baitapmachdienchuong1 ppsx

31 44 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:57

https://www.youtube.com/watch?v=xwFacS9PsCE https://www.youtube.com/watch?v=d34-VKc2cyY https://www.youtube.com/watch?v=sqxzQkAdJm0 https://www.youtube.com/watch?v=3AXrCpQTZw0 https://www.youtube.com/watch?v=L88crtaWjpk Câu hỏi 1: Định nghĩa mạch điện? kết cấu hình học của mạch điện Câu hỏi 2: Trình bày các định luật cơ bản của mạch điện Câu hỏi 3: Phương pháp biến đổi tương đương https://www.youtube.com/watch?v=igvqOyJYAoA B BÀI TẬP CHƯƠNG 1.1 Cho mạch điện hình 1.1 Biết ng̀n 20V phát cơng śt 80W, tính J S 1.2 Cho mạch điện hình 1.2 Biết I = 1A, xác định dòng điện các nhánh cơng śt cung cấp ng̀n dòng 2A 1.3 Cho mạch điện hình 1.3 Xác định ng̀n E 1.4 Cho mạch điện hình 1.4 Nghiệm lại cân công suất mạch Hình 1.4 1.5 Cho mạch điện hình 1.5 Nghiệm lại cân cơng śt Hình 1.5 1.7 Cho mạch điện hình 1.7 Tính U Hình 1.7 1.9 Cho mạch điện hình 1.9 Tính U biết nguồn 4A cung cấp công suất 24W S Hình 1.9 1.14 Cho mạch điện hình 1.14, tính U nếu I = 3A s Hình 1.14 1.15 Cho mạch điện hình 1.15 Tính điện trở tương đương nhìn từ ab Hình 1.15 1.16 Cho mạch điện hình 1.16 Tính R tđ a Nhìn từ ab cd hở mạch cd ngắn mạch b Nhìn từ cd ab hở mạch ab ngắn mạch Hình 1.16 1.26.Cho mạch điện hình 1.26 Tìm I I Hình 1.26 1.29 Cho mạch điện hình 1.29 Tính i Hình 1.29 1.31 Cho mạch điện hình 1.31 Tính I H ình 1.31 1.32 Cho mạch điện hình 1.32 Tính I H ình 1.32 1.34 Cho mạch điện hình 1.34 Tính I I Hình 1.34 1.36 Tìm I Cho mạch điện hình 1.36 H ình 1.36 1.37 Cho mạch điện hình 1.37 Tìm U cơng śt ng̀n H ình 1.37 1.39 Cho mạch điện hình 1.39 Tìm I Hình 1.39 1.40 Cho mạch điện hình 1.40 Tính i H ình 1.40 1.41 Cho mạch điện hình 1.41 Tính I Hình 1.41 1.45 Cho mạch điện hình 1.45 Tính U ; U ; U H ình 1.45 1.46 Cho mạch điện hình 1.46 Tính I biết ng̀n 20V phát cơng suất 80 W S Hình 1.46 1.52 Cho mạch điện hình 1.52 Tìm u Hình 1.52 1.53 Cho mạch điện hình 1.53 Xác định u i H ình 1.53 1.55 Cho mạch điện hình 1.55 Tính i Hình 1.55
- Xem thêm -

Xem thêm: baitapmachdienchuong1 ppsx, baitapmachdienchuong1 ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay