Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)

25 35 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:40

Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THU THOA VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 31 03 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI - 2018 Cơng trình hồn thành tại: Khoa Xã hội học - Học viện Khoa học xã hội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Bùi Quang Dũng Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Khoa học xã hội vào hồi phút, ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư Viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước nông nghiệp, nông dân gắn liền với ruộng đất hai nhân tố quan trọng xã hội nông thôn Ruộng đất người nông dân vừa nơi canh tác tạo sản phẩm tiêu dùng, tạo cải tích lũy tài sản thừa kế Trong giai đoạn lịch sử, đất đai nói chung ruộng đất người nơng dân nói riêng câu chuyện trung tâm hành động, mâu thuẫn xung đột trị Đầu kỷ XX, phong trào giải phóng dân tộc diễn khắp nơi giới, Việt Nam với vấn đề “Ruộng đất cho dân cày” lực hút quan trọng, hấp dẫn để người nông dân thay đổi tâm thức theo cách mạng Trong bối cảnh thực tiễn sách nói trên, việc nghiên cứu phương diện khoa học xã hội vấn đề ruộng đất nói chung đồng sơng Cửu Long quan trọng Nghiên cứu vấn đề cách thấu đáo cung cấp giải pháp sách quan trọng cho việc phát triển nơng nghiệp nông thôn Do giới hạn nguồn lực thời gian, Luận án giới hạn việc nghiên cứu vấn đề ruộng đất địa bàn tỉnh Long An Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận án làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn tình hình ruộng đất, nông dân đồng sông Cửu Long, thông qua trường hợp tỉnh Long An; làm rõ thực trạng quan hệ ruộng đất cấu xã hội địa bàn nghiên cứu sở đề xuất số kiến nghị giải pháp để phát triển nơng nghiệp, nơng thơn tỉnh Long An nói riêng đồng sơng Cửu Long nói chung 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu xuất phẩm liên quan tới vấn đề ruộng đất Việt Nam nói chung đồng sơng Cửu Long nói riêng; Phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ ruộng đất địa bàn nghiên cứu; Phân tích tình hình xu hướng cấu xã hội gắn liền với quan hệ ruộng đất địa bàn nghiên cứu; Đề xuất kiến nghị giải pháp tình hình quan hệ ruộng đất địa bàn nghiên cứu, mở rộng cho đồng sông Cửu Long Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án “vấn đề ruộng đất”, hiểu cụ thể tình hình quan hệ ruộng đất, cấu xã hội điểm nghiên cứu Không gian: Nghiên cứu 02 xã An Vĩnh Ngãi thuộc thành phố Tân An xã Tân Lân thuộc huyện Cần Đước tỉnh Long An Thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 2010 - 2016 đồng sông Cửu Long Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Cơ sở lý luận thực tiễn: Luận án thực dựa nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin vấn đề ruộng đất Luận án vận dụng lý thuyết xã hội học luận giải vấn đề ruộng đất địa bàn nghiên cứu, tỉnh Long An, mở rộng đồng sông Cửu Long Đường lối chủ trương Đảng Nhà nước nông nghiệp, nông thôn nông dân coi quan điểm tảng giúp cho việc luận giải vấn đề đặt từ thực tiễn quan hệ ruộng đất cấu xã hội nơng thơn Long An nói riêng tồn vùng sơng Cửu Long nói chung 4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Phân tích tài liệu có sẵn; Điều tra bảng hỏi; Phỏng vấn sâu Nhập xử lí liệu 4.3 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu a Tình hình quan hệ ruộng đất hai xã vào thời điểm nghiên cứu nào? b Tình hình cấu xã hội gắn liền với quan hệ ruộng đất hai xã nào? Các giả thuyết nghiên cứu: Quan hệ ruộng đất 02 xã thời điểm nghiên cứu mang đặc trưng chung vùng Q trình tích tụ ruộng đất tác động đến phân hóa nơng dân đồng Sơng Cửu Long Đóng góp khoa học luận án Luận án trình bày có hệ thống tình hình quan hệ ruộng đất cấu xã hội 02 xã thuộc tỉnh Long An Dữ liệu mà luận án thu thập phân tích đóng góp vào nỗ lực chung nhằm hiểu rõ tình hình quan hệ ruộng đất cấu xã hội vùng đồng sông Cửu Long Luận án đề xuất số kiến nghị giải pháp nhằm góp phần giải vấn đề đặt từ thực tiễn quan hệ ruộng đất cấu xã hội địa bàn nghiên cứu; kiến nghị này, chừng mực định, mở rộng cho toàn tỉnh Long An phần cho vùng nông thôn đồng sông Cửu Long Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần làm rõ nguyên lý chủ nghĩa Mác Lê Nin đường lối chủ trương Đảng, Nhà nước ta vấn đề ruộng đất phát triển nông nghiệp nông thôn nước nông nghiệp phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa; Kết nghiên cứu dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy môn xã hội học nông thôn, xã hội học phát triển Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn: Luận án cung cấp chứng góp vào thảo luận chung vấn đề ruộng đất phát triển nông nghiệp nông thôn đồng sông Cửu Long Kết nghiên cứu dùng làm tài liệu tham khảo việc hoạch định thực sách phát triển kinh tế - xã hội lựa chọn giải pháp có tính khả thi để điều chỉnh ruộng đất giai đoạn Kết cấu luận án Nội dung luận án chia làm 04 chương đó: Chương 1: Tổng quan số cơng trình ngồi nước nghiên cứu vấn đề ruộng đất đặc biệt nghiên cứu đồng sông Cửu Long, từ rút định hướng cho việc nghiên cứu vấn đề ruộng đất địa bàn chọn thuộc tỉnh Long An; Chương 2: Trình bày sở lý luận thực tiễn nghiên cứu vấn đề ruộng đất; Chương 3: Khái quát thực trạng quan hệ ruộng đất xã tỉnh Long An có đối chiếu với nguồn liệu khác liên quan tới vùng đồng sông Cửu Long; Chương 4: Phân tích phân hóa nơng dân địa bàn nghiên cứu tỉnh Long An Phần kết luận: Tổng hợp kết nghiên cứu đề nghị kiến nghị sách phát triển nơng nghiệp nông thôn Long An đồng sông Cửu Long CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Trong luận án tổng quan số cơng trình nghiên cứu nước ngồi nước có liên quan đến đề tài nghiên cứu Đặc biệt, kết nghiên cứu số cơng trình thực đồng sơng Cửu Long 1.1 Tổng quan số cơng trình nghiên cứu nước ngồi Trong mục chúng tơi điểm luận số cơng trình xuất tác giả nước chế độ ruộng đất Việt Nam đặc biệt đồng sông Cửu Long Đơng Dương vào kỷ XIX, có đối lập trung tâm dân cư truyền thống tiến hành kỹ thuật thâm canh lúa nước với vùng phát triển mặt kỹ thuật vùng trồng lúa gạo, quan hệ địa chủ tá điền không bao gồm lao dịch hình thức kiểm sốt cá nhân Trong đó, vùng biên giới, ruộng đất nhiều nhân công, nông dân di trú quay lại dùng kỹ thuật quảng canh thơ sơ Các hình thức chiếm hữu ruộng đất vùng giống với châu Âu Trung cổ Mặc dù Scott mô tả chế độ điển hình phát triển quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, đối lập với tình hình Việt Nam Có lẽ khái niệm "tư bản" khơng thích hợp với tình trạng người nơng dân nghèo phải lao động điền trang chủ đất, kẻ mà họ mắc nợ lao động, có bổn phận trung thành trị cung cấp lao dịch 1.2 Các nghiên cứu nước ruộng đất nông dân đồng sông Cửu Long Các nghiên cứu chủ yếu mơ tả tình trạng ổn định nguyên nhân ổn định an ninh trật tự tồn quốc Các cơng trình nghiên cứu dựa cách tiếp cận đảm bảo an ninh trật tự, chưa nghiên cứu xung đột xã hội ruộng đất Bài viết “Hòa giải sở có tranh chấp quyền sử dụng đất” tác giả Tưởng Duy Lượng (2007), đăng tạp chí Tòa án nhân dân số 4/2007 Tác giả phân tích quy định pháp luật hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất, tầm quan trọng cơng tác hòa giải bất cập tiến hành hòa giải Bài viết “Vai trò pháp luật đất đai việc kiềm chế sốt đất” tác giả Phạm Duy Nghĩa đăng tạp chí Nhà nước Pháp luật số 5/2002 Những nghiên cứu tác giả quan tâm đến sinh kế, việc làm thu nhập người nông dân sau bị thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, xúc người nông dân họ chưa kịp chuyển đổi ngành nghề, sách quy hoạch phát triển Nhà nước 1.3 Cơ cấu xã hội nông thôn Việt Nam đồng sông Cửu Long nói riêng Có thể nói hình thái kinh tế - xã hội đồng sông Cửu Long tồn song hành đan xen hai loại hình hồn tồn khác biệt nhau, loại hình kinh tế tiểu nơng (đại diện tầng lớp trung nông lớp dưới, phần tầng lớp trung nơng lớp trên) loại hình kinh tế thị trường tư chủ nghĩa (đại diện tầng lớp kinh doanh nông nghiệp kinh doanh ngành nghề, phận tầng lớp trung nông lớp trên, với tầng lớp nông dân nghèo chuyên làm mướn) tác giả Lê Minh Ngọc nhận xét: sách nơng thơn thiên lối tư bình qn chủ nghĩa có hệ tất yếu cố thêm không tạo điều kiện vòng kiềm tỏa kinh tế tiểu nơng Nhưng sách ngả theo logic thị trường túy lại có nguy đẩy xã hội nơng thơn vào tình phân hóa xã hội ngồi vòng kiểm sốt lệ thuộc cách tai hại vào kinh tế đô thị kinh tế công nghiệp - điều mà nhận thấy xuất số dấu hiệu [95] Với câu hỏi: “Chế độ ruộng đất với trình xã hội gắn liền với tác động sách sao”, tác giả Trần Hữu Quang phân tích tầng lớp nơng dân nghèo phải làm mướn nông nghiệp (loại hộ II) không giảm tỷ trọng tổng số hộ (18% năm 2008, so với 23% năm 1978), lại giảm mạnh số ruộng đất sở hữu (3% năm 2008, so với 8% năm 1978) Mức ruộng đất bình quân đầu người năm 2008 có 308 m2, phần tư so với mức 1.256 m2 vào năm 1978 Điều có nghĩa tầng lớp ngày phải làm mướn nhiều để sinh nhai” [100, tr 31] Tác giả Lê Thanh Sang Bùi Thế Cường cho biết xu hướng chuyển ruộng đất từ nhóm hộ nghèo vào nhóm hộ giả có diễn năm qua vùng Tây Nam “nhưng mức độ vừa phải chưa tạo phân hóa sâu sắc nhóm hộ này”, trình diễn “tương đối chậm” [119, tr 29 - 32] CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU VỀ RUỘNG ĐẤT Lần lượt nội dung sau trình bày: Các lý thuyết sử dụng luận án; khái niệm bản, khung phân tích số vấn đề phương pháp kỹ thuật nghiên cứu 2.1 Các lý thuyết sử dụng luận án Như chúng tơi trình bày rõ phần mở đầu, luận án tập trung phân tích “vấn đề ruộng đất” điểm nghiên cứu (2 xã thuộc tỉnh Long An) Khái niệm “vấn đề ruộng đất” hiểu hình thái quan hệ xã hội ruộng đất thời điểm cụ thể cấu trúc giai cấp xã hội đặc thù hình thành quan hệ ruộng đất Với hàm ý trên, lựa chọn lý thuyết sau làm kim nam cho phân tích cụ thể luận án: i) Lý thuyết hình thái kinh tế xã hội Marx ii) Lý thuyết phân tầng xã hội di sản chức luận thuyết xung đột Lý thuyết hình thái quan trọng thiết thực chủ đề ruộng đất, đặc biệt bối cảnh phát triển Việt Nam chuyển hóa từ xã hội nơng nghiệp vào cơng nghiệp hóa đại hóa Lý thuyết phân tầng xã hội sở để vào phân tích mối quan hệ hình thái quan hệ ruộng đất đặc thù với cấu trúc phân tầng 2.2 Những quan điểm đạo Đảng vấn đề ruộng đất Thể chế hóa chủ trương, đường lối sách đất đai Đảng, Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013, hệ thống pháp luật đất đai hình thành bước hồn thiện phù hợp với yêu cầu đổi kinh tế Pháp luật đất đai quy định cụ thể nội dung quản lý sử dụng đất nơng nghiệp liên quan đến tích tụ ruộng đất, có quy định thời hạn hạn mức sử dụng đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp Luật Đất đai năm 2013 thể chế hóa đầy đủ quan điểm đổi Nghị số 19-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thể ý chí, nguyện vọng đa số tầng lớp nhân dân Nhằm tạo động lực cho đẩy mạnh tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường phát triển bền vững, Luật Đất đai 2013 quy định nâng thời hạn giao đất nông nghiệp hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân từ 20 năm lên 50 năm thống cho loại đất nông nghiệp (đất trồng hàng năm lâu năm, đất lâm nghiệp) Nghị số 19-NQ/TW tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, Nghị số 19-NQ/TW đề 06 quan điểm đạo tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý, quyền sử dụng đất loại tài sản hàng hố đặc biệt, khơng phải quyền sở hữu 2.3 Khung phân tích Điều kiện tự nhiên điều kiện KT-XH Đặc điểm nông dân: Giới tính, Tuổi, Trình độ học vấn, Nghề nghiệp, KT… Vấn đề ruộng đất Quan hệ ruộng đất Nguồn gốc đất đai Diện tích sở hữu Các sách ruộng đất Cơ cấu xã hội Mục10 đích sử dụng đất… Nghề nghiệp Phân tầng xã hội… 2.4 Các khái niệm 2.4.1 Khái niệm “Vấn đề ruộng đất” Khái niệm “vấn đề ruộng đất” khái niệm mang nội dung kinh tế trị xã hội học phức tạp; luận án này, sử dụng khái niệm “vấn đề ruộng đất” theo định nghĩa nói trên, bao hàm hai nội dung cụ thể: tình hình quan hệ ruộng đất cấu xã hội gắn liền với Việc triển khai điều tra xã hội học hai xã (thuộc tỉnh Long An) – sở thực nghiệm để viết hai chương luận án tiến hành sở thao tác hóa khái niệm “Vấn đề ruộng đất” với nội dung vừa trình bày 2.4.2 Khái niệm “Nông dân” 2.4.3 Khái niệm quyền sở hữu Ruộng đất 2.4.4 Khái niệm phân tầng xã hội 2.5 Điểm nghiên cứu Tỉnh Long An có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi, 13 tỉnh thuộc đồng sông Cửu Long, vị trí lề Đơng Tây Nam Bộ Long An xác định vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG QUAN HỆ RUỘNG ĐẤT VÀ SỰ PHÂN HĨA NƠNG DÂN TẠI XÃ THUỘC TỈNH LONG AN 3.1 Một vài đặc trưng nông hộ với sở hữu ruộng đất Vai trò gia đình xã hội ln giữ vai trò quan trọng Bởi gia đình nơng dân khơng đơn giản đơn vị sản xuất, đơn vị tiêu dùng Gia đình nơng dân khơng ni dưỡng thành viên mà cung 11 cấp cho họ hoạt động khác Người già chăm sóc lúc chết Kết hình thức thừa kế đảm bảo tái sản xuất đơn vị gia đình mặt sinh học mặt xã hội Bảng 3.1: Vị trí sở hữu đất canh tác Đất canh tác Tần số Tỷ lệ % 457 91,4 Cùng xã 25 5,0 Khác xã 10 2,0 Khác huyện 1,6 Tỉnh khác Nguồn: Kết khảo sát đề tài, 2015 Số liệu khảo sát cho thấy tổng số 500 hộ gia đình khảo sát có tổng số 43 hộ gia đình (chiếm 8,6%) hộ có diện tích đất canh tác sở hữu khác xã, khác huyện số khác tỉnh Trước đó, nghiên cứu ruộng đất vùng ĐBSCL làm rõ khái niệm “phụ canh” ý nghĩa tượng phụ canh Trong có Trần Thị Thu Lương bình luận tượng phụ canh Nam Bộ điều “phản ánh giao lưu sở hữu địa phương với bối cảnh quản lý ruộng đất lỏng lẻo nhà nước phong kiến” hay “giao lưu kinh tế địa phương” (Trần Thị Thu Lương, 1994: 211, 178) Và tượng phụ canh diện làng xã thuộc tỉnh ĐBSCL chứng tỏ tính mở khơng gian kinh tế làng xã Điều có ý nghĩa quan trọng q trình phân cơng lao động xã hội tạo điều kiện cho q trình chun mơn hóa theo định hướng kinh tế thị trường 3.2 Nguồn gốc sở hữu ruộng đất việc sử dụng Liên quan tới nguồn gốc ruộng đất hộ gia đình, kết điều tra cho thấy xã An Vĩnh Ngãi xã 12 Tân Lân sau Số lượng người có đất từ 80.000 m2 đến 100.000 m2 chiếm 0,2% tổng số đất canh tác Đây xem trường hợp có diện tích đất q lớn (cách gọi người dân địa phương 1000 m2 = công/ cao; 10.000m2 = mẫu) Đây cách gọi ĐBSCL đặc biệt Long An Người có ruộng đất nhiều chủ yếu xã Tân Lân, diện tích 50.000 m2 có xã Tân Lân) Tuy nhiên, số người sở hữu diện tích đất từ 5000 – 10.000 m2 lại chiếm tỷ lệ cao so với xã Tân Lập (92,0% so với 50,88%) Tổng số diện tích đất nơng nghiệp xã Tân Lân nhiều xã An Vĩnh Ngãi Hiện xã An Vĩnh Ngãi có diện tích tự nhiên 678,60 ha, đó, diện tích đất nơng nghiệp 477,05 ha; đất phi nơng nghiệp 231,55 Diện tích trồng lúa 263 ha, suất bình qn 55 tạ/ha/vụ Một nơng dân xã Tân Lân cho thu nhập bình quân đầu người Tân Lân đạt 31,9 triệu người/năm (PVS, nam giới 45 tuổi, đại học;công chức, quản lý) Hiện xã Tân Lân có cánh đồng mẫu (PVS, nữ, 48 tuổi, đại học; công chức, quản lý) Đối chiếu với kết thấy xã Tân Lân chiếm ưu xã An Vĩnh Ngãi lĩnh vực làm nơng nghiệp Diện tích đất trồng lúa xã Tân Lân cao An Vĩnh Ngãi (39,2% với 35,0%) Diện tích đất sử dụng cho cơng nghiệp tiểu thủ công nghiệp xã An Vĩnh Ngãi cao xã Tân Lân (5,6% 1,8%) 3.3 Lao động dịch chuyển lao động Kết khảo sát tác giả tập trung vào trường hợp sử dụng lao động nông nghiệp: Trường hợp 1: Số ngày công người khảo sát bỏ năm để làm việc phần ruộng đất mình; Trường hợp 2: Số ngày công người khảo sát bỏ năm để làm thuê phần ruộng đất người khác; Trường hợp 3: Số ngày công người 13 khảo sát phải thuê, mướn người khác làm việc ruộng đất năm Trong đó, kết phân chia theo nhóm, nhóm 50 ngày, nhóm từ 50 đến 100 ngày, nhóm từ 100 đến 150 ngày, nhóm từ 150 đến 200 ngày, nhóm từ 200 đến 250 ngày, nhóm từ 250 đến 300 ngày, nhóm 300 ngày 3.4 Hoạt động sản xuất nông nghiệp người nông dân Trong sản xuất nơng nghiệp người dân ĐBSCL có nét đặc trưng việc sẵn sàng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà vận động khuyến khích người dân thơn/ấp, họ hàng áp dụng Qua kết khảo sát, số lượng trâu, bò hộ nông dân nuôi chiếm tỉ lệ cao (73,4%) (trung bình 10 hộ có đến hộ chăn ni trâu, bò) Tuy nhiên, hai xã An Vĩnh Ngãi xã Tân Lân sử dụng máy móc giới thay cho sức kéo trâu bò, người dân ni trâu/bò loại hình kinh tế chăn nuôi lấy thịt sữa (chủ yếu nuôi bò) Các nguồn thơng tin mà người dân hai xã tìm tới để hiểu biết kỹ thuật sản xuất hay cách thức làm ăn đa dạng, tập trung nhiều là: Trung tâm khuyến nơng (56,6%), Hội, đồn thể (nơng dân, phụ nữ) (54,8); Chính quyền xã (51,4%), Hợp tác xã (47,4%); Đặc biệt nguồn thông tin mà người dân tiếp cận từ hộ gia đình nơng dân xã (48%) cho thấy mối quan hệ gắn kết người nông dân làng xã cao; 3.5 Thu nhập hộ gia đình Xét tương quan mối quan hệ Diện tích đất canh tác thu nhập hộ gia đình: Diện tích đất canh tác lớn đem lại thu nhập cao cho hộ gia đình Trong có 75% hộ gia đình 14 có diện tích đất nơng nghiệp 50.000 m2 cho thu nhập 85 triệu/năm; Các hộ gia đình có diện tích đất canh tác nhỏ thu nhập chủ yếu mức từ 25-45 triệu Số người thu nhập thấp nằm nhóm có ruộng đất tuổi đời 68 tuổi Nhóm có thu nhập cao từ 85 triệu đồng chủ yếu bn bán Nhóm có thu nhập cao nơng nghiệp mang lại nằm số hộ gia đình sở hữu diện tích ruộng lớn (trên 50.000 m2) Hiệu kinh tế nông nghiệp mang lại từ 30 triệu đến 100 triệu chiếm nhiều trường hợp khảo sát nhất, trung bình hiệu từ nơng nghiệp mang lại cho hộ/1 năm vào khoảng 50 triệu đồng, tương đương diện tích đất canh tác trung bình 30.000 m2 CHƯƠNG PHÂN HĨA NƠNG DÂN ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 4.1 Thực trạng mua bán tích tụ ruộng đất Xu hướng biến động, phát triển sở hữu ruộng đất đồng sơng Cửu Long xu hướng tích tụ, tập trung dần ruộng đất vào phận nông dân sản xuất nông nghiệp hiệu quả, có khả đầu tư mua thêm ruộng đất Cũng nhiều vùng nông thôn nước ta, đồng sơng Cửu Long, xu hướng tích tụ ruộng đất, tập trung ruộng đất có mối quan hệ tương hỗ với phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội nơng thơn, hai q trình diễn đồng thời với Bởi nông nghiệp sản xuất hàng hố đồng sơng Cửu Long ngày phát triển tất yếu tạo q trình phân hố xã hội hộ nơng dân, phân hố giàu nghèo diễn rõ nét hầu hết nơi đời sống nơng thơn Song, mặt tích cực phân hoá tạo điều kiện khách quan huy động tối đa tiềm tư liệu sản xuất, đất đai, vốn, lao động tập trung vào trình sản xuất, làm gia tăng sản lượng nơng sản hàng hố Do vậy, ruộng đất tập 15 trung vào hộ làm ăn giỏi, có khả sản xuất nơng nghiệp, sử dụng ruộng đất hiệu quả, hộ giàu lên có thêm điều kiện thuận lợi tích tụ, tập trung ruộng đất 4.2 Đất nông nghiệp khác biệt nông hộ Phần tập trung phân tích khác biệt nơng hộ số mua bán sản phẩm, đầu tư tín dụng Kết nghiên cứu thu từ địa bàn khảo sát: tổng số diện tích đất nông nghiệp xã Tân Lân nhiều xã An Vĩnh Ngãi Hiện xã An Vĩnh Ngãi có diện tích tự nhiên 678,60 ha, đó, diện tích đất nông nghiệp 477,05 ha; đất phi nông nghiệp 231,55 Diện tích trồng lúa 263 ha, suất bình quân 55 tạ/ha/vụ Một nông dân xã Tân Lân cho thu nhập bình quân đầu người Tân Lân đạt 31,9 triệu người/năm (PVS, nam giới 45 tuổi, đại học;công chức, quản lý) Hiện xã Tân Lân có cánh đồng mẫu (PVS, nữ, 48 tuổi, đại học; công chức, quản lý) Đối chiếu với kết thấy xã Tân Lân chiếm ưu xã An Vĩnh Ngãi lĩnh vực làm nơng nghiệp Diện tích đất trồng lúa xã Tân Lân cao An Vĩnh Ngãi (39,2% với 35,0%) Diện tích đất sử dụng cho cơng nghiệp tiểu thủ công nghiệp xã An Vĩnh Ngãi cao xã Tân Lân (5,6% 1,8%) 4.3 Hiện tượng xuất cư nông thôn tầng lớp “công nhân nông nghiệp” Xuất cư nông thôn tượng đáng lưu ý đồng sông Cửu Long Theo kết khảo sát, chúng tơi nhận thấy có phận dân cư nơng thơn có xu hướng đổ thị, hộ nghèo nhất, khơng nơi lớp trẻ mà kể nơi số người đứng tuổi Tình hình sinh kế khó khăn lĩnh vực nơng nghiệp khiến cho ngày có nhiều lao động chuyển sang làm ngành nghề phi nông nghiệp 16 rời bỏ nông thôn, lớp trẻ 30 tuổi Hệ nhiều nông hộ lại người lớn tuổi Theo kết điều tra xã An Vĩnh Ngãi xã Tân Lân có 11, 8% người dân làm thuê lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu 15 tuồi, thu nhập khoảng 3,5 triệu/ năm đóng góp 0,2% thu nhập Có thể thấy hộ gia đình khảo sát, dù hai hay ba hệ hoạt động tạo thu nhập cho hộ xoay quanh vai trò vợ chồng 4.4 Nghề nghiệp dự định chuyển đổi nghề nghiệp Xu rời bỏ nông nghiệp trở thành tiến xã hội người nông dân kiếm nghề khác có thu nhập khơng cao mà nâng cao chất lượng sống họ Số hộ gia đình lựa chọn “vẫn tiếp tục làm nghề nơng chiếm (62,2%); “chuyển nghề khác” (28,8%) “chưa biết nào” (9,0%) Vấn đề đặt tìm giải pháp thực tiễn giải pháp sách nhằm tạo điều kiện hình thành thúc đẩy khuếch trương ngành nghề nông thôn phù hợp với lợi địa phương, đặc biệt đồng sông Cửu Long Bảng 4.1: Tương quan diện tích đất sở hữu dự định chuyển đổi nghề nghiệp Đơn vị: % Diện tích đất Dự định Vẫn tiếp tục làm nghề nông Trên 50,000 m2 30,000 50,000 m2 10,000 30,000 m2 5,000 10,000 m2 Dưới 5,000 m2 50,0 66,7 62,4 62,7 40,0 17 Chuyển nghề khác Chưa biết 50,0 8,3 22,2 31,1 40,0 0,0 25,0 16,2 6,2 20,0 Nguồn: Kết điều tra tác giả thực hiện, 2015 Xét mối tương quan diện tích đất sở hữu dự định hộ gia đình thấy mối quan hệ việc lựa chọn chuyển đổi nghề nghiệp cụ thể: hộ gia đình có diện tích đất sở hữu lớn việc lựa chọn “vẫn làm tiếp tục nghề nông” cao so với hộ sở hữu diện tích đất nơng nghiệp nhỏ 50,0% so với 40,0% lựa chọn việc tiếp tục làm nông nghiệp Tiếp đến hỏi giả sử có số tiền lớn người dân sử dụng vào việc kết khảo sát 02 xã thu được: chủ yếu “mua thêm ruộng đất” (24,2%); “đầu tư mở rộng sản xuất” (19,6%) ; số gia đình lựa chọn “cất giữ nhà để đề phòng” (17,6%); số 500 hộ khảo sát có 57 hộ tương ứng (11,4%) lựa chọn việc “gửi tiền ngân hang” giả sử có số tiền lớn Ngồi ra, số hộ chọn việc đầu tư cho việc “xây nhà” (2,2%); “mua xe gắn máy” (1,8%) “mua sắm đồ dùng, tivi ” (3,0%)… Như vậy, thấy việc lựa chọn sử dụng tiền có vào mục đích tương ứng với việc chi tiêu thực tế hộ gia đình đầu tư chủ yếu vào sản xuất, đầu tư cho mua sắm vật dụng phục vụ cho sống 4.5 Những thay đổi lối sống Lối sống tiểu nơng Việt Nam bao gồm thói quen, tập quán, phong tục, hành vi thái độ ứng xử người nông dân sản xuất nhỏ, hình thành ảnh hưởng trực tiếp kinh tế tiểu nông điều kiện sinh hoạt nơng nghiệp, nơng thơn, thể mối quan hệ cá nhân cộng đồng đời sống xã hội Qua khảo sát 500 hộ gia đình xã An Vĩnh Ngãi xã Tân Lân, 100% hộ 18 gia đình khơng sử dụng ti vi đen trắng, 100% hộ có ti vi màu xe máy, điện thoại di động, có 90.4% có hộ gia đình có đầu DVD Chứng tỏ đời sống người dân ngày cao KẾT LUẬN Một vấn đề then chốt mà tất nhà nước trung ương xã hội nông nghiệp phải xử lý đắn vấn đề ruộng đất Từ năm 1950 trở đến nước, có xã hội nơng thôn châu thổ sông Cửu Long bước vào nghiệp Đổi mới, hai phần ba kỷ trôi qua với nhiều biến đổi có tính chất cách mạng sâu sắc Việt Nam, quan hệ tới thay đổi phát triển đồng sông Cửu Long Như ta thấy, mặt đồng sông Cửu Long khai phá xác lập thành vùng nông nghiệp trồng lúa trù phú sở sở hữu tư nhân người tham gia khẩn hoang lập nghiệp Suốt kỷ, sở hữu tư nhân sau bị bọn phong kiến kiêm tính, bị tổn thương, song truy trì Sau đó, quan hệ với sản xuất lúa hàng hóa xuất khẩu, sở hữu tư nhân tăng cường Mặt khác, sản xuất hàng hóa, chưa có sở vững mình, hoạt động xuất gạo người Pháp, phát triển công nghiệp, thương mại Sài Gòn, Gia Định, miền Đông Nam Bộ, đặt sản xuất lúa Đồng sơng Cửu Long thành sản xuất hàng hóa Chính sản xuất lúa hàng hóa đặt người nơng dân bước chân khỏi khung khổ kinh tế tiểu nơng Có thể sở hữu tư nhân sản xuất hàng hóa tính kinh tế nông dân, khiến cho họ trở nên tự chủ động nhiều người dân đồng sông Hồng Xét mặt kinh tế kỹ thuật, trình tích tụ ruộng đất tạo điều kiện thuận lợi cho q trình giới 19 hóa hợp lý hóa quy trình sản xuất, từ khỏi kinh tế tiểu nơng bước vào q trình cơng nghiệp hóa nơng nghiệp nơng thơn Nhìn chung, nói xu hướng tích tụ ruộng đất nói riêng xu hướng phân hóa xã hội nói chung thời gian qua nơng thôn hai xã khảo sát nông thôn Nam có diễn quy mơ nhỏ với mức độ yếu ớt Nhận định phù hợp với ghi nhận Lê Thanh Sang Bùi Thế Cường hai tác giả cho xu hướng chuyển ruộng đất từ nhóm hộ nghèo vào nhóm hộ giả có diễn năm qua vùng Tây Nam “nhưng mức độ vừa phải chưa tạo phân hóa sâu sắc nhóm hộ này”, trình diễn “tương đối chậm” (Lê Thanh Sang, Bùi Thế Cường, 2010, tr 29, 32) Mặt khác, theo cần xác định cho chất tình trạng nơng dân khơng đất điểm nghiên cứu nông thôn đồng sông Cửu Long nay, quy mơ nước nói chung Nghiên cứu chúng tơi ủng hộ cho quan điểm cho việc không đất khơng thiết gắn với nghèo đói Sống mơi trường sản xuất hàng hóa, người nơng dân đồng sơng Cửu Long có độ nhạy bén với thị trường khả thích nghi cao với tiến kỹ thuật nông nghiệp, không trường hợp bị rơi vào vòng luẩn quẩn trồng chặt chạy theo này, bỏ Tuy nhiên, nói đến đầu óc tính tốn, đầu óc kinh doanh hay tính lý kinh tế lực thực tồn số tầng lớp lớp nông dân Các lớp tập huấn hay hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi ngày phổ biến khắp tỉnh đồng sơng Cửu Long, trình độ học vấn thấp nơng dân vấn đề phải đặt 20 Sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân định thay đổi phương thức sản xuất, kết cấu kinh tế gắn với cơng nghiệp hóa, thị hóa hội nhập quốc tế Hiện nông nghiệp, nông thôn, nông dân đồng sông Cửu Long chuyển biến chịu chi phối quy luật kinh tế thị trường Vậy vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân không bó hẹp nội ấp, xã nơng thơn, phải xây dựng quan niệm phát triển thành thị nông thơn song hành với nhau, xố bỏ ngăn cách nông thôn với thành thị, đưa vấn đề phát triển nông nghiệp vào bố cục phát triển kinh tế quốc dân, đưa tiến nông thôn vào tiến chung toàn xã hội, phải xem xét mục tiêu gia tăng thu nhập nông dân hệ thống phân phối tái phân phối thu nhập quốc dân Chỉ có hy vọng giải tận gốc chất vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân Hiện đồng sông Cửu Long có cấu quy mơ ruộng đất nông hộ giống với Nhật Bản Khi so sánh kinh nghiệm nơng nghiệp Mỹ (diện tích trung bình trang trại 193 ha) Nhật Bản (diện tích trung bình 1,4 ha), Vũ Quang Việt nhận xét rằng: “con đường nông nghiệp Việt Nam có lẽ khơng khác nhiều so với Nhật” [142; tr50.51] Trong q trình chuyển kinh tế hộ nơng dân lên thành kinh tế nơng trại gia đình, hy vọng người nông dân trở thành doanh nhân nông nghiệp, hay người làm việc công nghiệp dịch vụ nơng thơn Điều thúc đẩy việc chuyển đổi cấu kinh tế nông thôn, nông nghiệp đồng sơng Cửu Long nói riêng nơng thơn, nơng nghiệp Việt Nam nói chung Trong thực tế, kinh tế xã hội xã nghiên cứu nắm giới hạn xã hội tiểu nông, xét mặt kinh tế lẫn cấu xã hội, văn hóa Về lý thuyết, tan rã giải 21 thể kinh tế tiểu nông, hay nông nghiệp nhỏ hộ nông dân kết thay đổi có tính chất cách mạng phương thức sản xuất kết cấu kinh tế xã hội, mà nội dung là: q trình thị trường hóa, q trình kinh doanh hóa, doanh nghiệp hóa nơng nghiệp Ta thấy, trình đổi vừa qua, thị trường hóa dừng chỗ tái lập hộ nơng dân với tính cách đơn vị kinh tế tự chủ thúc đẩy sản xuất hàng hóa nhỏ hộ gia đình Đây bước đầu, hình thành tiền đề cho q trình thị trường hóa mà thơi Thêm vào sách hạn điền, sách an toàn lương thực, thể chế đất đai thuộc sở hữu toàn dân đặt ruộng đất khung khổ kinh tế thị trường, ngăn cản trình tách lao động khỏi ruộng đất Thực tế ngăn cản trình biến ruộng đất lao động thành hàng hóa, hình thành thị trường lao động ruộng đất, khiến cho sản xuất lúa trở thành lĩnh vực kinh doanh xác lập nơng trại với tính cách doanh nghiệp kinh doanh ngành trồng lúa Như vây, cơng nghiệp hóa, đại hóa khiến cho kinh tế tiểu nơng luẩn quẩn vòng nghèo khổ Những chuyển biến bị cản trở nặng nề có tính chất nửa vời Đương nhiên, điều khiến giải thể kinh tế xã hội tiểu nông chậm chạp nửa vời Nói khác đi, phát triển nông nghiệp, nông thôn giải thể kinh tế tiểu nông đồng sông Cửu Long, phát triển định phát triển tổng thể, cách mạng phương thức sản xuất kết cấu toàn kinh tế 22 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thu Thoa, “Tích tụ ruộng đất đồng sơng Cửu Long xu tất yếu phát triển”, Tạp chí Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh, số 6/2015, tr 99 – 105 Nguyễn Thị Thu Thoa, “Một số trao đổi xung quanh khái niệm nông dân – xu nông dân thời đại mới”, Tạp chí Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh số 7/2015, tr 69 – 73 Nguyễn Thị Thu Thoa, “Nông dân ruộng đất đồng sơng Cửu Long xét khía cạnh xã hội”, Tạp chí Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh số 8/2016, tr 63 – 68 Nguyễn Thị Thu Thoa, “Một vài vấn đề ruộng đất đồng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Long An)”, Tạp chí Trường Đại học Sài Gòn, số 19(44)- Tháng 8/2016, tr 99 – 108 Nguyễn Thị Thu Thoa, “Vấn đề chuyển dịch sở hữu ruộng đất tác động tới kinh tế hộ gia đình chuyển dịch lao động đồng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Long An”, Tạp chí Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, Tập 14, số 2/2017, tr 179 - 188 ... nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin vấn đề ruộng đất Luận án vận dụng lý thuyết xã hội học luận giải vấn đề ruộng đất địa bàn nghiên cứu, tỉnh Long An, mở rộng đồng sông Cửu Long Đường lối chủ trương Đảng... nghiên cứu vấn đề ruộng đất địa bàn chọn thuộc tỉnh Long An; Chương 2: Trình bày sở lý luận thực tiễn nghiên cứu vấn đề ruộng đất; Chương 3: Khái quát thực trạng quan hệ ruộng đất xã tỉnh Long An... trình bày rõ phần mở đầu, luận án tập trung phân tích vấn đề ruộng đất điểm nghiên cứu (2 xã thuộc tỉnh Long An) Khái niệm vấn đề ruộng đất hiểu hình thái quan hệ xã hội ruộng đất thời điểm cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt), Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay