Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

109 101 4
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:36

Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐINH THỊ PHƯƠNG LOAN HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU PHÍ LỆ PHÍ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐINH THỊ PHƯƠNG LOAN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU PHÍ LỆ PHÍ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Tri THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Luận văn nghiên cứu nhân dựa sở thuyết học tập qua tham khảo tình hình thực tiễn thành phố Thái Nguyên, nghiên cứu địa bàn thành phố Thái Nguyên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hữu Tri Các số liệu, bảng biểu, sơ đồ kết luận văn trung thực, giải pháp đưa xuất phát từ thực tiễn nghiên kinh nghiệm phù hợp với địa phương Các thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 23 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đinh Thị Phương Loan ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, phòng Quản đào đạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Hữu Tri tận tình dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến UBND thành phố Thái Ngun, phòng Tài - Kế hoạch thành phố Thái Nguyên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên số ban ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp cho số liệu, kiến thức, kinh nghiệm thực tế công tác quản thu Ngân sách Nhà nước thành phố Thái Nguyên Tôi xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí, đồng nghiệp, bạn gia đình tạo điều kiện giúp đỡ, động viên khích lệ tơi, đồng thời có ý kiến đóng góp q trình tơi thực hồn thành luận văn Thái Ngun, ngày 23 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đinh Thị Phương Loan iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUẢN THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở luận phí, lệ phí quản thu phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò phí lệ phí 1.1.2 Phân loại phí lệ phí 1.1.3 Nguyên tắc xác định mức thu phí lệ phí 12 1.1.4 Nội dung quản thu phí lệ phí 13 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến q trình quản thu phí, lệ phí 17 1.1.6 Sự cần thiết phải hồn thiện quản phí lệ phí 19 1.2 Cơ sở thực tiễn quản thu phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước 20 1.2.1 Quản thu phí lệ phí Việt Nam 20 1.2.2 Quản thu phí lệ phí số địa phương 22 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 26 iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Chọn địa điểm nghiên cứu 26 2.2.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 26 2.2.3 Phương pháp tổng hợp phân tích 30 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 30 2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh xây dựng kế hoạch quản thu phí lệ phí 30 2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh thực quản thu phí lệ phí 30 2.3.3 Chỉ tiêu phản ánh kiểm tra, kiểm sốt quản thu phí lệ phí 31 2.3.4 Chỉ tiêu phản ánh việc xử phạt q trình thu phí lệ phí 31 2.3.5 Chỉ tiêu phản ánh yếu tố ảnh hưởng đến q trình quản thu phí lệ phí địa bàn thành phố 32 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU PHÍ LỆ PHÍ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 33 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 33 3.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội thành phố Thái Nguyên 33 3.1.2 Các đơn vị hành thành phố Thái Nguyên 35 3.2 Thực trạng công tác quản thu phí lệ phí thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 35 3.2.1 Thực trạng công tác lập dự tốn thu phí lệ phí thành phố Thái Nguyên 35 3.2.2 Thực trạng tổ chức thực quản thu phí lệ phí thành phố Thái Nguyên 47 3.2.3 Thực trạng cơng tác tốn thu phí, lệ phí địa bàn thành phố Thái Nguyên 60 3.2.4 Thực trạng cơng tác kiểm tra, giám sát số thu phí, lệ phí địa bàn thành phố Thái Nguyên 67 3.2.5 Những yếu tố ảnh hưởng tới cơng tác quản thu phí, lệ phí vào NSNN địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 69 v 3.3 Đánh giá chung cơng tác quản thu phí lệ phí địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 71 3.3.1 Đánh giá, phân tích kết đạt cơng tác quản thu phí lệ phí địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 71 3.3.2 Đánh giá, phân tích hạn chế, nguyên nhân cơng tác quản thu phí, lệ phí địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 73 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU PHÍ LỆ PHÍ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 80 4.1 Bối cảnh định hướng quản thu phí lệ phí thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 80 4.1.1 Mục tiêu quản thu phí lệ phí thành phố Thái Nguyên 80 4.1.2 Định hướng quản thu phí lệ phí thành phố Thái Nguyên 81 4.2 Các nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác quản thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 82 4.2.1 Nhóm giải pháp cơng tác lập dự tốn phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên 82 4.2.2 Nhóm giải pháp cơng tác thực quản phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên 83 4.2.3 Nhóm giải pháp cơng tác tốn số thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên 86 4.2.4 Nhóm giải pháp cơng tác kiểm sốt số thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên 86 4.3 Một số kiến nghị quan, ban ngành nhằm hồn thiện cơng tác quản thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên 88 4.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ Tài 88 4.3.2 Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên 89 4.3.3 Đối với quan ban, ngành địa phương 89 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 94 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CN, XD : Công nghiệp, xây dựng GDĐT : Giáo dục đào tạo HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc nhà nước KH, CN, MT : Khoa học, công nghệ, môi trường NS : Ngân sách NSĐP : Ngân sách địa phương NSNN : Ngân sách Nhà nước SXKD : Sản xuất kinh doanh TC-KH : Tài - Kế hoạch TM,ĐT : Thương mại, đầu tư TT, LL : Thông tin, liên lạc UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Phê chuẩn dự tốn thu phí lệ phí địa bàn thành phố Thái Nguyên từ năm 2014 đến năm 2016 38 Bảng 3.2: Dự tốn thu phí lệ phí địa bàn thành phố Thái Nguyên từ năm 2014 đến năm 2016 39 Bảng 3.3: Bảng dự tốn thu phí lệ phí địa bàn thành phố Thái Nguyên theo loại phí, lệ phí từ năm 2014 đến năm 2016 41 Bảng 3.4: Tình hình dự tốn thu phí lệ phí so với thực năm 2014 đến năm 2016 43 Bảng 3.5: Đánh giá cơng tác lập dự tốn số thu phí, lệ phí cán quản thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên 45 Bảng 3.6: Tình hình thực thu phí lệ phí từ năm 2014 đến năm 2016 thành phố Thái Nguyên 49 Bảng 3.7: Tỷ trọng loại phí, lệ phí tổng số thu phí, lệ phí địa bàn thành phố Thái Nguyên từ năm 2014 đến năm 2016 55 Bảng 3.8: Kết thực thu phí lệ phí so với dự tốn thu phí lệ phí hàng năm địa bàn thành phố Thái Nguyên từ năm 2014 đến năm 2016 59 Bảng 3.9: Đánh giá cơng tác thực quản thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên từ cán quản thu phí, lệ phí 62 Bảng 3.10: Đánh giá cơng tác thực quản thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên từ doanh nghiệp 64 Bảng 3.11: Đánh giá cơng tác thực quản thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên từ hộ gia đình 65 Bảng 3.12: Đánh giá cơng tác kiểm tra, giám sát số thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên 68 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ: Biểu đồ 3.1: Tăng trưởng phí lệ phí từ năm 2014 đến năm 2016 TP Thái Nguyên 50 Biểu đồ 3.2: Tỷ trọng loại phí, lệ phí tổng số thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên 56 Sơ đồ: Sơ đồ 3.1: Quy trình lập dự tốn thu phí lệ phí thành phố Thái Nguyên 36 ... công tác quản lý thu phí, lệ phí vào NSNN địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 69 v 3.3 Đánh giá chung công tác quản lý thu phí lệ phí địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. .. tỉnh Thái Nguyên 73 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 80 4.1 Bối cảnh định hướng quản lý thu phí lệ phí thành phố Thái Nguyên, . .. 3.9: Đánh giá công tác thực quản lý thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên từ cán quản lý thu phí, lệ phí 62 Bảng 3.10: Đánh giá công tác thực quản lý thu phí, lệ phí thành phố Thái Nguyên từ doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay