Tieu luan cong tac can bo cua Dang

21 26 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 19:57

LỜI MỞ ĐẦU Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ; cán công tác cán khâu then chốt cơng tác xây dựng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta dày công đào tạo, huấn luyện, xây dựng đội ngũ cán tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua giai đoạn cách mạng C.Mác Ph.Ăngghen người đặt móng cho vấn đề cán giai cấp vô sản, Hai ông không người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học mà người đem lý luận khoa học kết hợp với phong trào công nhân, lập nên tổ chức cộng sản giới Giai cấp vơ sản đảng muốn giành quyền phải xây dựng đội ngũ cán trung thành tài năng, đáp ứng nhiệm vụ cách mạng Các ông cho rằng: Mỗi thời đại xã hội cần có người vĩ đại khơng có người thì, Henvêxinxơ nói: thời đại sáng tạo người Trong tác phẩm: Gia đình thần thánh Mác khẳng định: "Muốn thực tư tưởng cần có người sử dụng lực lượng thực tiễn" Trong điều kiện lịch sử cụ thể cách mạng, Đảng chưa nắm quyền, C.Mác Ph.Ăngghen chưa có thực tế để bàn nhiều vấn đề cán công tác cán bộ, hai ông quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ nhà tuyên truyền, cổ động, truyền bá tư tưởng cộng sản; lãnh đạo, tổ chức phong trào đấu tranh giai cấp vơ sản, sở đó, kết hợp với phong trào cơng nhân để lập đảng giai cấp công nhân V.I.Lênin, kế thừa phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, đặc biệt coi trọng đội ngũ nhà cách mạng chuyên nghiệp cho phong trào vơ sản Đó cán nòng cốt Đảng cộng sản (b) Nga, người giúp Đảng “ đảo ngược nước Nga lên” 2, “những nhà trị giai cấp thực mình, nhà trị vơ sản khơng thua nhà trị giai cấp tư sản” Vận dụng quan điểm Mác – Ăngghen Lênin; tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh khẳng định: "Cán người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu thi hành Đồng thời đem tình hình báo cáo cho Đảng Chính phủ hiểu rõ để đặt sách cho đúng" Hồ Chí Minh đặt cán cơng tác cán vị trí có tính định q trình tổ chức thực sách Đảng Chính phủ Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa; nhiệm vụ trị nặng nề, khó khăn phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán ngang tầm, coi khâu then chốt, C.Mác - Ph.Ăngghen toàn tập, NXBCTQG, H.1995, tập 2, tr.181 Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1975, tập 6, tr.162 Sđd, t.41, tr 80-81 Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB CTQG, H, 2002, t.5, tr 269 khâu định để tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng; góp phần thực hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Qua nghiên cứu môn học, tác giả xin phép chọn chủ đề “Vị trí, vai trò cán cơng tác cán bộ; vận dụng Đảng ta xây dựng đội ngũ cán giai đoạn nay” làm tiểu luận Tiểu luận giới hạn làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu bổ sung nội dung học tập, sở nghiên cứu lĩnh vực liên quan đồng thời tạo tiền đề cho thân nghiên cứu rộng hơn, sâu lĩnh vực sau Chương TƯ TƯỞNG CỦA V.I.LÊNIN VÀ HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 1.1 Quan điểm Lênin vị trí, vai trò cán công tác cán bộ: Theo Lênin, Đảng cộng sản lãnh đạo nhân tố định thằng lợi nghiệp cách mạng “ thông thường, phần nhiều trường hợp, hay nước văn minh giai cấp đảng lãnh đạo; thơng thường đảng nằm quyền lãnh đạo nhóm nhiều có tính chất ổn định, gồm người có uy tín nhất, có ảnh hưởng nhất, có kinh nghiệm nhất, bầu giữ trách nhiệm trọng yếu người ta gọi lãnh tụ” Như vậy, Lênin gắn chặt đội ngũ cán công tác cán với vai trò lãnh đạo Đảng Khơng có đội ngũ cán vững mạnh Đảng khơng thể trì, giữ vững lãnh đạo Khơng nhận thức đầy đủ, khoa học mối quan hệ khơng thấy thực chất lãnh đạo trị giai cấp công nhân thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Người giải thích, lãnh đạo Đảng trước hết thơng qua đường lối trị, đồng thời phải thông qua người, máy tổ chức Người viết: “sự lãnh đạo trị chứ? Ai lãnh đạo người, lãnh đạo cách nào, phân phối lực lượng” Trong giai đoạn cách mạng, cán ln ln giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng cách mạng vô sản “Người cộng sản lãnh đạo có cách để chứng minh quyền lãnh đạo mình, tìm cho nhiều, ngày nhiều, người phụ tá , biết giúp đỡ họ làm việc, biết đề bạt họ, biết giới thiệu ý đến kinh nghiệm họ” Cán có vai trò quan trọng với tổ chức, tổ chức mạnh trì phong trào cách mạng, tổ chức thu hút đông đảo quần chúng tham gia phong trào, cán người lãnh đạo tổ chức, đưa phong trào đấu tranh quần chúng từ tự phát thành đấu tranh tổ chức Cán phải làm cốt cơng việc mình, khơng ngừng làm tốt cơng tác tổ chức Do đó, cán phải lấy hoạt động cách mạng làm nghề nghiệp Cách mạng nghiệp quần chúng Sức mạnh Đảng sức mạnh quần chúng Đảng mạnh quần chúng ủng hộ Chính vậy, cán phải nguời quan hệ mật thiết với quần chúng, trực tiếp hoạt động phong trào quần chúng, vào tất giai cấp tầng lớp hướng dẫn tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ cách mạng cho quần chúng, tổ chức quần chúng làm cách mạng Cán "những người phát sách báo truyền đơn, Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1977, tập 41, tr.30 Sđd, t.40, tr.306 Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1977, tập 42, tr.407 người tổ chức tiểu tổ nhóm cơng nhân" Chính từ phong trào quần chúng mà nảy sinh đội ngũ cán rèn luyện đội ngũ cán "Quần chúng sản sinh ngày nhiều người cách mạng chuyên nghiệp ấy" Được luyện phong trào cách mạng quần chúng, cán coi nghề; phải rèn luyện để phục vụ phong trào quần chúng: "Muốn "phục vụ" phong trào quần chúng cần phải có người đặc biệt chun hồn tồn chun hoạt động dân chủ - xã hội phải bền bỉ, kiên tự rèn luyện thành người cách mạng chuyên nghiệp" Cán phải vừa nhà chiến lược, vừa nhà chiến thuật, biết đề sách phản ánh mục tiêu giai cấp phù hợp với xu dân tộc nhân loại; xác định rõ mục tiêu đường tới, lực lượng thực hiện, giải pháp Cán phải người có đạo đức cao cả, có tri thức văn hố sâu rộng, có trí tuệ trực giác trị nhạy bén, ý thức sứ mệnh trị, đồng thời có tài tổ chức nghệ thuật lãnh đạo trị Họ người có uy tín nhất, có ảnh hưởng nhất, có kinh nghiệm nhất, giữ trách nhiệm trọng yếu Những phẩm chất người cán lãnh đạo giúp họ tập hợp xung quanh đội ngũ tinh hoa giai cấp, người cách mạng tiêu biểu cho lương tâm, danh dự dân tộc nhân loại * Về tiêu chuẩn cán bộ: Trước hết, cán phải có lý tưởng cách mạng Lý tưởng cách mạng xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng chủ nghĩa cộng sản Nhiệm vụ cán giúp đỡ quần chúng lao động thắng chế độ cũ xây dựng chế độ khơng giai cấp bóc lột Cách mạng sáng tạo mới, tiến bộ, hợp với nhân loại Cách mạng xố bỏ lỗi thời song phải kế thừa hợp với xã hội mới; giữ gìn, tơn trọng giá trị vật chất tinh thần mà loài người tạo Thứ hai, cán phải hành động lợi ích chung Cán người giác ngộ nhất, kiên Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân, đặt lợi ích chung lên hết Đây điểm phân biệt người cộng sản với đảng viên đảng vô sản khác Cán phải ý thức đầy tớ phục vụ Nhân dân Người cán phải gương để người học tập noi theo, phải dành tín nhiệm, tin yêu quần chúng Thứ ba, cán phải người có trách nhiệm Với lý tưởng cách mạng cao cả, người cán phải hết khả năng, sức lực để cống hiến cho Tổ quốc Nhân dân Người cán lãnh đạo phải có tinh thần trách nhiệm cao, biết chịu trách nhiệm lãnh đạo Theo Lênin: "Cần phải nhiệt tình việc phổ biến quần chúng ý thức ngày sáng rõ đạt cách phải củng cố ngày mạnh mẽ tổ chức Đảng" 10 Thứ tư, người cán phải hội tụ phẩm chất đạo đức khác như: Trung thực, có lĩnh trị vững vàng, tự chủ, tự tin, có kiến dám bảo vệ kiến Khơng "lấy tự phát phong trào quần chúng để biện hộ cho tinh thần uỷ mị mình" 11 Lênin tồn tập, NXB tiến bộ, M.1975, tập 6, tr.160 Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1975, tập 6, tr.161 10 Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1975, tập 6, tr.34 11 Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1975, tập 6, tr.162 Xuất phát từ thực tiễn cách mạng, Lênin đặt yêu cầu cao cán Họ phải người đặc biệt chuyên hoàn toàn chuyên hoạt động xã hội dân chủ bền bỉ, tâm rèn luyện để trở thành người cách mạng chuyên nghiệp Cách mạng phải đào tạo đội ngũ cán đủ sức gánh vác nhiệm vụ Lênin yêu cầu: "Chúng ta phải đào tạo người dân chủ - xã hội làm cơng tác thực tiễn thành lãnh tụ trị biết lãnh đạo mặt biểu đấu tranh toàn diện ấy, biết “vạch ra” lúc "một cương lĩnh hành động tích cực" 12 Cùng với phẩm chất đạo đức tri thức toàn diện, cán phải có lực thực tiễn: Trước hết, khả vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn cách phù hợp sáng tạo Theo quan điểm Mác - Lênin: Lý luận phải gắn với thực tiễn phục vụ thực tiễn, dẫn dắt thúc đẩy hoạt động người nhằm biến đổi thực tiễn cách mạng Sự thống lý luận thực tiễn thống có tính khoa học cách mạng, nhận thức giới cải tạo giới Người cán phải nắm vững lý luận cách mạng, biết kết hợp với thực tiễn cách mạng Theo Lênin: Sự nghiệp cách mạng muốn thành cơng đòi hỏi phải có đội ngũ cán đóng vai trò tổ chức q trình thực tiễn cách có hiệu Người cán phải người thực có khả tổ chức lãnh đạo phong trào, có nhiều uy tín, nhiều ảnh hưởng nhiều kinh nghiệm, có óc sáng suốt, có lĩnh, tháo vát thực tiễn, kiên cần linh hoạt, tháo vát thực tiễn, kiên cần linh hoạt, mềm dẻo phương pháp sách lược "Chúng ta người Bơn sê vích phải nhẫn nại, phải kiên trì giải thích cho cơng nhân nông dân hiểu rõ quan điểm người phải làm tất cả: vừa cán cổ động vừa cán tuyên truyền, vừa cán tổ chức chúng ta, làm cho dân hiểu học thuyết chúng ta, suy nghĩ kinh nghiệm thân thực giành lấy quyền tay mình" 13 Hai là, có lực huy điều hành Cán đóng vai trò to lớn q trình cách mạng từ giác ngộ lý tưởng cho quần chúng đến tổ chức họ tạo nên phối hợp nhịp nhàng lực lượng, tổ chức, thống ý chí hành động Những phẩm chất, lòng trung thành, trình độ lý luận, tính đảng, lập trường giai cấp phải thể hành động Cán người thực có tài tổ chức, óc sáng suốt Họ rèn luyện thử thách thực tiễn Lênin khẳng định: "Không phong trào cách mạng mà lại vững khơng có tổ chức ổn định trì tính liên tục gồm người lãnh đạo Một tổ chức chủ yếu gồm người lấy hoạt động cách mạng làm nghề nghiệp mình" 14 Ba là, kỹ nghệ thuật lãnh đạo Theo Lênin: Cán phải làm trị nghệ thuật Chính trị khoa học nghệ thuật từ Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1975, tập 6, tr.110 Sđd Tập 32, tr.63-64 14 Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1975, tập 6, tr.258 12 13 trời rơi xuống, mà đòi hỏi có rèn luyện, cố gắng Giai cấp vô sản muốn thắng giai cấp tư sản phải tạo lấy nhà trị giai cấp thực mình, nhà trị vơ sản khơng thua nhà trị giai cấp tư sản Cán phải người sáng tạo linh hoạt tư hoạt động nghệ thuật trị đòi hỏi cán phải có kỹ kỹ xảo cao, tầm trí tuệ tương ứng ảnh hưởng lớn đến quần chúng Nghệ thuật trị thể bước giải pháp, thể thống lý luận thực tiễn Cán phải thống việc đưa đường lối trị đưa vào phong trào đấu tranh giai cấp công nhân để làm tốt nhiệm vụ người cán " phải học tập ngày nhiều tất vấn đề lý luận, phải tự giải thoát ngày nhiều hơn, khỏi ảnh hưởng câu cổ truyền giới quan cũ , nghiã phải nghiên cứu" 15 * Bố trí cán bộ: Cán bộ, có lực trình độ khác nhau, bố trí cán lực sở trường phát huy đội ngũ cán Bố trí cán phải quang minh, đại, người việc, Lênin coi bố trí cán đại hợp tấu, người giao nhạc cụ khác Nếu khơng bố trí cán đại hợp tấu dẫn đến nhạc cụ không ăn khớp, dẫn đến trống đánh xuôi kèn thổi ngược Người khẳng định: "Phải quang minh, quang minh đại hơn! Chúng ta cần có đại hợp tấu; phải xây dựng kinh nghiệm cho để phân phối vai trò dàn hợp tấu, để đối phó với người giao vĩ cầm đầy tình cảm, người giao đàn trầm cuồng bạo, người khác giao gậy huy dàn nhạc" 16 Như vậy, tùy trường hợp cụ thể mà bố trí cán với yêu cầu nhiệm vụ trị * Đánh giá cán bộ: Đánh giá cán việc hệ trọng, khâu mở đầu có ý nghĩa định công tác cán Đánh giá cán phát huy tiềm cán đội ngũ cán Đánh giá không cán dẫn đến lựa chọn nhầm cán không đủ phẩm chất lực để giao cương vị có trọng trách, dẫn đến hỏng việc tổn thất cho tổ chức Lênin quan tâm đến đánh giá cán coi trọng cán bộ, người đặt lợi ích cách mạng lên hết, để lựa chọn, bố trí vào chức vụ mà cách mạng cần Lênin khẳng định: "Chúng ta cần phải lựa chọn cán phụ trách, đây, khơng thể có vấn đề khơng tín nhiệm người khơng bầu, mà có vấn đề xem xét việc có lợi cho nghiệp khơng, người lựa chọn có xứng đáng với chức vụ người đảm nhiệm khơng" 17 * Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ: Cơng tác cán có vai trò quan trọng, tạo nên đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng, đảm bảo nhiệm vụ cách mạng Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1975, tập 6, tr.34 Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1979, tập 8, tr.108 17 Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1979, tập 8, tr.359 15 16 15 16 thực hiện: Lênin khẳng định muốn có đội ngũ cán có chất lượng, cấu hợp lý đủ số lượng đảm bảo lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa giành thắng lợi phải đào tạo bồi dưỡng cán bộ: đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng, bố trí vào cương vị cơng tác Mỗi cấp, loại cán có chương trình đào tạo khác Qua đào tạo, bồi dưỡng mà nhận xét cán Lênin viết: "Toàn đảng phải bồi dưỡng cho cách có hệ thống, kiên định cán xứng đáng Trung ương; phải làm để đảng thấy rõ ràng lòng bàn tay, tồn hoạt động uỷ viên dự định cử giữ chức vụ cao ấy; để đảng chí biết đặc điểm cá tính họ, thắng lợi thất bại họ" 18 1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh vị trí, vai trò cán bộ: Trong nghiệp cách mạng, có nhiều nhiệm vụ, nhiều cơng việc, song Chủ tịch Hồ Chí Minh coi “Cán gốc công việc” 19; “Muôn việc thành công thất bại cán tốt kém” 20 Nếu có cán tốt, cán ngang tầm việc xây dựng đường lối đắn điều kiện tiên để đưa nghiệp cách mạng đến thắng lợi Khơng có đội ngũ cán tốt, dù có đường lối, sách khó biến thành thực Muốn biến đường lối, sách thành thực, cần phải có người sử dụng lực lượng thực tiễn - đội ngũ cán cách mạng với quần chúng cách mạng, mẫn cảm để đưa cách mạng đến thành cơng… Hồ Chí Minh rằng: “Cán người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt sách cho đúng” 21 Hồ Chí Minh cho rằng, cán cầu nối Đảng, Chính phủ với quần chúng nhân dân “vật mang”, “dây dẫn”, chuyển tải học mà họ người có đủ tư chất, tài đạo đức để làm việc Bởi lẽ, để đem sách Đảng Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành, đòi hỏi người cán phải có trình độ, trí tuệ định Nếu khơng người cán khơng qn triệt hết, chí làm sai lệch tinh thần, nội dung sách thật nguy hiểm Ngồi điều kiện có trình độ định, người cán cần phải có lĩnh trị, phẩm chất đạo đức cách mạng Truyền đạt, giải thích sách Đảng nhà nước cho dân chúng việc khó khăn, khó khăn phức tạp nhiều nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng đáng quần chúng, phản ánh thực chất tình hình để làm cho việc hoạch định chủ trương, sách Cơng việc đòi hỏi người cán phải có trình độ tổng kết thực tiễn, khái quát, nâng lên thành lý luận Đây 18 19 Lênin toàn tập, NXB tiến bộ, M.1979, tập 8, tr.107 , 20 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t.5, tr 269, 240 20 21 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t.5, tr 269 cơng việc khơng đơn giản, đòi hỏi thống thân người cán bộ, với tư cách nhà khoa học, vừa chiến sỹ cách mạng nhiệt thành Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cán ví trí có tính chất định, theo Người, sách đắn không thu kết cán làm sai, cán yếu Về vấn đề này, Hồ Chí Minh rõ: “Khi có sách đúng, thành cơng thất bại sách cách tổ chức cơng việc, nơi lựa chọn cán bộ, nơi kiểm tra Nếu ba điểm sơ sài, sách vơ ích” 22 Muốn tổ chức cơng việc tốt, phải có người cán có tài, có đức Mặt khác phải biết chọn người làm việc thích hợp, khơng hỏng việc mà khơng hồn tồn cán yếu Theo Người, cán ông thánh nên có mặt tốt mặt chưa tốt Vai trò người cán thể qua bốn mối quan hệ: với đường lối, sách; hai với máy (các quan tổ chức lãnh đạo, quản lý); ba là, với công việc; bốn với quần chúng Chỉ hoàn thành sứ mạng quan hệ đòi hỏi người cán thực vai trò Hồ Chí Minh cho dân ta khơng thiếu người có tài, có đức để làm cán “Trong số 20 triệu đồng bào khơng thiếu người có tài, có đức… địa phương phải điều tra nơi có người tài, đức, làm việc ích nước, lợi dân báo cáo cho Chính phủ biết” 23… Phải có lòng tin vào Nhân dân lòng tin vào vai trò quần chúng lịch sử đánh giá vai trò cán bộ, khơng, khó tránh khỏi xem nhẹ vai trò cán * Yêu cầu cán cách mạng: Một là, cán phải suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng Đảng Hai là, người cán phải đặt quyền lợi Đảng, Tổ quốc lên hết lên trước hết, “ngoài lợi ích dân tộc, Tổ quốc, Đảng khơng có lợi ích khác Cho nên Đảng phải sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân để nâng cao sinh hoạt, văn hố, trị nhân dân Vì tồn dân giải phóng, tức Đảng giải phóng” 24 Hồ Chí Minh đề nguyên tắc: “Lợi ích cá nhân định phải phục tùng lợi ích Đảng Lợi ích phận định phải phục tùng lợi ích tồn thể Lợi ích tạm thời định phải phục tùng lợi ích lâu dài Nghĩa phải đặt lợi ích Đảng lên hết, lên trước hết Vì lợi ích Đảng tức lợi ích dân tộc, Tổ quốc” 25 Ba là, người cán phải có đời tư sáng, phải gương sáng sống Điểm bật Hồ Chí Minh so với nhiều danh nhân khác nước giới toàn đời Người gương sáng đạo đức Sức mạnh đạo đức lan toả, thẩm thấu suốt chiều dài lịch sử dân tộc, trở thành giá trị cốt lõi, vĩnh văn hoá hệ dân tộc đất nước Việt 22 23 24 25 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t.5, tr 154 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t4, tr 451 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t5, tr 250 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t5, tr 250 - 251 Nam Nếu cán khơng có đời tư sáng khơng thuyết phục, vận động Nhân dân phong trào cách mạng Người cán bộ, ngồi việc phải hồn thành tốt cơng việc chung Đảng phân cơng, lại phải thành viên tốt gia đình, người công dân tốt, kiểu mẫu khu dân cư xã hội, sống sống chan hoà, gần gũi với người xung quanh địa phương nơi cư trú… * Yêu cầu phẩm chất, lực: Người cán phải có lực lãnh đạo, tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước đoàn thể nhân dân Muốn thế, phải “chuyên” Đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước, định đoàn thể biến thành thực sống, yêu cầu việc đường lối, chủ trương, sách, định phải đắn, việc phải tổ chức lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân sức thực thắng lợi Khơng đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước, định đoàn thể nhân dân nằm giấy Cán phải có mối liên hệ mật thiết với Nhân dân Đây yêu cầu cán tất thời kỳ cách mạng, thời kỳ Đảng cầm quyền đặc biệt quan trọng Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, người cán bộ, hành động thực tế mình, phải làm cho dân tin, dân u, dân kính, dân phục; đừng có mang danh cộng sản để đè đầu cưỡi cổ nhân dân; phải yêu dân, kính dân; phải việc có lợi cho dân dù nhỏ cố gắng làm, việc có hại cho dân dù nhỏ cố tránh; phải khổ trước thiên hạ vui sau thiên hạ; phải vừa người lãnh đạo vừa người đày tớ thật trung thành Nhân dân Cán phải luôn học tập để nâng cao trình độ mặt Học suốt đời, học chán, dạy mỏi (Nho giáo); học, học học (V.I.Lênin)… điều mà Hồ Chí Minh ý vận dụng vào sống thân giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên Hồ Chí Minh quan niệm: dân tộc dốt dân tộc yếu Hồ Chí Minh cho rằng, ngày lãnh đạo chung chung nữa; rằng, có lòng nhiệt tình khơng thơi chưa đủ, mà phải có trí thức Hồ Chí Minh suốt đời chăm học tập, già rồi, cuối đời phải học; học nhà trường, học sống, quan niệm Hồ Chí Minh học khơng phải để có cấp, để thăng chức Cán phải có phong cách tốt Theo Hồ Chí Minh, muốn có phong cách tốt, phải phòng chống tác phong chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái, ham chuộng hình thức, phụ trương cho oai, làm đại khái, qua loa Phải sâu sát, tỷ mỉ; nắm việc lớn, phải giải việc bản, khơng cận thị (tức nhìn gần mà khơng nhìn xa trơng rộng được), có đầu óc quan sát; phải chân đi, miệng nói, tay làm, khơng đầy túi quần thơng cáo, đầy túi áo công văn công việc không chạy Riêng phong cách cơng tác cán bộ, Hồ Chí Minh nhấn mạnh tới vấn đề chủ yếu: Sửa cách lãnh đạo cơng tác cán bộ; biết chọn trình tự ưu tiên công việc; thường xuyên tổng kết cơng tác; phải ln ln có sáng kiến; sâu sát, gần gũi Nhân dân, có tinh thần phụ trách trước dân; phải kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ; có lãnh đạo chung, có đạo điểm 1.3 Quan điểm Hồ Chí Minh vị trí, vai trò cơng tác cán bộ: Trong q trình xây dựng Đảng, công tác cán công tác chiếm vị trí quan trọng hàng đầu, có vai trò định thành cơng tới tồn cơng tác xây dựng lực lượng cách mạng Đảng Khi nào, nơi làm tốt cơng tác cán đó, nơi cách mạng có nhiều thuận lợi giành thắng lợi, ngược lại Với quan điểm đó, đời mình, Hồ Chí Minh ln ln trọng đến công tác cán bộ; từ khâu đánh giá, phát hiện, lựa chọn, đánh giá, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ… Phạm vi vấn đề công tác cán tư tưởng Hồ Chí Minh rộng, xin nêu chủ yếu số nội dung sau đây: Một là, Hiểu đánh giá để phát hiện, lựa chọn sử dụng cán Sinh thời, Hồ Chí Minh đặt niềm tin cao vào quần chúng Việc phát hiện, lựa chọn nhân tài không phân biệt người Đảng hay Đảng, vấn đề họ phải người có tài thật Khi “phong trào giải phóng sơi nổi, nảy nở nhiều nhân tài ngồi Đảng Chúng ta không bỏ rơi họ, xa cách họ Chúng ta phải thật đoàn kết với họ, nâng đỡ họ Phải thân thiết với họ, gần gũi họ, đem tài họ giúp ích vào cơng kháng chiến cứu nước 26, “phải trọng nhân tài” 27 Người cho rằng, cần phải thường xuyên đánh giá cán bộ, “từ trước đến Đảng ta chưa thực hành cách thường xem xét cán Đó khuyết điểm to Kinh nghiệm cho ta biết: lần xem xét lại nhân tài, mặt tìm thấy nhân tài mới, mặt khác người hủ hố lòi ra” 28 Hồ Chí Minh nhắc nhở người làm công tác cán bộ, cán lãnh đạo có quyền cất nhắc, xem xét cán bộ, cần phải hiểu rõ điều là: “muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãi cách đắn hạng người, trước hết phải sửa chữa khuyết điểm Mình khuyết điểm cách xem xét cán đúng” 29 Hai là, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán Trong cơng tác cán bộ, Hồ Chí Minh coi trọng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; “nếu cán gốc cơng việc” “huấn luyện cán cơng việc gốc Đảng”30 “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, người làm vườn vun trồng cối quý báu Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho cơng việc chung chúng ta”31 26 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t5, tr 276, 273 27 28 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t5, tr 274, 277 29 30 31 10 Huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán khâu có ý nghĩa định đến trình độ chất lượng cán Hồ Chí Minh thị học lý luận phải gắn với thực tiễn, tránh đào tạo chung chung, học thuộc lòng Thực tiễn không ngừng biến đổi, lý luận phải bổ sung, phát triển, cán phải khơng ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thực tốt nhiệm vụ giao Ba là, cơng tác kiểm tra, quản lý sách cán Trong thực tiễn, hình thành đội ngũ cán bộ, tất yếu phải coi trọng công tác kiểm tra quản lý cán Kiểm tra để phát huy ưu điểm, ngăn ngừa khuyết điểm ngăn chặn không để kẻ xấu chui vào máy Đó cơng việc người phụ trách quan làm cơng tác cán Hồ Chí Minh nói: “Phải thường xuyên kiểm tra để giúp họ (cán bộ) rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại ý đến Thế yêu dấu cán bộ” 32 Hồ Chí Minh quan niệm kiểm tra, phê bình cán với mục đích để họ không kiêu căng, “làm cho họ thêm hăng hái, thêm gắng sức Phải vun đắp chí khí họ, để đến chỗ “bại không nản, thắng khơng kiêu” 33 Phải xuất phát từ tình u thương để phê bình phê bình mong cho đồng chí tiến Ngạn ngữ ta có câu “thương cho vọt, ghét cho chơi” Vì thương yêu theo dõi để phê bình, góp ý với người thương yêu, đối thủ, thù địch “Mục đích phê bình cốt để giúp sửa chữa, giúp tiến Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, Cốt đoàn kết thống nội bộ” 34 Trong thực tế, tự phê bình phê bình khó khăn nhiều lẽ, mà trước hết “cách lãnh đạo ta không dân chủ, cách công tác ta khơng tích cực”35… Điều quan trọng nhận thức hành động người khơng sợ có sai lầm khuyết điểm, sợ không chịu cố gắng để sửa chữa sai lầm khuyết điểm…, sợ người lãnh đạo không biệt tìm cách để giúp cho cán sửa chữa sai lầm khuyết điểm Về công tác cán bộ, Hồ chí Minh khơng nêu ngun tắc, quản điểm, tư tưởng chung, mà Người ý đến phương pháp, cách thức, biện pháp cách cặn kẽ cụ thể Từ năm 1947, Người nêu lên cách cán mà mang tính thời sự, là: Chỉ đạo - thả cho họ làm, thả cho họ phụ trách, dù sai lầm chút khơng sợ Nâng cao - ln tìm cách cho họ học thêm lý luận cách làm việc, làm cho tư tưởng, lực họ ngày tiến Kiểm tra - thường thường kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm Cải tạo - họ sai lầm Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t5, tr 276 Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB CTQG, H, 2002, t5, tr 283, 282 3434 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t5, tr 243 35 35 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t5, tr 283, 284 32 33 11 dùng cách “thuyết phục” giúp cho họ sửa chữa… Giúp đỡ - phải cho họ điều kiện sinh sống đầy đủ mà làm việc Khi họ đau ốm, phải có thuốc thang Tuỳ theo hồn cảnh mà giúp họ giải vấn đề gia đình Những điều quan hệ với tinh thần cán thân đoàn kết Đảng”36 Chương VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA VÀO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Đảng từ ngày thành lập đến quan tâm đến cán nói chung, Đảng rõ cán giữ vai trò trụ cột, nòng cốt lĩnh vực cơng tác, 3636 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, t5, tr 276, 277 12 người giữ chức vụ lãnh đạo tổ chức, máy có định vấn đề quan trọng lĩnh vực đời sống xã hội Cán người lãnh đạo, động viên quần chúng tích cực tham gia thực đường lối Đảng, tác động tích cực tới phong trào rộng lớn quần chúng làm cho quần chúng nhân dân thực người chủ xã hội Đại hội lần thứ VI Đảng khẳng định: Đổi công tác cán cấp mắt xích quan trọng mà Đảng ta cần phải nắm để thúc đẩy cơng việc cải cách có ý nghĩa; Tại Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII), khẳng định "Cán nhân tố định thành bại cách mạng gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng”37 Tổng kết 10 năm thực Nghị số 03-NQ/TW, ngày 18 tháng năm 1997 Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước tiếp tục thực Kết luận số 37-KL/TW ngày 02 tháng năm 2009 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X tiếp tục đẩy mạnh thực chiến lược cán từ đến năm 2020 2.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ: 2.1.1 Về cán bộ: * Ưu điểm: Đội ngũ cán nước ta nay, đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý chủ chốt từ Trung ương đến sở, có lĩnh trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc Chủ nghĩa xã hội, trung thành với đường lối Đảng Trong công đổi mới, qua thử thách, Đảng đào tạo, bồi dưỡng tự phấn đấu, đội ngũ cán có bước trưởng thành tiến bộ, lực lượmg nòng cốt với tầng lớp Nhân dân làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng Trình độ lý luận trị, kiến thức lãnh đạo quản lý nâng lên phần lớn cán có ý thức trách nhiệm cao trước Đảng Nhân dân, hăng hái đầu hoạt động thực tiễn, động sáng tạo lãnh đạo quản lý Phương pháp tư phong cách công tác đội ngũ cán đựơc nâng lên, việc nhìn nhận giải vấn đề cách khoa học, thực tế, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đạo đức lối sống, số đông giữ đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm nghị kỷ luật Đảng, sách pháp luật Nhà nước, quy định địa phương, quan, đơn vị Trong hoàn cảnh mới, mặt trái chế thị trường tiêu cực xã hội tác động mạnh, đa số cán giữ vững phẩm chất, vượt lên khỏi cám dỗ, mua chuộc Khơng cán gương sáng, khơng khơng để sa ngã mà tích cực ngăn chặn tiêu cực, làm lành mạnh hố mơi trường xã hội, quan, cấp Nhân dân tin yêu, mến phục Thắng lợi công đổi năm qua nhiều nguyên nhân, phải kể đến cơng lao đóng góp đội ngũ cán nói chung, cán lãnh đạo, quản lý cấp nói riêng 3737 Văn kiện HNTW3 (khoá VIII), trang 66 13 * Khuyết điểm: Bên cạnh ưu điểm trưởng thành nêu trên, đội ngũ cán nước ta năm qua bộc lộ số yếu kém, khuyết điểm: Một số cán giảm sút niềm tin, dao động, nhận thức mơ hồ chủ nghĩa Mác – Lênin đường lên Chủ nghĩa xã hội, khơng băn khoăn, hồi nghi đường lối đổi Đảng; Một số người đến phản bội Đảng, lợi ích nhân dân, có hành động chống đối, nói làm trái đường lối, quan điểm Đảng Một phận thoái hoá, biến chất đạo đức, lối sống, lợi dụng chức quyền tham nhũng, lãng phí… Nhiều cán lãnh đạo khơng nghiêm túc tự phê bình phê bình Đội ngũ cán đơng khơng đồng bộ, tình trạng vừa thiếu vừa thừa cán Trình độ kiến thức, lực lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, kiến thức quản lý kinh tế - xã hội, pháp luật đối ngoại Cơng tác cán có đổi nhiều mặt bất cập, nhiều nơi, nhiều lúc trì trệ, xây dựng thực quy chế cán Nhìn chung đội ngũ cán nay, xét chất lượng, số lượng cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 2.1.2 Cơng tác cán bộ: * Ưu điểm: Cơng tác cán bám sát nhiệm vụ trị, thể chế hoá, cụ thể hoá nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn đề Chiến lược cán Nội dung, phương pháp, cách làm có đổi mới, tiến bộ; dân chủ, công khai công tác cán mở rộng; nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm tổ chức hệ thống trị cơng tác cán giữ vững * Khuyết điểm: Trong cơng tác cán bộ, việc đánh giá bố trí, sử dụng cán nhiều chủ quan, chưa thật công tâm, chưa hợp lý, thiếu dân chủ, dân chủ hình thức ; cơng tác đào tạo bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn quy hoạch sử dụng cán Chất lượng hiệu đào tạo thấp Tuy nhiên, nhiều khuyết điểm, yếu công tác cán chậm khắc phục; việc lãnh đạo, đạo tổ chức thực số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa quán triệt đầy đủ sâu sắc quan điểm công tác cán khâu then chốt công tác xây dựng đảng Chính sách, mơi trường làm việc cán chưa tạo động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy lực, cống hiến cán Nhìn chung, việc đổi cơng tác cán chưa tồn diện chậm so với đổi kinh tế - xã hội 2.2 Những giải pháp bản: 2.2.1 Đổi cơng tác đánh gía cán bộ: 14 Một là, xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý, đội ngũ làm công tác tổ chức cán vững mạnh Đây đội ngũ có vai trò quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, việc đánh giá, xếp, bố trí, bổ nhiệm, đề bạt cán Do vậy, đội ngũ phải thật người hội đủ đức lẫn tài, phải vừa có tâm vừa có tầm; phải biết nhìn xa, trơng rộng, phải hiểu biết người, thực quan tâm yêu thương cán bộ, phải thật vơ tư sáng, phải có tư chất người làm công tác tổ chức cán bộ, phải đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ công tác Hai là, đánh giá cán cách toàn diện, trọng lấy kết hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách giao làm thước đo Để làm tốt việc đánh giá cán bộ, trước hết cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải sở tiêu chuẩn chung để xác định tiêu chuẩn mặt cho chức danh cán bộ; cán vào tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; đồng thời phải có chế phân cơng, giao trách nhiệm rõ ràng tinh thần "cá nhân phụ trách" Trên sở tiêu chuẩn đó, hiệu hồn thành nhiệm vụ cơng tác thực tế theo chức trách giao cán mà xem xét đánh giá Chỉ có dựa vào tiêu chuẩn, hiệu tồn cơng việc mà xét chất lượng người cán bộ, thấy rõ mặt mạnh, mặt yếu, mặt mặt chưa cán Đánh giá lực cán nên lưu ý khía cạnh kiến thức, hiểu biết vận dụng kiến thức vào sống Ngăn ngừa, khắc phục biểu chưa đắn, tác động, chi phối không cần thiết đánh giá cán bộ; tránh định kiến chủ quan đánh giá cán Điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở "phê bình việc" khơng phải "phê bình người", tức nhận xét, đánh giá công việc cán làm, khơng phải kẻ vạch, cơng kích vào tính cách riêng thân người cán Cơng tác đánh giá cán thiết phải thực nghiêm túc theo yêu cầu Đại hội X Đảng là: Lấy hiệu hoàn thành nhiệm vụ trị làm thước đo phẩm chất lực cán Đánh giá cán lãnh đạo phải vào hiệu cơng tác, khả đồn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể, tạo tiến kết cụ thể ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị phụ trách; khơng tham nhũng, lãng phí, quan liêu kiên chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu Ba là, đánh giá cán phải xem xét trình Khi đánh giá cán xét lúc, thời điểm, thời gian ngắn, thấy tại, mà cần có thời gian dài, có q trình Bởi vì, việc có biến chuyển, người có thay đổi nhiều mặt, nhận xét người cố định bất biến mà phải trình vận động, biến đổi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Trong giới, biến hóa Tư tưởng người biến hóa Vì cách xem xét cán bộ, không nên chấp nhất, phải biến hóa Một người cán trước có sai lầm, khơng phải mà sai lầm Cũng có cán đến chưa bị sai 15 lầm, sau không phạm sai lầm? Quá khứ, tương lai người giống Muốn đánh giá cán đắn, xác, người có trách nhiệm phải kiên nhẫn tìm hiểu, theo dõi cán thời gian dài Do đó, người làm cơng tác phải có kế hoạch thật chặt chẽ, hợp lý quản lý cán bộ, phải có bước đánh giá phù hợp, khoa học, phải hợp lực với nhiều người, tham khảo ý kiến số đông đánh giá cán Muốn vậy, phải thực hành dân chủ rộng rãi Đảng quần chúng Thứ tư là, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch đánh giá cán Để cho tập thể quần chúng tham gia đánh giá cán Mỗi người có nhiều mối quan hệ ngang dọc, dưới, Cán thành viên tập thể, cộng đồng, làm việc, sinh hoạt với nhau, nên có nhiều mối liên hệ Công việc mà cán phụ trách thường liên quan đến nhiều việc, nhiều người Do vậy, đánh giá cán bộ, bên cạnh ý kiến nhận xét cán lãnh đạo quản lý, quan tham mưu, phải coi trọng ý kiến tập thể cán ý kiến đông đảo quần chúng Nếu riêng ý kiến nhận xét, đánh giá cán lãnh đạo quản lý, cán phụ trách cơng tác tổ chức cán khơng thể thấy hết mặt người cán bộ, vấn đề có liên quan đến cán Những đồng nghiệp làm việc với cán thường xuyên cộng tác, gánh vác, chia sẻ trách nhiệm với nhau, gần gũi, trao đổi với nhiều việc, nhiều vấn đề, họ hiểu cán lãnh đạo với cấp Mỗi cán có nhiều mối quan hệ với quần chúng qua cơng tác, qua sinh hoạt nhiều hoạt động khác Quần chúng đối tượng mà cán hướng tới phục vụ Vì vậy, ý kiến nhận xét đơng đảo quần chúng thường xác đáng Năm là, để cán tự đánh giá thực cơng khai hóa kết đánh giá cho cán Khơng hiểu thân Do đó, công tác phải cán tự đánh giá Người lãnh đạo phải biết cách gợi mở, động viên, khuyến khích cán tự đánh giá, đồng thời phải thực trân trọng, tin tưởng cán bộ, biết lắng nghe cán Có cán cảm thấy n tâm, khơng có điều băn khoăn, e ngại, thực tự giác, bình tĩnh, thành khẩn nhận xét ưu khuyết điểm Trước đề bạt, bổ nhiệm, cất nhắc cán nên tạo hội cho cán tự nhận xét, đánh giá khả việc đảm đương nhiệm vụ tới Các nơi cần thực tốt cơng khai hóa việc đánh giá cán cho tập thể quan, đơn vị biết Cá nhân cán đánh giá thiết phải biết ý kiến đánh giá tập thể, người có thẩm quyền, lãnh đạo cấp Đồng thời cán phải có ý kiến phản hồi nhận xét chưa xác, chưa đắn có quyền đòi hỏi phải điều chỉnh, sửa đổi, nhận xét lại Mở rộng phát huy dân chủ, thực công khai minh bạch đánh giá cán huy động tối đa trí tuệ tập thể cách thực chất, khắc phục ảnh hưởng ý chí chủ quan cá nhân, đồng thời 16 góp phần đắc lực vào việc phát huy hiệu yếu tố cán - định thắng lợi cơng cách mạng nói chung, cơng tác cụ thể quan, tổ chức nói riêng 2.2.2 Đổi phong cách làm việc: * Phong cách làm việc phải có tính đảng, tính ngun tắc cao, đồng thời động, sáng tạo, nhạy cảm với mới: Đây hai mặt yêu cầu thống nhất, tách rời phong cách làm việc người lãnh đạo Tính đảng, tính nguyên tắc cao phong cách làm việc thể tập trung chỗ giữ vững lập trường, quan điểm, đường lối Đảng; tôn trọng pháp luật; chấp hành nghiêm túc, tự giác nguyên tắc, chế độ, kỷ luật công tác, nghiêm khắc với thân; bảo vệ đúng, đấu tranh phê phán sai Tính động, sáng tạo biểu trước hết tính chủ động, sáng tạo cụ thể hoá quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng cho phù hợp với địa phương, đơn vị, đổi nội dung, phương pháp công tác theo hướng đại hố, nâng cao hiệu cơng tác, nhạy bén với Trong tình hình nay, trước đòi hỏi phải đổi mới, người lãnh đạo phải xử lý tốt yêu cầu phải động, sáng tạo với giữ vững ngun tắc trị, cơng tác sống; phải rèn luyện lĩnh trị cảnh giác cao độ trước “mũi tên bọc đường”, thủ đoạn tinh vi công vào đội ngũ cán lực thù địch, phần tử hội kẻ địch thân * Phong cách làm việc nhiệt tình khách quan, khoa học: Có nhiệt tình cách mạng người cán lãnh đạo đủ sức gánh vác trách nhiệm vẻ vang ngày nặng nề trước dân, trước Đảng nghiệp cách mạng Tuy nhiên, nhiệt tình cách mạng phải kết hợp với tính khách quan, khoa học người cán lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ, tránh sai lầm, hành động chủ quan, tuỳ tiện Trong khứ, có nhiều học định quan trọng mang đầy tâm huyết, nhiệt thành thiếu tính khoa học nên phải trả giá đắt Trong giới biến đổi nhanh chóng, phức tạp tác động cách mạng khoa học cơng nghệ tình hình trị, kinh tế đa dạng, phức tạp nay, vấn đề xây dựng phong cách làm việc có tính khoa học cao trở nên quan trọng hết Để xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc khách quan, khoa học, đòi hỏi người cán lãnh đạo, việc phải có điều tra, nghiên cứu, phân tích tồn diện; phải tơn trọng qui trình định, xây dựng nhiều phương án, tranh thủ ý kiến chuyên gia * Phong cách làm việc dân chủ, tập thể đoán, dám chịu trách nhiệm cá nhân: Đặc trưng xuất phát từ nguyên tắc tập trung dân chủ Trong hoạt động lãnh đạo Đảng, lối làm việc dân chủ, tập thể cách làm việc tốt người lãnh đạo, vừa cho phép phát huy trí tuệ tập thể, hạn chế sai lầm, vừa giúp tăng 17 cường đoàn kết thống Đảng Tuy nhiên, lối làm việc dân chủ, tập thể phải liền với đoán tinh thần dám chịu trách nhiệm cá nhân cao Mỗi người lãnh đạo cần nắm vững thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ công tác, xây dựng thói quen lắng nghe ý kiến tập thể, tập nghe cho ý kiến khác, trái với Muốn cần rèn luyện đức tính khiêm tốn, cầu thị, trung thực, thẳng thắn, khoan dung, nhân ái, ln đặt lợi ích dân, nước lên hết, trước hết Mặt khác, người cán lãnh đạo phải rèn luyện tính đốn tinh thần trách nhiệm cá nhân cao công việc Sau nghe, thảo luận dân chủ, rõ vấn đề phải đốn, có tâm cao, dám chịu trách nhiệm định Tính đoán khác hẳn độc đoán, gia trưởng chỗ người độc đoán, gia trưởng thường định chủ quan chính, quyền uy chính, người lãnh đạo đoán sở phát huy dân chủ * Phong cách làm việc thiết thực, nói đôi với làm: Trong điều kiện Đảng cầm quyền, hoạt động lãnh đạo thường thông qua nhiều khâu, nhiều tổ chức với chế làm việc đa dạng, phức tạp nên dễ sinh bệnh “hình thức”, bệnh “hữu danh vô thực”, bệnh hứa suông, gây uy tín Đảng, Nhà nước, làm giảm sút lòng tin Nhân dân tạo sơ hở cho phần tử xấu lợi dụng Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán: Trong Đảng ta có số người biết nói nói, nói qua khác, ngày qua ngày khác Nhưng việc thiết thực khơng làm Để chữa bệnh hình thức, xây dựng phong cách làm việc thiết thực, người cán lãnh đạo định, kế hoạch cần vào tình hình thực tế, lực tổ chức, đội ngũ cán bộ, trình độ, thói quen, tâm lý, nguyện vọng quần chúng Nhân dân, ln tính đến hiệu cơng việc, nói điều cần thiết, hứa điều làm, điều định làm Đã nghị phải đạo làm đến nơi đến chốn, kiểm tra riết * Phong cách làm việc sâu sát sở, gắn bó chặt chẽ với quần chúng: Cơ sở nơi hàng triệu quần chúng, đảng viên sống, làm việc, nơi đường lối, chủ trương lãnh đạo thực tế kiểm nghiệm Bởi vậy, có sâu sát sở, gắn bó với quần chúng, dựa vào quần chúng người cán lãnh đạo kịp thời đạo thực định lãnh đạo mình, biết chỗ chỗ sai, chủ trương phù hợp hay chưa phù hợp, từ mà điều chỉnh hoạt động lãnh đạo Đồng thời, sâu sát sở giúp người cán lãnh đạo thu nhận, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn phong phú, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng quần chúng nhân dân để nâng cao lực lãnh đạo, định lãnh đạo sát hợp, kịp thời, tránh sai lầm chủ quan 2.2.3 Nâng cao trình độ lý luận cho cán đảng viên: Một vấn đề mà Hồ Chí Minh mong mỏi dành quan tâm cán bộ, đảng viên vấn đề lý luận, học tập lý luận; "khơng có lý luận lúng túng nhắm mắt mà đi" Theo Người, nguyên nhân 18 khuyết điểm có nhiều, có nguyên nhân quan trọng yếu kém, hạn chế lý luận cán bộ, đảng viên Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội X, Đảng ta đặt vấn đề: “Nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận Đảng; tiếp tục làm sáng tỏ vấn đề chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta; làm rõ sở lý luận thực tiễn đường lối, sách Đảng thời kỳ mới” Thực tốt công việc quan trọng Đảng hồn thành thắng lợi sứ mệnh lãnh đạo cách mạng tình hình Đó cơng việc thân Đảng, tồn thể cán bộ, đảng viên Vì thế, nâng cao trình độ trí tuệ, trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên để đủ sức giành thắng lợi đấu tranh lĩnh vực tư tưởng, lý luận vấn đề đặt cấp thiết gay gắt Khơng có trình độ lý luận, nắm không chắc, không vững, không thực chất lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng giành thắng lợi đấu tranh Để nâng cao trình độ lý luận cán bộ, đảng viên, lúc hết phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng thực nghiêm túc việc “Đổi nội dung, phương pháp học tập giảng dạy hệ thống trường trị, nâng cao tính thiết thực hiệu chương trình” theo tinh thần Đại hội X Thực kế hoạch bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên, trọng bồi dưỡng cán nghiên cứu lý luận giỏi, có trình độ cao; nâng cao tinh thần trách nhiệm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, cán nghiên cứu tự học, tự bồi dưỡng trình độ lý luận mình; đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học; gắn nghiên cứu lý luận với thực tiễn; gắn nghiên cứu lý luận với giảng dạy… phải biện pháp bản, cần thực tốt để nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, để tạo đội ngũ cán lý luận xứng tầm KẾT LUẬN Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta, từ thành lập quan tâm đến vấn đề cán công tác cán bộ; đặc biệt xây dựng lực lượng cho hai kháng chiến xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay, xem nội dung quan trọng sống đất nước, chế độ Chính lẽ đó, Đảng phải thường xuyên coi trọng có nhiều hoạt động công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ vai trò 19 lãnh đạo Đảng Sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực thành công công công nghiệp hoá, đại hoá để đưa đất nước lên đường chủ nghĩa xã hội phải Đảng lãnh đạo Trong giai đoạn nay, điều kiện chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh tác dụng tích cực, việc đổi cơng tác cán chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Tình trạng suy thối trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí chưa ngăn chặn, đẩy lùi Đội ngũ cán nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng u cầu; cơng tác cán thiếu giải pháp đột phá Trước yêu cầu công đổi mới, đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước hội nhập quốc tế, Đại hội XI Đảng rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ, đồng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán đủ phẩm chất lực đảm đương nhiệm vụ, có tính kế thừa, phát triển, khắc phục cho hạn chế, yếu đội ngũ cán công tác cán thời gian qua”./ 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác - Ph.Ăngghen: Toàn tập, NXB CTQG, H, 1995, tập 2 V.I Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1975, 1976, 1979; Tập: 6, 8, 41, 42 Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB CTQG, H, 2002, Tập: Văn kiện Hội nghị Trung ương (khoá VIII), Hội nghị Trung ương (khoá X); Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh- Học Viện Xây dựng Đảng, Tài liệu môn học Xây dựng Đảng, NXB CT- HC QG, H, 2011 Học Viện Xây dựng Đảng, Những vấn đề Đảng Xây dựng Đảng qua tác phẩm Mác- Ăngghen – Lênin (tài liệu học tập dung cho lớp sau đại học) PGS, TS Mạch Quang Thắng, Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, H, 1995 PGS, TS Nguyễn Phú Trọng, PGS, TS Trần Xuân Sầm (Đồng chủ biên), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, NXB CTQG, H, 2003 GS, TS Nguyễn Phú Trọng (chủ biên), Các mối quan hệ lớn cần giải tốt trình đổi lên CNXH nuớc ta, NXB CTQG, H, 2011 10 Di sản Lênin giới ngày nghiệp đổi Việt Nam (kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 140 năm ngày sinh Lênin), Nhiều tác giả, Học viện Chính trị Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Hành Chính, Hà Nội 2010 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan cong tac can bo cua Dang, Tieu luan cong tac can bo cua Dang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay