Tieu luan he thong chinh tri o co so tt ct

13 27 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 19:57

MỞ ĐẦU Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta, đổi hệ thống trị nhiệm vụ quan trọng Nhiệm vụ hệ trọng Đảng ta khẳng định Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991: “Toàn hệ thống trị nước ta giai đoạn nhằm xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân” Như vậy, quyền lực nhân dân lao động có đảm bảo hay khơng tuỳ thuộc chủ yếu hệ thống trị có đổi hồn thiện hay khơng Khi công đổi ngày vào chiều sâu, Đảng ta chủ trương hướng mạnh sở, quan tâm củng cố sở xã hội trị, đề cao sáng kiến tính chủ động từ sở Tinh thần nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (9- 2006) đặc biệt coi trọng đổi hệ thống trị sở, sở nông thôn (xã, thị trấn) Đây thể nhận thức Đảng đổi hệ thống trị Những nguyên tắc, yêu cầu, nội dung, phương thức đổi hệ thống trị cấp vĩ mơ chi phối q trình đổi hệ thống trị cấp sở đổi hệ thống trị cấp sở có tác động tích cực trở lại hệ thống trị nói chung Cơ sở (xã, phường, thị trấn), xã chủ yếu, chiếm tới 85% tổng số đơn vị hành cấp sở, hệ thống trị sở thuộc khu vực nơng thơn giữ vị trí quan trọng hệ thống trị nước ta Hệ thống trị cấp sở địa bàn thị trấn Cần Thạnh thời gian qua tiếp tục củng cố, hoàn thiện nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân thực quy chế dân chủ sở cách thực Tuy nhiên năm gần đây, vấn đề xúc đặt hệ thống trị sở địa bàn thị trấn Cần Thạnh bộc lé nhiều yếu như: hệ thống tổ chức chưa ổn định; mối quan hệ phận cấu thành hệ thống trị nhiều bất cập; tổ chức lúng túng hình thức tổ chức phương thức hoạt động chưa ngang tầm với yêu cầu thực tiễn Đứng trước yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, tình hình phải khắc phục, phải giải Việc đổi mới, hồn thiện hệ thống trị cấp sở địa bàn thị trấn Cần Thạnh vấn đề quan trọng cấp thiết để đảm bảo ổn định, phát triển lâu bền nông thôn Cần Thạnh lên chủ nghĩa xã hội hòa nhập chung với tiến trình phát triển đất nước Vì vậy, việc nghiên cứu “thực trạng tổ chức hoạt động hệ thống trị thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ - Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động” góc nhìn Chính trị học vấn đề có tính lý luận thực tiễn quan trọng vừa lâu dài, vừa cấp bách I HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ: I.1 Nhận thức chung hệ thống trị hệ thống trị sở I.1.1 Hệ thống trị hệ thống trị xã hội chủ nghĩa Thuật ngữ "hệ thống trị" xuất từ sớm lịch sử, theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, trị hệ thống trị sản phẩm quan hệ giai cấp đấu tranh giai cấp, sản phẩm giai đoạn lịch sử định Khi nghiên cứu thiết chế trị cách thức tổ chức xã hội, C.Mác Ph.Ăngghen tiếp cận khái niệm hệ thống trị chế độ trị theo tính hệ thống sử dụng thuật ngữ tương đương như: "hệ thống cai trị", "hệ thống đẳng cấp trị", "cơ cấu trị", "hình thức trị", "thiết chế xã hội trị", "cơ cấu quyền" vv Kế thừa phát triển tư tưởng dân chủ hệ thống trị C.Mác Ph.Ăngghen, V.I.Lênin tiếp tục hoàn thiện khái niệm dân chủ hệ thống trị thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Trên thực tế, V.I.Lênin chưa sử dụng khái niệm "hệ thống trị" nói, viết mình, ơng thường dùng khái niệm "chun vơ sản" để nghiên cứu thiết chế trị xã hội Mà hệ thống chuyên vơ sản theo quan niệm Lênin bao gồm: Nhà nước giai cấp công nhân, Đảng Cộng sản giai cấp cơng nhân giữ vai trò lãnh đạo nhà nước tổ chức quần chúng mà tiêu biểu cơng đồn Như vậy, xét theo nội hàm, thuật ngữ mà C.Mác Ph.Ăngghen đưa V.I.Lênin kế thừa, phát triển với thuật ngữ hệ thống trị đại có liên quan chặt chẽ với hiểu tương đồng Đối với khoa học trị đại, hệ thống trị phạm trù quan trọng, tổng hợp vấn đề thực tiễn trị Hơn nữa, vấn đề khơng phải xem xét rời rạc, lộn xộn, biệt lập mà xem xét chỉnh thể có tính hệ thống, có hình thái phát sinh, phát triển, có chủ thể, đối tượng, với mối quan hệ chức năng, theo vị trí, vai trò định; có "đầu vào" "đầu ra"; có nội dung hình thức, có tượng chất Vì vậy, quan niệm hệ thống trị khác nhau, phụ thuộc vào khuynh hướng, trường phái trị học khác Ở phương Tây, có hai cách tiếp cận hệ thống trị Thứ nhất, cách tiếp cận thể chế: coi hệ thống trị tập hợp thể chế trị (gồm tổ chức nhà nước tổ chức trị - xã hội) mối quan hệ qua lại chúng Thứ hai, cách tiếp cận hệ thống: coi hệ thống trị khơng bao gồm cấu trúc thể chế quan hệ chúng, mà chuẩn mực trị, vai trò trị, hành vi trị Từ hai cách tiếp cận phát triển nên số quan điểm khác hệ thống trị như: Nhà trị học Mỹ D.Istons, tác phẩm Hệ thống trị (1953), Giới hạn phân tích trị (1965) cho rằng: "Hệ thống trị giống máy tự phát triển, tự điều tiết phản ứng với tác động từ bên ngồi Hệ thống có "đầu vào", nơi thu nhận tác động, yêu cầu, ủng hộ môi trường xã hội văn hóa xã hội quanh Còn "đầu ra" định trị hành động trị để thực định đó" Cách tiếp cận khác nhà trị học Mỹ G.Almold cho rằng: "Hệ thống trị kiểu khác hành vi trị, tổ chức nhà nước phi nhà nước Các kiểu hành vi chia hai cấp độ là: thể chế định hướng Một số cách tiếp cận khác cho rằng: "Hệ thống trị chế để thực giải vấn đề, đồng thời để hoạch định kiểm soát thực định kiểm soát quan hệ quản lý Nhà nước" Đến đầu năm 80, khái niệm hệ thống trị khẳng định tài liệu triết học, trị học Liên Xơ Hệ thống trị hiểu theo cách tiếp cận hình thái kinh tế - xã hội, phận thượng tầng kiến trúc định hạ tầng kinh tế, theo kết cấu xã hội giai cấp Hệ thống trị kiểu xác định hình thái kinh tế - xã hội Hiện số nhà khoa học Nga coi hệ thống trị tổ hợp phức tạp thể chế nhà nước, đảng trị, tổ chức xã hội, khn khổ diễn đời sống trị thực thi quyền lực nhà nước, quyền lực xã hội Ở nước ta, có nhiều cơng trình nghiên cứu, đề tài khoa học đề cập đến hệ thống trị, khía cạnh khác hệ thống trị, có khơng định nghĩa hệ thống trị nêu Có thể khái qt theo hai quan niệm: Quan niệm thứ nhất, xem hệ thống trị bao gồm tổ chức trị - xã hội mang chất giai cấp cầm quyền, phục vụ cho quyền lực trị giai cấp Theo đó, hệ thống trị đồng với phạm trù "hệ thống chuyên giai cấp cầm quyền" Quan niệm thứ hai, xem hệ thống trị, ngồi hệ thống chun giai cấp cầm quyền với tư cách phận bản, quan trọng nhất, quy định chất chức tồn hệ thống, có tổ chức, thiết chế trị hợp pháp khác Theo quan niệm hiểu: "Hệ thống trị chỉnh thể bao gồm Nhà nước, Đảng trị hợp pháp, tổ chức trị - xã hội hợp pháp, đó, vai trò chủ đạo thuộc thiết chế giai cấp cầm quyền để tác động vào trình kinh tế - xã hội nhằm củng cố, trì phát triển chế độ xã hội đương thời" Nhìn chung, Việt Nam, cách tiếp cận khái niệm hệ thống trị mơ tả yếu tố thực thể cấu thành phản ánh chức tổng quát hệ thống trị Phù hợp với quan điểm đó, nêu lên định nghĩa chung hệ thống trị sau: "Hệ thống trị tổ hợp có tính chỉnh thể thể chế trị (các quan quyền lực nhà nước, đảng trị, tổ chức phong trào trị ) xây dựng quyền chuẩn mực xã hội, phân bố theo kết cấu chức định, vận hành theo nguyên tắc, chế quan hệ cụ thể, nhằm thực thi quyền lực trị" Như vậy, thấy, hệ thống trị hệ thống cấu trúc, chỉnh thể bao gồm phận cấu thành, có quan hệ mật thiết với nhau, có vị trí, chức năng, vai trò khác Hệ thống thể cấp khác nhau: trung ương, địa phương, sở Cấu trúc hệ thống trị đa dạng, quốc gia lại có đặc thù khác nhau, gồm phận: Đảng trị, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội hợp pháp I.1.2 Hệ thống trị sở nước ta Cơ sở khái niệm đa nghĩa, xét mặt loại hình, sở xã hội, khơng gian xã hội, nơi diễn hoạt động sống người, nơi hình thành tập thể, cộng đồng người để thực hoạt động lao động, sinh hoạt, giao tiếp thông qua quan hệ xã hội, tổ chức thiết chế Bức tranh sở phong phú, đa dạng từ cộng đồng người tập hợp lại theo lứa tuổi, giới tính, cơng việc, sở thích, nghề nghiệp hay gia đình, quan, cơng sở, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơng ty, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu Tuy nhiên, loại hình mơ hình khơng nằm đối tượng nghiên cứu đề tài Cơ sở nghiên cứu khái niệm dùng để cấp quản lý hệ thống bốn cấp quản lý hành nhà nước hành nước ta Ở nước ta nay, xã, phường, thị trấn gọi chung cấp sở số lượng xã tuyệt đối, thị trấn tương đương với xã; phường tỉnh gắn phần với sản xuất cư dân nông nghiệp nên cấp sở gọi chung cấp xã Đến tháng 12 năm 2012 nước ta có 11.120 đơn vị sở xã, phường, thị trấn Đây địa bàn cư trú, làm ăn nhân dân lao động, nơi diễn hoạt động đời sống xã hội Ở đó, vừa diễn hoạt động sản xuất, kinh doanh người lao động, vừa diễn q trình trao đổi, lưu thơng hàng hóa, đầu mối thị trường, nơi hình thành quan hệ kinh tế chủ thể sản xuất tiêu dùng Nói tới sở nói tới nơi diễn hoạt động người dân sống họ; nói tới hình thức tổ chức hoạt động sống cộng đồng mối quan hệ xã hội cá nhân với cá nhân, cá nhân với cộng đồng Tại đây, vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước hoạt động tổ chức trị - xã hội hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định trị tổ chức sống cộng đồng dân cư Tất hoạt động nằm khn khổ lãnh đạo, quản lý, điều hành trực tiếp tồn hệ thống trị sở Khi nghiên cứu hệ thống trị sở có nhiều cách tiếp cận khác Cách tiếp cận thứ nhất, xem xét hệ thống trị sở hệ thống mặt tổ chức chức phận hợp thành: tổ chức Đảng, quyền (Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân), Mặt trận Tổ quốc đồn thể nhân dân (Hội Nơng dân, Đồn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh) xã, phường, thị trấn Mỗi phận hợp thành hệ thống trị sở có vị trí, vai trò chức khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau, cụ thể: Đảng sở, mà nòng cốt Ban Chấp hành Đảng hạt nhân trị, trực tiếp thực vai trò lãnh đạo thông qua việc triển khai, đề chủ trương, đường lối, thị, nghị định hướng cho quyền triển khai hoạt động quản lý, điều hành phạm vi địa bàn; hoạt động đảng viên máy quyền tổ chức trị - xã hội sở; việc giới thiệu đảng viên ưu tú tham gia giữ chức vụ chủ chốt quyền đồn thể nhân dân; công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; gương mẫu đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát việc thực thị, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước cán đảng viên Chính quyền trụ cột hệ thống trị sở, có vai trò quản lý, điều hành tồn hoạt động kinh tế - xã hội phạm vi địa bàn theo Hiến pháp pháp luật Trong quyền sở, Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước sở, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân, thay mặt nhân dân định vấn đề quan trọng địa bàn theo quy định pháp luật Ủy ban nhân dân quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước sở, thực nhiệm vụ theo nghị Hội đồng nhân dân, nhiệm vụ quan hành nhà nước cấp ủy quyền đạo tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra việc thực nhiệm vụ tự quản địa phương Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội có chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân sở thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, quyền sở; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực Quy chế dân chủ sở; chăm lo lợi ích bảo vệ quyền lợi đáng hội viên, đoàn viên Đồng thời, thực chức giám sát, phản biện hoạt động quyền, cán bộ, công chức, đảng viên sở; tham gia số hoạt động quản lý xã hội sở, thơn xóm Bên cạnh đó, cấp sở nhiều tổ chức, hội đồn nhân dân tự nguyện lập ra, hoạt động theo phương thức tự quản tuân thủ pháp luật, thỏa mãn nhu cầu giao tiếp, liên kết cộng đồng, tổ chức đời sống cộng đồng, góp phần tạo đoàn kết, đồng thuận xã hội Những tổ chức phận hợp thành hệ thống trị sở có mối quan hệ mật thiết với hệ thống Vì vậy, hệ thống trị sở biết tạo điều kiện, phát huy ưu tổ chức sức mạnh tinh thần đồn kết, hợp tác, sáng tạo cộng đồng xã hội sở nhân lên gấp bội, đem lại ổn định sở, tạo sức bật lớn cho sở phát triển, làm cho tảng xã hội Đảng, Nhà nước chế độ củng cố vững mạnh từ sở Như vậy, xét phương diện cấu tổ chức, hệ thống trị sở có nhiều tổ chức hợp thành với vị trí, vai trò, chức năng, thẩm quyền khác Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống trị sở phải củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức này, mối quan hệ tổ chức hệ thống theo tư tưởng: nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý điều hành quyền, phát huy quyền làm chủ nhân dân Cách tiếp cận thứ hai, khơng mặt tổ chức pháp lý mà bao gồm yếu tố thể chất hệ thống trị nói chung điều kiện đảm bảo cho phận hệ thống vận hành Ở nghĩa này, hệ thống trị sở hiểu theo tính chất việc thực dân chủ sở, thể quyền lực nhân dân Cách tiếp cận đòi hỏi phải nghiên cứu vấn đề như: quyền dân chủ bầu cử, chất vấn đại biểu Hội đồng nhân dân, việc dân biết, bàn thực kiểm tra; tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; vai trò tổ chức Đảng, Mặt trận đoàn thể việc phát huy quyền dân chủ người dân; trách nhiệm Ủy ban nhân dân việc đảm bảo thực quyền dân chủ dân Việc nghiên cứu hệ thống trị sở theo nội dung dân chủ cho thấy mối liên hệ bên hệ thống, từ đến nhận thức: củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn không vấn đề tổ chức pháp lý, mà vấn đề chế thực dân chủ Có tạo động lực thực thúc đẩy phát triển sở Qua phân tích cách tiếp cận trên, hiểu: "Hệ thống trị sở tồn thiết chế trị tổ chức Đảng, quyền, đồn thể nhân dân tổ chức hoạt động theo nguyên tắc định gắn bó hữu với nhằm thực lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước phát huy quyền làm chủ nhân dân sở" I.2 Thực trạng tổ chức hoạt động hệ thống trị sở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ Về nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng ủy Với vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị sở, đảng thị trấn Cần Thạnh nhận thức xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ tổ chức hệ thống trị; đồng thời đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện lĩnh vực sở Đảng ủy thực đổi nội dung, quy trình xác định vấn đề trọng tâm, trọng điểm việc ban hành nghị Phương thức lãnh đạo Đảng ủy khắc phục bước tình trạng bao biện làm thay cơng việc quyền, bng lỏng vai trò lãnh đạo Đảng ủy tập trung đạo có hiệu việc xây dựng tổ chức sở đảng sạch, vững mạnh; quan tâm củng cố tổ chức sở đảng yếu kém; kịp thời biểu dương, khen thưởng đơn vị sạch, vững mạnh tiêu biểu đảng viên xuất sắc Việc đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên hàng năm vào nếp Đảng ủy thực việc lấy ý kiến đóng góp đồn thể đại diện nhân dân nơi cư trú Tổ chức hoạt động quyền sở Chính quyền sở bao gồm: Hội đồng nhân dân (HĐND) Ủy ban nhân dân (UBND) Trong tổ chức hoạt động HĐND đảm bảo họp định kỳ theo luật định; chất lượng kỳ họp bước nâng lên, tổ chức giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm; cơng tác thẩm tra báo cáo, tờ trình UBND kỳ họp HĐND đảm bảo tính khách quan, trung thực Theo kết đánh giá hoạt động HĐND nhiệm kỳ qua, thị trấn Cần Thạnh đảm bảo luật, chất lượng hoạt động nâng lên so với nhiệm kỳ trước Hoạt động UBND phát huy hiệu công tác quản lý, điều hành theo pháp luật UBND thị trấn Cần Thạnh ban hành quy chế làm việc Phong cách, ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc cán bộ, cơng chức, cán chủ chốt có chuyển biến tích cực theo hướng sát dân, phục vụ nhân dân, bước khắc phục tình trạng sách nhiễu, phiền hà nhân dân Công tác tiếp công dân giải đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân đạt tỷ lệ cao Việc thực pháp lệnh, quy chế dân chủ sở đem lại kết tốt Công tác tra nhân dân thực có hiệu quả, kiến nghị với quyền giải tốt đơn khiếu nại, tố cáo, hạn chế đơn thư tồn đọng kéo dài Hầu hết khu phố xây dựng quy ước, thực có nề nếp; bầu ban giám sát đầu tư cộng đồng Công tác cải cách thủ tục hành phận “một cửa” cấp thị trấn phát huy hiệu quả, giải kịp thời nhu cầu thủ tục hành cho nhân dân địa phương Công tác mặt trận đoàn thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ bước đổi nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng ngày tốt yêu cầu nhân dân Mặt trận Tổ quốc phối hợp tốt với ngành, đoàn thể thực vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; phát huy vai trò tham gia xây dựng quyền, thực cơng tác giám sát, kiểm tra hoạt động quyền Trong kỳ bầu cử HĐND, Mặt trận Tổ quốc thể tốt vai trò hiệp thương, giới thiệu đại biểu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào máy quyền, đảm bảo cho quyền hoạt động có hiệu Trong năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc địa phương thực việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp thị trấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt sở Hoạt động hoà giải Mặt trận Tổ quốc góp phần giải mâu thuẫn phát sinh nội nhân dân, giảm đáng kể “điểm nóng” tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở Với nhận thức tầm quan trọng cán bộ, “cái gốc công việc”, từ nhiều năm qua cấp ủy đảng quyền thị trấn Cần Thạnh quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đào tạo chuẩn hố trình độ lý luận trị, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Do vậy, đội ngũ cán bộ, cơng chức sở phát triển số lượng chất lượng Tính đến cuối năm 2016, thị trấn có 20 cán chuẩn hố theo quy định 70% tổng số cán bộ, công chức Công tác luân chuyển, tăng cường cán cấp làm bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp thị trấn để thay số cán hạn chế trình độ, lực đưa cán chủ chốt luân chuyển để có thêm thực tiễn cơng tác, đủ điều kiện cho công tác bổ nhiệm, đề bạt địa phương tích cực quan tâm Để thực trẻ hố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sở, địa phương có sách thu hút trí thức trẻ, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng, đại học công tác thị trấn Bên cạnh kết đạt được, thời gian qua hoạt động hệ thống trị sở nhiều mặt hạn chế, yếu Chức năng, nhiệm vụ tổ chức hệ thống trị chưa xác định rành mạch, trách nhiệm không rõ ràng; nội dung phương thức hoạt động chậm đổi chưa đồng bộ, nhiều biểu chế tập trung quan liêu, bao cấp Sự phối hợp tổ chức hệ thống trị chưa chặt chẽ, hiệu hoạt động chưa cao Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu số tổ chức sở đảng yếu, lực vận dụng chủ trương, nghị Đảng sách Nhà nước vào tình hình cụ thể địa phương Hiệu hoạt động máy quyền chưa cao; trình độ, lực phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sở chưa thực quan tâm; nội dung, chương trình đào tạo chưa phù hợp với cơng việc sở, chạy theo cấp Hoạt động đoàn thể trị số nơi mang tính hình thức, chưa thiết thực; biểu hành hóa hoạt động Cơng tác kiểm tra nắm tình hình sở chưa thường xuyên, sâu sát, dẫn đến việc phát xử lý vấn đề nảy sinh sở bị động Cơng tác phát triển đảng viên sở chưa quan tâm mức Nội dung hình thức sinh hoạt chi đơn điệu, việc đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên hàng năm chưa phản ánh thực chất Một phận cán bộ, đảng viên sở suy thối tư tưởng trị, đạo đức lối sống, nói khơng đơi với làm Chế độ, sách cán sở bất cập; sở hạ tầng điều kiện làm việc nhiều nơi khó khăn… II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ Ở THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ Để tiếp tục thực có hiệu Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, góp phần bảo đảm ổn định trị - xã hội, thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị Đại hội XII Đảng, xin đề xuất số giải pháp nhằm đổi phương thức hoạt động tổ chức hệ thống trị sở Cụ thể: Một là, đảng bộ, chi thị trấn cần nâng cao nhận thức thực vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị sở Đảng ủy lãnh đạo phải chủ trương, định hướng, không bao biện làm thay cơng việc quyền; phát huy tính chủ động, sáng tạo tinh thần trách nhiệm việc thực đường lối Đảng Đổi phương thức lãnh đạo đảng bộ, chi bộ, trước hết đổi việc nghị đạo thực nghị Đảng; đa dạng hóa nội dung sinh hoạt chi trực thuộc Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc; tăng cường công tác giáo dục rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên sở Hai là, quyền sở thị trấn, cần có mơ hình tổ chức hợp lý, đảm bảo hiệu lực, hiệu hoạt động, xác định rõ mô hình quyền thị quyền nơng thơn thị trấn để có chế quản lý phù hợp với đối tượng quản lý Phát huy mạnh mẽ vai trò quan hành việc mở rộng thực tốt quy chế dân chủ sở, cụ thể hoá phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra Mọi hoạt động quan hành sở phải hướng vào mục tiêu phục vụ dân; giải đắn nhanh chóng cơng việc có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân Giáo dục cán bộ, cơng chức sở có phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" Phát huy vai trò tự quản cộng đồng dân cư tổ chức khu phố Ba là, đổi nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội theo hướng mở rộng, đa dạng hố hình thức tập hợp quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu chăm lo lợi ích thiết thực, đáng hợp pháp nhân dân Phát huy vai trò tham gia xây dựng quyền, giám sát hoạt động quyền; nâng cao chất lượng phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên Mở rộng, phát huy quyền làm chủ nhân dân đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật Có chế để nhân dân tham gia, giám sát hoạt động tổ chức sở đảng, quyền đồn thể nhân dân cách thiết thực; tăng cường khối đại đồn kết tồn dân, nơi có đơng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc người Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định làm rõ mối quan hệ tổ chức hệ thống trị sở Đẩy mạnh thực Cuộc vận động “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố khu dân cư”, kịp thời giải vướng mắc phát sinh nội nhân dân, không để mâu thuẫn nhỏ tích tụ lâu ngày trở thành “điểm nóng” Bốn là, cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống trị thị trấn Cần Thạnh Có chế tuyển dụng trí thức trẻ có đủ tiêu chuẩn phẩm chất trị, đạo đức, lực chuyên môn vào làm việc Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đồn thể trị - xã hội thị trấn Thực tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức tổ chức hệ thống trị; đồng thời đơi với việc đổi nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với chức danh, công việc cán bộ, công chức sở Năm là, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể cần theo dõi, nắm diễn biến tình hình địa phương để đánh giá tình hình; tiến hành tra, kiểm tra, kết luận rõ đúng, sai xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm, đồng thời có giải pháp cụ thể, thiết thực để sửa chữa, khắc phục, tạo thống nhận thức, hành động tổ chức sở đảng cộng đồng dân cư; kịp thời giải kiến nghị đáng nhân dân Sáu là, tăng cường sở vật chất, phương tiện kỹ thuật đại cho hoạt động hệ thống trị sở, đảm bảo điều kiện làm việc cho phận “một cửa” theo chủ trương cải cách hành Chính phủ giai đoạn 2011-2020, nhằm đáp ứng với tình hình nhiệm vụ thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế KẾT LUẬN Tóm lại, thời gian qua, hệ thống trị sở thị trấn Cần Thạnh thực có kết số đổi quan trọng, đặc biệt quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực kinh tế, xã hội, trị, tư tưởng, văn hố phát huy Các kết đạt khẳng định đường lối đổi nói chung, đường lối đổi hệ thống trị nói riêng đắn sáng tạo, phù hợp thực tiễn, bước đầu đáp ứng yêu cầu tình hình mới, khắc phục dần khuyết, nhược điểm hệ thống chun vơ sản trước Kết đổi hệ thống trị góp phần làm nên thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử cơng đổi nước ta Tuy nhiên thực tế vận hành hệ thống trị thị trấn Cần Thạnh nhiều nhược điểm Năng lực hiệu lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành Nhà nước, hiệu hoạt động Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội chưa ngang tầm với đòi hỏi tình hình nhiệm vụ Việc cải cách hành hạn chế Bộ máy hành nhiều tầng nấc làm cho việc quản lý trình kinh tế - xã hội chưa thật nhanh, nhạy có hiệu cao Tình trạng quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu phận công chức nhà nước chưa khắc phục; kỷ cương, phép nước bị xem thường Phương thức tổ chức, phong cách hoạt động Mặt trận tổ chức trị - xã hội chưa khỏi tình trạng hành chính, xơ cứng; số cán bị “viên chức hoá”, chưa thật gắn bó với quần chúng Quyền làm chủ nhân dân bị vi phạm Vai trò giám sát, phản biện Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị xã hội yếu, chưa có chế thật hợp lý để phát huy vai trò Đội ngũ cán hệ thống trị nói chung, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội nói riêng chất lượng hạn chế Do đó, mục tiêu chủ yếu đổi hệ thống trị thị trấn Cần Thạnh nhằm thực tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làmm chủ nhân dân Toàn tổ chức hoạt động hệ thống trị giai đoạn nhằm xây dựng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân Bên cạnh đó, cần phải khẳng định đổi trình, đổi kinh tế, trước hết đổi tư kinh tế, đồng thời bước đổi hệ thống trị Phải tập trung đổi kinh tế trước hết, có đổi thành công kinh tế tạo điều kiện để tiến hành đổi hệ thống trị thuận lợi Mặt khác, không đổi hệ thống trị, đổi kinh tế gặp trở ngại Hệ thống trị đổi kịp thời, phù hợp điều kiện quan trọng để thúc đẩy đổi phát triển kinh tế Như vậy, đổi hệ thống trị đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề cương giảng Hệ thống trị, học viện trị Quốc gia, năm 2017 2.Giáo trình Chính trị học, Nhà xuất Chính trị Quốc Gia Hà Nội Quan điểm chủ trương xây dựng hệ thống trị Đảng Những nội dung đổi mới, hồn thiện hệ thống trị nước ta, tạp chí cộng sản tháng tháng 7/2015 ... tra b o c o, tờ trình UBND kỳ họp HĐND đảm b o tính khách quan, trung thực Theo kết đánh giá hoạt động HĐND nhiệm kỳ qua, thị trấn Cần Thạnh đảm b o luật, chất lượng hoạt động nâng lên so với... thời để hoạch định kiểm so t thực định kiểm so t quan hệ quản lý Nhà nước" Đến đầu năm 80, khái niệm hệ thống trị khẳng định tài liệu tri t học, trị học Liên Xơ Hệ thống trị hiểu theo cách tiếp... tác quy hoạch, đ o t o, bồi dưỡng đ o t o chuẩn hố trình độ lý luận trị, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, nhằm đảm b o cho đội ngũ cán bộ, công chức sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Do vậy, đội
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan he thong chinh tri o co so tt ct, Tieu luan he thong chinh tri o co so tt ct

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay