Bài giảng mạch điện chương 2 ppsx

37 41 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 18:06

https://www.youtube.com/watch?v=lHL4nNHE7gs https://www.youtube.com/watch?v=zThMxiwUf18 https://www.youtube.com/watch?v=D2PhEJFoPMM https://www.youtube.com/watch?v=0yPlw9_F9N0 https://www.youtube.com/watch?v=yYt-3gq18Nk Câu hỏi 1: Trình bày các bước giải mạch điện bằng phương pháp điện thế nút? Câu hỏi 2: Trình bày các bước giải mạch điện bằng phương pháp dòng mắt lưới? Câu hỏi 3: Trình bày các bước giải mạch điện bằng phương pháp Thevenin - Norton MẠCH ĐIỆN CHƯƠNG II CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH 2.1 Phương pháp điện nút : Là tìm điện nút Ví dụ 2.1 Cho mạch điện hình 2.1 Tìm dòng điện qua nhánh Chọn nút mạch làm nút gốc, thường chọn nút có nhiều nhánh tới làm nút gốc xem điện nút gốc Giả sử ta chọn làm nút gốc U0 = 0V UA = UA0 (điện nút A so với nút gốc) UB = UB0 (điện nút B so với nút gốc) UAB= UA-UB Theo định luật Kirchhoff A ta có : I1 + I2 = JA (1) Trong đó : A (do U0 = 0V) A 1 U U U I   R R UA  UB I2  R2 Thay I1,I2vào phương trình (1) ta phương trình nút A:       U B    J A U A    R1 R  R2  (1’) Tương tự theo định luật Kirchhoff B ta có : I2 – I3 + JB = 0(2) Trong đó : UB  U0 U B I3  Ta có phương trình nút B  U R A  U B R3  1   R  R  R3    J  B (2’) Giải phương trình (1’) (2’) ta tìm điện nút U A, UB Từ ta tìm dòng điện qua nhánh I1, I2, I3 theo định luật Ohm : UA I1  R1 UA  UB ;I2  R2 UB ; I3  R3 2.1Phương pháp điện nút  Nhận xét : Để viết trực tiếp hệ phương trình ta làm theo bước sau cần ý mạch điện có nguồn dòng, có nguồn áp ta phải đổi sang nguồn dòng Bước 1 : Chọn nút gốc điện nút Bước 2 : Viết phương trình điện nút Điện nút nhân với tổng điện dẫn phần tử nối nút trừ điện nút nhân với tổng điện dẫn phần tử chung nút, tổng nguồn dòng nối tới nút (nguồn dòng mang dấu vào nút mang dấu khỏi nút) Bước 3 : Giải phương trình tìm điện nút Từ điện nút suy dòng điện nhánh VÍ DỤ1 Cho mạch điện hình vẽ Tìm I GiẢI Chọn nút gốc điện Ua, Ub Viết phương trình nút nút a,b 1 U a (  )  U b ( ) 1  6 1 U b (  )  U a ( ) 3  4 Giải ta có Ua= 18V ; Ub= 2V U a  U b 18  I  4A 4 VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ Tìm V3 ,V2 ,V1 10 2.3 Định lý TheveninNorton Định lý Thevenin  Bước 1: Tách bỏ nhánh cần tính dòng, áp khỏi mạch  Bước 2: Tính Uab= Uth = Uhở  Bước 3: Triệt tiêu tất nguồn độc lập, tính Rth nhìn từ hai cực ab (nguồn áp=0: ngắn mạch, nguồn dòng =0: hở mạch)  Bước 4: Thành lập mạch tương đương Thevenin  Bước 5: Gắn nhánh cần tính dòng áp vào 23 Định lý Norton  Bước 1: Tách bỏ nhánh cần tính dòng, áp khỏi mạch  Bước 2: Tính Ing=IN  Bước 3: Triệt tiêu tất nguồn độc lập, tính RN nhìn từ hai cực ab  Bước 4: Thành lập mạch tương đương Norton  Bước 5: Gắn nhánh cần tính dòng áp vào mạch tương đương Norton sau tính dòng 24   Mạch tương đương Mạch Thevenin U th I R th  Z  Mạch Norton RN I  IN RN  Z 25 • Chú ý Khi có nguồn phụ thuộc ta khơng triệt tiêu nguồn Để tính Rth cách ta phải tính: Uhở= Uth Ing= IN Khi đó: U th R th  IN 26 VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ sau Tính IR 27 GiẢI Áp dụng định lý Thevenin •Tách bỏ nhánh cần tính IR khỏi mạch • Tính Rth:sau nối tắt nguồn áp 2.2 R tđ  1 22 U th  10  6   8V • Mạch tương đương Thevenin: 8 IR   A 1 28 VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ sau Tính IR 29 GiẢI Áp dụng định lý Thevenin •Tách bỏ nhánh cần tính IR khỏi mạch •Tính Vab Vab = Vao + Vob Vao = 2.10 = 20 V Vob 15 10 (V) 36 Vab = Vth = 20 + 10 = 30 V 30 • Tính Rtđ sau triệt tiêu nguồn độc lập R tđ   10 12  3 • Mạch tương đương Thevenin: 30 IR   (A) 12  31 VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ sau Tính IR 32 GiẢI Áp dụng định lý Norton •Tách bỏ nhánh cần tính IR khỏi mạch •Ngắn mạch ab, Tính IN 1 12 U c (   )  2 6 I  1(A) IN = 4+I =5 (A) 33 • Tính Rtđ sau triệt tiêu nguồn độc lập 6.3 R tđ   4  3 • Mạch tương đương Norton: I R 5  (A) 44 34 VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ sau Tính giá trị điện trở R để cơng suất qua đạt cực đại tính cơng suất cực đại 35 GiẢI Áp dụng định lý Thevenin •Tách bỏ nhánh cần tính IR khỏi mạch •Tính Uab I1= I2=1/2= 0,5A Uth = Uab= 3I2 - 1I1 = V 36 • Tính Rtđ sau triệt tiêu nguồn độc lập • Mạch tương đương Thevenin: (1  3) * (4  2) R tđ  2,4  1   1 IR   (A) 2,4  2,4 4,8 Để công suất qua R đạt cực đại điều kiện R = Rtđ = 2,4 Pmax 2,4( ) 0,104 W 4,8 37 ... U b ( ) 2 2 1 V1 Ub (  )  Ua ( )  2 Ta có Ua= V1 Giải ta có Ua= 24 V ; Ub= 32V U a  U b 24  32 I   4A 2 P 2. I 2(  4)  32 W 15 • CHÚ Ý Ví dụ Khi có nguồn lí tưởng Cho mạch điện hình...CHƯƠNG II CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH 2. 1 Phương pháp điện nút : Là tìm điện nút Ví dụ 2. 1 Cho mạch điện hình 2. 1 Tìm dòng điện qua nhánh Chọn nút mạch làm nút gốc, thường... b sau tìm dòng điện nhánh 20 VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ sau Tính I1 21 GiẢI p dụng phương pháp dòng mắt lưới Ia = - 12 A, Ic = -2 A, Id = -6I1 = 6(- 12- Ib) Ib(10+40 +20 ) - Ia10 -Ic20 -40Id = Ib
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng mạch điện chương 2 ppsx, Bài giảng mạch điện chương 2 ppsx, 2 Phng phỏp dũng mt li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay