bài giảng mạch điện chương 4 ppsx

23 38 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 18:15

https://www.youtube.com/watch?v=C0ahQkkeSVo https://www.youtube.com/watch?v=KhJXNObtSOk Câu hỏi 1: Định nghĩa Mạch 3 pha Câu hỏi 2: Cách nối Mạch 3 pha Câu hỏi 3: Cách giải Mạch 3 pha đối xứng Câu hỏi 4: Cách giải mạch 3 pha không đối xứng MẠCH ĐIỆN CHƯƠNG MẠCH BA PHA §4.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1.Định nghĩa: Nguồn điện xoay chiều ba pha hệ thống gồm sức điện động pha có biên độ, tần số, lệch pha 120o hay 1/3 chu kỳ Mạch điện ba pha gồm nguồn điện pha, đường dây truyền tải tải pha § 4.2 Cách tạo dòng điện xoay chiều ba pha: Để tạo dòng điện xoay chiều pha người ta dùng máy phát điện đồng pha, cấu tạo gồm: Hình 4-2 § 4.2 Cách tạo dòng điện xoay chiều ba pha: •Phần tĩnh (stator) gồm có cuộn dâyAX, BY, CZ đặt lệch 120o không gian, gọi dây quấn pha A, B, C •Phần quay (rotor) nam châm điện có cực N – S •Khi quay, từ trường rotor quét qua cuộn dây stator cảm ứng thành sức điện động sin tần số, biên độ, lệch pha 120o •Biểu thức tức thời sức điện động: Pha A: eA  E 2.Sint ea eb ec Pha B: eB  E 2.Sin(t  23 ) Pha C: e  E 2.Sin(t  2 )  E 2.Sin(t  2 ) 3 C Chuyển sang hiệu dụng phức: E&  E.e j0  E�00 A  j 2  E�1200 E&  E.e B E&  E.e C j 2  E�1200 § 4.3 Cách nối mạch ba pha Cách nối hình đối xứng (Y) Ba điểm cuối XYZ nối chung lại thành điểm trung tính O Ba điểm đầu A,B,C nối với dây pha để nối với tải Dây nối điểm trung tính O O’ tải gọi dây trung tính § 4.3 Cách nối mạch ba pha Mạch ba pha đối xứng nên ZA = ZB= ZC Điện áp dây trung tính ta có mối quan hệ: I I d P U  3.U P d § 4.3 Cách nối mạch ba pha 2.Cách nối tam giác đối xứng (∆) ta nối đầu pha với cuối pha Mạch ba pha đối xứng nên ZA = ZB= ZC U U P d I  3.I P d 4.3 Phương pháp phân tích mạch pha, tải cân (The Methode Three Phase Circuit With Balanced Load) - Mạch pha đối xứng mạch pha có nguồn pha đối xứng tải pha đối xứng - Nguồn pha đối xứng nguồn pha có biên độ lệch pha 1200 - Tải pha đối xứng (cân – balance) tải pha giống - Tính chất mạch pha đối xứng:  pA U p U   pB U p  1200 Do nguồn đối xứng :U   pC U p  2400  U  pA Z p Z   pB Z p Vàtải cân :Z  p  ZpC Z  pA U Neân : I pA  I p p Z & U I&pB  pB  I p � 1200 Z&p & U pC & I pC   I p � 240 Z& p  Khi phân tích mạch pha đối xứng ta cần phân tích pha 4.3.1 Tải nối (Wye-Connected Load) A A Z R  jX p p O C Up  p I d I p  O C B Ud B cos  Up Zp Rp Zp Công suất pha Công suất pha P1p U pI p cos R pI 2p P 3U pI p cos 3R pI 2p Q1p U pI p sin X pI 2p Q 3U pI p sin 3X pI 2p S1p U pI p ZpI 2p S 3U pI p 3ZpI 2p  3U dI d  P  Q2 4.3.2 Tải nối có ảnh hưởng tổng trở đường dây Zd A A Up   d R d  jX d Z  p R p  jX p Z O C B d Z Coâng suaát pha C p Z d Z Ud Id  I p  O Z p B cos   Up Z p' Rp Zp Z p'  ( Rd  R p )  ( X d �X p ) Công suất pha P1 p  Rp I p2 P  3Rp I p2 Q1 p  �X p I p2 Q  �3 X p I p2 S1 p  Z p I p2 S  3Z p I p2  P  Q 4.3.3 Tải nối tam giác không xét tổng trở đường dây U p U d A A Up C B Ip  B C  p R p  jX p Z Up Zp I d  3I p cos  Rp Zp Công suất pha Công suất pha P1p U pI p cos R pI 2p P 3U pI p cos 3R pI 2p Q1p U pI p sin X pI 2p Q 3U pI p sin 3X pI 2p S1p U pI p ZpI 2p S 3U pI p 3ZpI 2p  3U dI d  P  Q2 Khi có xét đến tổng trở đường dây pha: Biến đổi tương đương từ  Y giải tương tự A A Tổng trở pha nối tam giác: Z  R p  j.X p   Biến đổi sang Y: Z d R d  jX d Up C I  d U Z d Z p B Z d A A Z d R d  jX d d Rp Xp (R  )  ( X  )2 d d I Dòng điện pha tải I p  d C B Z Rp Xp Z    j 3 Y Dòng điện dây tải: Z p Z p Z /p R /p  jX /p O C B Z d C Z /p Z d O Z / p B 4.5.Cách giải mạch ba pha không đối xứng: Khi tải không đối xứng, Z A �Z B �ZC dòng điện điện áp pha khơng đối xứng Tải nối hình Y, có dây trung tính tổng trở Zo: Điện áp nút O O’: U& Y U& Y U& Y U&  A A B B C C O'O Y Y Y Y A B C O Trường hợp nguồn đối xứng thì: U& U&p A o  j 120 & & U U p.e B o U& U&p.e j 240 C Ta có: o o  j 120  j 240 Y  Y e  Y e & B A C U U p O'O Y Y Y Y A B C O Sau tính U& trên, ta tính điện áp pha OO ' tải sau: U&' U&'  U& _ U& A A O 'O  U& _ U& B B O 'O U&'  U& _ U& C C O 'O Dòng điện pha: U&' U&' I&  A  U&' Y A Z A A A I&  B  U&' Y B Z B B B U&' I&  C  U&' Y C Z C C C U&' I&  O 'O  U&' Y O O 'O O Z O &  I&  I&  I&  I o B A C Nếu xét đến tổng trở dây dẫn, phương pháp tính tốn trên, lúc tổng trở pha phải gồm tổng trở dây Z& dẫn d 1 Y  Y  Y  C Z Z B Z Z A Z Z C d B A d d & & U U U U & A & B I  B I  I  A I  A Z B Z A Z B Z A A B B & U U & I  C I  C C Z C Z C C c)Tải nối hình  khơng đối xứng: Nguồn điệnđiện áp dây U& U& U& AB BC CA U& U & AB I  � I  AB AB Z AB Z AB AB U& U I&  BC � I  BC BC Z BC Z BC BC U& U & I  CA � I  CA CA Z CA Z CA CA I&  I&  I& A AB CA I&  I&  I& B CA BC I I C B A C I B Hình 4.15 I&  I&  I& C BC AB 4.6 Công suất mạch ba pha không đối xứng: Đối với mạch ba pha không đối xứng Hệ thống điện ba pha tập hợp ba mạch điện pha, nên công suất chung hệ thống tổng công suất pha Công suất tác dụng pha: PA = UA.IA cos A PB = UB.IB cos B PC = UC.IC cos C Trong đó: UA, UB, UC điện áp pha IA, IB, IC dòng điện pha A, B, C góc lệch pha dòng điện điện áp pha - Công suất tác dụng ba pha P3pha = PA + PB + PC cos +UB.IB cosB +UC.IC.cosC = UA.IA A - Công suất phản kháng ba pha Q3 pha = QA + QB + QC = UA.IA.Sin  + UB.IB.Sin B + UC.IC.Sin  C A - Công suất biểu kiến ba pha S3 pha = P2  Q2 pha pha CHÚC CÁC EM HỌC TốT ... đường dây truyền tải tải pha § 4. 2 Cách tạo dòng điện xoay chiều ba pha: Để tạo dòng điện xoay chiều pha người ta dùng máy phát điện đồng pha, cấu tạo gồm: Hình 4- 2 § 4. 2 Cách tạo dòng điện xoay... tính O O’ tải gọi dây trung tính § 4. 3 Cách nối mạch ba pha Mạch ba pha đối xứng nên ZA = ZB= ZC Điện áp dây trung tính ta có mối quan hệ: I I d P U  3.U P d § 4. 3 Cách nối mạch ba pha 2.Cách... :U   pC U p  240 0  U  pA Z p Z   pB Z p Vàtải cân :Z  p  ZpC Z  pA U Neân : I pA  I p p Z & U I&pB  pB  I p � 1200 Z&p & U pC & I pC   I p � 240 Z& p  Khi phân
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng mạch điện chương 4 ppsx, bài giảng mạch điện chương 4 ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay