Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)

124 51 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 18:20

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐINH TRỌNG HƯNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO LỘC - LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐINH TRỌNG HƯNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO LỘC - LẠNG SƠN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Với đề tài “Kiểm soát chi đầu xây dựng qua Kho bạc nhà nước Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn” Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Số liệu nêu luận văn nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Đinh Trọng Hưng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài luận văn, nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy, giáo giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Kho bạc Nhà Nước Cao Lộc, anh, chị đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, thực đề tài Lạng Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Đinh Trọng Hưng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 sở lý luận kiểm soát chi đầu xây dựng qua kho bạc nhà nước 1.1.1 Chi đầu XDCB từ NSNN 1.1.2 Kiểm soát chi đầu XDCB qua KBNN 1.1.3 Nội dung kiểm soát chi đầu XDCB qua KBNN 15 1.1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi đầu XDCB qua KBNN 17 1.2 sở thực tiễn 20 1.2.1 Kinh nghiệm kiểm soát chi đầu XDCB qua KBNN số địa phương 20 1.2.2 Bài học kinh nghiệm KBNN Cao Lộc 27 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 29 2.2 Phương pháp nghiên cứu 29 iv 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 29 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 31 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 31 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 31 2.3.1 Hệ thống tiêu phản ánh chất lượng kiểm soát chi đầu XDCB từ NSNN qua KBNN 32 2.3.2 Hệ thống tiêu phản ánh quy mơ kiểm sốt chi đầu XDCB từ NSNN qua KBNN 32 2.3.3 Hệ thống tiêu nội dung kiểm soát chi đầu XDCB từ NSNN qua KBNN 32 Chương 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XDCB TỪ NGUỒN VỐN NSNN TẠI KBNN CAO LỘC TỈNH LẠNG SƠN 33 3.1 Khái quát Kho bạc nhà nước Cao Lộc 33 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 3.1.2 cấu tổ chức Kho bạc nhà nước Cao Lộc 35 3.2 Thực trạng kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 41 3.2.1 Thực tế thực kiểm soát chi đầu XDCB 41 3.2.2 Thực trạng nội dung kiểm soát chi đầu XDCB KBNN huyện Cao Lộc 48 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi đầu XDCB qua KBNN Cao Lộc 70 3.3.1 Các yếu tố khách quan 70 3.3.2 Yếu tố chủ quan 77 3.4 Đánh giá chung kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 80 3.4.1 Kết 80 v 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 81 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI ĐẦU XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KBNN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 87 4.1 Mục tiêu, định hướng kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 87 4.1.1 Mục tiêu 87 4.1.2 Phương hướng 88 4.2 Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 89 4.2.1 Giải pháp chế sách liên quan 89 4.2.2 Hồn thiện mơ hình giao dịch cửa kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Cao Lộc 92 4.2.3 Đối với cán trực tiếp làm công tác kiểm sốt tốn vốn 94 4.2.4.Hồn thiện kiểm sốt toán vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Cao Lộc 96 4.2.5 Giải pháp để triển khai thực kiểm soát cam kết chi đầu xây dựng 99 4.2.6.Tăng cường công tác tự kiểm tra kiểm tra nội KBNN Cao Lộc 101 4.2.7 Hiện đại hóa cơng nghệ cơng tác kiểm soát chi NSNN 102 4.3 Kiến nghị 104 4.3.1 Đối với Nhà nước, Bộ Tài 104 4.3.2 Đối với Kho bạc Nhà nước 105 4.3.3 Đối với quyền Ban, Ngành địa phương 105 4.3.4 Đối với đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu 106 KẾT LUẬN 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 110 vii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ĐTXDCB : Đầu xây dựng GPMB : Giải phóng mặt GTGT : Giá trị gia tăng KBNN : Kho bạc nhà nước KTT : Kế toán trưởng KTV : Kế toán viên KT-XH : Kinh tế - xã hội NSNN : Ngân sách nhà nước ODA : Viện trợ phát triển thức QLDA : Quản lý dự án TKTG : Tài khoản tiền gửi UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng ý nghĩa điểm số biến 30 Bảng 2.2: Ý nghĩa điểm số bình quân 30 Bảng 3.1 Kết tiếp nhận kiểm tra hồ sơ cơng trình XDCB KBNN huyện Cao Lộc giai đoạn 2014 - 2016 52 Bảng 3.2: Tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực ĐTXDCB qua KBNN Cao Lộc 54 Bảng 3.3: Danh mục cơng trình XDCB từ NSNN qua KBNN Cao Lộc năm 2016 55 Bảng 3.4: Tình hình tạm ứng vốn đầu XDCB giai đoạn 2014-2016 58 Bảng 3.5 Số vốn từ chối chi thơng qua cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB qua KBNN Cao Lộc 63 Bảng 3.6: Danh mục dự án bị đình hỗn tạm dừng tốn vốn qua KBNN Cao Lộc năm 2016 65 Bảng 3.7: Kết toán đầu XDCB qua KBNN Cao Lộc 66 Bảng 3.8: Đánh giá đối tượng điều tra hệ thống sở pháp lý KSC NSNN 74 Bảng 3.9: Đánh giá đối tượng điều tra Ý thức chấp hành trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách 76 Bảng 3.10 Đánh giá đơn vị điều tra lực cán kiểm soát chi đầu XDCB 77 Bảng 3.11: Đánh giá đối tượng điều tra sở vật chất, hạ tầng truyền thông việc áp dụng công nghệ thông tin 79 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Tổ chức máy KBNN Cao Lộc - Lạng Sơn 36 Hình 3.2: Quy trình kiểm soát chi đầu XDCB qua KBNN Cao Lộc 44 Hình 3.3 Mở tài khoản qua kho bạc nhà nước Cao Lộc 56 Hình 3.4: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN 61 Hình 4.1 Dự kiến Quy trình ln chuyển hồ sơ, chứng từ kiểm sốt chi NSNN theo mơ hình cửa 93 ... KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước 1.1.1 Chi đầu tư XDCB từ NSNN 1.1.2 Kiểm soát. .. hưởng đến kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước KBNN Cao Lộc - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Kiểm sốt chi đầu tư xây dựng cho Kho bạc nhà nước Cao Lộc năm tới Đối tư ng phạm... trạng cơng tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn Ngân sách Nhà nước Kho bạc nhà nước Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm qua, từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ), Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Cao Lộc – Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay