ĐỀ CƯƠNG ôn tập HKI TIN 8(16 17) (2)

5 31 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 20:11

TRƯỜNG THCS TT TUY PHƯỚC TỔ TOÁN – LÝ – TIN – CƠNG NGHỆ NHĨM LÝ – TIN – CƠNG NGHỆ  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TIN HỌC LỚP NĂM HỌC: 2016 – 2017 I/ TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Để nhập liệu từ bàn phím ta dùng lệnh: A Readln(x); B X:= ‘dulieu’; C Write(‘Nhap du lieu’); D Clrscr; Câu 2: Để xố hình ta dùng lệnh: A End B Clrscr; C Begin ; D readln ; Câu 3: Lệnh sau cho biết chương trình kết thúc A End B Begin C Uses D var Câu : Trong pascal, khai báo sau ? A Var X: = 100; B Var tb: real; C Conts X: integer; D Var R=15; Câu 5: Trong pascal, từ khoá sau viết sai ? A End B Begin C Pro_gram D Uses Câu 6: Trong từ sau, từ khơng từ khố? A Program B End C Begin D Write Câu 7: Ngơn ngữ lập trình là: A ngơn ngữ dùng để viết chương trình máy tính B thuật tốn C chương trình máy tính D mơi trường lập trình Câu 8: Khi ta khai báo biến x có kiểu Real phép gán sau hợp lệ? A x:= 5000000 B x:= 200 C x:= 1.23 D x:= ‘tin_hoc’ Câu 9: Khi ta khai báo biến x có kiểu String phép gán sau hợp lệ? A x:= ‘tin_hoc’ B x:= 200 C x:= 1.23 D x:= 5000000 Câu 10: Cấu trúc chung chương trình gồm phần? A phần B phần C phần D phần Câu 11: Để khai báo biến x thuộc kiểu số thực ta khai báo: A Var x: Char; B Var x: String; C Var x: Real; D Var x: integer; Câu 12: Để khai báo biến x thuộc kiểu số xâu ta khai báo: A Var x: Real; B Var x: integer; C Var x: Char; D Var x: String Câu 13: Để khai báo biến x thuộc kiểu số kí tự ta khai báo: A Var x: Char; B Var x: Real; C Var x: String; D Var x: integer; Câu 14: Hãy cho biết kết xuất hình sau thực câu lệnh Writeln(16*2-3); A 16*2-3= B 16*2-3=29 C 29 D 16*2-3 Câu 15: Câu lệnh cho phép ta đọc giá trị a hình là: A readln(a); B Writeln(‘a’); C Write(‘nhap gia tri cua a:’); D Writeln(a); Câu 16: Sau câu lệnh x:=5; x:=x+x; Giá trị biến x là: A 15 B 25 C 10 D Câu 17: Để gán giá trị cho biến x ta dùng lệnh: A x:2; B x = 2; C x =: 2; D x:= 2; Câu 18: Máy tính có thể hiểu trực tiếp ngơn ngữ ngôn ngữ ? A Ngôn ngữ tự nhiên B Ngơn ngữ lập trình C Ngơn ngữ máy D Tất ngôn ngữ Câu 19: Để chương trình ta dùng tổ hợp phím: A Ctrl + F9 B Alt + X C Alt + F9 D Ctrl + X Câu 20: Trong tên chương trình sau, tên viết ? A Lop.8A B Tu giac C 1Lơp8A D tu_giac Câu 21: Máy tính hiểu trực tiếp ngơn ngữ ngôn ngữ đây? A Ngôn ngữ tự nhiên B Ngơn ngữ lập trình C Ngơn ngữ máy D Ngơn ngữ tiếng Anh Câu 22: Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, từ khơng phải từ khố? A Uses B Program C End D Computer Câu 23: Để Chạy chương trình Pascal ta nhấn tổ hợp phím: A Alt + X B Alt + F5 C Ctrl + F9 D Ctrl + F5 Câu 24: Tên hợp lệ ngôn ngữ Pascal là: A 16abc; B Hinh thang; C D15; D Program; Câu 25: Từ khoá để khai báo biến ngơn ngữ lập trình Pascal là: A Const B Var C Real D End Câu 26: Để biên dịch chương trình Pascal ta nhấn tổ hợp phím: A Ctrl+F9 B Alt+F9 C Shitf+F9 D Ctrl+Shift+F9 Câu 27: Từ từ khóa chương trình: A Begin, Program, Write, Uses, Read B Program, Var, Begin, Uses, Const, End C End, Read, Var, Const, program D Program, Begin, End, Uses, integer Câu 28: Phần nguyên phép chia hai số nguyên 16 : A 16 div = B 16 mod = C 16 div = D 16 mod = Câu 29: Giả sử A khai báo biến với kiểu liệu số nguyên, phép gán sau đâu phép gán hợp lệ A A:= 4.5; B A:= ‘1234’; C A:= 57; D A:= ‘LamDong’; Câu 30: Trong Pascal khai báo sau đúng: A Var hs : real; B Var 5hs : real; C Const hs : real; D Var S = 24; Câu 31 Thiết bị thường dùng để “ra lệnh” cho máy tính? a Bàn phím b Màn hình c Chuột d a c Câu 32 Phát biểu dây phát biểu (với ngôn ngữ Pascal)? a Một chương trình phải có đầy đủ hai phần: phần khai báo phần thân chương trình b Một chương gồm hai phần: phần khai báo phần thân chương trình, thân chương trình phần bắt buộc phải có c Nếu chương trình có phần khai báo, phần phải đứng trước phần thân chương trình d b c Câu 33 Trong tên sau đây, tên hợp lệ ngôn ngữ Pascal: a 8a b tamgiac c program d bai tap Câu 34 Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp nào? a Ctrl + F9 b Alt + F9 c F9 d Ctrl + Shitf + F9 Câu 35 Biểu thức b/(a*a+c) Pascal chuyển sang biểu thức toán học nào? a b + c; a*a b b ; a+c c b ; a +c b d a * (a + c) ; Câu 36 Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 biểu diễn Pascal ? a (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c); b (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c); c (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c); d (a2 + b)(1 + c)3; Câu 37 Trong Pascal, khai báo sau đúng? a Var tb: real; b x:= integer; c const x: real; d Var R = 30; Câu 38 Trong Pascal, giả sử x biến kiểu số nguyên Phép gán sau đúng? a x:=30 b x:=a/b c x:=20.5 d x:=’Truong THCS tt Tuy Phuoc’ Câu 39: Trong tên đây, tên hợp lệ Pascal? A Khoi B Ngay_20_10 C 14tuoi D Begin Câu 39: Biến khai báo với kiểu liệu số thực lưu trữ giá trị giá trị đây: A Một số nguyên B Một số thực (có thể số nguyên) phạm vi cho phép C Một số thực D Một dãy chữ số Câu 40: Máy tính hiểu trực tiếp ngôn ngữ ngôn ngữ đây: A Ngơn ngữ lập trình B Ngơn ngữ tự nhiên C Ngôn ngữ máy D Tất ngôn ngữ Câu 41: Đại lượng đặt tên dùng để lưu trữ liệu, có giá trị khơng đổi suốt trình thực chương trình gọi gì? A Tên B Từ khoá C Biến D Hằng Câu 42: Trong chương trình Turbo Pascal, tổ hợp phím Alt + F9 dùng để: A Dịch chương trình B Lưu chương trình C Chạy chương trình D Khởi động chương trình Câu 43: Trong Pascal, khai báo sau đúng? A Var Tong : Real; B Var 8HS: Integer; C Const x : real; D Var R =3; Câu 44: Nhiều ngơn ngữ lập trình có tập hợp từ dành riêng cho mục đích định gọi gì? A Tên B Từ khố C Biến D Hằng Câu 45: Các thành phần ngơn ngữ lập trình gồm: A Các từ khố tên B Các kí hiệu, từ khố C Các kí hiệu, từ khố tên D Tập hợp kí hiệu quy tắc viết lệnh tạo thành chương trình hồn chỉnh thực máy Câu 46: Phần dư phép chia hai số nguyên 16 là: A 16 div = B 16 mod = C 16 div = D 16 mod = Câu 47 : Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến : A.Const B.Begin C.Var D.Uses Câu 48: Câu lệnh sau câu lệnh gán? A x = B x: C x and D x:= x +5; Câu 49: Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là: A If then Else ; B If then < câu lệnh>; C If then < câu lệnh 1>,; D Cả A,B,C sai Câu 50: Trong Pascal, muốn dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím sau đây: A Alt + F9 B Ctrl + F9 C Alt + F3 D Ctrl + S Câu 51: Câu lệnh sau dùng để nhập số từ bàn phím vào biến x? A Writeln(‘Nhập x = ’); B Write(x); C Writeln(x); D Readln(x); Câu 52: If Then Else là: A Vòng lặp xác định B Vòng lặp khơng xác định C Câu lệnh điều kiện D Một khai báo Câu 53: Trong chương trình Turbo Pascal từ khố dùng để khai báo tên chương trình là: A uses B Begin C Program D End Câu 55: Cấu trúc chương trình Pascal gồm phần nào? A Khai báo B Khai báo thân C Tiêu đề, khai báo thân D Thân Câu 56: Để thoát khỏi Pascal ta sử dụng tổ hợp phím: A Alt + F9 B Alt +X C Ctrl+ F9 D Ctrl + X II/ TỰ LUẬN: Cú pháp nguyên tắc hoạt động câu lệnh điều kiện dạng thiếu, dạng đủ Mơ tả thuật tốn tính tổng n số tự nhiên Mơ tả thuật tốn tính tích n số tự nhiên Mơ tả thuật toán hoán đổi giá trị biến x, y Mơ tả thuật tốn xác định giá trị nhỏ dãy A gồm n số cho trước 6 Viết chương trình tính tổng số ngun a b, với a, b nhập từ bàn phím Đổi biểu thức tốn sau sang kí hiệu ngôn ngữ Pascal a) c) d) f) k) (a + c) = b+2 8x − > 1 1 ⋅ ⋅ < 0,01 n n +1 n + (a + c)h ≠1 m+5 x≥ 2a b) k + (k + 1)2 ≠ (k + 2) d) b − 4ac ≥ e) (a − 3)(a + 5) = g) x + ≤ 25 y l) 3,14 R > a Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình tròn với bán kính nhập vào từ bàn phím? Viết chương trình in hình số lớn số nguyên a, b nhập từ bàn phím 10 Viết chương trình xác định tính chẵn lẻ số ngun nhập từ bàn phím 11 Viết chương trình nhập vào ba số nguyên dương a, b, c thơng báo hình a, b, c có phải độ dài cạnh tam giác hay không?  ... Câu 21: Máy tính hiểu trực tiếp ngơn ngữ ngôn ngữ đây? A Ngôn ngữ tự nhiên B Ngơn ngữ lập trình C Ngơn ngữ máy D Ngôn ngữ tiếng Anh Câu 22: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khơng phải từ khố?... thực D Một dãy chữ số Câu 40: Máy tính hiểu trực tiếp ngôn ngữ ngôn ngữ đây: A Ngơn ngữ lập trình B Ngơn ngữ tự nhiên C Ngôn ngữ máy D Tất ngôn ngữ Câu 41: Đại lượng đặt tên dùng để lưu trữ liệu,... D x:= 2; Câu 18: Máy tính có thể hiểu trực tiếp ngơn ngữ ngôn ngữ ? A Ngôn ngữ tự nhiên B Ngơn ngữ lập trình C Ngơn ngữ máy D Tất ngôn ngữ Câu 19: Để chương trình ta dùng tổ hợp phím: A Ctrl
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập HKI TIN 8(16 17) (2), ĐỀ CƯƠNG ôn tập HKI TIN 8(16 17) (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay