“Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”.

42 54 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 21:17

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Sinh viên: Giàng A Súa LỜI CẢM ƠN Thời gian thực tập kết thúc lúc em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Đây kết trình học tập nghiên cứu trường Đại học Kinh Tế & Quản trị kinh doanh với trình em thực tập xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Trong suốt thời gian em nhận bảo tận tình giáo Th.S Mai Thị Huyền Trang với giúp đỡ cô chú, anh chị cán UBND xã Ta Ma Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc thầy cô giáo Trường Đại học Kinh Tế & QTKD Thái Nguyên thầy cô giáo khoa Kinh tế, người giảng dạy, bảo, truyền đạt nguồn kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em suốt thời gian học trường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo ThS Mai Thị Huyền Trang tận tâm, tận tình dẫn, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo bác, cô chú, anh chị công tác UBND xã Ta Ma giúp đỡ nhiệt tình để em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Trong trình thực tập, trình làm báo cáo này, em nỗ lực hết mình, với khả năng, kiến thức hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ để báo cáo em hồn thiện hơn, em học thêm nhiều kinh nghiệm, ngày hoàn thiện vốn kiến thức tự tin bước vào sống Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Giàng A Súa ii Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Sinh viên: Giàng A Súa MỤC LỤC PHỤ BÌA .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU .vii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi đề tài Kết cấu đề tài PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN .4 1.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Địa hình 1.1.3 Khí hậu, thủy văn 1.1.4 Nguồn tài nguyên thiên nhiên .5 1.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI .6 1.2.1 Dân số nguồn lao động .6 1.2.2 Cơ sở hạ tầng 1.2.3 Về kinh tế .9 1.2.4 Về xã hội 12 1.3 NHẬN XÉT NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA XÃ TA MA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 14 1.3.1 Về thuận lợi 14 1.3.2 Về khó khăn 14 PHẦN 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN 16 2.1 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI Ở XÃ TA MA 16 2.2 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TA MA 18 iii Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Sinh viên: Giàng A Súa 2.2.1 Xây dựng nông thôn theo nhóm tiêu chí quy hoạch 18 2.2.2 Xây dựng nơng thơn theo nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội 19 2.2.3 Xây dựng nơng thơn theo nhóm tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất 22 2.2.4 Xây dựng nông thôn theo nhóm tiêu chí văn hóa – xã hội – môi trường .23 2.2.5 Xây dựng nơng thơn theo nhóm tiêu chí hệ thống trị 25 PHẦN 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ XÂY DỤNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN 27 3.1 ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN 27 3.1.1 Thành tựu .27 3.1.2 Hạn chế nguyên nhân .28 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN 30 3.2.1 Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền 30 3.2.2 Huy động tối đa nguồn lực cho xây dựng NTM 32 3.2.3 Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM 33 KẾT LUẬN 35 1.Kết luận .35 Kiến nghị 36 2.1 Đối với UBND tỉnh Điện Biên .36 2.2 Đối với Huyện Tuần Giáo .36 2.3 Đối với UBND xã Ta Ma .36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 iv Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Sinh viên: Giàng A Súa DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 DẠNG VIẾT TẮT NTM QĐ MTTQ UBND HTX HĐND KT XH NQ TW CP SXNN THCS THPT vi DẠNG ĐẦY ĐỦ Nông thôn Quyết định Mặt trận tổ quốc Ủy ban nhân dân Hợp tác xã Hội đồng nhân dân Kinh tế Xã hội Nghị Trung ưng Chính phủ Sản xuất nơng nghiệp Trung học sở Trung học phổ thông Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Sinh viên: Giàng A Súa DANH MỤC BẢNG BIỂU Nội dung Bảng 1.1.Diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng, độ che phủ rừng qua giai đoạn 2015-2017 Bảng 1.2.Khái quát tình hình dân số nguồn lao động xã Bảng 2.1 Xây dựng theo tiêu chí quy hoạch Bảng 2.2 Xây dựng theo tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội Bảng 2.3 Xây dựng theo tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất Bảng 2.4 Xây dựng theo tiêu chí văn hóa – xã hội – mơi trường Bảng 2.5 Xây dựng theo tiêu chí hệ thống trị vii Trang 18 20 23 24 26 Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Sinh viên: Giàng A Súa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nơng thôn nơi sinh sống phận dân cư chủ yếu làm việc lĩnh vực nông nghiệp Nước ta nước nông nghiệp với khoảng 75% dân cư sinh sống nông thôn Nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn có vị trí chiến lược nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, sở lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc bảo vệ môi trường sinh thái đất nước Đời sống nhân dân nhiều khó khăn, phát triển khơng đồng vùng kinh tế - văn hóa - xã hội- giáo dục, chưa phát huy tiềm vùng Phát triển nông nghiệp nông thôn mối quan tâm hàng đầu, mục tiêu chiến lược quốc gia Ngày 05/8/2008 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X Hội nghị lần thứ ban hành Nghị 26-NQ/TW nông nghiệp, nơng dân, nơng thơn Theo xây dựng nơng thơn ( NTM ) mục tiêu quan trọng Để hoàn thành mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 thể qua Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày tháng năm 2010 ký Quyết định số 491/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia NTM bao gồm 19 tiêu chí Ban Bí thư lựa chọn 11 xã để thí điểm xây dựng mơ hình NTM thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa – đại hóa đại diện cho vùng, miền tồn quốc, có xã xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Sau 05 năm thực hiện, xã Ta Ma đích đạt 19/19 tiêu chí đóng góp vai trò quan trọng phát triển kinh tế toàn huyện Tuy nhiên, mặt bằng chung, Ta Ma xã đặc biệt khó khăn, có xuất phát điểm thấp 18 xã điểm Là địa bàn sinh sống phần lớn người dân tộc thiểu số, đất đai manh mún, kinh tế kém phát triển, an ninh phức tạp – nhiều tệ nạn xã hội, đời sống nhân dân khó khăn Vì vậy, việc thực hoạt động chương trình NTM gặp khơng khó khăn Hơn Thủ tướng phủ (2010) nhấn Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Sinh viên: Giàng A Súa mạnh: “Xây dựng thí điểm mơ hình NTM xã Ta Ma khơng phải riêng cho xã huyện Tuần Giáo mà cho toàn quốc Điện Biên phải nắm vững quan điểm đạo để triển khai xây dựng điểm mơ hình NTM xã Ta Ma” Từ nhận thấy kết xây dựng NTM xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có ý nghĩa quan trọng Để giải khó khăn có nhìn khách quan hiệu chương trình đánh giá hoạt động chương trình có phù hợp em tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn xã Ta Ma thời gian qua, đề xuất giải pháp chủ yếu đẩy mạnh trình xây dựng nông thôn xã thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Giới thiệu xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - Tìm hiểu đánh giá cơng tác thực mơ hình nơng thơn q trình xây dựng nơng thôn xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thời gian từ năm 2015-2017 - Đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu đẩy mạnh q trình xây dựng nơng thơn địa phương năm tới Đối tượng phạm vi đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác xây dựng nông thôn xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu thực trạng xây dựng nông thôn địa bàn xã Ta Ma , huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực phạm vi toàn xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Sinh viên: Giàng A Súa - Phạm vi thời gian: Báo cáo sử dụng số liệu phân tích giai đoạn 2015- 2017 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, báo cáo gồm phần: Phần 1: Khái quát chung xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Phần 2: Thực trạng xây dựng nông thôn xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Phần 3: Nhận xét, đánh giá kết xây dựng nông thôn Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Sinh viên: Giàng A Súa PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN 1.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.1.1 Vị trí địa lý Xã Ta Ma xã miền núi, nằm phía Đơng Bắc huyện Tuần Giáo, cách trung tâm huyện 43 km - Phía Đơng giáp với xã Pắc Ma – Huyện Quỳnh Nhai – Tỉnh Sơn La - Phía Nam giáp xã Mường Giàng – Huyện Thuận Châu – Tỉnh Sơn La - Phía Tây giáp với xã Pú Nhung – Huyện Tuần Giáo – tỉnh Điện Biên - Phía Bắc Giáp với xã Phình Sáng– Huyện Tuần Giáo – tỉnh Điện Biên Xã Ta Ma có tổng diện tích 10.702,08 ha, gồm có Bản xã: Bản Phiêng Cải, Phình Cứ, Háng Chua,Thớ Tỷ, Kề Cải, Nà Đắng, Trạm Củ, Phiêng Vang 1.1.2 Địa hình Địa hình xã chủ yếu dạng địa hình đồi núi, nghiêng dần theo hướng Tây Bắc – Đông Nam Do ảnh hưởng hoạt động kiến tạo nên địa hình bị chia cắt mạnh, cấu trúc núi cao phổ biến chiếm phần lớn diện tích đất tự nhiên xã, xen kẽ có nhiều thung lũng hẹp đồi cỏ ranh thuận lợi cho sản xuất nơng nghiệp 1.1.3 Khí hậu, thủy văn Xã Ta Ma mang khí hậu miền núi Tây Bắc thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa Có mùa hè chịu ảnh hưởng bão, mùa đông thường ngắn không lạnh tháng lạnh tháng 12 tháng 01 có lúc nhiệt độ xuống độ C, tháng nóng tháng nhiệt độ trung bình 31 độ C Lượng mưa hàng năm khoảng 1.400mm – 1.700mm Độ ẩm trung bình hàng năm 82 – 85,5% Số nắng trung bình năm là:2.500 – 2.700h Nhiệt độ trung bình năm là: 27 độ C Dựa vào thời gian mưa chia làm hai mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô Mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng với lượng mưa gây lũ lụt suối làm ảnh hưởng đến việc phát triển nông nghiệp người dân lao động, mùa khô kéo dài từ tháng 10 đến tháng năm sau Xã Ta Ma chịu ảnh hưởng gió Lào, gió mùa Đơng Bắc, gió Lào kéo dài từ tháng đến tháng khơ nóng Gió mùa Đơng Bắc từ tháng 11 đến tháng năm sau Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Sinh viên: Giàng A Súa 1.1.4 Nguồn tài nguyên thiên nhiên Nguồn tài nguyên thiên nhiên xã dồi với số loại tài nguyên sau: 1.1.4.1 Tài nguyên đất - Tổng diện tích đất tự nhiên 10.702,08 Trong đó: + Đất nông nghiệp: 9.373,89 + Đất phi nông nghiệp: 96,96 + Đất chưa sử dụng: 1.231,23 - Gồm nhóm đất chủ yếu sau: + Nhóm đất phù sa ít, chiếm 0,4% diện tích đất tự nhiên; nhóm đất thành tạo lắng đọng phù sa suối lớn nên thuận lợi cho việc trồng lương thực, thực phẩm + Nhóm đất xám: Chiếm tới 64% diện tích tự nhiên, loại đất chiếm tỷ lệ lớn tổng diện tích tự nhiên xã + Nhóm đất mùn alít núi cao đứng thứ hai, chiếm 35,6% diện tích tự nhiên 1.1.4.2 Tài nguyên rừng - Xã Ta Ma có tổng diện tích rừng 7.352,89 ha, có 179.06 diện tích rừng sản xuất 7.173,83 rừng tự nhiên phòng hộ Đây diện tích rừng quý giá cần bảo vệ chặt chẽ góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng môi trường sinh thái, giữ nước đầu nguồn, hạn chế xói mòn rửa trơi Diện tích có rừng toàn xã Ta Ma 7.352,89 rừng cho giao 707 hộ sử dụng Bảng 1.1 Diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng, độ che phủ rừng qua giai đoạn 2015-2017 Chỉ tiêu Rừng tự nhiên (ha) Rừng trồng (ha) Độ che phủ (%) Năm 2015 7.352,89 31,1 50,57 Năm 2016 Năm 2017 7.352,89 7.352,89 31,1 31,1 50,57 50,86 (Nguồn: UBND xã Ta Ma) Qua bảng 1.1 ta thấy: Tổng diện tích rừng tự nhiên rừng trồng tồn xã Ta Ma khơng thay đổi qua giai doạn 2015 - 2017 Rừng trồng triển khai thực từ năm 2017 bản: Phiêng Cứ Phiêng Cải, đến rừng trồng phát triển nâng độ che phủ toàn xã lên 50,86% 1.1.4.3 Tài nguyên mặt nước Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Sinh viên: Giàng A Súa 2.2.4 Xây dựng nông thơn theo nhóm tiêu chí văn hóa – xã hội – môi trường Bảng 2.4: Xây dựng nông thôn tiêu chí văn hóa – xã hội – mơi trường TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 14.1 Phổ cập giáo dục trung học 14.2 Tỷ lệ học sinh tôt nghiệp THCS 14 Giáo dục 15 Y tế 16 Văn hóa Chỉ tiêu phải đạt Đạt tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, 70% học nghề) 14.3.Tỷ lệ qua đào tạo 15 Tỷ lệ người tham gia hình thức bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: “Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”., “Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”., KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO,, 2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI, PHẦN 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN, Bảng 2.1: Xây dựng NTM theo tiêu chí quy hoạch, Bảng 2.4: Xây dựng nông thôn mới tiêu chí văn hóa – xã hội – môi trường, PHẦN 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ XÂY DỤNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN, 1 ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay