Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

126 29 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:25

Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐINH HÙNG TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐINH HÙNG TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN NHUẬN KIÊN THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đinh Hùng Tiến ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn, đề tài: “Nâng cao chất lượng sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh Yên Bái” Em nhận giúp đỡ tận tình quý báu thầy giáo, giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện với tận tình giảng dạy, giúp đỡ động viên em suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến: PGS.TS Trần Nhuận Kiên, người tận tình hướng dẫn để mang đến cho em kiến thức lời khuyên suốt thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn Em xin cảm ơn Ban lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái Cảm ơn Ban giám hiệu, thầy giáo Trường CĐN Yên Bái, Trường TCN Nghĩa Lộ, Trường TCN Lục Yên tạo điều kiện thuận lợi cho em nghiên cứu suốt trình thực hoàn thành luận văn tốt nghiệp Trong trình nghiên cứu, dù cố gắng thật nhiều, khả kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế, nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận cảm thơng góp ý quý thầy, giáo người quan tâm đến đề tài Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đinh Hùng Tiến iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa luận văn Cấu trúc luận văn Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ 1.1 sở lý luận chất lượng sở đào tạo nghề 1.1.1 Khái niệm đào tạo nghề hệ thống tổ chức đào tạo nghề 1.1.2 Những vấn đề chất lượng sở đào tạo nghề 1.1.3 Nội dung nghiên cứu chất lượng sở đào tạo nghề 10 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sở đào tạo nghề 13 1.2 sở thực tiễn 17 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan 17 1.2.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sở đào tạo nghề số nước giới 18 1.2.3 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 21 1.2.4 Bài học kinh nghiệm tỉnh Yên Bái 23 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 27 iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 27 2.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 28 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 29 2.3 Hệ thống tiêu phân tích 29 2.3.1 Các tiêu phản ánh quy mô đào tạo 29 2.3.2 Các tiêu phản ánh cấu đào tạo 30 2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng đào tạo nghề 30 2.3.4 Chỉ tiêu đánh giá kết đào tạo nghề 32 2.3.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu đào tạo nghề 33 Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2013 - 201635 3.1 Tổng quan tỉnh Yên Bái 35 3.2 Tổng quan đào tạo nghề tỉnh Yên Bái 37 3.2.1 Mạng lưới trường dạy nghề địa bàn tỉnh Yên Bái 37 3.2.2 Quy mô đào tạo trường dạy nghề 39 3.2.3 Các loại hình đào tạo trường dạy nghề 39 3.3 Thực trạng chất lượng sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2016 40 3.3.1 Về quy mô, cấu đào tạo nghề 40 3.3.2 Chương trình đào tạo nghề 48 3.3.3 Hoạt động giảng dạy giáo viên 50 3.3.5 Hiệu đào tạo nghề 55 3.4 Các nhân tố tác động đến chất lượng sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh Yên Bái 56 3.4.1 Các nhân tố bên 56 3.4.2 Các nhân tố bên 64 v 3.5 Đánh giá chất lượng sở đào tạo nghề so với nhu cầu phát triển KT-XH tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 - 2016 71 3.5.1 Kết đào tạo nghề trường so với nhu cầu phát triển KT XH tỉnh 71 3.5.2 Đánh giá chung chất lượng sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh 78 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI 85 4.1 Quan điểm định hướng nâng cao chất lượng sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh Yên Bái theo nhu cầu phát triển KT - XH tỉnh Yên Bái 85 4.1.1 Dự báo nhu cầu sử dụng LĐ tỉnh 85 4.1.2 Quan điểm nâng cao chất lượng sở đào tạo nghề tỉnh Yên Bái đến năm 2020 88 4.1.3 Mục tiêu nâng cao chất lượng sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 89 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh Yên Bái 90 4.2.1 Hoàn thiện hoạt động điều tra nhu cầu người học người sử dụng lao động 90 4.2.2 Nâng cao lực dạy nghề đội ngũ giáo viên 91 4.2.3 Tăng cường đầu tư, xây dựng sở vật chất, trang thiết bị sở dạy nghề 92 4.2.4 Xây dựng chuẩn đầu chương trình nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp thực tiễn sản xuất 94 4.2.5 Nâng cao lực chất lượng đào tạo, đổi chương trình, nội dung đào tạo trường, trung tâm dạy nghề 96 vi 4.2.6 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo 97 4.2.7 Xây dựng phát triển mạng lưới thông tin thị trường lao động dịch vụ đào tạo, tìm kiếm, giới thiệu việc làm sau đào tạo 98 4.3 Kiến nghị 98 4.3.1 Đối với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội 99 4.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 99 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHẦN PHỤ LỤC 106 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLĐTBXH : Bộ Lao động thương binh xã hội CBQL : Cán quản lý CĐN : Cao đẳng nghề CNKT : Công nhân kỹ thuật CNTT : Công nghệ thông tin CSVC : sở vật chất GDNN : Giáo dục nghề nghiệp GV : Giáo viên GVDN : Giáo viên dạy nghề HS : Học sinh HSSV : Học sinh sinh viên KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất KH : Kế hoạch KT-XH : Kinh tế - xã hội LĐ : Lao động SCN : cấp nghề TCN : Trung cấp nghề THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo theo ILO 31 Bảng 3.1 Phân tích kết tuyển sinh đào tạo 40 Bảng 3.2 Đánh giá HSSV CSVC cho đào tạo nghề 41 Bảng 3.3 Đánh giá CBQL GVDN CSVC cho đào tạo nghề 42 Bảng 3.4 Tỷ lệ GV hữu trường dạy nghề năm 2016 43 Bảng 3.5 Mức độ hài lòng HSSV GV nhà trường 44 Bảng 3.6 Kết tuyển sinh chia theo nhóm nghề giai đoạn 2013 2016 45 Bảng 3.7 Số doanh nghiệp hoạt động phân theo ngành kinh tế năm 2016 46 Bảng 3.8 cấu loại hình đào tạo trường dạy nghề giai đoạn 2013 - 2016 47 Bảng 3.9 Các cơng trình xây dựng trường dạy nghề năm 2016 59 Bảng 3.10 Trình độ GVDN trường năm 2016 50 Bảng 3.11 Đánh giá GV, CBQL chương trình, giáo trình 49 Bảng 3.12 Đánh giá HSSV chương trình, giáo trình 49 Bảng 3.13 Đánh giá HSSV chất lượng đào tạo mà họ nhận 53 Bảng 3.14 Kết tốt nghiệp HSSV 53 Bảng 3.15 Quy mô đội ngũ GVDN trường năm 2016 56 Bảng 3.16 cấu ngành nghề đội ngũ GVDN hữu năm 2016 57 Bảng 3.17 Nguồn tài hoạt động đào tạo trường giai đoạn 2013 - 2016 61 Bảng 3.18 cấu trình độ LĐ DN năm 2016 66 Bảng 3.19 Nhu cầu học nghề LĐ nông thôn đến 2020 67 Bảng 3.21 Chỉ số PCI tỉnh Yên Bái qua năm 2012-2016 68 ... chung chất lượng sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh 78 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI 85 4.1 Quan điểm định hướng nâng cao chất. .. tạo nghề tỉnh Yên Bái đến năm 2020 88 4.1.3 Mục tiêu nâng cao chất lượng sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 89 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng sở đào tạo. .. hiệu đào tạo nghề 33 Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2013 - 201635 3.1 Tổng quan tỉnh Yên Bái 35 3.2 Tổng quan đào tạo nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ), Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay