Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ)

164 32 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 18:01

Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ)Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ)Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ)Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ)Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ)Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ)Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ)Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ)Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT VIỆN CHĂN NUÔI PHẠM VĂN CHUNG CHỌN TẠO HAI DÒNG VỊT HƯỚNG THỊT ĐỂ TẠO TỔ HỢP LAI THƯƠNG PHẨM NĂNG SUẤT THỊT ỨC CAO LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT VIỆN CHĂN NI PHẠM VĂN CHUNG CHỌN TẠO HAI DỊNG VỊT HƯỚNG THỊT ĐỂ TẠO TỔ HỢP LAI THƯƠNG PHẨM NĂNG SUẤT THỊT ỨC CAO Chuyên ngành : Di truyền chọn giống vật nuôi Mã số : 62 01 08 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH SƠN TS DƯƠNG XUÂN TUYỂN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực Những kết nghiên cứu tác giả khác sử dụng luận án trích dẫn ghi rõ nguồn gốc phần Tài liệu tham khảo TÁC GIẢ LUẬN ÁN Phạm Văn Chung i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án này, tơi xin chân thành cảm ơn Tiến sỹ - Chuyên viên cao cấp Nguyễn Thanh Sơn, Tiến sỹ - nghiên cứu viên Dương Xn Tuyển tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt q trình tiến hành nghiên cứu viết luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Phòng Đào tạo Thông tin Viện Chăn nuôi tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho tơi q trình học tập, nghiên cứu viết luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại xuyên tạo điều kiện sở vật chất, nhân lực giúp đỡ tơi q trình thực đề tài luận án Tiến sỹ Xin chân thành cảm ơn nhà khoa học, chuyên gia lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, bạn bè đồng nghiệp người thân gia đình động viên hỗ trợ tinh thần suốt thời gian học tập nghiên cứu sinh./ TÁC GIẢ LUẬN ÁN Phạm Văn Chung ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ xi DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH xiii DANH MỤC SƠ ĐỒ xiv MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .2 Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG SỐ LƯỢNG 1.1.1 Đặc điểm chung tính trạng số lượng 1.1.1.1 Các tham số di truyền đặc trưng 1.1.1.2 Các tham số thống kê đặc trưng 19 1.1.2 Các tính trạng sinh trưởng sản xuất thịt 20 1.1.2.1 Khối lượng thể .20 1.1.2.2 Khối lượng tỷ lệ thân thịt .21 1.1.2.3 Khối lượng tỷ lệ thịt ức, tỷ lệ ức .23 1.1.2.4 Khối lượng tỷ lệ thịt đùi, tỷ lệ đùi 24 1.1.2.5 Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất thịt .25 1.1.3 Các tính trạng sinh sản 26 1.1.3.1 Tuổi đẻ trứng 26 1.1.3.2 Năng suất trứng 27 1.1.3.3 Khối lượng trứng 28 1.1.3.4 Tỷ lệ trứng phơi 29 iii 1.1.3.5 Tỷ lệ nở .30 1.1.3.6 Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng 31 1.2 CHỌN LỌC CẢI TIẾN CÁC TÍNH TRẠNG SỐ LƯỢNG 32 1.2.1 sở khoa học chọn lọc .32 1.2.2 Phương pháp chọn lọc dựa loại nguồn thông tin 33 1.2.2.1 Chọn lọc dựa giá trị kiểu hình 33 1.2.2.2 Chọn lọc dựa giá trị giống 33 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NGỒI NƯỚC 40 1.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 40 1.3.1.1 Nghiên cứu tính di truyền tính trạng sản suất 40 1.3.1.2 Nghiên cứu chọn tạo dòng cải tiến suất 43 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 48 1.3.2.1 Các nghiên cứu chọn lọc tạo dòng cải tiến tính trạng suất 49 1.3.2.2 Các nghiên cứu tổ hợp dòng vịt .52 1.3.2.3 Các nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh đến tính trạng suất 55 CHƯƠNG II VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 56 2.1 VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .57 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 57 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 57 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 57 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 57 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu nội dung 57 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu nội dung 58 2.3.3 Phương pháp nghiên cứu nội dung 62 CHƯƠNG III KẾT QUẢ THẢO LUẬN .68 3.1 3.1.1 KẾT QUẢ CHỌN LỌC, TẠO DÒNG VỊT TRỐNG TS132 .68 Ảnh hưởng số yếu tố đến tính trạng khối lượng thể dày thịt ức tuần tuổi 68 iv 3.1.2 Sự thay đổi thành phần phương sai hệ số di truyền qua hệ 68 3.1.3 Hiệp phương sai tính trạng khối lượng thể dày thịt ức .70 3.1.4 Hệ số di truyền tương quan tính trạng khối lượng thể dày thịt ức tuần tuổi 71 3.1.5 Tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc hiệu chọn lọc mong đợi tính trạng 74 3.1.6 Khuynh hướng di truyền tiến di truyền tính trạng chọn lọc 81 3.1.6.1 Giá trị giống giá trị kiểu hình tính trạng khối lượng thể tuần tuổi .81 3.1.6.2 Giá trị giống giá trị kiểu hình tính trạng dày thịt ức tuần tuổi 83 3.1.7 Hệ số cận huyết vịt TS132 qua hệ chọn lọc .85 3.1.8 Khảo sát khả sinh trưởng cho thịt vịt TS132 86 3.1.8.1 Khối lượng thể đàn khảo sát đàn đối chứng nuôi ăn tự tuần tuổi 86 3.1.8.2 Kết mổ khảo sát 88 3.1.8.3 Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng khối lượng 91 3.1.9 Tỷ lệ nuôi sống vịt TS132 .92 3.1.10 Tuổi đẻ khối lượng 24 tuần tuổi vịt TS132 qua hệ 93 3.1.11 Năng suất trứng, tỷ lệ đẻ vịt TS132 qua hệ 94 3.1.12 Khối lượng trứng vịt TS132 qua hệ 95 3.1.13 Tỷ lệ phôi tỷ lệ nở vịt TS132 qua hệ 96 3.2 KẾT QUẢ CHỌN LỌC, TẠO VỊT DÒNG MÁI TS142 .97 3.2.1 Ảnh hưởng số yếu tố cố định đến tính trạng chọn lọc 97 3.2.2 Tỷ lệ chọn lọc ly sai chọn lọc tính trạng 98 3.2.3 Phương sai hiệp phương sai tính trạng mơ hình 102 3.2.4 Hệ số di truyền tương quan tính trạng 104 3.2.5 Khuynh hướng di truyền tiến di truyền tính trạng chọn lọc 106 3.2.5.1 Giá trị giống giá trị kiểu hình tính trạng dày thịt ức tuần tuổi 106 3.2.5.2 Giá trị giống giá trị kiểu hình tính trạng suất trứng 42 tuần tuổi 108 3.2.6 Hệ số cận huyết vịt dòng mái TS142 qua hệ chọn lọc .110 v 3.2.7 Tỷ lệ nuôi sống 111 3.2.8 Tuổi đẻ khối lượng vào đẻ vịt TS142 qua hệ 112 3.2.9 Năng suất trứng, tỷ lệ đẻ vịt TS142 qua hệ 112 3.2.10 Khối lượng trứng vịt TS142 qua hệ .114 3.2.11 Tỷ lệ phôi tỷ lệ nở vịt TS142 qua hệ 114 3.2.12 Một số tiêu đàn khảo sát đàn đối chứng 115 3.2.12.1.Khối lượng thể lúc 24 tuần tuổi 115 3.2.12.2.Năng suất trứng 116 3.2.12.3.Tỷ lệ đẻ 119 3.3 ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT THỊT CỦA VỊT THƯƠNG PHẨM ĐƯỢC TỔ HỢP LAI TỪ DÒNG MỚI CHỌN TẠO 121 3.3.1 Tỷ lệ nuôi sống 121 3.3.2 Khối lượng thể, tiêu tốn thức ăn cho 1kilogram tăng khối lượng 122 3.3.3 Dày thịt ức vịt TS34 đàn đối chứng tuần tuổi 124 3.3.4 Kết mổ khảo sát tuần tuổi 125 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 128 KẾT LUẬN .128 ĐỀ NGHỊ 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO 130 PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THU THẬP SỐ LIỆU 143 PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÊN BỘ PHẦN MỀM VCE6, PEST SAS 9.0 152 PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT CỦA VỊT SM3SH 155 PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT CỦA VỊT STAR53 156 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLUP: Dự đốn tuyến tính khơng thiên vị tốt Cs: cộng EBV: Giá trị giống ước tính klct_trong: Khối lượng thể vịt trống klct_mai: Khối lượng thể vịt mái MT-BLUP (Multi traits BLUP): BLUP đa tính trạng : Độ lệch chuẩn ST1: Dòng trống vịt Star53 ST2: Dòng mái vịt Star53 T13: Dòng trống vịt CV Super M3Super Heavy T14: Dòng mái vịt CV Super M3 Super Heavy TĂ: Thức ăn TH: Thế hệ THXP: Thế hệ xuất phát TSTK: Tham số thống kê : Giá trị trung bình vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Sự phân chia thành phần phương sai Bảng 1.2 Phân tích thành phần phương sai 10 Bảng 1.3 Phân tích thành thần hiệp phương sai 11 Bảng 1.4 Tổng hợp số nghiên cứu khối lượng thể với độ tuổi giết thịt khác 20 Bảng 1.5 Tổng hợp số nghiên cứu tỷ lệ thân thịt .22 Bảng 1.6 Tổng hợp số nghiên cứu tỷ lệ thịt ức 23 Bảng 1.7 Tổng hợp số nghiên cứu tỷ lệ thịt đùi 24 Bảng 1.8 Tổng hợp số nghiên cứu tiêu tốn thức ăn cho kilogram 25 Bảng 1.9 Tổng hợp số nghiên cứu tuổi đẻ dòng vịt 26 Bảng 1.10 Tổng hợp số nghiên cứu suất trứng vịt .27 Bảng 1.11 Tổng hợp số nghiên cứu khối lượng trứng vịt 29 Bảng 1.12 Tổng hợp số nghiên cứu tỷ lệ trứng phơi vịt 30 Bảng 1.13 Tổng hợp số nghiên cứu tỷ lệ nở/tổng trứng vào ấp vịt 31 Bảng 1.14 Tổng hợp số nghiên cứu tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng .32 Bảng 1.15 Tổng hợp số nghiên cứu nước hệ số di truyền tương quan tính trạng 44 Bảng 1.16 Tổng hợp số nghiên cứu hệ số di truyền số tính trạng sinh sản vịt 45 Bảng 1.17 Tổng hợp số nghiên cứu tương quan tính trạng suất vịt 46 Bảng 1.18 Tổng hợp số nghiên cứu hệ số di truyền tương quan di truyền tính trạng suất 53 Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng thức ăn vịt qua giai đoạn tuổi .63 Bảng 2.2 Chế độ ăn cho vịt sinh sản theo quy trình giống 63 Bảng 2.3 Số lượng vịt sử dụng đàn chọn lọc qua hệ .65 Bảng 2.4 Số lượng vịt khảo sát sinh trưởng mổ khảo sát qua hệ .66 Bảng 2.5 Số lượng vịt khảo sát sinh sản qua hệ 66 Bảng 2.6 Số lượng vịt tổ hợp lai dòng đàn đối chứng hệ .67 viii Hình 3: Cân khối lượng đo dày ức tuần tuổi 134 135 Hình 4: Đổi số cá thể vịt sang số hậu bị sinh sản 136 137 Hình 5: Hệ thống chuồng cá thể phục vụ công tác chọn lọc 138 139 Hình 6: Bắt vịt sinh sản vào ổ cá thể 140 Hình 7: Ghi trứng ấp nở Hình 8: Vịt TS132 lúc 24 tuần tuổi 141 Hình 9: Vịt TS142 lúc 24 tuần tuổi Hình 10: Tổ hợp lai dòng lúc tuần tuổi 142 Hình 11: Một số hình ảnh mổ khảo sát 143 PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÊN BỘ PHẦN MỀM VCE6, PEST SAS 9.0 Kết phân tích tham số di truyền phần mềm VCE6 dòng vịt TS132 Kết phân tích tham số di truyền phần mềm VCE6 dòng vịt TS142 144 Kết so sánh giá trị giống trung bình khối lượng thể vịt TS132 Kết so sánh giá trị giống trung bình suất trứng 42 tuần tuổi vịt TS142 145 Kết phân tích yếu tố cố định ảnh hưởng đến tính trạng khối lượng thể tuần tuổi vịt dòng trống TS132 Kết phân tích yếu tố cố định ảnh hưởng đến tính trạng suất trứng 42 tuần tuổi vịt dòng mái TS142 146 PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT CỦA VỊT SM3SH Một số tiêu vịt Bố mẹ Chỉ tiêu Trống T13 Khối lượng 24 tuần tuổi (g) 3850 Tuổi đẻ (tuần tuổi) Năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ (quả) Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng (kg) Tỷ lệ phôi (%) Tỷ lệ nở/số trứng phơi (%) Tỷ lệ loại (%) Một số tiêu vịt thương phẩm (T1314) Chỉ tiêu Khối lượng thể (g) Khối lượng thịt xẻ (g) Tỷ lệ thịt xẻ (%) Tỷ lệ ức (%) Tỷ lệ đùi (%) Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng khối lượng (kg) 147 tuần tuổi 3240 2310 71,30 15,21 13,89 2,58 Mái T14 3150 25 208 4,45 93,29 83,66 93,62 tuần tuổi 3430 2410 70,26 17,32 12,18 2,68 PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT CỦA VỊT STAR53 Một số tiêu vịt Bố mẹ Chỉ tiêu Khối lượng 24 tuần tuổi (g) Tuổi đẻ (tuần tuổi) Năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ (quả) Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng (kg) Tỷ lệ phôi (%) Tỷ lệ nở/số trứng phơi (%) Tỷ lệ loại (%) Một số tiêu vịt thương phẩm (ST12) Chỉ tiêu Khối lượng thể (g) Khối lượng thịt xẻ (g) Tỷ lệ thịt xẻ (%) Tỷ lệ ức (%) Tỷ lệ đùi (%) Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng khối lượng (kg) 148 Trống ST1 3234 - Mái ST2 3001 25 210 4,20 90,26 84,01 92,65 tuần tuổi 3130 2244 71,69 17,32 13,10 2,65 tuần tuổi 3350 2360 70,45 18,67 12,65 2,75 ... Chăn nuôi tiến hành chọn tạo số dòng vịt hướng thịt có tỷ lệ thịt ức cao Trong đó, đề tài Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có suất thịt ức cao triển khai Trung... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN CHĂN NUÔI PHẠM VĂN CHUNG CHỌN TẠO HAI DÒNG VỊT HƯỚNG THỊT ĐỂ TẠO TỔ HỢP LAI THƯƠNG PHẨM CÓ NĂNG SUẤT THỊT VÀ CƠ ỨC CAO Chuyên ngành : Di truyền chọn. .. học đào tạo Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI - Chọn tạo dòng vịt tổ hợp lai thương phẩm thịt vừa có có khối lượng thể cao vừa có tỷ lệ ức cao đáp ứng yêu cầu chăn nuôi vịt theo phương thức công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ), Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao (Luận án tiến sĩ), CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, d) Hệ số tương quan di truyền, e) Hiệu quả chọn lọc, d) Sai số của số trung bình, CHƯƠNG II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THU THẬP SỐ LIỆU, PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÊN BỘ PHẦN MỀM VCE6, PEST và SAS 9.0

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay