CAC THONG SO CAI DAT BIEN TAN DELTA VFD e

12 56 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 21:00

BẢNG TĨM TẮT CÁC THƠNG SỐ CÀI ĐẶT – SERIES VFD-E – Thơng số Pr Giải thích Cài đặt Mặc định Nhóm thơng số người dùng cài 00.00 00.01 00.02 Mã nhận diện biến tần Hiển thị dòng định mức biến tần Cài đặt lại thông số (Reset) a00.03 Chọn kiểu hiển thị khởi động a00.04 Hiển thị nội dung đa chức 00.08 00.09 Hệ số K xác định người sử dụng Phiên phần mềm bo công suất Phiên phần mềm bo điều khiển Mật mã ngõ vào Mật mã cài đặt 00.10 Phương pháp điều khiển 00.11 Dự phòng 00.12 50Hz - Chọn điện áp a00.05 00.06 00.07 Chỉ đọc ## Chỉ đọc #.# 1: Tất thông số đọc 6: Xóa chương trình PLC 9: Tất thông số reset giá trị mặc định nhà sản xuất (50Hz, 230V/400V 220V/380V phụ thuộc / tùy thuộc vào thông số Pr.00.12) 10: Tất thông số reset giá trị mặc định nhà sản xuất (60Hz, 220V/440V) 0: Hiển thị giá trị tần số yêu cầu (Fxxx) 1: Hiển thị tần số ngõ thời điểm đ1o (Hxxx) 2: Hiển thị nội dung đơn vị xác định người sử dụng (Uxxx) 4: Hiển thị đa chức (xem thông số Pr.00.04 4: Lệnh quay thuận/nghịch (REV/FWD) 5: PLCx (Chọn PLC: PLC0/PLC1/PLC2) 0: Hiển thị nội dung đơn vị xác định người sử dụng (Uxxx) 1: Hiển thị giá trị đếm (c) 2: Hiển thị giá trị PLC D1043 (C) 3: Hiển thị điện áp DC-BUS (u) 4: Hiển thị điện áp ngõ (E) 5: Hiển thị giá trị tương tự tín hiệu hồi tiếp PID (b) (%) 6: Hệ số công suất ngõ (n) 7: Hiển thị công suất ngõ (P) 8: Hiển thị giá trị mối quan hệ mơment dòng điện (t) 9: Hiển thị AVI (I) (V) 10: Hiển thị ACI / AVI2 (i) (mA/V) 11 : Hiển thị nhiệt độ IGBT (h) (0C) 0 0.1 – 160.0 1.0 Chỉ đọc #.## Chỉ đọc #.## – 9999 – 9999 0: Điều khiển V/f 1: Điều khiển vector 0: 230/400V 1: 220/380V 0 0 Nhóm thơng số Trang 1/12 Lưu ý Thông số Pr 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 a01.09 a01.10 a01.11 a01.12 a01.13 a01.14 a01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 Giải thích Cài đặt Tần số đầu lớn (Fmax) Tần số điện áp đầu lớn (Fbase) Điện áp đầu lớn (Vmax) Tần số điểm trung bình (Fmid) Điện áp điểm trung bình (Vmid) Tần số đầu nhỏ (Fmin) Điện áp đầu nhỏ (Vmin) Giới hạn tần số ngõ Giới hạn tần số ngõ Thời gian tăng tốc Thời gian giảm tốc Thời gian tăng tốc Thời gian giảm tốc Thời gian tăng JOG Thời gian giảm JOG Tần số JOG Tự động tăng/giảm (xem gia trị cài đặt thời gian tăng/giảm) Đường cong tăng tốc hình chữ S Đường cong giảm tốc hình chữ S Đơn vị thời gian tăng giảm tốc Mặc định 50.00 tới 600.0Hz 60.00 0.10 tới 600.0Hz 60.00 Series115V/230V: 0.1 tới 255.0V Series 460V: 0.1 tới 510.0V 220.0 440.0 0.10 tới 600.0Hz 1.50 115V/230V: 0.1 tới 255.0V 460V: 0.1 tới 510.0V 10.0 20.0 0.10 tới 600.0Hz 1.50 Series230V: 0.1 tới 255.0V Series460V: 0.1 tới 510.0V 10.0 20.0 0.1 – 120.0% 110.0 0.0 – 100.0% 0.0 0.1 tới 600.0 giây 0.01 tới 600.0 giây 0.1 tới 600.0 giây 0.01 tới 600.0 giây 0.1 tới 600.0 giây 0.01 tới 600.0 giây 0.1 tới 600.0 giây 0.01 tới 600.0 giây 0.1 tới 600.0 giây 0.01 tới 600.0 giây 0.1 tới 600.0 giây 0.01 tới 600.0 giây 0.10Hz – Fmax (Pr01.00)Hz 0: Tăng/giảm tốc tuyến tính 1: Tự động tăng, giảm tuyến tính 2: Tăng tuyến tính, giảm tự động 3: Tự động tăng/giảm (cài đặt tải) 4: Tự động tăng/giảm (cài đặt thời gian tăng/giảm tốc) 10.0 10.0 10.0 10.0 1.0 1.0 6.00 0.0 tới 100 giây 0.00 tới 10.00 giây 0.0 0.0 tới 100 giây 0.00 tới 10.00 giây 0.0 0: Đơn vị: 0.1giây 1: Đơn vị: 0.01giây 0 Nhóm Các thơng số vận hành a02.00 Lệnh u cầu tần số nguồn thứ a02.01 Lệnh hoạt động nguồn thứ 02.02 Phương pháp dừng 0: Dùng phím lên/xuống (UP/DOWN) ngõ vào đa chức Tần số sử dụng sau lưu lại 1: - +10V từ AVI 2: – 20mA từ ACI - +10V từ AVI2 : Truyền thơng RS485 (RJ-45) : Biến trở ngồi bàn phím 0: Điều khiển bàng phím 1: Các tiếp điểm ngoại vi Cho phép sử dụng phím STOP/RESET 2: Các tiếp điểm ngoại vi Không cho phép sử dụng phím STOP/RESET 3: Truyền thơng RS485 (RJ-45) Cho phép sử dụng phím STOP/RESET 0: Dừng: Hãm dừng; E.F.: Dừng tự 1: Dừng: Dừng tự do; E.F.: Dừng tự 1 Trang 2/12 Lưu ý Thông số Pr Giải thích Cài đặt Mặc định 2: Dừng: Hãm dừng; E.F.: Hãm dừng 3: Dừng: Dừng tự do; E.F.: Hãm dừng 02.03 Chọn tần số sóng mang PWM 02.04 Điều khiển hướng/chiều quay motor 02.05 02.06 Mất tín hiệu ACI (4-20mA) 02.07 Chế độ tăng/giảm (UP/DOWN) 02.08 Tăng/giảm định mức thay đổi hoạt động phím UP/DOWN với tốc độ không đổi a02.09 Lệnh yêu cầu tần số nguồn thứ hai a02.10 Lệnh hoạt động nguồn thứ hai a02.11 a02.12 Tần số yêu cầu từ bàn phím Tần số u cầu từ giao tiếp truyền thơng 02.13 Chọn chế độ lưu tần số yêu cầu bàn phím thơng qua truyền thơng 02.14 Chọn tần số yêu cầu thời điểm dừng (STOP) (bàn – 15kHz 0: Cho phép quay thuận/nghịch 1: Không cho phép quay nghịch 2: Không cho phép quay thuận 0: Không cho phép Trạng thái vận hành không thay đổi chí nguồn yêu cầu hoạt động Pr.02.01 bị thay đổi 1: Cho phép Trạng thái vận hành không thay đổi chí nguồn yêu cầu hoạt động Pr.02.01 bị thay đổi 2: Không cho phép Trạng thái vận hành thay đổi nguồn yêu cầu hoạt động Pr.02.01 thay đổi 3: Cho phép Trạng thái vận hành thay đổi nguồn yêu cầu hoạt động Pr.02.01 thay đổi 0: Giảm tần số 0Hz 1: Dừng tự & hiển thị lỗi “Aerr” 2: Tiếp tục hoạt động với tần số lệnh yêu cầu sau 0: Bằng phím UP/DOWN 1: Tùy thuộc vào thời gian tăng/giảm tốc 2: Tốc độ không đổi (Hằng) 3: Đơn vị xung ngõ vào 0.01~10.00 Hz 1 0.01 0: Dùng phím lên/xuống (UP/DOWN) ngõ vào đa chức (UP/DOWN) Tần số sử dụng sau lưu lại 1: - +10V từ AVI 2: – 20mA từ ACI - +10V từ AVI2 : Truyền thông RS485 (RJ-45) : Biến trở ngồi bàn phím 0: Lệnh yêu cầu tần số nguồn thứ 1: Lệnh yêu cầu tần số nguồn thứ + Lệnh yêu cầu tần số nguồn thứ hai 2: Lệnh yêu cầu tần số nguồn thứ - Lệnh yêu cầu tần số nguồn thứ hai 0.00 – 600.0 Hz 60.00 0.00 – 600.0 Hz 60.00 0: Lưu tần số u cầu phím & truyền thơng 1: Chỉ lưu tần số yêu cầu phím 2: Chỉ lưu tần số yêu cầu truyền thông 0: Bằng tần số yêu cầu hành 1: Bằng tần số 0 0 Trang 3/12 Lưu ý Thông số Pr 02.15 Giải thích Cài đặt phím thơng qua truyền thông) Tần số hiển thị lúc dừng (STOP) 2: Bằng tần số hiển thị thời điển STOP 02.16 Hiển thị tần số yêu cầu nguồn 02.17 Hiển thị hoạt động nguồn yêu cầu 0.00 ~ 600.0Hz Chỉ đọc Bit0=1: tần số nguồn (Pr.02.00) Bit1=1: tần số nguồn thứ (Pr.02.09) Bit2=1: tiếp điểm ngõ vào đa chức Bit3=1: tần số yêu cầu từ PLC Chỉ đọc Bit0=1: bàn phím số Bit1=1: truyền thơng RS485 Bit2=1: cách thức đấu dây tiếp điển ngoại vi 2/3 Bit3=1: ngõ vào đa chức Bit4=1: lệnh hoạt động chương trình PLC Mặc định 60.00 ## ## Nhóm thơng số chức ngõ 03.00 Đầu đa chức Relay (RA1, RB1, RC1) 03.01 Đầu đa chức tiếp điểm MO1 a03.02 Đạt đến tần số mong muốn a03.03 Tín hiệu ngõ tương tự 03.04 03.05 03.06 Độ lợi ngõ tương tự Giá trị đếm Giá trị đếm ban đầu 03.07 Kích hoạt EF tiếp điển giá trị đếm đạt đến 0: Khơng có chức 1: Biến tần hoạt động 2: Đạt đến tần số 3: Tốc độ 4: Phát mômen 5: Chỉ thị Base Block 6: Chỉ thị thấp áp 7: Chỉ thị chế độ hoạt động 8: Chỉ thị lỗi 9: Đạt đến tần số mong muốn 10: Đạt đến giá trị đếm mong muốn 11: Giá trị đếm ban đầu mong muốn 12: Giám sát áp 13: Giám sát dòng 14: Cảnh báo nhiệt phiến tản nhiệt 15: Giám sát áp 16: Giám sát PID 17: Lệnh quay thuận 18: Lệnh quay nghịch 19: Tín hiệu tốc độ (zero) ngõ 20: Cảnh báo (FbE, Cexx, AoL2, AUE, SAvE) 21: Điều khiển có thắng (Đạt đến tần số mong muốn) 0.00 – 600.0Hz 0: Đồng đồ đo tần số tương tự 1: Đồng đồ đo dòng điện tương tự - 200% – 9999 – 9999 0: Tiếp điển giá trị đếm đạt đến, không hiển thị EF 1: Tiếp điển giá trị đếm đạt đến, kích 0.00 100 0 Trang 4/12 Lưu ý Thông số Pr Giải thích 03.08 Điều khiển quạt 03.09 Ngõ số sử dụng PLC 03.10 03.11 03.12 03.13 Ngõ tương tự sử dụng PLC Bỏ thắng tần số Cài thắng tần số Hiển thị trạng thái tiếp điểm ngõ đa chức Cài đặt hoạt EF 0: Quạt ON 1: phút sau bi tần dừng, ngừng quạt : Quạt ON biến tần hoạt động, quạt OFF biến tần dừng : Quạt ON nhiệt độ ban đầu phiến tản nhiệt đạt đến Chỉ đọc Bit0=1: RLY sử dụng PLC Bit1=1: MO1 sử dụng PLC Bit2=1: MO2/RA2 sử dụng PLC Bit3=1: MO3/RA3 sử dụng PLC Bit4=1: MO4/RA4 sử dụng PLC Bit5=1: MO5/RA5 sử dụng PLC Bit6=1: MO6/RA6 sử dụng PLC Bit7=1: MO7/RA7 sử dụng PLC Chỉ đọc Bit0:=1: AFM sử dụng PLC 0.00 – 20.00Hz 0.00 – 20.00Hz Chỉ đọc Bit0: Trạng thái RLY Bit1: Trạng thái MO1 Bit2: Trạng thái MO2/RA2 Bit3: Trạng thái MO3/RA3 Bit4: Trạng thái MO4/RA4 Bit5: Trạng thái MO5/RA5 Bit6: Trạng thái MO6/RA6 Bit7: Trạng thái MO7/RA7 Mặc định ## ## 0.00 0.00 ## Nhóm thơng số chức ngõ vào a04.00 a04.01 a04.02 04.03 Biến trở bàn phím Hướng điều chỉnh biến trở bàn phím Độ lợi biến trở bàn phím Bàn phím đêìu chỉnh Bias âm, Cho phép/không cho phép quay nghịch 04.04 Chế độ điều khiển hoạt động 2dây/3dây 04.05 Ngõ vào đa chức (MI3) 04.06 Ngõ vào đa chức (MI4) 04.07 Ngõ vào đa chức (MI5) 04.08 Ngõ vào đa chức (MI6) 0.0 – 100.0% 0: Bias dương (+) 1: Bias âm (-) 0.1 – 200.0% 0: Không yêu cầu bias âm 1: Bias âm: Cho phép quay nghịc 0: Chế độ 2dây FWD/STOP; REV/STOP 1: Chế độ 2dây FWD/REV; RUN/STOP 2: Chế độ 3dây 0: Không chức 1: Lệnh yêu cầu đa cấp tốc độ 2: Lệnh yêu cầu đa cấp tốc độ 3: Lệnh yêu cầu đa cấp tốc độ 4: Lệnh yêu cầu đa cấp tốc độ 5: Reset 6: Ngăn cản/cấm tăng/giảm tốc 7: Lệnh yêu cầu lựa chọn thời gian tăng/giảm tốc 8: Hoạt động JOG 9: Base Block 10: Lên (UP): Tăng tần số 11: Xuống (DOWN): Giảm tần số 12: Tín hiệu kích xung đếm 0.0 00 100.0 0 Trang 5/12 Lưu ý Thông số Pr 04.09 04.10 04.11 04.12 04.13 04.14 04.15 04.16 04.17 04.18 04.19 04.20 04.21 04.22 04.23 Giải thích Chọn tiếp điểm ngõ vào đa chức Thời gian trễ/yếu tiếp điểm ngõ vào số Điện áp AVI Min Tần số AVI Min Điện áp AVI Max Tần số AVI Max Điện áp ACI Min Tần số ACI Min Điện áp ACI Max Tần số ACI Max Chọn ACI/AVI2 Điện áp AVI2 Min Tần số AVI2 Min Điện áp AVI2 Max Tần số AVI2 Max 04.24 Ngõ vào số sử dụng PLC 04.25 Ngõ vào tương tự sử dụng PLC 04.26 Hiển thị trạng thái tiếp điểm ngõ vào đa Cài đặt 13: Reset đếm (counter) 14: E.F Lỗi ngõ vào ngoại vi 15: Không cho phép chức PLC 16: Ngõ ngắt đột ngột (STOP) 17: Cho phép khóa thơng số 18: Chọn lệnh yêu cầu hoạt động (tiếp điểm ngoài) 19: Chọn lệnh yêu cầu hoạt động (bàn phím) 20: Chọn lệnh yêu cầu hoạt động (truyền thông) 21: Lệnh quay thuận/nghịch 22: Lệnhnyêu cầu tần số nguồn thứ 23: Run/Stop chương trình PLC (PLC1) 24: Tải/thực thi chương trình PLC (PLC2) Bit8: MI9 Bit4: MI5 Bit0: MI1 Bit9: MI10 Bit5: MI6 Bit1: MI2 Bit10: MI11 Bit6: MI7 Bit2: MI3 Bit11: MI12 Bit7: MI8 Bit3: MI4 0: N.O., 1: N.C P.S.: MI1 – MI13 khơng có hiệu lực chế độ điều khiển 3dây – 20 (*2ms) 0.0 – 10.0V 0.0 – 100.0% 0.0 – 10.0V 0.0 – 100.0% 0.0 – 20.0mA 0.0 – 100.0% 0.0 – 20.0mA 0.0 – 100.0% 0: ACI 1: AVI2 0.0 – 10.0V 0.0 – 100.0% 0.0 – 10.0V 0.0 – 100.0% Chỉ đọc Bit0=1: MI1 sử dụng PLC Bit1=1: MI2 sử dụng PLC Bit2=1: MI3 sử dụng PLC Bit3=1: MI4 sử dụng PLC Bit4=1: MI5 sử dụng PLC Bit5=1: MI6 sử dụng PLC Bit6=1: MI7 sử dụng PLC Bit7=1: MI8 sử dụng PLC Bit9=1: MI10 sử dụng PLC Bit10=1: MI11 sử dụng PLC Bit11=1: MI12 sử dụng PLC Chỉ đọc Bit0=1: AVI sử dụng PLC Bit1=1: ACI/AVI2 sử dụng PLC Chỉ đọc Bit0: Các trạng thái tiếp điểm MI1 Mặc định 0.0 0.0 10.0 100.0 4.0 0.0 20.0 100.0 0.0 0.0 10.0 100.0 ## ## ## Trang 6/12 Lưu ý Thông số Pr Giải thích Cài đặt chức 04.27 04.28 Mặc định Bit1: Các trạng thái tiếp điểm MI2 Bit2: Các trạng thái tiếp điểm MI3 Bit3: Các trạng thái tiếp điểm MI4 Bit4: Các trạng thái tiếp điểm MI5 Bit5: Các trạng thái tiếp điểm MI6 Bit6: Các trạng thái tiếp điểm MI7 Bit7: Các trạng thái tiếp điểmMI8 Bit8: Các trạng thái tiếp điểm MI9 Bit9: Các trạng thái tiếp điểm MI10 Bit10: Các trạng thái tiếp điểm MI11 Bit11: Các trạng thái tiếp điểm MI12 Chọn chế độ bên trong/bên (ngoại vị tiếp điểm ngõ vào đa chức Các trạng thái tiếp điểm bên ~ 4095 0 ~ 4095 Nhóm Các thơng số đa cấp tốc độ & thông số PLC a05.00 a05.01 a05.02 a05.03 a05.04 a05.05 a05.06 a05.07 a05.08 a05.09 a04.10 a05.11 a05.12 a05.13 a05.14 Tần số tốc độ bước Tần số tốc độ bước Tần số tốc độ bước Tần số tốc độ bước Tần số tốc độ bước Tần số tốc độ bước Tần số tốc độ bước Tần số tốc độ bước Tần số tốc độ bước Tần số tốc độ bước 10 Tần số tốc độ bước 11 Tần số tốc độ bước 12 Tần số tốc độ bước 13 Tần số tốc độ bước 14 Tần số tốc độ bước 15 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 – 600.0 Hz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nhóm thơng số bảo vệ 06.00 06.01 06.02 Ngăn ngừa áp Ngăn ngừa dòng tăng tốc Ngăn ngừa dòng hoạt động 06.03 Chế độ phát môment (OL2) 06.04 Mức độ phát Các series 115/230V: 330.0V – 410.0V 390.0V Các series 460V: 660.0V – 820.0V 780.0V 0.0: Không cho phép ngăn ngừa áp 0: Không cho phép 170 20 - 250% 0: Không cho phép 170 20 - 250% 0: Không cho phép 1: Cho phép tốc độ hoạt động không đổi (hằng) Sau phát môment, giữ biến tần hoạt động OL1 OL xảy 2: Cho phép tốc độ hoạt động không đổi (hằng) Sau phát môment, dừng biến tần 3: Cho phép tăng tốc độ Sau phát môment, giữ biến tần hoạt động OL1 OL xảy 4: Cho phép tăng tốc độ Sau phát môment, dừng biến tần 10 – 200% 150 Trang 7/12 Lưu ý Thông số Pr 06.05 Giải thích mơment Thời gian phát môment 06.06 Chọn rơle tải nhiệt điện tử 06.07 Đặc tính nhiệt điện tử 06.08 Ghi lỗi 06.09 Ghi lỗi thứ gần 06.10 Ghi lỗi thứ gần 06.11 Ghi lỗi thứ gần 06.12 Ghi lỗi thứ gần Cài đặt 0.1 – 60.0 giây 0: 9ộng chuẩn (tự làm mát bên quạt) 1: Động đặc biệt (làm mát bên ngồi) 2: Khơng cho phép 30 – 600 giây 0: Khơng có lỗi 1: Q dòng (oc) 2: Quá áp (ov) 3: Quá nhiệt IGBT (oH1) 4: Quá nhiệt bo công suất/bo nguồn (oH2) 5: Quá tải (oL) 6: Quá tải (oL1) 7: Quá tải động (oL2) 8: Lỗi (EF) 9: Quá dòng lần so với dòng định mức tăng tốc (ocA) 10: Quá dòng lần so với dòng định mức giảm tốc (ocd) 11: Quá dòng lần so với dòng định mức hoạt động bình thường (Ocn) 12: Lỗi chạm đất rò (GFF) 13: Dự phòng 14: Lỗi pha (PHL) 15: Dự phòng 16: Lỗi việc tự động điều chỉnh tăng/giảm tốc (CFA) 17: Lỗi bảo vệ phần mềm/mật mã (codE) 18: Lỗi ghi CPU bo công suất (cF1.0) 19: Lỗi đọc CPU bo công suất (cF2.0) 20: CC, OC Lỗi bảo vệ phần cứng bị hỏng (HPF1) 21: OV Lỗi bảo vệ phần cứng bị hỏng (HPF2) 22: GFF Lỗi bảo vệ phần cứng bị hỏng (HPF3) 23: OC Lỗi bảo vệ phần cứng bị hỏng (HPF4) 24: Lỗi pha U (cF3.0) 25: Lỗi pha V (cF3.1) 26: Lỗi pha W (cF3.2) 27: Lỗi DC bus U (cF3.3) 28: Quá nhiệt IGBT (cF3.4) 29: Quá nhiệt bo công suất/bo nguồn (cF3.5) 30: Lỗi ghi CPU bo điều khiển (cF1.1) 31: Lỗi ghi CPU bo điều khiển (cF2.1) 32: Lỗi tín hiệu ACI (AErr) 33: Dự phòng 34: Bảo vệ nhiệt cho động PTC (PtC1) 35 - 39: Dự phòng Mặc định 2 60 Trang 8/12 Lưu ý Thơng số Pr Giải thích Cài đặt Mặc định 40: Lỗi thời gian truyền thông bo công suất/bo điều khiển (CP10) Nhóm Các thơng số động a07.00 a07.01 a07.02 a07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.13 07.14 07.15 07.16 07.17 Dòng điện định mức động Dòng khơng tải động Bù môment Bù trượt (Được dùng gắn PG card) 30%FLA - 120%FLA 100 0%FLA - 99%FLA 0.0 – 10.0 10 0.0 0.00 – 10.00 0.00 Tự động điều chỉnh thông số động 0: Không cho phép 1: Tự động điều chỉnh R1 2: Tự động điều chỉnh R1 + kiểm tra không tải 0~65535mΩ Biến trở R1 cho động line to line Định mức trượt động Giới hạn bù trượt Thời gian bù môment không đổi (hằng) Thời gian bù trượt không đổi (hằng) Thời gian hoạt động/làm việc tích lũy động PTC (phút) Thời gian hoạt động/làm việc tích lũy động PTC (ngày) Bảo vệ nhiệt độ PTC Thời gian nảy ngõ vào bảo vệ PTC Mức bảo vệ nhiệt động PTC Mức cảnh báo nhiệt động PTC Quá nhiệt động PTC trả cấp mặc định Delta Xử lý nhiệt động PTC 0.00 – 20.00 Hz - 250% 3.00 200 0.01 ~ 10.00 giây 0.10 0.05 ~ 10.00 giây 0.20 – 1439 phút 0 – 65535 ngày 0: Không cho phép 1: Cho phép 0 ~ 9999 (*2ms) 100 0.1 ~ 10.0V 2.4 0.1 ~ 10.0V 1.2 0.1 ~ 5.0V 0.6 0: Cảnh báo & dừng từ từ/hãm dừng 1: Cảnh báo & dừng tự 2: Cảnh báo & trì hoạt động Nhóm Các thông số đặc biệt 08.00 08.01 08.02 08.03 08.04 Mức độ dòng hãm DC Thời gian hãm DC khởi động Thời gian hãm DC dừng Điểm khởi động hãm DC Chọn chế độ hoạt động trường hợp nguồn tức thời – 100% 0.0 – 60.0 giây 0.0 0.0 – 60.0 giây 0.0 0.00 – 600.0Hz 0: Dừng hoạt động sau nguồn tức thời 1: Tiếp tục hoạt động sau nguồn tức thời, dò tìm tốc độ khởi động với giá trị tham chiếu tần số 2: Tiếp tục hoạt động sau nguồn tức thời, dò tìm tốc độ khởi động với giá trị 0.00 Trang 9/12 Lưu ý Thơng số Pr Giải thích Mặc định Cài đặt tần số nhỏ (min) 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.16 08.17 Thời gian cho phép nguồn tối đa 0.1 – 5.0 giây Dò tìm tốc độ Base-Block 0: Khơng cho phép dò tìm tốc độ 1: Dò tìm tốc độ khởi động với tần số yêu cầu sau 2: Bắt đầu với tần số ngõ nhỏ (min) Thời gian dò tìm tốc độ Base-block Dòng điện giới hạn dò tìm tốc độ Giới hạn tần số nhảy Giới hạn tần số nhảy Giới hạn tần số nhảy Giới hạn tần số nhảy Giới hạn tần số nhảy Giới hạn tần số nhảy Tự động khởi động lại sau lỗi Tự động cài đặt lại thời gian khởi động lại sau lỗi Tự động tiết kiệm lượng 08.18 Chức AVR 08.19 Mức độ hãm phần mềm a08.20 Hệ số bù cho tính khơng ổn định động 2.0 0.1 – 50 giây 0.5 30 – 200% 150 0.00 – 60.0 Hz 0.00 0.00 – 60.0 Hz 0.00 0.00 – 60.0 Hz 0.00 0.00 – 60.0 Hz 0.00 0.00 – 60.0 Hz 0.00 0.00 – 60.0 Hz 0.00 – 10 (0=Không cho phép 0.1 – 6000 giây 60 0: Không cho phép 1: Cho phép 0: Cho phép chức AVR 1: Không cho phép chức AVR 2: Không cho phép chức AVR giảm tốc 3: Không cho phép chức AVR dừng Với series 115/230V: 370.0 – 430.0V Với series 460V: 740.0 – 860.0V 0.0 ~ 5.0 0 380.0 760.0 0.0 Nhóm thông số truyền thông 09.00 Địa truyền thông 09.01 Tốc độ truyền 09.02 Xử lý lỗi truyền thông 09.03 Phát hiệt hết 09.04 Giao diện truyền thông Protocol – 254 0: Tốc độ Baud 4800bps 1: Tốc độ Baud 9600bps 2: Tốc độ Baud 19200bps 3: Tốc độ Baud 38400bps 0: Cảnh báo & trì hoạt động 1: Cảnh báo & dừng từ từ/hãm dừng 2: Cảnh báo & dừng tự 3: Không cảnh báo & trì hoạt động 0.1 ~ 120.0 giây 0.0: Không cho phép 0: MODBUS ASCII (7,N,2) 1: MODBUS ASCII (7,E,1) 1 0.0 Trang 10/12 Lưu ý Thơng số Pr Giải thích Cài đặt Mặc định 2: MODBUS ASCII (7,O,1) 3: MODBUS RTU (8,N,2) 4: MODBUS RTU (8,E,1) 5: MODBUS RTU (8,O,1) 09.05 09.06 09.07 Dự phòng Dự phòng Thời gian trì hỗn đáp ứng ~ 200 (đơn vị: 2ms) Nhóm 10 thơng số điều khiển PID 10.00 Chọn điểm cài đặt PID 10.01 Tiếp điểm ngõ vào hồi tiếp PID a10.02 Độ lợi tỉ lệ (P) a10.03 Thời gian tích phân (I) a10.04 10.05 10.06 10.07 Điều khiển vi phân (D) Cận cho điều khiển tỉ lệ Thời gian lọc trễ ban đầu Tần số giới hạn ngõ PID Thời gian nhận biết tín hiệu hồi tiếp PID 10.08 10.09 10.10 a10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 0: Không cho phpép điều khiển PID 1: Bàn phím (Dựa vào thơng số Pr.02.00) 2: - +10V từ AVI 3: – 20mA từ ACI - +10V từ AVI2 4: Cài đặt điểm PID (Pr.10.11) 1: PID hồi tiếp dương từ tiếp điểm ngõ vào AVI (0~+10VDC) 2: PID hồi tiếp âm từ tiếp điểm ngõ vào AVI (0~+10VDC) 3: PID hồi tiếp dương từ tiếp điểm ngõ vào – 20mA từ ACI - +10V từ AVI2 4: PID hồi tiếp âm từ tiếp điểm ngõ vào – 20mA từ ACI - +10V từ AVI2 0.0 – 10.0 0.00 – 100.0 giây (0.00 = Không cho phép) 0.00 – 1.00 giây – 100% 0.0 – 2.5 giây – 110% 0.00 100 0.0 100 0.0 – 3600 giây (0.0 không cho phép) 60.0 0: Cảnh báo & dừng từ từ/hãm dừng Xử lý lỗi tín hiệu hồi tiếp PID 1: Cảnh báo & dừng tự 2: Cảnh báo & trì hoạt động Giá trị nhận biết độ lợi 0.0 – 10.0 Nguồn điểm cài đặt PID 0.00 – 600.0Hz Độ lệch PID 1.0 – 50.0% Thời gian nhận biết độ lệch 0.1 – 300.0 giây PID Thời gian nhận biết 0.0 – 6550 giây nghỉ/làm việc Tần số nghỉ 0.00 – 600.0 Hz Tần số làm việc 0.00 – 600.0 Hz Chọn tần số ngõ PID nhỏ 0: Bằng điều khiển PID 1: Bằng tần số ngõ nhỏ (Pr.01.05) 0 1.0 1.00 00 1.0 0.00 10.0 5.0 0.0 0.00 0.00 Nhóm 11 Các thông số dùng với card mở rộng 11.00 Tiếp điểm ngõ đa chức MO2/RA2 0: 1: 2: 3: Không chức Hoạt động biến tần Đạt tới tần số Tốc độ (zero) Trang 11/12 Lưu ý Thơng số Pr Giải thích 11.01 Tiếp điểm ngõ đa chức MO3/RA3 11.02 Tiếp điểm ngõ đa chức MO4/RA4 11.03 Tiếp điểm ngõ đa chức MO5/RA5 11.04 Tiếp điểm ngõ đa chức MO6/RA6 11.05 Tiếp điểm ngõ đa chức MO7/RA7 11.06 Tiếp điểm ngõ vào đa chức (MI7) 11.07 Tiếp điểm ngõ vào đa chức (MI8) 11.08 Tiếp điểm ngõ vào đa chức (MI9) 11.09 Tiếp điểm ngõ vào đa chức (MI10) 11.10 Tiếp điểm ngõ vào đa chức (MI11) 11.11 Tiếp điểm ngõ vào đa chức (MI12) Cài đặt 4: Phát mômen 5: Chỉ thị base block (B.B) 6: Chỉ thị thấp áp 7: Chỉ thị chế độ hoạt động 8: Chỉ thị lỗi 9: Đạt tới tần số mong muốn 10: Tiếp điểm đếm đạt tới 11: Đạt tới giá trị đếm ban đầu 12: Giám sát áp 13: Giám sát dòng 14: Cảnh báo nhiệt phiến tản nhiệt 15: Giám sát áp 16: Giám sát PID 17: Lệnh quay thuận 18: Lệnh quay nghịch 19: Tín hiệu ngõ tốc độ (zero) 20: Cảnh báo (FbE, Cexx, AoL2, AUE, SavE) 21: D0iều khiển thắng (Đạt đến tần số mong muốn 0: Không chức 1: Lệnh đa cấp tốc độ 2: Lệnh đa cấp tốc độ 3: Lệnh đa cấp tốc độ 4: Lệnh đa cấp tốc độ 5: Reset 6: Cấm tăng/giảm tốc 7: Lệnh chọn thời gian tăng/giảm tốc 8: Hoạt động jog 9: Base block ngồi 10: Tăng: Tăng tần số 11: Giảm: Giảm tần số 12: Tín hiệu kích đếm 13: Reset đếm 14: E.F Lỗi ngõ vào ngoại vi 15: Không cho phép chức PID 16: Ngõ dừng 17: Cho phép khóa thơng số 18: Lệnh chọn chế độ hoạt động (tiếp điểm ngoài) 19: Lệnh chọn chế độ hoạt động (bàn phím) 20: Lệnh chọn chế độ hoạt động (Truyền thông) 21: Lệnh FWD/REV 22: Lệnh yêu cầu tần số thứ 23: RUN/STOP chương trình PLC (PLC1) 24: Tải xuống/thực thi/hiệu chỉnh chương trình PLC (PLC2) Mặc định 0 0 0 0 0 Trang 12/12 Lưu ý ... động (oL2) 8: Lỗi ngồi (EF) 9: Q dòng lần so với dòng định mức tăng tốc (ocA) 10: Quá dòng lần so với dòng định mức giảm tốc (ocd) 11: Quá dòng lần so với dòng định mức hoạt động bình thường... vệ PTC Mức bảo vệ nhiệt động PTC Mức cảnh báo nhiệt động PTC Quá nhiệt động PTC trả cấp mặc định Delta Xử lý nhiệt động PTC 0.00 – 20.00 Hz - 250% 3.00 200 0.01 ~ 10.00 giây 0.10 0.05 ~ 10.00 giây
- Xem thêm -

Xem thêm: CAC THONG SO CAI DAT BIEN TAN DELTA VFD e, CAC THONG SO CAI DAT BIEN TAN DELTA VFD e

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay