Tieu luan mon chinh sach cong

21 25 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 19:57

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG .3 I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHÍNH SÁCH CƠNG VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH CƠNG .3 Khái niệm sách cơng Thực thi sách ý nghĩa thực thi sách Các bước thực thi sách………………………………………………6 Yếu tố ảnh hưởng tới thực thi sách Mô hình tổ chức thực thi sách 10 Phương pháp tổ chức thực thi sách 11 II THỰC TIỄN THỰC THI CHÍNH SÁCH CƠNG Ở VIỆT NAM 14 Chính sách cơng việc tổ chức thực thi 14 Những hạn chế thực thi sách công 15 III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH …………………………………………………………… 16 KẾT LUẬN 19 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 LỜI MỞ ĐẦU Chính sách cơng công cụ Nhà nước sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước Ở giai đoạn phát triển, yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu sách cơng ln đặt Để làm điều cần có hồn thiện quy trình sách; có tổ chức thực thi sách - bước đặc biệt quan trọng quy trình sách Thực thi sách khâu quan trọng định thành bại sách cơng Việc thực thi sách cơng khơng góp phần thực thắng lợi mục tiêu sách mà khẳng định tính đắn sách, vai trò chủ thể việc thực thi sách, góp phần nâng cao niềm tin đối tượng quản lý chủ thể sách niềm tin nhân dân cấp ủy Đảng quyền Nhận thức đắn vị trí, vai trò, ý nghĩa việc thực thi sách; năm qua, cấp ủy Đảng, quyền tập trung lãnh đạo, đạo, phát huy sức mạnh hệ thống trị việc phối hợp triển khai thực sách nhà nước đạt kết tích cực Nền kinh tế có bước phát triển tăng trưởng khá; đất nước ta bước vượt khỏi tình trạng nước phát triển; chủ động tham gia vào trình hội nhập kinh tế quốc tế An ninh quốc phòng giữ vững; trị ổn định Vị nước ta trường quốc tế nâng cao, góp phần xâydựng giới, hòa bình, dân chủ tiến xã hội Tuy nhiên, nhiều lý khác nhau, việc tổ chức thực thi sách thời gian qua nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình Vì việc nghiên cứu, phân tích mối quan hệ tổ chức hệ thống trị tham gia vào việc tổ chức thực thi sách vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, đùn đẩy, tổ chức hệ thống trị, góp phần nâng cao hiệu sách cơng Qua kiến thức học được, mạnh dạn chọn đề tài: "Quan điểm, giải pháp đổi hoạch định sách công Việt Nam" làm tiểu luận môn học hoạch định thực thi sách cơng NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHÍNH SÁCH CƠNG VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH CƠNG Khái niệm sách công Ở nước phát triển tổ chức kinh tế quốc tế, thuật ngữ “Chính sách cơng” sử dụng phổ biến Có thể nêu số quan niệm sau: Chính sách cơng bao gồm hoạt động thực tế phủ tiến hành (Peter Aucoin, 1971) Chính sách cơng tập hợp định có liên quan lẫn nhà trị hay nhóm nhà trị gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu giải pháp để đạt mục tiêu (William Jenkin, 1978) Chính sách cơng mà phủ lựa chọn làm hay khơng làm (Thomas R Dye, 1984) Chính sách cơng tồn hoạt động nhà nước có ảnh hưởng cách trực tiếp hay gián tiếp đến sống công dân (B Guy Peter, 1990) Chính sách cơng kết hợp phức tạp lựa chọn liên quan lẫn nhau, bao gồm định không hành động, quan nhà nước hay quan chức nhà nước đề (William N Dunn, 1992) Chính sách cơng bao gồm định trị để thực chương trình nhằm đạt mục tiêu xã hội (Charle L Cochran and Eloise F Malone, 1995) Nói cách đơn giản nhất, sách cơng tổng hợp hoạt động phủ/chính quyền, trực tiếp thơng qua tác nhân có ảnhhưởng tới đời sống công dân (B Guy Peters, 1999) Thuật ngữ sách cơng ln hành động phủ/chính quyền ý định định hành động này; sách cơng kết đấu tranh quyền để giành (Clarke E Cochran, et al, 1999) Chính sách q trình hành động có mục đích mà cá nhân nhóm theo đuổi cách kiên định việc giải vấn đề (James Anderson, 2003) Chính sách cơng q trình hành động khơng hành động quyền để đáp lại vấn đề cơng cộng Nó kết hợp với cách thức mục tiêu sách chấp thuận cách thức, quy định thông lệ quan chức thực chương trình (Kraft and Furlong, 2004) Từ quan niệm trên, sách cơng nhìn nhận sau: Trước hết, sách nhà nước, phủ (do nhà nước, phủ đưa ra), phận thuộc sách kinh tế sách nói chung nước Thứ hai, mặt kinh tế, sách cơng phản ánh thể hoạt động quản lý khu vực công, phản ánh việc đảm bảo hang hóa, dịch vụ cơng cộng cho kinh tế Thứ ba, công cụ quản lý nhà nước, nhà nước sử dụng để: Khuyến khích việc sản xuất, đảm bảo hàng hóa, dịch vụ cơng cho kinh tế, khuyến khích với khu vực công với khu vực tư; Quản lý nguồn lực công cách hiệu quả, hiệu lực, thiết thực kinh tế, trị, xã hội, mơi trường, ngắn hạn lẫn dài hạn Nói cách khác sách cơng đo lường lực hoạch định sách, xác định mục tiêu, kiểm tra, đánh giá, xác định trách nhiệm việc sử dụng nguồn lực công ngân sách nhà nước, tài sản công, tài nguyên đất nước Thực thi sách ý nghĩa thực thi sách Tổ chức thực thi sách tồn q trình chuyển hố ý chí chủ thể sách thành thực với đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu định hướng Tổ chức thực thi sách có vị trí quan trọng, khâu hợp thành chu trình sách, khuyết thiếu cơng đoạn chu trình sách khơng thể tồn trung tâm kết nối bước chu trình sách thành hệ thống, với thực thi sách, bước bước quan trọng khơng thể thiếu khâu thực hố sách vào đời sống xã hội Chúng ta nhận thấy hoạch định sách tốt khó khăn trải qua nhiều cơng đoạn cho dù sách có tốt đến khơng tổ chức thực thi hay thực thi khơng mang lại hiệu quả, khơng đạt mục tiêu mà uy tín Nhà nước bị ảnh hưởng Như qua phân tích thấy vai trò quan trọng thực thi sách cơng Tổ chức thực thi sách để bước thực mục tiêu sách mục tiêu chung Mục tiêu sách có liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực nên lúc giải hết tất mà phải lần lượt, việc thực thi sách cơng giải vấn đề mối quan hệ biện chứng với mục tiêu chung giải vấn đề đặt Trong thực tế mục tiêu sách đạt thơng qua thực thi sách, đồng thời mục tiêu sách có quan hệ ảnh hưởng đến mục tiêu chung Thực thi sách để khẳng định tính đắn sách có nghĩa sách thực thi triển khai rộng rãi đời sống xã hội xã hội chấp nhận điều phản ánh tính đắn sách ngược lại Qua thực thi giúp sách ngày hồn chỉnh biết sách tập thể hoạch định nên, không tránh khỏi ý kiến chủ quan làm ảnh hưởng tới hiệu sách, để khắc phục điều sách thực thi qua rút kinh nghiệm chỉnh sửa để hồn thiện sách Các bước thực thi sách Trong thực thi sách gồm bước sau: Bước 1: Xây dựng kế hoạch triển khai thực sách, bước cần thiết quan trọng tổ chức thực thi sách q trình phức tạp, lại diễn thời gian dài phải có kế hoạch Kế hoạch phải xây dựng trước đưa sách vào sống, quan triển khai từ Trung ương đến địa phương phải lập kế hoạch bao gồm bước sau: + Kế hoạch tổ chức, điều hành hệ thống quan tham gia, đội ngũ nhân sự, chế thực thi + Kế hoạch cung cấp nguồn vật lực tài chính, trang thiết bị + Kế hoạch thời gian triển khai thực + Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực thi sách + Dự kiến quy chế, nội dung tổ chức điều hành thực thi sách Bước 2: Phổ biến, tuyên truyền sách Đây cơng đoạn sau sách thơng qua Nó cần thiết giúp cho nhân dân, cấp quyền hiểu sách giúp cho sách triển khai thuận lợi có hiệu Để làm việc tuyên truyền cần đầu tư trình độ chun mơn, phẩm chất trị, trang thiết bị kỹ thuật Vì đòi hỏi thực tế khách quan Việc tuyên truyền cần phải thực thường xuyên liên tục, sách thực thi, với đối tượng tuyên truyền phải sử dụng nhiều hình thức tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp trao đổi Bước 3: Phân công phối hợp thực sách Một sách thường thực thi địa bàn rộng lớn nhiều tổ chức tham gia phải có phối hợp, phân cơng hợp lý để hồn thành tốt nhiệm vụ Mặt khác hoạt động thực thi mục tiêu đa dạng, phức tạp chúng đan xen, thúc đẩy lẫn nhau, kìm hãm nên cần phối hợp cấp, ngành để triển khai sách Nếu hoạt động diễn theo tiến trình thực sách cách chủ động khoa học sáng tạo có hiệu cao, trì ổn định Bước 4: Duy trì sách, bước làm cho sách tồn phát huy tác dụng mơi trường thực tế Để trì sách đòi hỏi phải có đồng tâm, hiệp lực nhiều yếu tố nhà nước người tổ chức thực thi sách phải tạo điều kiện mơi trường để sách thực thi tốt Đối với người chấp hành sách phải có trách nhiệm tham gia tích cực vào thực thi sách Nếu hoạt động tiến hành đồng việc trì sách việc làm khơng khó Bước 5: Điều chỉnh sách, việc làm cần thiết, diễn thường xuyên trình tổ chức thực thi sách Nó thực quan nhà nước có thẩm quyền (thơng thường quan lập sách có quyền điều chỉnh) Việc điều chỉnh phải đáp ứng việc giữ vững mục tiêu ban đầu sách, điều chỉnh biện pháp, chế thực mục tiêu Hoạt động phải cẩn thận xác, khơng làm biến dạng sách ban đầu Bước 6: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực sách Bất triển khai phải kiểm tra, đơn đốc để đảm bảo sách thực sử dụng có hiệu nguồn lực Các quan nhà nước thực việc kiểm tra tiến hành thường xuyên giúp nhà quản lý nắm vững tình hình thực thi sách từ có kết luận xác sách Công tác kiểm tra giúp cho đối tượng thực thi nhận hạn chế để điều chỉnh bổ xung, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu sách Bước 7: đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm, khâu tiến hành liên tục thời gian trì sách Trong q trình ta đánh giá phần hay tồn sách việc đánh giá phải tiến hành quan nhà nước đối tượng thực sách Trong bước bước tổ chức thực thi quan trọng bước làm sở cho bước tiếp theo, bước dự kiến việc triển khai thực kế hoạch phân công thực hiện, kiểm tra Hơn tổ chức thực thi q trình phức tạp lập kế hoạch việc làm cần thiết Yếu tố ảnh hưởng tới thực thi sách Trong q trình thực thi sách có liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân kết tổ chức thực thi sách chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố có yếu tố chủ quan khách quan Cụ thể: - Yếu tố khách quan: yếu tố xuất tác động đến tổ chức thực thi sách từ bên ngồi, độc lập với ý muốn chủ thể quản lý, yếu tố vận động theo quy luật khách quan nên tạo biến đổi khó gây ý nhà quản lý lại tác động lớn đến q trình thực thi sách, yếu tố: Tính chất vấn đề sách yếu tố gắn liền với sách có tác động trực tiếp đến hoạch định thực thi sách có nghĩa vấn đề sách đơn giản liên quan đến đối tượng thực thi dễ dàng đơn giản Như vậy, tính chất vấn đề có ảnh hưởng khách quan đến việc tổ chức thực thi sách nhanh hay chậm, thuận lợi hay khó khăn Mơi trường thực thi sách yếu tố liên quan đến hoạt động kinh tế, trị, văn hố, xã hội, an ninh quốc phòng điều nói lên mơi trường ổn định biến đổi trị đưa tới ổn định hệ thống sách thực thi thuận lợi Nếu phận mơi trường ổn định tạo cho hoạt động thực thi dễ dàng Mối quan hệ đối tượng thực thi sách thể thống hay khơng lợi ích đối tượng q trình thực mục tiêu sách Nếu mối quan hệ có mâu thuẫn ảnh hưởng đến cơng tác tổ chức Tiềm lực nhóm đối tượng sách hiểu thực lực tiềm nhóm mối quan hệ so sánh với nhóm đối tượng khác Tiềm lực thể phương diện trị, kinh tế, xã hội Đặc tính đối tượng sách tính chất đặc trưng mà đối tượng có từ tính cố hữu mơi trường sống tạo nên, đặc tính tính tự giác, kỷ luật, sáng tạo gắn liền với đối tượng thực thi sách cần biết cách khơi dậy hay kiềm chế để có kết tốt cho q trình thực thi sách - Yếu tố chủ quan: yếu tố thuộc quan công quyền, cán công chức chủ động chi phối đến q trình thực thi sách nên có ảnh hưởng lớn đến việc thực thi Thực thi đầy đủ bước quy trình tổ chức thực thi sách, bước coi nguyên lý khoa học đúc kết từ thực tiễn sống, việc tuân thủ quy trình nguyên tắc quản lý Năng lực thực thi sách cán công chức máy quản lý nhà nước yếu tố chủ quan có vai trò định đến kết tổ chức thực thi sách cơng Năng lực thực thi cán bộ, công chức tiêu chí đạo đức, cơng cụ, lực thiếu điều kiện việc thực thi khơng hiệu Còn cán bộ, cơng chức có lực mà kết hợp với yếu tố khác thuận lợi mang lại kết thực Điều kiện vật chất cần cho trình thực thi sách yếu tố ngày có vị trí quan trọng để yếu tố nhân yếu tố khác thực thi thắng lợi sách cơng Các điều kiện vật chất trang thiết bị nhà nước đầu tư cho trình quản lý thực thi sách họ dung để tuyên truyền, phổ biến sách Sự đồng tình ủng hộ nhân dân nhân tố có vai trò đặc biệt quan trọng định thành bại sách Các sách vấn đề lớn lao, cần có đóng góp sức người, sức suốt trình thực thi Vậy yếu tố ảnh hưởng đến q trình thực thi sách yếu tố chủ quan quan trọng định thành bại sách, yếu tố có nhân tố quan trọng nhân sự, ủng hộ người dân nhân tố cần cho việc thực thi sách cơng Mơ hình tổ chức thực thi sách Có mơ hình tổ chức thực thi sách là: Mơ hình động: mơ hình tồn sở xét đoán trạng thái tồn yếu tố cấu thành hệ thống sau trình vận động theo quy luật gọi mơ hình động Theo cách tiếp cận nhà nghiên cứu cần dựa vào kết vận động theo quy luật trình kinh tế xã hội cách khách quan tạo dựng thực thi mơ hình sách thích hợp Mơ hình động mang nặng tính ngun lý vận hành có hiệu điều kiện mơi trường lý tưởng, thực tế khơng tồn môi trường lý tưởng lý thuyết nêu mơ hình khó thực đòi hỏi nhà tổ chức thực thi sách phải có trình độ, chun mơn định, am hiểu nhiều lĩnh vực hoạt động để dự đốn mơ hình chuẩn Mơ hình tĩnh: mơ hình tạo dựng trì theo thực tiễn tồn yếu tố hợp thành q trình thực thi sách Theo cách tiếp cận mơ hình tĩnh hồn tồn dựa sở thực tiễn 10 Lựa chọn mơ hình dựa sở tự giác thực thi sách tổ chức, cá nhân tham gia thực sách có trách nhiệm hồn thành nhiệm vụ giao tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian thực sách Cách lựa chọn thường thực nước có kinh tế phát triển, trị ổn định, trình độ dân chí cao Lựa chọn mơ hình dựa sở niềm tin người thực thi vào sách nhà nước thực tế có nhiều sách cơng thực theo mơ hình dân chúng có niềm tin với nhà nước họ ủng hộ chế sách nhà nước đưa chấp hành Lựa chọn mô hình dựa sở quyền lực cơng, mơ hình nhà nước lựa chọn hai mơ hình mang lại hiệu lực hiệu Mơ hình kết hợp: từ nội dung mơ hình thấy ưu, nhược điểm mơ hình nên để có mơ hình tối ưu cần kết hợp lại q trình thực thi để bổ trợ cho để phát huy mặt mạnh mô hình hạn chế yếu điểm Để có mơ hình hỗn hợp, người ta phụ thuộc vào nhiều điều kiện cụ thẻ vào tình hình thực tế chủ thể quản lý nghiên cứu lựa chọn mơ hình phù hợp Việt Nam sử dụng mơ hình người ta thiên sử dụng mơ hình kết hợp để thực tốt sách đề Phương pháp tổ chức thực thi sách Trong thực tế người ta thường sử dụng phương pháp phân tích sau: Phương pháp phân tích hệ thống: phương pháp mà sử dụng tập hợp phân tử có liên quan tác động qua lại với cách có quy luật, tạo thành thể thống để thực số chức năng, nhiệm vụ định 11 Ở phương pháp phân tích hệ thống đầu vào bao gồm nhiều yếu tố vật chất, thông tin lao động, tài chính… yếu tố xử lý tạo đầu kết sách Khi sử dụng phương pháp phân tích hệ thống cần ý tới việc phần tử hệ thống liên kết tương tác với theo hệ nhân quả, thêm bớt phần tử hay số phần tử tạo thay đổi hệ thống Trong hệ thống phần tử khác hợp thành thể thống có tính vượt trội Phương pháp phân tích định phương pháp sử dụng định mẫu có nghĩa mơ hình hố q trình định thành sơ đồ tổng hợp khả đưa kết dự đốn Ở loại phương pháp ln có hai chiều lựa chọn lựa chọn khơng mạo hiểm ln đưa kết trung tính lựa chọn mạo hiểm đưa kết tốt xấu Do người phân tích sách phải biết dự đoán kết đầu để lựa chọn quản lý hợp lý Phương pháp phân tích chi phí lợi ích Đây phương pháp mà nhiều quốc gia giới sử dụng để phân tích sách trở thành yếu tố tảng cho việc lựa chọn thực sách phủ Khi hoạch định sách cần phải đề cập nhiều tới mục tiêu kinh tế mang lại lợi ích cho xã hội Trong áp dụng phương pháp cần phải tuân thủ nguyên tắc chiết khấu có nghĩa chi phí tính tốn tương lai cần điều chỉnh theo giá trước so sánh Những biện pháp lại có mặt hạn chế khơng đáp ứng mục tiêu trị, nên quan trọng chưa đầy đủ, áp dụng phương pháp cách máy móc tuý mang lại nan giải trị Phương pháp phân tích theo mơ hình: phương pháp phân tích dựa ngun tắc xây dựng mơ hình sách cơng Có nhiều mơ hình phân tích sách cơng thực tế người ta hay sử dụng phương pháp: 12 Đồ thị phương pháp trình bày thơng tin dạng, biểu đồ đồ thị khác nhau, phương pháp phân tích số liệu ngày với giúp đỡ máy tính phương pháp làm nhanh Trong trình phân tích, loại đồ thị biểu đồ ln đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng phân tích Phân tích phương pháp thường trải qua bước sau: Xây dựng giả thiết Lựa chọn hệ đo lường Trình bày đồ thị Kết thúc đồ thị Bảng biểu: kỹ thuật phân tích số quan trọng lúc thiết lập nhiều kiểu bảng biểu khác cho thông tin thử nghiệm để đạt kết tốt Các bước xây dựng bảng biểu giống cấu trúc xây dựng biểu đồ.Trong thực tế việc sử dụng phương pháp phân tích mang lại hiệu cao, tuỳ vào phủ khác mà sử dụng loại phương pháp khác vào mục tiêu sách, có sách mà đòi hỏi phải sử dụng đồng phương pháp để phân tích tạo kết phân tích, ví dụ sách “kiên cố hố kênh mương” Trong ngành nơng nghiệp nước ta áp dụng phương pháp phân tích để đưa sách tốt II THỰC TIỄN THỰC THI CHÍNH SÁCH CƠNG Ở VIỆT NAM Chính sách công việc tổ chức thực thi 13 Ở nước ta, sách hiến định Điều 26 Hiến pháp 1992, sửa đổi năm 2001: "Nhà nước thống quản lý kinh tế quốc dân pháp luật, kế hoạch, sách " Như vậy, sách cơng công cụ Nhà nước sử dụng để thực chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước Song tồn cụm từ "chính sách Đảng Nhà nước" Thực tế, nước ta, Đảng lãnh đạo Nhà nước xã hội thông qua việc vạch cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách - Đó đạo để nhà nước ban hành sách cơng Các sách cơng Nhà nước ban hành Các sách cụ thể hóa đường lối, chiến lược định hướng sách Đảng (Do việc đề cập tới sách cơng hiểu sách cơng Nhà nước ban hành) Chính sách cơng Việt Nam thường thể chế hóa thành văn quy phạm pháp luật nhằm tạo pháp lý cho việc thi hành, song bao gồm phương án hành động khơng mang tính bắt buộc, mà có tính định hướng, kích thích phát triển Hiện nay, nhiều vấn đề sách Việt Nam đại biểu Quốc hội mổ xẻ Trong diễn đàn Quốc hội, có ý kiến bàn vai trò nhóm tư vấn, nghiên cứu độc lập, có đề xuất việc đại biểu quốc hội nên trao quyền trình dự án luật Tuy nhiên, theo GS Kenichi Ohno, Việt Nam có quy trình sách có khơng hai Hầu hết sách xây dựng với can dự hạn chế doanh nghiệp Doanh nghiệp phép có ý kiến sau có vấn đề phát sinh Chính sách xây dựng sở phân tích mục tiêu khơng thực tế, không giới doanh nghiệp ủng hộ Hơn nữa, thực thi sách khơng có phối hợp Bộ, ngành; liệt kê sách mà thiếu kế hoạch hành động cụ thể Mỗi Bộ, ngành có nhiều kế hoạch lại khơng xác định lĩnh vực ưu tiên Vì vậy, Việt Nam nên bắt đầu quy trình sách mới, với tham gia tất bên liên quan, bao gồm: Chính phủ, doanh nghiệp, người tiêu dùng, người nước ngoài, nhà tài trợ, nhà khoa học, chuyên gia Đôi khi, doanh nghiệp nhà khoa học vạch chiến lược trình Chính phủ Chính sách khơng đơn văn hành Nhà nước 14 Qua nghiên cứu vận dụng sách cơng Việt Nam, thấy: - Đây vấn đề nước ta, trước có quan niệm tài sản cơng, sử dụng nguồn lực công, theo quan niệm, theo nhận thức công hữu, sở hữu công cộng, chung đất nước, toàn dân Do nhận thức chưa đắn, chưa đầy đủ sách cơng theo quan niệm mới, đại nên thực tế việc tổ chức thực thi sách quản lý nhiều yếu kém, lãng phí Vì vậy, cần phải làm rõ nội hàm sách công, từ khái niệm, phạm trù, nội dung, đặc điểm, yếu tố tác động, chi phối sách cơng - Nghiên cứu sách cơng Việt Nam cần đặt bối cảnh q trình chuyển đổi, vừa xóa bỏ cũ, vừa tiếp thu mới, tính đan xen hội thách thức xu tồn cầu hóa tất yếu, có thành, có bại, phải có niềm tin, có định hướng vấn đề nghiên cứu Đồng thời, cần phải có cách tiếp cận hệ thống, bản, tổ chức nghiên cứu, đào tạo, thu hút chun gia sách cơng, hợp tác quốc tế với trung tâm, viện nghiên cứu nước lĩnh vực sách cơng, với nước phát triển Những hạn chế thực thi sách cơng - Có thể khẳng định có sách cơng đắn “điều kiện cần” để đưa sách vào sống Tổ chức thực thi “điều kiện đủ” sách cơng Nói để thấy rõ mối quan hệ có tính định khâu q trình thực thi sách Tuy nhiên, thực tế tồn sách ban hành chưa sát thực tiễn nên thực hiệu lực, hiệu thấp - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nội dung yêu cầu sách có chưa đầy đủ, rõ ràng kịp thời tới đối tượng lien quan (nhà chức trách, người thực thi người dân), dẫn đến hiểu sai - Các văn hướng dẫn nhiều khơng rõ ràng, thống nhất, chí mâu thuẫn Tình trạng luật, pháp lệnh ban hành phải chờ nghị định thông tư hướng dẫn diễn phổ biến, cản trở việc áp dụng 15 - Sự phân công nhiệm vụ đơn vị tổ chức thực thi sách chưa thực khoa học, có chồng chéo, trùng lặp quyền hạn lợi ích Cơ chế phối hợp cấp quan đồng cấp chưa chặt chẽ, đặc biệt việc chia sẻ, trao đổi, công khai thơng tin Bên cạnh đó, phận đội ngũ cán bộ, cơng chức thiếu lực, trình độ trong thực thi sách nguyên nhân bóp méo, chí ngược lại mục tiêu sách - Những quy chế, thủ tục lập trình tổ chức thực thi sách thường thiếu tính ổn định tương đối, gây xáo trộn cho trình thực thi sách cơng Thủ tục hành nhiều phức tạp, rắc rối gây khó khăn, cản trở việc thực thi sách - Sự thiếu chế theo dõi đánh giá làm cho việc đánh giá kết thực sách cơng trở nên khó khăn, khơng có thơng tin đáng tin cậy hoạt động tốt đòi hỏi cần hoàn thiện III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH CƠNG - Nhận thức đầy đủ, đắn nội dung sách yêu cầu quan trọng trình đưa sách Nhà nước vào sống Các nhà hoạch định, tổ chức thực thi sách, lực lượng tham gia đối tượng chịu ảnh hưởng sách cần hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung sách giải pháp thực hiện, từ tạo đồng thuận hệ thống trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp tổ chức thực có hiệu sách - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sách đến đối tượng liên quan, tầng lớp nhân dân; thực công khai để người biết, bàn, làm kiểm tra sách, từ tạo dư luận xã hội môi trường thuận lợi cho việc thực sách.Tuỳ đối tượng mà tổ chức hình thức tuyên truyền, phổ biến quán triệt phù hợp như: mở lớp tập huấn tập trung để quán triệt, nghiên cứu nội dung sách, bàn giải pháp phân cơng thực (hình thức phù hợp với đối tượng tham gia trực tiếp vào trình tổ chức thực kiểm tra thực sách); tổ chức lớp tuyên truyền sách cho quan thông tin đại chúng, cán tuyên truyền; gửi tài liệu hướng dẫn nghiên cứu 16 sách cho tổ chức, doanh nghiệp liên quan để tự nghiên cứu xây dựng chương trình tham gia thực sách - Cụ thể hố sách: sau sách ban hành, cần phải cụ thể hố chương trình hành động, chương trình mục tiêu, kế hoạch thực hiện; ban hành văn hướng dẫn thực sách, biểu mẫu báo cáo (nếu có); xây dựng đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội cụ thể (nếu có) Các thủ tục tạo mơi trường thực thi sách, quy định đòi hỏi bước cần thiết việc thực sách Tuy nhiên, ban hành thủ tục hành cần phải nghiên cứu kỹ để tránh rườm rà, phức tạp khơng cần thiết; đồng thời phải đảm bảo tính ổn định tương đối để không gây nhiều xáo trộn cho q trình thực thi Bên cạnh đó, thủ tục lỗi thời, kìm hãm việc thực thi cần thay thủ tục hợp lý thuận tiện - Chuẩn bị nguồn lực cho việc thực sách: huy động nguồn lực (bao gồm nguồn nhân lực, nguồn kinh phí ) từ trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế (nếu có) Về nguồn nhân lực, nên hạn chế mức số lượng quan thực thi chủ yếu để đảm bảo tính hiệu sách Về nguồn kinh phí, khơng có khơng đủ khơng thể thực sách, dù sách mang ý nghĩa xã hội to lớn Có thể khai thác nguồn lực nhân dân nhằm giảm bớt chi phí từ ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm cộng đồng xã hội, khai thác tài trợ tổ chức quốc tế phủ Nguồn kinh phí cần sử dụng mục đích có hiệu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng kinh phí đánh giá hiệu - Tổ chức thực cách khoa học, hợp lý, phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân liên quan; xác định người chịu trách nhiệm người tham gia phối hợp q trình tổ chức thực sách Trong phân cơng nhiệm vụ, cần ý đến khả năng, tính chất chuyên môn mạnh người; hạn chế tình trạng trùng chéo nhiệm vụ khơng rõ trách nhiệm 17 - Thanh tra kiểm tra việc thực sách Mục đích việc tra, kiểm tra phát hiện, phòng ngừa xử lý vi phạm (nếu có); phát sơ hở chế quản lý, sách pháp luật để kiến nghị với quan thẩm quyền có biện pháp khắc phục Đồng thời, thơng qua để phát huy nhân tố tích cực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức liên quan Hiện nay, việc tham gia đề xuất ý tưởng hoạch định sách đóng góp vào xây dựng phương án, biện pháp sách đối tượng chịu tác động sách nhiều hạn chế Khơng nhiều sách công ban hành xuất phát từ ý tưởng đối tượng bị sách chi phối, ảnh hưởng biện pháp thực sách nhà quản lý xây dựng nên nhiều sách khơng có tính khả thi khó thực Do vậy, cần phải tăng cường tham gia đóng góp ý kiến người dân coi u cầu bắt buộc q trình hoạch định sách, tạo điều kiện để người dân nắm thơng tin đóng góp vào dự thảo sách liên quan trực tiếp đến Hiện nay, việc phối hợp tổ chức với quan nhà nước rời rạc Thơng thường, có dự thảo sách, quan nhà nước gửi cho bên có liên quan (trong có tổ chức có lợi ích liên quan) Vì thế, ý kiến nhóm lợi ích thường bị động Do đó, cần tạo kênh đối thoại, trao đổi thường xun nhóm lợi ích Nhà nước để ý kiến, nguyện vọng nhóm lợi ích truyền tải cách nhanh đến quan có thẩm quyền Cần xem xét hình thành nhóm nghiên cứu riêng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng Chính phủ, tuyển chọn từ chun viên, cơng chức trẻ, có trình độ từ bộ, ngành để tham gia, lồng ghép ý tưởng Nhóm có trách nhiệm xây dựng sách Chính phủ, thường xuyên có tương tác hai chiều với Thủ tướng Chính phủ bộ, quan thực thi sách Việc hoạch định sách thiếu phối hợp chặt chẽ bộ, thường liệt kê sách mà thiếu kế hoạch hành động cụ thể Mỗi bộ, ngành có nhiều kế hoạch lại khơng xác định lĩnh vực ưu tiên Do đó, để xây dựng sách cách toàn diện nhất, cần xây dựng quy định phối hợp phân công trách nhiệm rõ ràng 18 bộ, ngành Đồng thời, xác định trách nhiệm quan cách cụ thể KẾT LUẬN Chính sách cơng quy định ứng xử Nhà nước với tượng nảy sinh đời sống cộng đồng, thể hình thức khác cách ổn định nhằm đạt mục tiêu định hướng Việc tổ chức thực thi sách q trình biến sách thành kết quả, thực tế hoạt động có tổ chức máy nhà nước, nhằm thực hóa mục tiêu mà sách đề Nhiều người hiểu sách cơng cách đơn giản chủ trương, chế độ mà Nhà nước ban hành, điều chưa đủ Nếu khơng có việc thực thi sách để đạt kết định chủ trương, chế độ hiệu Công tác tổ chức thực thi sách khơng tiến hành tốt, dễ dẫn đến thiếu tin tưởng, chí chống đối nhân dân Nhà nước Điều hồn tồn bất lợi mặt trị xã hội, gây khó khăn cho Nhà nước cơng tác quản lý Có vấn đề giai đoạn hoạch định sách chưa phát sinh, bộc lộ phát sinh nhà hoạch định chưa nhận thấy, đến giai đoạn tổ chức thực thi phát Q trình thực thi sách với hành động thực tiễn góp phần điều chỉnh, bổ sung hồn thiện sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sống Việc phân tích, đánh giá sách (mức độ tốt, xấu) đầy đủ, có sức thuyết phục sau thực sách Qua tổ chức thực hiện, quan chức biết sách xã hội đại đa số nhân dân chấp nhận hay không, vào sống hay khơng Việc đưa sách cơng vào thực tiễn khơng đơn giản, nhanh chóng Đó q trình phức tạp, đầy biến động, chịu tác động loạt yếu tố, thúc đẩy cản trở công việc thực thi 19 Với nhìn nhận thực thi sách cơng Đảng Nhà nước ta, hồn tồn chắn thời gian tới có sách đắn, thực thi nghiêm túc đem lại hiệu thiết thực góp phần đưa kinh tế Việt Nam ngày phát triển Đất nước ta thời kỳ hội nhập quốc tế, sách ban hành có tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội đất nước người dân Do đó, hồn thiện trình hoạch định nhằm nâng cao hiệu lực hiệu sách yêu cầu quan trọng đòi hỏi cấp, ngành phải nỗ lực để tạo sách tốt cho xã hội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền (đồng chủ biên): Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội, Nxb Khoa học Kỹ 20 thuật, H, 1999 Một số thuật ngữ hành chính, Nxb Thế giới, 2000 Giáo trình Hoạch định phân tích sách cơng - Học viện Hành chính, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2010 Tạp chí Kinh tế dự báo: www.mpi.gov.vn Sự cần thiết hoàn thiện quy trình hoạch định sách cơng Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế - ThS Trịnh Thị Kiều Anh 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan mon chinh sach cong, Tieu luan mon chinh sach cong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay