DE THI CUOI NAM LOP 4 toan

4 41 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 20:30

TRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG A Lớp 4C – Trung tâm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MƠN: TOÁN Năm học: 2017 - 2018 Người thực hiện: Quàng Văn Cương Khung ma trận có nội dung mạch kiến thức Toán lớp Số câu Số điểm Mạch kiến thức kĩ Số học - Số tự nhiên phép tính với số tự nhiên - Phân số phép tính với phân số - Giải tốn tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số - Xác định số liệu tỉ lệ đồ Đại lượng - Đại lượng đo đại lượng với đơn vị đo học Yếu tố hình học: - hai đường thẳng vng góc, hai đường thẳng song song; hình thoi, diện tích hình thoi M1 M2 M3 M4 Tổng Số câu 3 11 Số điểm 2 Số câu 2 Số điểm 1 Số câu 2 Số điểm 1 Số câu Số điểm Tổng 3 1 15 10 Khung ma trận đề kiểm tra Toán lớp Nội dung kiểm tra Số câu số điểm Số câu Số học Đại lượng đo đại lượng học Tổng Hình Câu số Mức TN KQ T L Mức HT khác 1,2, 10,11 Số điểm Số câu Câu số 3,7 Số điểm TN KQ T L 5,8 13 1 Mức HT khác Mức TN KQ T L 1 14 15 HT khác TN KQ T L HT khác Tổng TN KQ TL 4 Số câu Câu số 4,12 Số điểm Số câu 1 12 Số điểm 1 TRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG A HT khác ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Lớp 4C – Trung tâm MƠN: TỐN Năm học: 2017 - 2018 Người thực hiện: Quàng Văn Cương I PHẦN TRẮC NGHIỆM Hãy chọn ghi lại câu trả lời nhất: Câu1 – M1 (0,5đ): Giá trị chữ số số 583624 là: A 50 000 B 000 C 50 D 500000 Câu – M1 (0,5đ): Phân số phân số đây: 20 15 10 A B C 18 45 15 D Câu – M1 (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2m2 5cm2 = cm2 là: A 205 B 2005 C 250 D 20005 Câu – M2 (0,5đ): Một hình thoi có độ dài hai đường chéo 25cm 30cm Diện tích hình thoi là: A 375cm2 B 355cm2 C 750cm2 D 570cm2 Câu 5– M2 (0,5đ): Số thích hợp để viết vào trống cho 69 chia hết cho A B C D Câu 6– M3 (0,5đ): Trung bình cộng số 23 Tổng số là: A 12 B 72 C 150 D 92 Câu 7– M1 (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ trống của: kg = kg là: A 345 B 3045 C 3450 D 4005 Câu – M2 (0,5đ): Kết phép tính: + A B 7 là: 19 C D 14 Câu 9– M3 (0,5đ): Các phân số xếp theo thứ tự tăng dần là: A 7 ; ; ; 3 B 7 ; ; ; 3 C 7 ; ; ; 3 D 7 ; ; ; Câu 10: M1 (0,5đ)Đoạn AB đồ vẽ theo tỷ lệ 1: 1000 dài 12cm Độ dài thật đoạn AB là: A 120 cm B 200 cm C 12 000 cm D 12 cm Câu 11– M1 (0,5đ): Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư viết : A 52 84 B 25 84 C 52 804 D 52 408 Câu 12– M2 (0,5đ): Một hình chữ nhật có nửa chu vi 45cm Chiều rộng dài Chiều rộng chiều dài ? A 25 ; 36 B 20 ; 25 II PHẦN TỰ LUẬN C 20 ; 36 D 26 ; 45 chiều Câu 13: Tính- M2 (1đ) a) 2+ b) 1- c) x d) : Câu 14: Tìm x : - M3 (1đ) a) x   b) x: 2  Câu 15: - M4 (2đ) Hai kho chứa 1350 thóc Tìm số thóc kho, biết số thóc kho thứ số thóc kho thứ hai Bài giải: TRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG A ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Lớp 4C – Trung tâm MƠN: TỐN Năm học: 2017 - 2018 Người thực hiện: Quàng Văn Cương I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Đ.án Điểm D 0,5 C 0,5 D 0,5 A 0,5 B 0,5 C 0,5 D 0,5 C 0,5 D 0,5 10 C 0,5 11 A 0,5 II PHẦN TỰ LUẬN Câu 13: Tính – 1đ (Mỗi câu 0,25đ) 14 14  10    7 7 a) 2+ = c) 4 12  x = 7 35 b) 1- 5  = 5 8 2 16  : =   7 3 21 d) Câu 14: Tìm x : - 1đ (Mỗi câu 0,5đ) 2 7 x    14 14 11 x 14 a) x   Câu 15: (2đ) b) x: 2  2 x  x 45 Bài giải Theo sơ đồ tổng số phần là: – 0,25đ + = (phần) – 0,25đ Số thóc kho thứ là: 1350 : x = 600 (tấn) – 0,5đ Số thóc củ kho thứ hai là: – 0,25đ 1350 – 600 = 750 (tấn) – 0,5đ Đáp số: – 0,25đ Kho thứ nhất: 600 thóc Kho thứ hai: 750 thóc 12 B 0,5 ... 1đ (Mỗi câu 0,25đ) 14 14  10    7 7 a) 2+ = c) 4 12  x = 7 35 b) 1- 5  = 5 8 2 16  : =   7 3 21 d) Câu 14: Tìm x : - 1đ (Mỗi câu 0,5đ) 2 7 x    14 14 11 x 14 a) x   Câu 15:... : A 52 84 B 25 84 C 52 8 04 D 52 40 8 Câu 12– M2 (0,5đ): Một hình chữ nhật có nửa chu vi 45 cm Chiều rộng dài Chiều rộng chiều dài ? A 25 ; 36 B 20 ; 25 II PHẦN TỰ LUẬN C 20 ; 36 D 26 ; 45 chiều... (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ trống của: kg = kg là: A 345 B 3 045 C 345 0 D 40 05 Câu – M2 (0,5đ): Kết phép tính: + A B 7 là: 19 C D 14 Câu 9– M3 (0,5đ): Các phân số xếp theo thứ tự tăng dần
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI CUOI NAM LOP 4 toan, DE THI CUOI NAM LOP 4 toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay