Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

122 37 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:28

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––– ĐINH KIỀU NGA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––– ĐINH KIỀU NGA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Nhuận Kiên THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đinh Kiều Nga ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Nhuận Kiên, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế, khoa Sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Do thân nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đinh Kiều Nga iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm chất lượng nguồn nhân lực 1.1.3 Khái niệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 1.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Tiêu chí đánh giá lực người lao động 1.2.2 Tiêu chí đánh giá thái độ, hành vi, trách nhiệm người lao động 11 1.2.3 Tiêu chí đánh giá thông qua kết thực công việc người lao động 12 1.3 Nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 13 1.3.1 Hoạt động tuyển dụng 13 1.3.2 Hoạt động đào tạo 14 1.3.3 Hoạt động xếp, bố trí nhân lực 16 1.3.4 Chính sách tạo động lực lao động 17 1.3.5 Hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe người lao động 19 iv 1.3.6 Hoạt động xây dựng văn hóa lành mạnh đơn vị 20 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực 21 1.4.1 Những nhân tố bên 21 1.4.2 Những nhân tố bên 22 1.5 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số Công ty điện lực học kinh nghiệm Công ty Điện lực Thái Nguyên 23 1.5.1 Công ty Điện lực Hà Nam 23 1.5.2 Công ty Điện lực Bắc Giang 25 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Công ty Điện lực Thái Nguyên 26 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 28 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 31 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 32 2.3 Hệ thống chi tiêu nghiên cứu 36 2.3.1 Nhóm tiêu định lượng 36 2.3.2 Các tiêu định tính 37 Chương 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN 38 3.1 Giới thiệu Công ty Điện lực Thái Nguyên 38 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Điện lực Thái Nguyên 38 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty Điện lực Thái Nguyên 40 3.1.3 Tổ chức máy Công ty Điện lực Thái Nguyên 40 3.2 Thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Điện lực Thái Nguyên 44 3.2.1 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Công ty Điện lực Thái Nguyên 44 3.2.2 Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty 50 3.2.3 Kết khảo sát công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty 64 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty 75 v 3.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên 75 3.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên 77 3.4 Đánh giá chung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty 78 3.4.1 Ưu điểm 78 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 79 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN 82 4.1 Định hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Điện lực Thái Nguyên 82 4.1.1 Định hướng 82 4.1.2 Mục tiêu 82 4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Điện lực Thái Nguyên 83 4.2.1 Giải pháp công tác tuyển dụng 83 4.2.2 Giải pháp xếp bố trí lao động 85 4.2.3 Giải pháp đào tạo nâng cao tay nghề 87 4.2.4 Giải pháp đánh giá sau đào tạo 88 4.2.5 Giải pháp công tác tạo động lực cho người lao động 90 4.3 Kiến nghị 91 4.3.1 Kiến nghị Nhà nước 91 4.3.2 Kiến nghị với tập đoàn điện lực Việt Nam 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 97 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV : Cán công nhân viên CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa EVN : Tập đoàn điện lực Việt Nam NNL : Nguồn nhân lực SL : Số lượng SXKD : Sản xuất kinh doanh WHO : Tổ chức Y tế Thế giới vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Đặc điểm đối tượng khảo sát 30 Bảng 3.1: Trình độ học vấn lao động Công ty Điện lựcThái Nguyên giai đoạn 2014-2016 .45 Bảng 3.2: Trình độ chun mơn Cơng ty Điện lực Thái Nguyên 46 Bảng 3.3: Bảng đánh giá thái độ hành vi người lao động Công ty Điện lực Thái Nguyên năm 2016 48 Bảng 3.4: Kết thực công việc người lao động Công ty Điện lực Thái Nguyên 49 Bảng 3.5: Các bước tuyển dụng Công ty Điện lực Thái Nguyên 50 Bảng 3.6: Kết tuyển dụng Công ty Điện lực Thái Nguyên giai đoạn 2014 -2016 .51 Bảng 3.7: Số lượng lao động tham gia đào tạo giai đoạn 2014-2016 .55 Bảng 3.8: Bố trí lao động cơng ty Điện lực Thái Nguyên năm 2016 58 Bảng 3.9: Mức lương Công ty Điện lực Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 59 Bảng 3.10: Mức thưởng Công ty qua năm 60 Bảng 3.11: Số ngày nghỉ quy định hàng năm Công ty .61 Bảng 3.12: Đánh giá người khảo sát công tác tuyển dụng lao động .64 Bảng 3.13: Đánh giá người khảo sát công tác đào tạo 65 Bảng 3.14: Đánh giá người khảo sát cơng tác xếp bố trí lao động .66 Bảng 3.15: Đánh giá người khảo sát cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người lao động 67 Bảng 3.16: Đánh giá người khảo sát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 68 Bảng 3.17: Kiểm định độ tin cậy thang đo 69 Bảng 3.18: Kết phân tích nhân tố với biến độc lập 71 Bảng 3.19: Kết phân tích nhân tố với biến phụ thuộc 72 Bảng 3.20: Kết phân tích tương quan biến 73 Bảng 3.21 : Bảng tổng hợp kết phân tích mơ hình .74 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Biểu đồ: Biểu đồ 3.1: Trạng thái sức khỏe cán nhân viên Công ty Điện lực Thái Nguyên 44 Biểu đồ 3.2: Đánh giá kỹ mềm người lao động Công ty Điện lực Thái Nguyên 47 Biểu đồ 3.3: Kinh phí đào tạo Công ty Điện lực Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 56 Biểu đồ 3.4: Kết đánh giá khóa đào tạo giai đoạn 2014 - 2016 57 Sơ đồ: Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Công ty Điện lực Thái Nguyên 41 Sơ đồ 3.2: Quy trình đào tạo cán công nhân viên Công ty Điện lực Thái Nguyên 54 ... trạng chất lượng nguồn nhân lực Công ty Điện lực Thái Nguyên Tìm điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân chất lượng nguồn nhân lực Công ty - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Điện. .. Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty 50 3.2.3 Kết khảo sát công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty 64 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân. .. lực Thái Nguyên 40 3.2 Thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Điện lực Thái Nguyên 44 3.2.1 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Công ty Điện lực Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay