Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

127 34 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 18:25

Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sGiải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)ĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ ĐÌNH SƠN GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN, NĂM 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ ĐÌNH SƠN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HỮU ĐẠT THÁI NGUYÊN, NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa bảo vệ học vị khoa học công bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn luận vănnguồn gốc Tác giả Đỗ Đình Sơn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn này, nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình từ phía tập thể cá nhân: Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, Phòng Đào tạo giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên quan chức địa bàn tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu thực đề tài luận văn thạcThái Nguyên, ngày… tháng……năm 2017 Tác giả Đỗ Đình Sơn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục nội dung nghiên cứu đề tài Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC QUẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở luận quản nguồn nhân lực tổ chức quản hành nhà nước 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò, ý nghĩa mục tiêu quản nguồn nhân lực tổ chức quản hành nhà nước 11 1.1.3 Nội dung quản nguồn nhân lực tổ chức quản hành nhà nước 13 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản nguồn nhân lực tổ chức quản hành nhà nước 18 iv 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác quản nguồn nhân lực tổ chức quản hành nhà nước 21 1.2.1 Đặc điểm công tác quản nguồn nhân lực tổ chức quản hành nhà nước Việt Nam 21 1.2.2 Kinh nghiệm quản nguồn nhân lực tổ chức quản hành nhà nước số địa phương 23 1.2.3 Một số học kinh nghiệm quản nguồn nhân lực có giá trị tham khảo cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên 32 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 33 2.2.2 Phương pháp tổng hợp phân tích thông tin 37 2.2.3 Phương pháp xử thông tin 40 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 41 2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá nguồn nhân lực UBND thành phố Thái Nguyên 41 2.3.2 Nhóm tiêu đánh giá cơng tác quản nguồn nhân lực UBND thành phố Thái Nguyên 42 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 45 3.1 Giới thiệu UBND thành phố Thái Nguyên 45 3.1.1 Chức năng, nhiệm vụ UBND thành phố Thái Nguyên 45 3.1.2 Bộ máy tổ chức UBND thành phố Thái Nguyên 49 3.1.3 Cơ cấu nguồn nhân lực Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên 50 3.2 Thực trạng quản nguồn nhân lực UBND thành phố Thái Nguyên 57 3.2.1 Cơng tác thu hút bố trí nguồn nhân lực 57 3.2.2 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 70 3.2.3 Cơng tác trì nguồn nhân lực 78 v 3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản nguồn nhân lực UBND thành phố Thái Nguyên 87 3.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi 87 3.3.2 Nhóm nhân tố bên 89 3.4 Đánh giá chung công tác quản nguồn nhân lực UBND thành phố Thái Nguyên 91 3.4.1 Kết đạt 91 3.4.2 Hạn chế 93 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 94 Chương QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 96 4.1 Quan điểm, phương hướng mục tiêu quản nguồn nhân lực UBND thành phố Thái Nguyên 96 4.1.1 Quan điểm, phương hướng 96 4.1.2 Mục tiêu 97 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản nguồn nhân lực UBND thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 99 4.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức kỹ quản cán công tác quản nguồn nhân lực 99 4.2.2 Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực 101 4.2.3 Nhóm giải pháp đào tạo phát triển 105 4.2.4 Nhóm giải pháp trì nguồn nhân lực 106 4.3 Kiến nghị 108 4.3.1 Kiến nghị với UBND tỉnh 108 4.3.2 Kiến nghị với quan, ban ngành trực thuộc thành phố 108 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 114 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán cơng chức CNH, HĐH : Cơng nghiệp hố, đại hoá DN : Doanh nghiệp HĐND : Hội đồng nhân dân KT-XH : Kinh tế - Xã hội NN : Nhà nước NNL : Nguồn nhân lực NV : Nhân viên QLNN : Quản Nhà nước TB : Trung bình THCS : Trung học sở TP : Thành phố UBND : Uỷ ban nhân dân WTO : Tổ chức Thương mại giới vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu phân bổ đối tượng chọn mẫu 34 Bảng 2.2: Tổng hợp tiêu nghiên cứu cho bảng hỏi 35 Bảng 2.3: Thang đo Likert 38 Bảng 3.1: Quy mơ giới tính NNL UBND thành phố Thái Nguyên qua năm 2014-2016 50 Bảng 3.2: Cơ cấu NNL theo độ tuổi UBND thành phố Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 51 Bảng 3.3: Cơ cấu NNL theo trình độ chuyên môn UBND thành phố Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 53 Bảng 3.4: Trình độ tin học-ngoại ngữ NNL UBND thành phố Thái Nguyên qua năm 2014-2016 54 Bảng 3.5: Trình độ luận trị NNL UBND thành phố Thái Nguyên qua năm 2014-2016 56 Bảng 3.6: Kê hoạch nguồn nhân lực UBND thành phố Thái Nguyên số giai đoạn tới 58 Bảng 3.7: Kết đánh giá công tác dự báo, hoạch định NNL UBND thành phố Thái Nguyên 58 Bảng 3.8: Kết đánh giá cơng tác bố trí cơng việc NNL UBND thành phố Thái Nguyên 63 Bảng 3.9: Quy mơ hình thức tuyển dụng NNL UBND thành phố Thái Nguyên qua năm 2014-2016 65 Bảng 3.10: Kết đánh giá công tác tuyển dụng NNL UBND thành phố Thái Nguyên 68 Bảng 3.11: Kết đánh giá công tác đào tạo NNL UBND thành phố Thái Nguyên 72 Bảng 3.12: Nguồn kinh phí đào tạo phục vụ cho công tác ĐTBD cho NNL UBND thành phố Thái Nguyên 74 viii Bảng 3.14: Đánh giá kết sau đào tạo NNL UBND thành phố Thái Nguyên 77 Bảng 3.15: Thống kê NNL bổ nhiệm cán qua năm 2014-2016 79 Bảng 3.16: Đánh giá công tác luân chuyển, bổ nhiệm NNL UBND thành phố Thái Nguyên 80 Bảng 3.17: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức quan Nhà nước 83 Bảng 3.18: Đánh giá công tác tiền lương NNL UBND thành phố Thái Nguyên 85 Bảng 3.19: Đánh giá điều kiện, môi trường làm việc NNL UBND thành phố Thái Nguyên 86 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ ĐÌNH SƠN GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ... phố Thái Nguyên 49 3.1.3 Cơ cấu nguồn nhân lực Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên 50 3.2 Thực trạng quản lý nguồn nhân lực UBND thành phố Thái Nguyên 57 3.2.1 Công tác thu hút bố trí nguồn. .. giá nguồn nhân lực UBND thành phố Thái Nguyên 41 2.3.2 Nhóm tiêu đánh giá công tác quản lý nguồn nhân lực UBND thành phố Thái Nguyên 42 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay