bài giảng mạch điện chương 6 ppsx

60 33 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:47

https://www.youtube.com/watch?v=n7TwSggzAss https://www.youtube.com/watch?v=P61x1hpPvYw https://www.youtube.com/watch?v=Cb3HpOf2V1g https://www.youtube.com/watch?v=wELyPmiPUgc https://www.youtube.com/watch?v=ZkDbgw4a_5A https://www.youtube.com/watch?v=0042pfsJnzM Câu hỏi 1: Định nghĩa về quá trình quá độ? Câu hỏi 2: Trình bày các phương pháp giải bài toán quá độ CHƯƠNG PHÂN TÍCH MẠCH TRONG MIỀN THỜI GIAN 6.1 Mở đầu 6.2 Phương pháp tích phân kinh điển 6.2.1 Xác định đáp ứng độ iqđ(t) 6.2.2 Xác định đáp ứng xác lập ixl(t) 6.2.3 Xác định điều kiện đầu 6.3 Phương pháp toán tử Laplace 6.3.1 Phép biến đổi Laplace 6.3.2 Phép biến đổi Laplace định luật Ohm, Kirchoff 6.3.3 Biến đổi ngược Laplace 6.1 KHÁI NIỆM VỀ Q TRÌNH Q ĐỘ Xét mạch điện hình vẽ (1.1): K R i(t) L E Hình (1.1) Trong đó: K khóa dùng đóng mở mạch điện Trước khóa K đóng (t
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng mạch điện chương 6 ppsx, bài giảng mạch điện chương 6 ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay