bài tập mạch điện chương 4 có lời giải chi tiết ppsx

22 103 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 18:17

https://www.youtube.com/watch?v=C0ahQkkeSVo https://www.youtube.com/watch?v=KhJXNObtSOk Câu hỏi 1: Định nghĩa Mạch 3 pha Câu hỏi 2: Cách nối Mạch 3 pha Câu hỏi 3: Cách giải Mạch 3 pha đối xứng Câu hỏi 4: Cách giải mạch 3 pha không đối xứng B BÀI TẬP CHƯƠNG 4.1.Tải pha đối xứng Z = 6-8jΩ nối hình tam giác hình 4.1 Biết số amper kế A 34,6A Tính số amper kế A , tính điện áp dây nguồn cơng suất P, Q tồn mạch Hình 4.1  4.2 Hai tải nối hình đối xứng hình 4.2, tổng trở pha Z = 12 – j16Ω Xác định số đồng hồ đo, biết điện áp dây nguồn U = 380 V Tính cơng suất P,Q mạch d Hình 4.2 4.3 Một mạch điện pha đối xứng, trở kháng đường dây Z đd = R + jX = + j2Ω Tải nối tam giác, trở kháng pha tải L Z = -jX = -j15Ω Điện áp dây nguồn U = 220V Tính dòng điện t C d dây, dòng điện pha, cơng suất tổn hao đường dây, công suất phản kháng Q C tải, cơng suất tồn mạch P,Q Hình 4.3 4.4 Mạch pha tải đối xứng nối tam giác hình 4.4, tình trạng bình thường Amper kế I = 17,32A Xác định số vơn kế tình trạng bình thường Khi đường dây pha C bị đứt xác định số vơn kế amper kế trường hợp Hình 4 4.6 Máy phát điện pha cung cấp điện cho hai tải đối xứng hình 4.6, tải thứ nối tam giác trở kháng pha Z = + j3Ω, tải thứ nối trở kháng pha Z = + j2Ω Biết U = 380V Tính dòng điện dây cơng suất tồn mạch d Hình 4.6 4.7 Tải pha đối xứng nối R = R = R = R= 5Ω, nối với A B C nguồn pha đối xứng U = 220V Xác định dòng điện pha d cơng suất tải tiêu thụ trường hợp : a.Làm việc bình thường b.Ngắn mạch pha A c.Đứt dây pha A Hình 4.7 4.8 Cho nguồn pha đối xứng Ud = 200V cung cấp điện cho tải song song Tải 1: nối trở kháng pha Z1 = 6+8j Ω cosϕ = 0,8 (sớm), S = 24 kVA Tải 2: nối tam giác Tính dòng điện đường dây 4.10 U = 220∠00 d Cho mạch điện hình 8.Cho Tìm I , I , I a b c Hình 4.8 4.12 Cho mạch điện hình 4.10 Tính I ,I ,I aA bB cC Hình 4.10 4.13 Cho mạch điện hình 4.11 Tính I Hình 4.11 ,I ,I aA bB cC 4.14 Cho mạch điện hình 4.12, biết U =120 V , Z =1+ j 0.2Ω Z =18+ j12Ω P d đd Hình 4.12 Tính dòng điện dây 4.15 Cho mạch điện hình 4.13 Cho U = 208 V , Z =10 + j6Ω , Z = 24 + j9Ω d , đường dây pha Tính dòng điện dây Hình 4.13 Z =1+ j0,5Ω đd 4.17 Cho mạch ba pha đối xứng hình 4.15, U = 380V, d Z = 60 + j60 (Ω), Xác định giá trị I , I , I , I A A1 A2 ab Hình 4.15 4.19 Cho nguồn ba pha đối xứng cung cấp cho ba tải ba pha đối xứng: Tải 1: Động không đồng ba pha, P =15kW, hiệu suất cosφ = 0,76 Tải 2 : Bộ tụ điện Q = -9,167kVar Tải 3 : chưa biết thông số Nếu điện áp dây nguồn 380V, dòng dây tải tổng hợp 51,5A, hệ số cơng suất tải tổng hợp 0,9(trễ) Tính P,Q,S tải thứ ba η= 0,8 4.20 Một mạch điện pha hình 4.16 tính dòng dây cơng suất tồn mạch P,Q Hình 4.16 Bài 4.21 Một mạch điện pha đối xứng hình 4.17, trở kháng đường dây Z đd = 2+ j3Ω Tải nối hình sao, trở kháng pha tải Z =10- 9jΩ Biết điện áp pha tải 100V Tính dòng điện dây, dòng điện pha, cơng suất tổn hao đường dây, cơng suất tồn mạch P, Q điện áp dây nguồn Hình 4.17 4.22 Một mạch điện pha hình 4.18 tính dòng dây cơng suất tồn mạch P,Q Hình 4.18 4.25 Một mạch điện pha hình 4.15, trở kháng đường dây Z đd = 2+ j3Ω Tải nối tam giác, trở kháng pha tải Z =9+ 12jΩ Biết điện áp pha tải 100V Tính dòng điện dây, dòng điện pha, công suất tổn hao đường dây, công suất toàn mạch P, Q điện áp dây nguồn Hình 4.21 4.26 Cho nguồn ba pha đối xứng U =380V, f=50Hz Cung d cấp cho hai tải ba pha đối xứng : - Tải 1: Động không đồng ba pha, P =10kW, hiệu suất η= 0,85 cosφ = 0,83 - Tải 2: 10 Động khơng đồng ba pha P =1,5kW, η=hiệu 0,8suất cosφ = 0,76 Hỏi cần cơng suất phản kháng tụ điện để hệ số công suất tổng hợp hệ thống cosφ = 0,9(trễ) trị số điện dung pha tụ điện tương ứng tụ điện đấu hai trường hợp tam giác 4.27 Một mạch điện pha hình 4.21, tính dòng dây cơng suất tồn mạch P,Q Hình 4.21 4.28 Nguồn ba pha đối xứng thứ tự ngược mắc hình Uan =120∠ − 300V Tính dòng điện dây tải tam giác Z = 30∠ − 400Ω Z = 40∠300Ω Z = 35∠600Ω AB BC CA , đường dây Z = 4+7j Ω đd 4.29 Một mạch điện pha hình 4.22, tính dòng dây cơng suất tồn mạch P, Q Hình 4.22 4.30 Một mạch điện pha hình 4.23 tính dòng dây trung tính Hình 4.23 ... Cho mạch điện hình 8.Cho Tìm I , I , I a b c Hình 4. 8 4. 12 Cho mạch điện hình 4. 10 Tính I ,I ,I aA bB cC Hình 4. 10 4. 13 Cho mạch điện hình 4. 11 Tính I Hình 4. 11 ,I ,I aA bB cC 4. 14 Cho mạch điện. .. = 30∠ − 40 0Ω Z = 40 ∠300Ω Z = 35∠600Ω AB BC CA , đường dây có Z = 4+ 7j Ω đd 4. 29 Một mạch điện pha hình 4. 22, tính dòng dây cơng suất tồn mạch P, Q Hình 4. 22 4. 30 Một mạch điện pha hình 4. 23 tính... dòng điện dây, dòng điện pha, công suất tổn hao đường dây, công suất toàn mạch P, Q điện áp dây nguồn Hình 4. 17 4. 22 Một mạch điện pha hình 4. 18 tính dòng dây cơng suất tồn mạch P,Q Hình 4. 18 4. 25
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập mạch điện chương 4 có lời giải chi tiết ppsx, bài tập mạch điện chương 4 có lời giải chi tiết ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay