Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

123 118 5
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:32

Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐINH THỊ CHÂU GIANG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUYẾT TỐN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐINH THỊ CHÂU GIANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUYẾT TỐN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số:8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Quang Quý THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân với hướng dẫn PGS.TS Đỗ Quang Quý Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực nguồn gốc rõ ràng, xuất phát từ tình hình thực tế nghiên cứu Các thơng tin trích dẫn Luận vănnguồn gốc Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả Đinh Thị Châu Giang ii LỜI CẢM ƠN Quá trình học tập thực luận văn này, tơi nhận giúp đỡ quý báu nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bầy tỏ cám ơn sâu sắc đến tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Đỗ Quang Quý - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt q trình học tập,nghiên cứu hồn thành Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên; Ban chủ nhiệm khoa sau đại học; Ban chủ nhiệm khoa Quản lý kinh tế; Các thầy giáo, giáo, cán khoa đào tạo sau đại học đặc biệt thầy giáo, giáo trực tiếp giảng dạy, tận tình bảo giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Cục thống kê tỉnh Yên Bái, UBND thành phố Yên Bái… tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ việc thu thập số liệu thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu Luận văn Xin cảm ơn giúp đỡ, động viên tất bạn bè, đồng nghiệp, gia đình người thân điểm tựa tinh thần vật chất cho suốt thời gian học tập nghiên cứu hoàn thành Luận Văn Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Đinh Thị Châu Giang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 sở lí luận 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Mục tiêu công tác toán vốn đầu XDCB 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến toán vốn đầu XDCB nguồn NSNN 10 1.2 chế toán vốn đầu XDCB nguồn NSNN theo quy định pháp luật hành 12 1.2.1.Nội dung báo cáo toán vốn đầu 12 1.2.2 Biểu mẫu báo cáo toán 13 1.2.3 Hồ sơ trình duyệt toán 13 1.2.4 Thẩm quyền phê duyệt, quan thẩm tra toán 16 1.2.5 Nội dung thẩm tra phê duyệt toán 17 iv 1.2.6 Phê duyệt toán 18 1.2.7 Thời hạn toán vốn đầu 20 1.2.8 Trách nhiệm quan Tài tốn vốn đầu XDCB dự án hoàn thành 21 1.3 Quyết toán vốn đầu XDCB hoàn thành mối quan hệ với cơng tác quản lý chi phí đầu XDCB 21 1.3.1 Quyết toán vốn đầu XDCB khâu cơng tác quản lý chi phí đầu XDCB 21 1.3.2 Tác động khâu lại cơng tác quản lý chi phí đầu XDCB chất lượng tốn vốn đầu XDCB hồn thành 27 1.4 Kinh nghiệm thực tiễn 27 1.4.1 Kinh nghiệm tốn vốn đầu XDCB hồn thành số tỉnh 27 1.4.2 Một số học kinh nghiệm rút toán vốn đầu XDCB nguồn NSNN cho tỉnh Yên Bái 35 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 38 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu 38 2.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 39 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 40 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 42 Chương 3: THỰC TRẠNG QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH YÊN BÁI 44 3.1 Khái quát tỉnh Yên Bái 44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 44 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 46 v 3.1.3 Tổng quan tình hình đầu phát triển tình hình đầu XDCB từ nguồn NSNN địa bàn tỉnh Yên Bái 48 3.2 Thực trạng tốn vốn đầu XDCB hồn thành nguồn NSNN quan tài tỉnh Yên Bái 50 3.2.1 Cơng tác nghiệm thu hồn cơng cơng trình xây dựng 50 3.2.2 Công tác lập báo cáo toán 52 3.2.3 Cơng tác kiểm tốn tốn dự án hoàn thành 53 3.2.4 Thực trạng cơng tác thẩm tra tốn dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 56 3.3 Đánh giá chung thực trạng cơng tác tốn vốn đầu xây dựng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái 71 3.3.1 Ưu điểm 71 3.3.2 Tồn 72 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác tốn vốn đầu xây dựng hoàn thành 73 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUYẾT TỐN VỐN ĐẦU XDCB BẰNG NGUỒN VỐN NSNN 75 4.1 Định hướng, mục tiêu phát triển công tác tốn vốn đầu XDCB hồn thành sử dụng nguồn vốn NSNN tỉnh Yên Bái đến năm 2020 75 4.1.1 Căn định hướng 75 4.1.2 Định hướng công tác toán vốn đầu XDCB nguồn NSNN tỉnh Yên Bái 77 4.1.3 Mục tiêu dự kiến 78 4.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác toán vốn đầu XDCB nguồn NSNN 78 4.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán thẩm tra toán 78 vi 4.2.2.Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng tốn dự án hồn thành sử dụng nguồn vốn NSNN 79 4.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm chủ thể tốn dự án hoàn thành 84 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 94 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQL : Ban quản lý NSNN : Ngân sách nhà nước QTDA : Quản trị dự án TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lao động UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng viii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 3.1 Tình hình thu chi ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012- 2016 48 Bảng 3.2 Vốn đầu địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2016 49 Bảng 3.3 Tổng hợp dự án hồn thành chưa nộp Báo cáo tốn tỉnh Yên Bái tính đến tháng 12 năm 2015 53 Bảng 3.4 Định mức chi phí thẩm tra phê duyệt tốn, chi phí kiểm tốn độc lập 57 Bảng 3.5 Thời hạn nộp hồ sơ toán thẩm tra phê duyệt toán 57 Bảng 3.6 Trình tự tiến hành thẩm tra tốn Sở Tài n Bái 58 Bảng 3.7 Tổng hợp dự án đầu XDCB nguồn NSNN hoàn thành giai đoạn 2012 - 2016 62 Bảng 3.8 Tổng hợp toán vốn đầu XDCB dự án hồn thành Sở Tài Chính tỉnh n Bái giai đoạn 2012- 2016 63 Bảng 3.9 Tổng hợp dự án hoàn thành phê duyệt toán huyện thị tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 -2016 64 Bảng 3.10 Tổng hợp chi tiết dự án hoàn thành phê duyệt toán huyện thị tỉnh Yên Bái năm 2016 65 Bảng 3.11 Tổng hợp dự án hoàn thành nộp hồ sơ toán năm 2016 tỉnh Yên Bái 67 Bảng 3.12 Tổng hợp dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ toán năm 2016 tỉnh Yên Bái 68 ... kinh nghiệm công tác lĩnh vực quản lý tài đầu tư XDCB Yên Bái, tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác tốn vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái để làm đề tài Luận Văn thạc sỹ cho... cứu 42 Chương 3: THỰC TRẠNG QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH YÊN BÁI 44 3.1 Khái quát tỉnh Yên Bái 44 3.1.1 Điều kiện tự... TIỄN VỀ QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Mục tiêu công tác toán vốn đầu tư XDCB
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay