Tieu luan (Nhung nguyen ly co ban cua CNXH KH)

17 21 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 19:57

A PHẦN MỞ ĐẦU Bước vào kỷ XXI, mà cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển vũ bảo, với vấn đề hòa bình, tồn cầu hóa, bảo vệ mơi trường…ở diện rộng, khắp nơi giới lên vấn đề người, trí tuệ người nguồn lực người Con người trung tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhiều nước, có Việt Nam Ngày 07 tháng 11 năm 2006 sau 11 năm đàm phán khó khăn, Việt Nam thức trở thành thành viên WTO, kiện trọng đại mở cho thêm nhiều hội thách thức mới, nguồn lực yếu tố hàng đầu để định thành công cho đất nước ta sân chơi đầy khó khăn Để phù hợp với đặc điểm phát triển thời kỳ lịch sử đặc biệt Đảng Nhà nước ta xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường có tác động to lớn; làm tăng trường kinh tế nhanh nâng cao đời sống , thúc đẩy cách mạng khoa học công nghệ, cải tiến quản lý kinh tế Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa định hướng kinh tế tri thức kỷ XXI Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực tương xứng với u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước vấn đề trung tâm, khâu đột phá phải trước bước Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Nguồn lực người – yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, người nguồn nhân lực, yếu tố định phát triển thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” B PHẦN NỘI DUNG I QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI, NGUỒN LỰC CON NGƯỜI 1.1 Về người Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, người vừa thực thể tự nhiên, vừa thực thể xã hội, đồng thời chủ thể cải tạo hoàn cảnh Con người thực thể "song trùng" tự nhiên xã hội, kết hợp tự nhiên (sinh học) xã hội Hai yếu tố gắn kết với nhau, đan quyện vào nhau, tự nhiên chứa đựng tính xã hội khơng có xã hội tách rời tự nhiên Con người trình tồn không tác động vào tự nhiên, làm biến đổi giới tự nhiên mà người quan hệ với tạo nên chất người, làm cho người khác với vật "Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ xã hội" Con người tồn tách khỏi xã hội Chỉ xã hội người trao đổi lao động, thơng qua mà thoả mãn nhu cầu sống, ăn, ở, lại v.v Trong xã hội thông qua quan hệ với người khác mà người nhận thức cách đầy đủ hơn, sở mà rèn luyện, phấn đấu vươn lên mặt, bước hoàn thiện nhân cách Quan niệm người xã hội chủ nghĩa: Con người xã hội chủ nghĩa bao gồm người từ xã hội cũ để lại người sinh xã hội Con người sống chế độ xã hội chủ nghĩa mang nét đặc trưng chủ nghĩa xã hội, song chịu ảnh hưởng khơng tư tưởng, tác phong, thói quen xã hội cũ Cho nên, trình xây dựng người xã hội chủ nghĩa trình diễn đấu tranh gay go, liệt cũ mới, tiến lạc hậu Con người xã hội chủ nghĩa vừa chủ thể trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa sản phẩm q trình Một mặt, lao động sản xuất, đấu tranh xã hội, người tạo điều kiện sở vật chất ngày tốt hơn, phục vụ người ngày chu đáo hơn, sống người ngày đầy đủ hơn, môi trường xã hội ngày sạch, ngày nhân văn hơn, vậy, có điều kiện để xây dựng nên phẩm chất người xã hội chủ nghĩa Mặt khác, q trình lao động cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội mà người cải tạo thân mình, tự rèn luyện khắc phục hạn chế, thiếu sót thân Mỗi thời kỳ lịch sử, sở phát triển lực lượng sản xuất, trình độ phát triển xã hội, cần phải xác định mơ hình người cần xây dựng Toàn hoạt động xã hội, hệ thống luật pháp, sách kinh tế - xã hội, mục tiêu giáo dục - đào tạo phải hướng vào mục tiêu đó, hình thành phẩm chất người theo chất, mục tiêu xã hội chủ nghĩa Một người hình thành với phẩm chất tốt đẹp lại trở thành chủ thể tự giác để phát triển xã hội theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa Dựa lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu giá trị truyền thống dân tộc, vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đặc trưng người xã hội chủ nghĩa mà phấn đấu xây dựng là: + Con người xã hội chủ nghĩa người có ý thức, trình độ lực làm chủ Đồng thời xã hội tạo điều kiện kinh tế, trị, xã hội, v.v để người thực quyền làm chủ + Con người xã hội chủ nghĩa người lao động mới, có tri thức sâu sắc cơng việc mà đảm nhận, lao động có ý thức kỷ luật, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, biết đánh giá chất lượng lao động, hiệu lao động thân + Con người xã hội chủ nghĩa người sống có văn hố, có tình nghĩa với anh em, bạn bè, người xung quanh, biết vị trí mối quan hệ xã hội giải đắn mối quan hệ đó; thường xun có ý thức nâng cao trình độ tri thức mặt, sức rèn luyện sức khoẻ, bảo đảm phát triển toàn diện cá nhân + Con người xã hội chủ nghĩa người giàu lòng u nước, thương dân, có tình thương u giai cấp, thương yêu đồng loại, sống nhân văn, nhân đạo, có ý thức kiên đấu tranh bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành cách mạng; kiên đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá kẻ thù Về nguồn lực người Trong nguồn lực khai thác nguồn lực tự nhiên, nguồn lực khoa học - công nghệ, nguồn vốn, nguồn lực người nguồn lực người định nhất, lẽ nguồn lực khác khai thác có hiệu nguồn lực người phát huy Chúng ta biết rằng, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý, nguồn vốn có vai trò lớn phát triển quốc gia Song yếu tố dạng tiềm năng, tự chúng khách thể bất động Chúng trở thành nhân tố "khởi động", phát huy tác dụng kết hợp với nguồn lực người Những nguồn lực khác ngày cạn kiệt, ngược lại nguồn lực người ngày đa dạng phong phú có khả nội sinh không cạn Ngược lại nguồn lực người sử dụng, lại nâng cao chất lượng hiệu Các lĩnh vực khoa học khác nhau, hiểu nguồn lực theo cách khác nhau, chung nguồn lực hệ thống nhân tố mà nhân tố có vai trò riêng có mối quan hệ với tạo nên phát triển vật, tượng Từ cách hiểu vậy, nguồn lực người yếu tố người huy động, sử dụng để thúc đẩy phát triển xã hội Hiện có nhiều khái niệm khác nguồn lực người Ngân hàng Thế giới cho rằng: nguồn nhân lực tồn vốn người (thể lực, trí lực, kỹ năng, nghề nghiệp, v.v.) mà cá nhân sở hữu, huy động trình sản xuất, kinh doanh, hay hoạt động Qua ý kiến khác hiểu, nguồn lực người tổng thể yếu tố thuộc thể chất, tinh thần, đạo đức, phẩm chất, trình độ tri thức, vị xã hội, v.v tạo nên lực người, cộng đồng người sử dụng, phát huy trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước hoạt động xã hội Khi nói tới nguồn lực người ta nói tới người với tư cách chủ thể hoạt động sáng tạo tham gia cải tạo tự nhiên, làm biến đổi xã hội Nói tới nguồn lực người nói tới số lượng chất lượng nguồn nhân lực Số lượng nguồn lực người xác định quy mô dân số, cấu độ tuổi, tiếp nối hệ, giới tính phân bố dân cư vùng, miền đất nước, ngành kinh tế, lĩnh vực đời sống xã hội Chất lượng nguồn lực người khái niệm tổng hợp bao gồm nét đặc trưng thể lực, trí lực, tay nghề, lực quản lý, mức độ thành thạo công việc, phẩm chất đạo đức, tình yêu quê hương đất nước, ý thức giai cấp, ý thức trách nhiệm cá nhân với công việc, với gia đình xã hội, giác ngộ lĩnh trị, v.v kết hợp yếu tố Trong yếu tố phẩm chất đạo đức trình độ học vấn quan trọng nhất, nói lên mức trưởng thành người, quy định phương pháp tư duy, nhân cách, lối sống người Số lượng chất lượng nguồn lực người có quan hệ với cách chặt chẽ Nếu số lượng nguồn lực người gây khó khăn cho phân cơng lao động xã hội vậy, chất lượng lao động bị hạn chế Chất lượng nguồn lực người nâng cao góp phần làm giảm số lượng người hoạt động đơn vị sản xuất, kinh doanh hay giảm số người hoạt động tổ chức xã hội, đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động tập thể người lao động sản xuất, hoạt động xã hội Xã hội muốn phát triển nhanh bền vững phải quan tâm đào tạo nguồn lực người có chất lượng ngày cao Muốn thực điều đó, cần có quan tâm trình đào tạo, trình sử dụng phân cơng lao động xã hội II VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM Hiện nay, phát triển bền vững xác định chiến lược ưu tiên hàng đầu hầu hết quốc gia giới Một sở, tảng quan trọng để thực chiến lược phát triển nguồn lực người Lịch sử phát triển xã hội chứng minh rằng, giai đoạn, người yếu tố đóng vai trò định phát triển theo chiều hướng tiến xã hội Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác hoàn toàn khẳng định rằng, phát triển xã hội lực lượng siêu nhiên nào, mà người sáng tạo nên lịch sử - lịch sử xã hội lồi người Nhận thức rõ vai trò to lớn nguồn lực người, công đổi phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh đến nguồn lực nguời, coi nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh bền vững đất nước Với đời triết học Mác, vấn đề người nhìn nhận, đánh giá lý giải cách sâu sắc, khoa học toàn diện Đặc biệt, triết học Mác có phân tích đắn khoa học vị trí, vai trò người phát triển xã hội Vai trò quan trọng khơng thể thay người tiến trình phát triển lịch sử thể tập trung số điểm sau: Trước hết, hoạt động cải biến tự nhiên theo nhu cầu mục đích mình, đối tượng hố lực lượng chất thông qua thực tiễn, người tự khẳng định thể vai trò động lực phát triển xã hội Nhờ hoạt động lao động, người không tạo nên bước chuyển quan trọng mình, “tách” khỏi giới động vật để trở thành người theo nghĩa từ này, mà "tự nhân đơi lên cách tích cực, cách thực” C.Mác khẳng định V.I Lênin rõ rằng, người nhân tố định, làm biến đổi giới hành động thực tiễn Trên sở thực tiễn, nhận thức người thực khách quan ngày đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, tiếp cận gần chất khách thể cách sáng tạo hệ thống khái niệm, phạm trù sử dụng chúng phương tiện nhận thức giới Q trình vươn lên khơng ngừng nhận thức, phản ánh giới khách quan trình người tích cực hố lực tư thơng qua trừu tượng hố, khái qt hố, suy lý lơgíc để nắm bắt quy luật vận động, phát triển giới Trên sở đó, người vận dụng hiểu biết, tri thức giới vào hoạt động thực tiễn nhằm cải biến giới, phục vụ lợi ích Chính người bước nhận thức, khám phá thuộc tính, chất, quy luật, sức mạnh tự nhiên vận dụng, sử dụng chúng để cải biến tự nhiên theo mục đích Nhờ người mà tự nhiên hoang sơ trở thành tự nhiên nhân tạo, thành giới tự nhiên mang tính người với đặc tính hồn tồn mới; đến lượt nó, giới tự nhiên hoà nhập vào đời sống xã hội người thành tố thiếu Đồng thời, trình tác động vào giới tự nhiên, người hồn thiện tố chất: thể chất, trí tuệ, tình cảm, tâm lý để ngày thể đầy đủ tư cách thực thể thống tự nhiên - sinh học với xã hội - văn hoá Thứ hai, có lực nhận thức cải tạo giới, người đóng vai trò chủ thể hoạt động sáng tạo lịch sử, làm cho lịch sử vận động theo hướng tiến Lịch sử nhân loại lịch sử hoạt động người Con người chủ thể tích cực q trình phát triển xã hội sáng tạo lịch sử Họ chủ thể quan hệ kinh tế - xã hội giá trị tinh thần xã hội Theo quan niệm vật lịch sử, phát triển xã hội loài người từ trước đến (và tiếp tục sau này), suy cho cùng, định phát triển lực lượng sản xuất Trong cấu trúc lực lượng sản xuất, người không phận cấu thành mà thế, đóng vai trò đặc biệt quan trọng - kết nối yếu tố khác với để chúng phát huy tác dụng Với tính cách thành tố lực lượng sản xuất, người vừa chủ thể sáng tạo “tiêu dùng” sản phẩm sản xuất, vừa nguồn lực đặc biệt trình sản xuất V.I.Lênin hồn tồn ơng coi "lực lượng sản xuất hàng đầu tồn thể nhân loại cơng nhân, người lao động" Thực tế cho thấy, lao động người không cải biến tự nhiên, mà cải biến thân người quan hệ người với người Ph.Ăngghen khẳng định: “Lao động điều kiện toàn đời sống loài người” Như vậy, người xã hội loài người tồn tại, phát triển nhờ vào sức mạnh thần bí, vơ hình từ bên ngồi, mà hoạt động sản xuất vật chất Đồng thời, sở cho hoạt động đời sống tinh thần người Con người sử dụng sức lao động (cả bắp lẫn trí tuệ) kết hợp với cơng cụ, phương tiện sản xuất khác để tác động vào tự nhiên, cải biến tự nhiên nhằm thoả mãn nhu cầu thân xã hội Trong q trình đó, người khơng ngừng sáng tạo nên cơng cụ lao động mới, thay đổi cách thức sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Lực lượng sản xuất phát triển đòi hỏi phải thay đổi quan hệ sản xuất lỗi thời lúc đó, người - với tư cách chủ thể quan hệ sản xuất - hoạt động thực tiễn cách mạng tạo lập nên quan hệ sản xuất mới, phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất; theo đó, tạo nên bước phát triển phương thức sản xuất xã hội Trong cách mạng xã hội, người ln đứng vị trí trung tâm, lực lượng tiến hành đấu tranh đưa xã hội sang giai đoạn phát triển mới, tiến Đó vai trò tích cực nhân tố người phát triển lịch sử thơng qua q trình thay hợp quy luật hình thái kinh tế - xã hội hình thái kinh tế - xã hội khác cao Nói cách khác, thơng qua q trình đó, người sáng tạo, "viết nên" lịch sử mình, xã hội loài người Thứ ba, quan hệ so sánh với nguồn lực khác phát triển xã hội, người đóng vai trò nguồn lực trọng yếu nhất; thế, nguồn lực vơ tận, khai thác không cạn Như biết, phát triển xã hội cần đến hệ thống nguồn lực khác nhau, tài nguyên thiên nhiên, vốn, lao động, Trong đó, người thể nguồn tài nguyên quý giá Các nguồn lực vật chất người đương nhiên cần thiết cho phát triển, song chúng nguồn lực hữu hạn, nghĩa bị cạn kiệt số khơng thể tái tạo được; nữa, chúng thực phát huy giá trị kết hợp với nguồn lực người Trong đó, nguồn lực người có tiềm trội hẳn Đặc biệt, điều kiện cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh ngày nay, trí tuệ coi nguồn tài nguyên vô hạn; đồng thời, lao động trí tuệ người có ảnh hưởng định suất, chất lượng lao động vậy, người trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng phát triển bền vững Như vậy, thấy nhân tố người đóng vai trò to lớn lịch sử phát triển nhân loại Một mặt, toàn nhân tố hợp thành thể xã hội, người đứng vị trí trung tâm; mặt khác, hệ thống động lực thúc đẩy lịch sử xã hội phát triển, người động lực bản, quan trọng đóng vai trò định Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, có nhiều nhà tư tưởng lớn sớm nhận rõ đề cao vai trò người, quần chúng nhân dân Chẳng hạn, Nguyễn Trãi ví sức dân nước, đẩy thuyền dân, lật thuyền dân Vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin kế thừa giá trị tinh hoa truyền thống tư tưởng dân tộc người, suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt công đổi phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam coi người vốn quý Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng, bầu trời khơng có q nhân dân, giới khơng mạnh lực lượng đoàn kết toàn dân Quan điểm thể tin tưởng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sức mạnh vơ địch, tuyệt đối quần chúng nhân dân - người làm nên lịch sử dân tộc Thực tế cho thấy, thắng lợi to lớn, thành tựu vẻ vang cách mạng Việt Nam giành công đấu tranh bảo vệ Tổ quốc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ln gắn liền với vai trò quần chúng nhân dân, với phương thức phát huy, sử dụng nguồn lực người cách đắn hiệu Đảng Bước vào cơng đổi tồn diện đất nước, lần nữa, vai trò quan trọng nguồn lực người tiếp tục Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định phát huy Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta rõ rằng, người nguồn lực quan trọng phát triển xã hội; rằng, phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhiệm vụ chiến lược Đảng nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam Trong bối cảnh tồn cầu hố hội nhập quốc tế, yếu tố định việc có tranh thủ, tận dụng thành công thuận lợi, hội vượt qua thách thức, khó khăn mà trình đặt hay khơng phụ thuộc đáng kể vào người - nguồn lực nội sinh đóng vai trò quan trọng định Đương nhiên, nguồn lực nội sinh cần bồi dưỡng, phát triển mặt chất lượng sử dụng cách hợp lý phát huy tiềm năng, hiệu to lớn Song, để làm vậy, cần có đánh giá cách đắn, tồn diện khách quan thực trạng nguồn nhân lực nước ta nay; từ đó, có giải pháp mang tính khả thi nhằm phát huy sức mạnh nguồn lực Trong phạm vi viết này, đưa đánh giá khái quát phương diện hạn chế nguồn lực người, cụ thể chất lượng lao động việc khai thác, sử dụng lao động nước ta Như biết, Việt Nam quốc gia có dân số đơng khu vực Xét mặt lượng, khẳng định nguồn nhân lực nói chung, lực lượng lao động nói riêng dồi Điều thuận lợi biết khai thác triệt để sử dụng cách hợp lý, hiệu quả; song khó khăn, sức ép lớn kìm hãm q trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Nhìn chung, điều kiện nay, đơng đảo lượng khơng ưu lực lượng lao động Xét mặt chất lượng, phẩm chất cần cù, khéo léo , nguồn nhân lực nói chung lực lượng lao động nói riêng nước ta nhiều hạn chế, bất cập Điều thể số khía cạnh bản, thể chất, trí lực, trình độ chun mơn kỹ thuật, kỹ năng, Hiện nay, mặt dân trí nước ta cải thiện nâng cao bước; cụ thể là, tính đến năm 2005, nước có 30 tỉnh, thành phố hồn thành chương trình phổ cập trung học sở Tuy nhiên, chất lượng trí lực nhân tố người khơng thể trình độ học vấn, quan trọng trình độ chun mơn kỹ thuật phản ánh thông qua số số lượng chất lượng lao động qua đào tạo Theo số liệu điều tra thực trạng lao động - việc làm năm 2004, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo nước ta lớn: 72% Số lao động đào tạo cấp từ công nhân kỹ thuật trở lên chiếm tỷ trọng thấp: 16,65% Xét lực lượng trí thức, tính đến tháng năm 2005, nước ta có 2.339.091 người có trình độ cao đẳng đại học trở lên, có 18.000 thạc sĩ, gần 16.000 tiến sĩ tiến sĩ khoa học hoạt động tất ngành, lĩnh vực, địa phương Trí thức khoa học công nghệ tập trung chủ yếu khu vực nghiệp (71%), khu vực hành (gần 22%) khu vực doanh nghiệp gần 7% Nếu phân tích sâu thấy bất hợp lý khác, chẳng hạn, cấu lao động qua đào tạo trình độ lại phân bổ không đồng vùng nông thôn thành thị, trung ương địa phương, miền núi đồng Thực tế cho thấy, lực lượng lao động qua đào tạo, đặc biệt số lao động có trình độ cao tập trung chủ yếu quan trung ương, thành phố trung tâm kinh tế lớn, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt, có cân đối trầm trọng lực lượng trí thức có trình độ tiến sĩ trở lên vùng, miền; vùng đồng sông Hồng vùng Đông Nam Bộ chiếm gần 90% số tiến sĩ nước (trong đó, thành phố Hà Nội chiếm 63,82% thành phố Hồ Chí Minh chiếm 19,33%) Ở vùng lại, vùng cao chiếm chưa đến 4% Tổng số tiến sĩ hai vùng Tây Bắc Tây Nguyên đạt 1% tổng số tiến sĩ nước Mặt khác, số lao động qua đào tạo làm việc ngành nghề chuyên mơn; tình trạng làm trái ngành, trái nghề khơng phải cá biệt Có thể nói, việc sử dụng khơng hợp lý lao động nói chung lãng phí, song sử dụng khơng hợp lý lao động qua đào tạo mức độ lãng phí lớn nhiều Như vậy, khẳng định rằng, nước ta, để phát huy nguồn lực người cách hợp lý, hiệu cần phải có hệ thống biện pháp đồng bộ; đó, cần tập trung vào số biện pháp chủ yếu sau: Thứ nhất, phát triển mạnh mẽ giáo dục - đào tạo khoa học - công nghệ nhằm, mặt, phục vụ trực tiếp nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước; mặt khác, xây dựng tiềm lực trí tuệ - cốt lõi nguồn nhân lực chất lượng cao Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: dân tộc dốt dân tộc yếu “vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Trí tuệ số quan trọng chất lượng nhân tố người, thời đại cách mạng khoa học cơng nghệ có bước phát triển nhảy vọt, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp xuất kinh tế tri thức Bên cạnh đó, cần phải trọng cơng tác giáo dục đạo đức, lối sống cho người, trước hết với hệ trẻ - chủ nhân tương lai đất nước Bởi vì, xã hội đại khơng cần có người chun gia, mà cần người cơng dân, có nhân cách trách nhiệm cao cộng đồng xã hội Do đó, quan điểm Đảng “giáo dục - đào tạo khoa học - công nghệ quốc sách hàng đầu” phải trở thành tư tưởng đạo, tất cấp, ngành, gia đình xã hội quán triệt sâu rộng thực thi nghiêm túc nhằm đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đủ đức lẫn tài, sức khoẻ dồi lẫn đời sống tinh thần phong phú, tạo tảng đưa đất nước phát triển nhanh bền vững Mặt khác, để phát huy vai trò giáo dục - đào tạo nghiệp đổi mới, cần giải tốt mối quan hệ đào tạo sử dụng hợp lý, hiệu lực lượng lao động Đồng thời, cần kết hợp nâng cao trình độ dân trí phát triển nguồn nhân lực đồng vùng miền, cộng đồng xã hội; gắn chiến lược phát triển khoa học cơng nghệ với nâng cao hàm lượng trí tuệ nhân tố người Từ chỗ có nguồn lực người bảo đảm chất lượng, cần xây dựng thực phương thức, chế phát huy nguồn lực Thứ hai, cần quan tâm giải hài hồ quan hệ lợi ích theo phương châm bảo đảm cơng xã hội sách, bước phát triển Lợi ích điểm mấu chốt, động lực hàng đầu nhằm phát huy nhân tố người Trong thực tiễn cách mạng trước đây, nhu cầu giải phóng dân tộc lên hàng đầu nên lợi ích tồn dân tộc phải đặt lên hết giải mối quan hệ lợi ích Tuy nhiên, đất nước hồ bình, nhu cầu lợi ích đáng người dân cần tôn trọng bảo đảm ngày tốt Theo đó, để phát huy vai trò nguồn lực người nghiệp đổi đất nước, không đặt vấn đề giải hài hồ lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng lợi ích toàn xã hội, lợi ích trực tiếp trước mắt với lợi ích lâu dài, lợi ích vật chất với lợi ích tinh thần Bên cạnh đó, cần coi trọng thực tốt hệ thống sách xã hội theo hướng lấy người trung tâm Đặc biệt, Đảng Nhà nước cần có sách bảo đảm cơng xã hội, tạo điều kiện cho tất người hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế, có hội bình đẳng việc tiếp cận dịch vụ liên quan đến phát triển người Đó q trình tích luỹ lượng để có biến đổi chất trường hợp mà xem xét, cống hiến mức cao lực cá nhân người cho cộng đồng, xã hội Thứ ba, cần xây dựng thực chế dân chủ hoá mặt đời sống xã hội nhằm tạo môi trường, điều kiện thiết yếu để phát huy vai trò nguồn lực người lĩnh vực đời sống xã hội Nhân tố người khai thác phát huy tối đa người thực làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội làm chủ Để phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo người hoạt động thiết phải xây dựng thực chế dân chủ, ngày quan tâm đến dân chủ trực tiếp nhằm thực hoá giá trị dân chủ xã hội chủ nghĩa đời sống xã hội Việc phát huy dân chủ không tạo hội thuận lợi cho tất người cống hiến lực cho xã hội, mà có ý nghĩa tạo điều kiện cho việc thực chế phản biện xã hội với tinh thần lành mạnh, xây dựng phát huy trách nhiệm cơng dân Nói cách khác, thơng qua q trình dân chủ hố, trí tuệ tồn dân huy động đóng góp vào phát triển chung xã hội Đó lý Hồ Chí Minh coi dân chủ chìa khoá vạn để giải vấn đề mà thực tiễn cách mạng đặt Tuy nhiên, thực dân chủ phải đôi với tăng cường kỷ cương pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa; khắc phục biểu dân chủ cực đoan lợi dụng “dân chủ” để chia rẽ khối đại đoàn kết, làm rạn nứt đồng thuận xã hội Lấy dân chủ Đảng, máy Nhà nước làm nòng cốt để thực tốt quy chế dân chủ sở, tăng cường dân chủ nhằm giải phóng lực sáng tạo quần chúng nhân dân, góp phần ổn định trị - xã hội, tạo điều kiện cho nghiệp đổi thắng lợi Trong lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc, cha ông ta sáng suốt dựa vào nhân tố người để đạt đến thành công Ngày nay, bối cảnh tồn cầu hố hội nhập quốc tế, việc ln nhận thức sâu sắc vai trò to lớn nguồn lực người lấy làm điểm tựa vững điều kiện để đưa nghiệp đổi đất nước lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đến thắng lợi Phát huy nguồn lực người để phát triển xã hội, vấn đề có tính quy luật III PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM Một là, tiếp tục thực quán phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Qua đó, giữ vững tăng trưởng kinh tế điều kiện, tảng quan trọng để xây dựng người Thực quán kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN nay, nội dung chủ yếu tiếp tục thực thể chế kinh tế thị trường, bao gồm: nắm vững kinh tế XHCN kinh tế ấy; nâng cao vai trò thực quản lý kinh tế Nhà nước; phát triển đồng quản lý có hiệu vận hành loại thị trường theo chế cạnh tranh lành mạnh; phát triển mạnh thành phần kinh tế, loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh Đẩy mạnh CNH, HĐH giải pháp giải nâng cao chất lượng lực lượng sản xuất mà người phận hàng đầu Đẩy mạnh CNH, HĐH hiệnn nước ta tập trung vào: lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; phát triển kinh tế biển, chuyển dịch cấu lao động, cấu công nghệ; bảo vệ sử dụng có hiệu tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên Hai là, đổi hệ thống trị sở, thực tốt pháp lệnh thực Quy chế dân chủ sở Các dạng sở xã, phường, thị trấn nơi tuyệt đại phận Nhân dân cư trú, sinh sống Hệ thống trị sở có vai trò to lớn xây dựng người việc tổ chức vận động Nhân dân thực đường lối sách pháp luật, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ Nhân dân, huy động khả Nhân dân vào phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức sống cộng đồng dân cư Cho nên, đổi hệ thống trị sở trực tiếp tác động xây dựng người Hiện nay, hệ thống trị sở yếu Để nâng cao chất lượng hoạt động cần phải: Đổi nội dung phương thức lãnh đạo tổ chức Đảng sở; đổi nâng cao hiệu lực quyền sở; đổi cơng tác Mặt trận Tổ quốc đoàn thể Nhân dân Thực dân chủ sở thể tôn trọng người; động viên nguồn lực vật chất, tinh thần Nhân dân vào xây dựng sở, đó, góp phần phát triển đất nước Qua đó, người dân trưởng thành trị thông qua thực phương châm dân chủ sở là: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra Thực tốt pháp lệnh thực dân chủ sở giải pháp thực phát huy nhân tố người Ba là, tiếp tục đổi giáo dục đào tạo có kết hơn, phát triển khoa học công nghệ có bước tiến Đây giải pháp cách bách xây dựng người Để đạt kết giáo dục, đào tạo ta cần tiếp tục đổi sở đồng bộ, sáng tạo biện pháp chủ yếu sau: + Đổi mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục; + Phát triển đội ngủ nhà giáo, đổi phương pháp giáo dục; + Đổi quản lý giáo dục; + Tiếp tục hoàn thiện cấu gệ thống giáo dục quốc dân, phát triển mạnh mẽ mạng lưới trường lớp, sở giáo dục; + Tăng cường nguồn tài chính, sở vật chất cho giáo dục; + Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; + Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế giáo dục Cũng vậy, để đạt kết tiến phát triển khoa học công nghệ cần thực hiện, đồng sáng tạo giải pháp sau: + Đổi chế quản lý khoa học công nghệ; + Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ; + Xây dựng phát triển thị trường khoa học công nghệ; + Đẩy mạnh hội nghập kinh tế quốc tế khoa học công nghệ Bốn là, Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh thông qua việc xây dựng phát huy văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Ba trụ cột nước ta xác định là: Kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt, đồng thời, phát triển văn hóa xây dựng đời sống tinh thần Nhân dân Thế nhưng, trụ cột ba lại phát triển chậm hơn, không tương xứng với hai trụ cột lại Năm là, nâng cao chất lượng cơng tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân Hiện nay, để nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe, trước hết tăng đầu tư nhà nước chuyển biến mạnh mẽ việc nâng cấp mạng lướng y tế sở, y tế dự phòng, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, trung tâm y tế vùng, sở y tế chuyên sâu Thực tốt phong trào vệ sinh, phòng bệnh biện pháp kiểm sốt vệ sinh, an tồn thực phẩm; nâng cao lực giám sát, phát khống chế dịch bệnh, đặc biệt HIV/AIDS dịch bệnh phát sinh Trang bị kiến thức kỷ để người dân có khả chủ động phòng bệnh có rèn luyện nâng cao sức khỏe Khuyến khích phát triển sở y tế thuộc nhiều hình thức sở hữu, kể đầu tư nước Hoàn thiện củng cố mạng lưới y học cổ truyền Đổi quản lý bệnh viện cơng lập, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm bệnh viện Sửa đổi chế độ viện phí theo nguyên tắc xác định đầy đủ chi phí khám, chữa bệnh chia sẻ hợp lý trách nhiệm chi trả nhà nước, xã hội người bệnh Phát triển nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao lực sản xuất thuốc nước Phát huy vai trò hiệu kết hợp quân – dân y bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe Nhân dân lực lượng vũ trang, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Kết hợp chặt chẽ ngành y tế, thể dục, thể thao, giáo dục lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân việc thực xây dựng chương trình nâng cao lực thể chất tầm vóc người Việt Nam, đặc biệt thiếu niên, niên Sáu là, hoàn thiện thực tốt hệ thống sách xã hội Hệ thống sách xã hội tác động mạnh mẽ đến động viên, nâng đỡ người Hoàn thiện thực tốt sách xã hội sở quán triệt quan điểm sau đây: Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến công xã hội bước suốt q trình phát triển Cơng bẳng xã hội phải thể hiện khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn khâu phân phối kết sản xuất, việc tạo điều kiện cho người có hội phát triển sử dụng sản xuất, việc tạo điều kiện cho người có hội phát triển sử dụng tốt lực Thực nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế chủ yếu, đồng thời phân phối dựa mức đóng góp nguồn lực khác vào kết sản xuất kinh doanh phân phối thong qua phúc lợi xã hội, đơi với sách điều tiết hợp lý, bảo hộ quyền lợi người lao động Khuyến khích làm giàu hợp pháp đơi với tích cực xóa đói giảm nghèo Thu hẹp dần khoảng cách trình độ phát triển, mức sống vùng, dân tộc, tầng lớp dân cư Phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc “Uống nước nhớ nguồn nước”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân hậu, thủy chung Các vấn đề sách xã hội giải theo tinh thần xã hội hóa Nhà nước giữ vai trò nòng cốt đồng thời động viên người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an tồn giao thơng, bảo vệ mơi trường sinh thái… Sau nữa, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm cho người Việt Nam đồng thuận, hài hòa cá nhân với cộng đồng tạo nên sức mạnh tổng hợp Để thực cần ý đến giai cấp tầng lớp mà Đảng ta nêu Đại hội X Các sách giải pháp để xây dựng phát huy vai trò người Việt Nam với tích cách giai cấp, tầng lớp quan trọng cấu xã hội Việt Nam (giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngủ tri thức, doanh nhân, hệ trẻ, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo, đồng bào định cư nước người) C PHẦN KẾT LUẬN Nguồn nhân lực nguồn lực vô quan trọng tất quốc gia, nguồn lực định đến phát triển đất nước Việt Nam nguồn lực lại cần thiết Việt Nam đất nước phát triển với nhiều tiềm to lớn đặc biệt tiềm người với đặc tính vơ quý báo người lao động Việt Nam từ xưa đến Việc gia nhập WTO mở cho Việt Nam thêm nhiều hội thách thức cần phải chuẩn bị thật tốt mặt cho chơi đầy khó khăn Cần phải chuẩn bị mặt “chất” cho nguồn lực để họ tiếp thu thêm nhiều thành tựu giới, phát triển đất nước thực thành công nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước đề thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Tập giảng môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nhà xuất Chính trị Quốc Gia Hà Nội năm 2014 Chủ nghĩa Mác-Lê Nin người phát huy nguồn lực người thời kỳ đổi Việt Nam, PGS, TS Phan Thanh Khôi Quan điểm Đảng phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, tạp chí cộng sản tháng 4/2017 ... bước hoàn thiện nhân cách Quan niệm người xã hội chủ nghĩa: Con người xã hội chủ nghĩa bao gồm người từ xã hội cũ để lại người sinh xã hội Con người sống chế độ xã hội chủ nghĩa mang nét đặc trưng... đấu xây dựng là: + Con người xã hội chủ nghĩa người có ý thức, trình độ lực làm chủ Đồng thời xã hội tạo điều kiện kinh tế, trị, xã hội, v.v để người thực quyền làm chủ + Con người xã hội chủ... quan tâm trình đào tạo, trình sử dụng phân cơng lao động xã hội II VAI TRỊ CỦA CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM Hiện nay, phát triển bền vững xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan (Nhung nguyen ly co ban cua CNXH KH), Tieu luan (Nhung nguyen ly co ban cua CNXH KH)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay