CHI TIẾT - Đề thi thử từ trường chuyên, không chuyên nước - Đề biên soạn từ thầy giáo tiếng nước - Đề từ đầu sách luyện thi uy tín - Đề từ trang web luyện thi, học online tiếng - Các chuyên đề luyện thi tài liệu file word - Tất đề theo cấu trúc Bộ giáo dục đào tạo đưa năm học 2018 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ: Soạn tin nhắn “Tôi muốn đăng ký đề thi thử 2018 mơn Hóa Học” gửi đến số Sau nhận tin nhắn bạn hướng dẫn đăng ký đề Số lượng đăng ký hạn nên đăng ký sớm để nhận đề nhiều ưu đãi khác Câu 26 CH3COOC2H3 phản ứng với chất sau tạo este no? A SO2 B KOH C HCl D H2 (Ni, t0) Câu 27 Trong bình kín chứa 40 ml khí oxi 35 ml hỗn hợp khí gồm hiđro amin đơn chức X Bật tia lửa điện để phản ứng cháy xảy hoàn toàn, đưa bình điều kiện ban đầu, thu hỗn hợp khí tích 20 ml gồm 50% CO2, 25% N2, 25% O2 Coi nước bị ngưng tụ Chất X A anilin B propylamin C etylamin D metylamin Câu 28 Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành C2H5OH A CH3COOH B SO2 C CO2 D CO Câu 29 Cho chất sau: xenlulozơ, chất béo, fructozơ, tinh bột Số chất bị thủy phân dung dịch HCl A B C D Câu 30 Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X thu 0,3 mol CO 0,3 mol H2O Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 31 Đốt cháy hồn tồn V lít amin X lượng oxi vừa đủ tạo 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ nước (các thể tích khí đo điều kiện) Amin X bậc với ancol metylic Chất X A CH2=CHNHCH3 B CH3CH2NHCH3 C CH3CH2CH2NH2 D CH2=CHCH2NH2 Câu 32 Tỉ khối este no, đơn chức X so với hiđro 37 Công thức phân tử X là: A C5H10O2 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 III Vận dụng Câu 33 Cho phát biểu sau: (1) Fructozơ glucozơ khả tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Saccarozơ tinh bột không bị thủy phân axit H2SO4 (lỗng) làm xúc tác; (3) Tinh bột tạo thành xanh nhờ trình quang hợp; (4) Xenlulozơ saccarozơ thuộc loại đisaccarit; Phát biểu A (3) (4) B (1) (3) C (1) (2) D (2) (4) Câu 34 Thủy phân este X thu hai chất hữu mạch hở, phân tử chứa loại nhóm chức khơng làm màu dung dịch brom Cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch kiềm, cạn thu chất rắn X1 phần X2 0,1 mol chất hữu Z Nung X khơng khí 15,9 gam Na2CO3, 3,36 lít CO2 nước Số mol H2 sinh cho Z tác dụng với Na nửa số mol CO đốt Z số mol Z Khối lượng X1 A 18,8 gam B 14,4 gam C 19,2 gam D 16,6 gam Câu 35 Cho 38,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe 3O4 tác dụng với 2,4 mol HNO (dư) dung dịch, thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch X Dung dịch X phản ứng với 1400 ml dung dịch NaOH 1M thu 42,8 gam kết tủa Giá trị V A 8,96 B 6,72 C 11,2 D 3,36 Câu 36 Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O 2, sinh 0,5 mol H2O Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X dung dịch KOH đun nóng thu dung dịch chứa 9,32 gam muối Mặt khác a mol X làm màu vừa đủ 0,12 mol brom dung dịch Giá trị a A 0,03 B 0,04 C 0,02 D 0,012 Câu 37 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,02 mol FeS 0,03 mol FeS vào lượng dung dịch H 2SO4 đặc nóng thu Fe2(SO4)3, SO2 H2O Hấp thụ hết SO2 lượng vừa đủ dung dịch KMnO thu dung dịch Y khơng màu, suốt pH = Thể tích dung dịch Y A 11,4 lít B 5,7 lít C 17,1 lít D 22,8 lít Câu 38 Hỗn hợp X gồm CaCl 2, CaOCl2, KCl, KClO3 Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu 1,792 lít khí oxi (đo điều kiện tiêu chuẩn) 25,59 gam chất rắn Y Cho Y tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch K2CO3 1,0M kết tủa T dung dịch Z Lượng KCl Z gấp 4,2 lần lượng KCl X Thành phần phần trăm khối lượng CaOCl X giá trị gần A 45,12% B 43,24% C 40,67% D 38,83% IV Vận dụng cao Câu 39 Cho Z este tạo rượu metylic axit cacboxylic Y đơn chức, mạch hở, mạch cacbon phân nhánh Xà phòng hóa hồn tồn 0,6 mol Z 300 ml dung dịch KOH 2,5M đun nóng, dung dịch E cạn dung dịch E chất rắn khan F Đốt cháy hoàn toàn F oxi dư, thu 45,36 lít khí CO2 (đktc), 28,35 gam H2O m gam K2CO3 Cho phát biểu sau: (1): Trong phân tử Y nguyên tử hiđro (2): Y axit no, đơn chức, mạch hở (3): Z đồng phân hình học (4): Số nguyên tử cacbon Z (5): Z tham gia phản ứng trùng hợp Số phát biểu A B C D Câu 40 Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tọ thành từ ancol Y với axit cacboxylic (phân tử nhóm −COOH); đó, hai axit no đồng đẳng axit khơng no (có đồng phân hình học, chứa liên kết đôi C=C phân tử) Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu 1792ml khí (đktc) khối lượng bình tăng 4,96gam Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu CO2 3,96 gam H2O Phần trăm khối lượng este không no X giá trị gần với giá trị sau nhất? A 38% B 41% C 35% D 29% HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án C Nhớ lại dãy điện hóa.! Các kim loại Hg, Au, Pt, Cu đứng sau Haxit dãy điện hóa ⇒ không phản ứng với HCl → loại đáp án A, B, D Các kim loại Na, Zn, Mg đứng trước (Haxit) → thỏa mãn → chọn đáp án C Câu Chọn đáp án A Chất điện li: chất mà tan nước, phân tử hòa tan phân li hồn tồn ion ⇒ KCl chất dãy chất điện li (chất điện li mạnh) → Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án C Phản ứng: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ Để cho nFe = 0,2 mol ⇒ nH2 = 0,2 mol ⇒ V = 0,2 × 22,4 = 4,48 lít Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án B • sợi bơng: thành phần xenlulozơ • bột gạo: thành phần tinh bột • tơ tằm: thành phần amino axit (tơ hữu cơ) • mỡ bò thành phần chất béo, trieste glixerol axit béo ⇒ chọn đáp án B Câu Chọn đáp án C Phản ứng: 2HCl + Na2SiO3 → 2NaCl + H2SiO3↓ axit H2SiO3 không tan, kết tủa thu → chọn C Câu Chọn đáp án D Este CH3COOCH3 ứng với CTPT C3H6O2 Đốt C3H6O2 → 3CO2 + 3H2O || nCO2 = nH2O ⇒ thỏa mãn yêu cầu → chọn đáp án D Câu Chọn đáp án D • dung dịch NaCl, KCl dung dịch muối trung tính, pH = • dung dịch HCl dung dịch axit, pH < → làm quỳ tím chuyển màu đỏ • dung dịch NH3 dung dịch bazơ, pH > → làm quỳ tím chuyể màu xanh ⇒ thỏa mãn yêu cầu đáp án D Câu Chọn đáp án A Chất béo trieste axit béo g lỉeol ⇒ thỏa mãn chất béo (C17H35COO)3C3H5: stearin Chọn đáp án A BỘ 300 ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2018 FILE WORD LỜI GIẢI CHI TIẾT - Đề thi thử từ trường chuyên, không chuyên nước - Đề biên soạn từ thầy giáo tiếng nước - Đề từ đầu sách luyện thi uy tín - Đề từ trang web luyện thi, học online tiếng - Các chuyên đề luyện thi tài liệu file word - Tất đề theo cấu trúc Bộ giáo dục đào tạo đưa năm học 2018 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ: Soạn tin nhắn “Tôi muốn đăng ký đề thi thử 2018 mơn Hóa Học” gửi đến số Sau nhận tin nhắn bạn hướng dẫn đăng ký đề Số lượng đăng ký hạn nên đăng ký sớm để nhận đề nhiều ưu đãi khác Câu 38 Chọn đáp án A  KClO3  0,15 mol  678  CaOCl   CaCl  + K 2CO3 2 − O2  → → CaCO3 + KCl   0,15 mol Sơ đồ trình:  CaCl  0,08 mol   KCl  14 43  KCl  25,59 gam 43 28,15 gam nK2CO3 = 0,15 mol ⇒ nCaCl2 Y = 0,15 mol ⇒ nKCl Y = (25,59 0,15 ì 111) ữ 74,5 = 0,12 mol ⇒ ∑nKCl Z = 0,12 + 0,15 × = 0,42 mol ||→ nKCl X = 0,1 mol ⇒ nKClO3 X = 0,12 – 0,1 = 0,02 mol mà ∑nO X = 0,08 × = 0,16 mol ⇒ nCaOCl2 = 0,16 – 0,02 × = 0,1 mol ⇒ %mCaOCl2 X = 45,12% Chọn đáp án A Câu 39 Chọn đáp án A Z tạo CH3OH axit đơn chức ⇒ Z este đơn chức → nmuối = nZ = 0,6 mol; nKOH dư = 0,3 × 2,5 – 0,6 = 0,15 mol Đốt F cho 2,025 mol CO2, 1,575 mol H2O 0,375 mol K2CO3 (Bảo toàn Kali) Bảo tồn C: số C/muối = (2,025 + 0,375) ÷ 0,6 = Bảo tồn H: số H/muối = (1,575 × – 0,15) ÷ 0,6 = ⇒ Muối C4H5O2K hay CH2=C(CH3)−COOK (Do Y mạch C phân nhánh) ⇒ Z CH2=C(CH3)−COOCH3 Y CH2=C(CH3)−COOH (1) Sai Y chứa nguyên tử H (2) Sai Y axit không no, đơn chức, mạch hở, chứa π C=C (3) Sai (4) Sai Z chứa nguyên tử C (5) Đúng Z chứa liên kết C=C ⇒ Chỉ (5) ⇒ chọn A Câu 40 Chọn đáp án C X gồm este đơn chức ⇒ Y ancol đơn chức → nY = 2nH2 = 0,16 mol Bảo toàn khối lượng: mY = mH2 + mbình tăng = 0,08 × + 4,96 = 5,12 (g) → MY = 5,12 ÷ 0,16 = 32 ⇒ Y CH3OH Đồng số liệu 11,76 gam X → đốt X thu 3,96 × 11,76 ÷ 5,88 = 7,92 gam H2O → nH = 2nH2O = 0,88 mol || → nNO = 2nCOO = 2nY = 0,32 mol mX = mC + mH + mO ⇒ mC = 11,76 – 0,88.1 – 0,32.16 = 5,76g ⇒ nCO2 = nC = 0,48 mol Công thức trung bình cho este no, đơn, hở CnH2nO2 (n > 2) CTTQ cho este đơn, hở, chứa 1π C=C, đphh CmH2m-2O2 (m ≥ 5) Ta có: nCO2 - nH2O = (k – 1).nHCHC với k độ bất bão hòa HCHC Áp dụng: nCO2 – nH2O = neste không no = 0,48 – 0,44 = 0,04 mol → neste no = 0,12 mol n > 2;m ≥5 → m = 5;n = / Bảo toàn C: 0,12n + 0,04m = 0, 48  → este không no C5H8O2 ⇒ %meste khụng no = 0,04 ì 100 ữ 11,76 ì 100% = 34,01%
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 de thi thu thptqg nam 2018 mon hoa hoc thpt viet yen bac giang lan 1 file word co loi giai chi tiet thuvienvatly com a633e 47280, 18 de thi thu thptqg nam 2018 mon hoa hoc thpt viet yen bac giang lan 1 file word co loi giai chi tiet thuvienvatly com a633e 47280

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay