bài tập mạch điện chương 5 có lời giải chi tiết ppsx

30 165 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 18:21

https://www.youtube.com/watch?v=Sp48CAhuWJo https://www.youtube.com/watch?v=trZur_QpTZs https://www.youtube.com/watch?v=4bTbo5GmIZE Câu hỏi 1: Khái niệm mạng 2 cửa? Câu hỏi 2: Các thông số của mạng hai cửa, và cách xác định các thông số của mạng 2 cửa? Câu hỏi 3: Phân loại mạng 2 cửa? Câu hỏi 4: Các thông số làm việc của mạng 2 cửa BÀI TẬP CHƯƠNG Ví dụ 5.9 Cho mạng hai cửa hình 5.18 Tìm thơng số Z Hình 5.18 Giải Hở mạch cửa ( I1 = 0) Z I (6,75  4,5)9 U Z   td  5Ω 22 I I 6,75  4,5  2 Mà: Ia.4,5U1 6,75  4,5 U 6,75  4,5  I2.4,5  Z  1 2Ω 12 I I 2 Ta có: Ia I Hở mạch cửa (I2 = 0) U Z I (9  6,75).4,5 Z   td  3,5 Ω 11 I I 4,5  6,75  1 I 4,5 U  I Ta có: b mà I  b  4,5  6,75 (4,5).9.I U 40,5 Z  9  4,5  6,75  2Ω 21 I I  4,5  6,75 1 Ví dụ 5.10  Xác định thơng số Z, A mạng hai cửa hình 5.19 Hình 5.19 Nếu mắc cửa điện trở 5Ω, đặt vào nguồn áp U = 10V Tìm dòng điện qua điện trở 5Ω Giải Dùng phương pháp dòng mắt lưới, viết phương trình dòng mắt lưới hình vẽ: (100 + 50)I1 + 50I2 + 100I3 = U1 (1) 50I1 + (50 + 50)I2 – 50I3 = U2 (2) Trong : I3 = 0,05 UX (3) Ta có :UX = 50IX = 50(I1 + I2) (3) => I3 = 2,5(I1 + I2) (4) U 400I  300I (5) 1 U  75I  25I 2 (6) Vậy : Z11 = 400Ω , Z12 = 300Ω , Z21 = – 75Ω , Z22 = – 25Ω         U  16 U  500 I (7) 3 I  U  I (8) 75 Vậy A :  16 , A  500 , A  S, A 1 11 21 22 75 12 Khi mắc cửa điện trở 5Ω U2 = – 5I2 Từ (7) suy : 3U 580 U  I  I  1 A 2 580 58 Cho thông số mạng cửa sau I 3mA I  0,6mA U 24V U 0 I  1A I 12mA U 40V U 0 Xác định thông số Y mạch Giải Ta có thơng số mạng hai cửa I Y 1  0,003 125(S ) 11 U 24 1U 0 I 0,001  25(S ) Y 1 40 12 U U 0 I  0,0006  25(S ) Y 2  21 U 24 1U 0 0,012 300(S ) I  40 Y  22 U U 0 Ví dụ 5.12  Xác định thơng số A mạng hai cửa hình , Z2 = 8Ω 5.12 biết Z1 = 4Ω Hình 5.12 •Hở mạch cửa (I 0) U I I  1 8 ( I2 = 0) (8 4)U U 8.I  4.I  3 8 U 8 A  1 3 11 U 8 I I U A   1  (4  8) 0,5S 21 U U U (4  8) (8  4) 2 5.6 Cho mạng hai cửa hình 5.6 a.Xác định ma trận Z b.Tính trở kháng vào cửa mắc vào cửa 22’ điện trở R Hình 5.6 5.7 Cho mạng hai cửa hình Tính ma trận Z,  =20 rad/s Nếu mắc tải R = 1 vào 22’ mắc vào 11’ nguồn u1= 60cos20t (V) Tính Zv nhìn từ cửa 11’, tính cơng suất tiêu thụ tải Hình 5.7 5.9 Cho mạng hai cửa hình 5.9, Tính thơng số Z Gắn vào 11’ : U 1000 (V) , 22’: R =1 Tính cơng suất tiêu thụ R trở kháng vào Z1 Hình 5.9 5.11 Cho mạng hai cửa hình 5.11, tính ZTH, VTH Hình 5.11 5.12 Cho mạng hai cửa hình 5.12, tính Zin Hình 5.12 5.21 Cho mạng hai cửa hình 5.21, tính RL Hình 5.21 5.24 Cho mạng hai cửa hình 5.24, tính tỉ số u2/us Hình 5.24 5.26 Cho mạng hai cửa hình 5.26, tính thơng số Z A Hình 5.26 5.29 Cho mạng hai cửa hình 5.29, tính thơng số Z ω = 106 rad/s Hình 5.29 5.31 Cho mạng hai cửa hình 5.31 a/ Tính thơng số Y b/ Nếu nối vào 11’ nguồn U1= 24 V 22’ Rtải = 50 Tính cơng suất nguồn Hình 5.31 5.33 Cho mạng hai cửa hình 5.33, tính P100 Hình 5.33 5.34 Cho mạng hai cửa hình 5.34, tính thơng số Z Hình 5.34 5.36 Cho mạng hai cửa hình 5.36, tính thơng số Y Hình 5.36 5.38 Cho mạng hai cửa hình 5.38 a/ Tính thông số Z b/ Nếu nối vào 11’ nguồn U1= 80 V 22’ Rtải = 8 Tính cơng suất Rtải điện trở 5 Hình 5.38 5.39 Cho mạng hai cửa hình 5.39 a Tính thông số Z b Nếu mắc tải R = 3 vào 22’ mắc vào 11’ nguồn U1= 60 (V) Nghiệm lại sự cân bằng cơng suất Hình 5.39 5.40 Cho mạng hai cửa hình 5.40 a Tính thông số Z b Nếu mắc tải R = 15 vào 22’ mắc vào 11’ nguồn12000V Tính Ptải Hình 5.40 ... dụ 5. 9 Cho mạng hai cửa hình 5. 18 Tìm thơng số Z Hình 5. 18 Giải Hở mạch cửa ( I1 = 0) Z I (6, 75  4 ,5) 9 U Z   td  5 22 I I 6, 75  4 ,5  2 Mà: Ia.4 ,5 U1 6, 75  4 ,5 U 6, 75  4 ,5  I2.4 ,5 ... có: Ia I Hở mạch cửa (I2 = 0) U Z I (9  6, 75) .4 ,5 Z   td  3 ,5 Ω 11 I I 4 ,5  6, 75  1 I 4 ,5 U  I Ta có: b mà I  b  4 ,5  6, 75 (4 ,5) .9.I U 40 ,5 Z  9  4 ,5  6, 75  2Ω 21 I I  4 ,5. .. (100 + 50 )I1 + 50 I2 + 100I3 = U1 (1) 50 I1 + (50 + 50 )I2 – 50 I3 = U2 (2) Trong : I3 = 0, 05 UX (3) Ta có :UX = 50 IX = 50 (I1 + I2) (3) => I3 = 2 ,5( I1 + I2) (4) U 400I  300I (5) 1 U  75I  25I 2
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập mạch điện chương 5 có lời giải chi tiết ppsx, bài tập mạch điện chương 5 có lời giải chi tiết ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay