Giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện tủa chùa, tỉnh điện biên

107 71 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 19:02

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thanh Bình ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến TS Bùi Đình Hòa người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn đến Thầy giáo, Cô giáo Khoa Kinh tế PTNT, phòng Đào tạo - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn đến Huyện Ủy, UBND huyện Tủa Chùa, phòng ban chức huyện; UBND hộ nông dân xã … cung cấp số liệu thực tế thơng tin cần thiết để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, tồn thể gia đình, người thân động viên thời gian học tập nghiên cứu thực đề tài Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thanh Bình MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Các câu hỏi đặt nghiên cứu Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm nghèo 1.1.2 Chuẩn mực xác định nghèo đói 1.1.3 Khái niệm nghèo đa chiều 1.1.4 Chuẩn nghèo đa chiều 10 1.1.5 Phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều 12 1.1.6 Cách tiếp cận đo lường nghèo đa chiều Việt Nam 13 1.1.7 Thước đo nghèo đói đa chiều đánh giá mức độ phát triển cộng đồng, địa phương 14 1.1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo đa chiều bền vững 15 1.2 Cơ sở thực tiễn 17 1.2.1 Kinh nghiệm giảm nghèo giới 17 1.2.2 Kinh nghiệm Việt Nam 21 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.2 Nội dung nghiên cứu 30 2.3 Phạm vi nghiên cứu 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1 Chọn điểm mẫu nghiên cứu 30 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 31 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 2.4.4 Phương pháp phân tích 32 2.4.5 Phương pháp PRA 32 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 32 2.5.1 Nhóm tiêu phản ảnh nguồn lực phát triển kinh tế 32 2.5.2 Nhóm tiêu phản ánh thực trạng nghèo đa chiều 32 2.5.3 Nhóm tiêu phản ánh giảm nghèo đa chiều 33 2.5.4 Nhóm tiêu phản ánh bền vững giảm nghèo đa chiều 33 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 34 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 3.1.2 Đặc điểm KT - XH huyện Tủa Chùa 40 3.1.3 Đánh giá thuận lợi, khó khăn thách thức thực chương trình giảm nghèo huyện tủa Chùa- tỉnh Điện Biên .47 3.2 Thực trạng nghèo đói huyện Tủa Chùa 49 3.2.1 Thực trạng nghèo huyện Tủa Chùa theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 49 3.2.2 Thực trạng nghèo huyện Tủa Chùa theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 51 3.2.3 Thực trạng nghèo xã chọn để khảo sát nghiên cứu 53 3.3 Thực trạng thiếu hụt chiều nghèo yếu tố ảnh hưởng đến nghèo hộ điều tra 53 3.3.1 Thực trạng thiếu hụt dịch vụ xã hội hộ điều tra 53 3.3.2 Những yếu tố ảnh hưởng tới ngưỡng thiếu hụt nguyên nhân nghèo 54 3.3.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến nghèo đa chiều 59 3.4 Các giải pháp giảm nghèo đa chiều 62 3.4.1 Mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tiêu chí tiếp cận đa chiều .62 3.4.2 Các giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí tiếp cận đa chiều 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 Kết luận 70 Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BCH Ban chấp hành BTXH Bảo trợ xã hội CS Chính sách DTTS Dân tộc thiểu số ESCAP Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc HN Hộ nghèo KT-XH Kinh tế - xã hội KV Khu vực LĐ-TB&XH Lao động - thương binh xã hội MPI Thước đo nghèo đói đa chiều MTTQ Mặt trận tổ quốc NQ Nghị NSNN Ngân sách nhà nước QĐ Quyết định THCS Trung học sở TTCP Thủ tướng phủ Ttg Thủ tướng TV Thành viên TW Trung ương UN Tổ chức Liên hợp quốc UNDP Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc VPQGGN Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo WB Ngân hàng Thế giới XĐGN Xóa đói giảm nghèo vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Quy định chuẩn nghèo đói (theo tiêu chuẩn quốc gia) Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất huyện Tủa Chùa qua năm (2015 - 2017) .36 Bảng 3.2 Cơ cấu kinh tế huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2017 41 Bảng 3.3 Biến động dân số lao động huyện Tủa Chùa giai đoạn 2015 - 2016 43 Bảng 3.4 Số trường học, lớp học phòng học phổ thông .45 Bảng 3.5 Số giáo viên học sinh phổ thông 45 Bảng 3.6 Tỷ lệ học sinh chuyển cấp hoàn thành cấp học phân theo cấp học phân theo giới tính 46 Bảng 3.7 Số sở y tế, giường bệnh cán y tế 46 Bảng 3.8 Một số tiêu chăm sóc sức khỏe .47 Bảng 3.9 Tỷ lệ hộ nghèo huyện Tủa Chùa giai đoạn 2013 - 2015 49 Bảng 3.10 Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa giai đoạn 2013 - 2015 .50 Bảng 3.11 Tỷ lệ hộ nghèo huyện Tủa Chùa giai đoạn 2015 - 2017 51 Bảng 3.12 Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa giai đoạn 2015 - 2017 .52 Bảng 3.13 Thực trạng nghèo xã nghiên cứu giai đoạn từ 2015 - 2017 53 Bảng 3.14 Mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội hộ điều tra 54 Bảng 3.15 Tỷ lệ thiếu hụt dịch vụ xã hội dân tộc 55 Bảng 3.16 Tỷ lệ thiếu hụt dịch vụ xã hội theo giới tính chủ hộ55 Bảng 3.17 Tỷ lệ thiếu hụt dịch vụ xã hội theo nhóm hộ 56 Bảng 3.18 Thực trạng thu nhập hộ điều tra 57 Bảng 3.19 Trình độ học vấn chủ hộ điều tra 58 Bảng 3.20 Ảnh hưởng quy mô nhân tới nghèo 58 Bảng 3.21 Ảnh hưởng quy mô đất đai tới nghèo 59 Bảng 3.22 Đánh giá hộ điều tra nguyên nhân nghèo .60 10 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giảm nghèo chủ trương lớn, quán Đảng Nhà nước ta trọng trình thực cơng đổi xây dựng đất nước Trong giai đoạn 2011-2015, Lãnh đạo Đảng, đạo thường xuyên, sát Quốc hội, Chính phủ, với nỗ lực liên tục, khơng ngừng cấp, ngành tồn xã hội, mục tiêu giảm nghèo Việt Nam thu kết quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo nước giảm từ 14,2% năm 2010, xuống 4,25% năm 2015; Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, đầu năm 2016, nước có 2.338.569 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,88%; 1.235.784 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,22%[10] Thành tựu giảm nghèo Việt Nam Liên hợp quốc công nhận quốc gia đầu việc thực số mục tiêu Thiên niên kỷ Tuy nhiên, cơng tác giảm nghèo nhiều khó khăn, thách thức, nhiều nơi tỷ lệ nghèo mức cao, lên tới 50%, cá biệt 60-70%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều vùng dân tộc miền núi cao nước; tình trạng tái nghèo phổ biến nhiều nơi Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi Tây Bắc 34,52%, miền núi Đông Bắc: 20,74%; Tây Nguyên: 17,14%; tỉnh Bắc Trung Bộ: 12,5% Kết giảm nghèo thiếu tính bền vững Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi thấp: 21% số người độ tuổi học đọc, biết viết chữ phổ thông; số người độ tuổi lao động chưa qua đào tạo chiếm 89,5%, riêng số người độ tuổi lao động người dân tộc thiểu số chưa qua đào tạo chiếm 94,2% (tỷ lệ đồng bào dân tộc Mông 98,7%; Khmer: 97,7%; Thái: 94,6%; Mường: 93,3%); chất lượng đào tạo nghề thấp [10] Đội ngũ cán y tế vùng dân tộc miền núi vừa thiếu, vừa yếu chuyên môn nghiệp vụ, cán người dân tộc thiểu số Trang thiết bị y tế thiếu lạc hậu, phần lớn người nghèo vùng dân tộc miền núi khơng có điều kiện tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng tốt [10] 10 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, xác định chế, sách miễn giảm học phí hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo dân tộc thiểu số 11 Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện nghèo giai đoạn 20112020 12 Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất lao động, góp phần giảm nghèo nhanh bền vững giai đoạn 20092020” 13 Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng thiết yếu xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo 14 Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững huyện nghèo 15 Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 12 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020, 16 Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg,ngày 07 tháng 08 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ Ban hành sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn 17 Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ hộ nghèo nhà 18 Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 19 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ quy định sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội 20 Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 02 năm 2013T ban hành Quyết định tín dụng hộ cận nghèo 21 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 Chính phủ quy định Tín dụng người nghèo đối tượng sách khác 22 Thủ tướng Chính phủ -Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 Thủ tướng Chính phủ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo 23 Thủ tướng Chính phủ ban hành số văn quan trọng như: Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 Thủ tướng Chính phủ tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo giai đoạn 2016-2020; 24 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 - Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 25 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 26 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 7/11/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 20172020 27 Bộ Lao động - TBXH ban hành Thơng tư 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nơng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020; 28 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà sốt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; 29 Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình kiểm tra giám sát, đánh giá thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 30 Quyết định số 1095/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2016 phê duyệt kết Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 PHỤ LỤC Tổng hợp kết khảo sát hộ nghèo cận nghèo STT Nhóm hộ Giới tính Dân tộc Văn hóa Thu nhập Quy mơ Quy mô đất đai Chiều thiếu hụt Ghi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cận nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Cận nghèo Cận nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Cận nghèo Nghèo Cận nghèo Cận nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Cận nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Cận nghèo Cận nghèo Nghèo 1 1 0 1 0 1 1 1 Thái H’Mông Khơ Mú Dao H’Mông Thái H’Mông Dao H’Mông Thái Khơ Mú H’Mông Thái Dao Hoa Thái H’Mông Thái Khơ Mú H’Mông Thái H’Mông Thái Thái H’Mông Khơ Mú C3 K C2 C1 C3 C2 C1 C1 K C1 C2 C2 C2 K K C1 C2 C1 C2 C3 C1 C1 K C2 C2 C1 >1.000 701-1.000 ≤ 700 ≤ 700 701-1.000 701-1.000 701-1.000 ≤ 700 ≤ 700 >1.000 ≤ 700 701-1.000 701-1.000 701-1.000 701-1.000 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 >1.000 701-1.000 701-1.000 701-1.000 701-1.000 701-1.000 ≤ 700 3-4 3-4 ≥5 3-4 3-4 3-4 3-4 ≥5 ≥5 ≤2 ≥5 3-4 ≥5 3-4 3-4 3-4 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 3-4 3-4 ≥5 3-4 ≥5 3-4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện tủa chùa, tỉnh điện biên , Giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện tủa chùa, tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay