Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt)

27 37 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:21

Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt)Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt)Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt)Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt)Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt)Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt)Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt)Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt)Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - VÕ HOÀNG SƠN KỲ THỊ ĐỐI VỚI TRẺ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS (NGHIÊN CỨU TẠI QUẬN QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) Chuyên ngành: Xã Hội Học Mã số: 31 03 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ KIM XUYẾN HÀ NỘI - 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Kim Xuyến Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Khoa học Xã hội vào hồi phút, ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Học viện Khoa học xã hội PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Kỳ thị liên quan đến HIV/AIDS vấn đề tồn cầu, mà giới nói chung Việt Nam nói riêng giải để đạt ba mục tiêu “Khơng kỳ thị với người có HIV” nhằm để kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030 Kỳ thị liên quan đến HIV coi là trở ngại thành công và loại trừ dịch AIDS Hội nghị Tư vấn khu vực Đơng Á Thái Bình Dương trẻ em HIV/AIDS năm 2006 nhận vấn đề trẻ em bị ảnh hưởng HIV (trẻ BAHBH) chưa quan tâm thật sự, kỳ thị với trẻ em BAHBH tước quyền em Bên cạnh đó, chưa có chương trình hành động văn sách quốc gia Tại Việt Nam, nghiên cứu kỳ thị trẻ em BAHBH khiêm tốn Hơn nữa, việc vận dụng lý thuyết vào nghiên cứu kỳ thị Việt Nam hạn chế Đây lý luận án “Kỳ thị trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (nghiên cứu quận quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)” cần thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề tài đánh giá thực trạng kỳ thị trẻ em BAHBH quận quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kỳ thị hậu kỳ thị Đồng thời, ứng dụng kết nghiên cứu góc nhìn xã hội học góp phần xóa kỳ thị cộng đồng xã hội hoàn thiện dần lý luận phương pháp luận xã hội học kỳ thị mục đích khác mà luận án muốn hướng tới Nhiệm vụ nghiên cứu: - Trước tiên việc mô tả thực trạng Trẻ em BAHBH quận quận Bình Thạnh, TP.HCM - Thứ hai, cần nhận dạng mô tả loại hình kỳ thị trẻ em BAHBH - Thứ ba, phân tích nhân tố gây kỳ thị trẻ em BAHBH mô tả hậu kỳ thị trẻ em BAHBH - Thứ tư, phân tích yếu tố cản trở Trẻ em BAHBH người chăm sóc trẻ tiếp cận sách bảo trợ xã hội, dịch vụ hỗ trợ - Cuối cùng, gợi mở giải pháp để khuyến nghị góp phần xóa kỳ thị Trẻ em BAHBH Khách thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu: Khách thể nghiên cứu bao gồm trẻ em BAHBH độ tuổi từ sơ sinh đến 18 tuổi, người chăm sóc trực tiếp trẻ em BAHBH, trẻ em BAHBH từ 12-17 tuổi người dân có em độ tuổi 18 bốn phường có nhiều trẻ em BAHBH thuộc quận quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bác sỹ điều trị ART cán phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Đối tượng: Sự kỳ thị trẻ BAHBH xác định đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: giới hạn bốn sở điều trị ART cho trẻ có HIV cha mẹ trẻ có HIV bao gồm: Bệnh viện Nhi đồng I, bệnh viện Nhi đồng II, hai phòng khám ngoại trú Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng quận Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng quận Bình Thạnh cộng đồng quận quận Bình Thạnh Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực từ năm 2013-2017 Thời điểm nghiên cứu thực địa từ tháng 4-11/2014 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Luận án sử dụng phương pháp tiếp cận phương pháp diễn dịch Từ vấn đề nghiên cứu xác định, tác giả xây dựng sở lý thuyết, thiết lập giả thuyết nghiên cứu phát triển khung nghiên cứu Một điều tra chọn mẫu theo lát cắt ngang triển khai nhằm thu thập liệu làm luận chứng kiểm định giả thuyết Phương pháp nghiên cứu: kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng với 400 bảng hỏi (200 người dân cộng đồng, 152 người chăm sóc trực tiếp trẻ BAHBH 48 trẻ em BAHBH) phương pháp nghiên cứu định tính với 22 vấn sâu người chăm sóc trẻ trẻ BAHBH, thảo luận nhóm người chăm sóc trẻ trẻ BAHBH, nghiên cứu định tính Đóng góp khoa học luận án Từ quan điểm lý thuyết kỳ thị- gán nhãn với khung lý thuyết Steward lần vận dụng Việt Nam, luận án minh chứng có bốn dạng kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS (trẻ BAHBH): nhận thức người bị kỳ thị kỳ thị cộng đồng, cảm nhận người khác bị kỳ thị, trải nghiệm bị kỳ thị tự kỳ thị qua năm biểu kỳ thị phổ biến nói sau lưng, tránh xa, nhận xét tiêu cực, từ chối giao tiếp than phiền Thuyết lựa chọn hợp lý lý giải động hành động người chăm sóc trực tiếp trẻ BAHBH việc khơng muốn tiết lộ tình trạng có HIV gia đình để tiếp cận sách xã hội dịch vụ y tế, giáo dục Thuyết phát triển người với lăng kính Quyền trẻ em mơ tả HIV/AIDS ảnh hưởng đến quyền trẻ em BAHBH Thái độ kỳ thị người dân cộng đồng (NDCĐ) trẻ BAHBH cao, đặc biệt, tình liên quan trực tiếp đến con, cháu họ kỳ thị lại thể rõ Trình độ học vấn ảnh hưởng đến thái độ kỳ thị NDCĐ Thêm vào đó, ba yếu tố tác động đến việc ngăn cản không cho trẻ BAHBH học chung với trẻ khác là: giới tính, nghề nghiệp hiểu biết chưa đầy đủ HIV Ý nghĩa lý luận thực tiễn a Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần làm phong phú thêm vận dụng kết hợp lý thuyết kỳ thị- gán nhãn lý thuyết lựa chọn hợp lý với lý thuyết phát triển người vào thực tiễn Luận án minh chứng lý thuyết kỳ thị, đặc biệt khung lý thuyết kỳ thị Steward lần vận dụng Việt Nam hoàn toàn phù hợp cho Trẻ em BAHBH Bên cạnh đó, định kiến gán nhãn người dân cộng đồng làm tăng mức độ tự kỳ thị người chăm sóc trẻ Trẻ em BAHBH Thêm vào đó, lý thuyết lựa chọn hợp lý sử dụng luận án để làm đa dạng cách diễn giải người chăm sóc trực tiếp trẻ Trẻ em BAHBH việc liệu có nên tiết lộ tình trạng có HIV gia đình để tiếp cận sách xã hội dịch vụ y tế xã hội Thuyết phát triển người “nhìn” góc độ Quyền trẻ em cho thấy HIV/AIDS ảnh hưởng trầm trọng đến nhóm Quyền Trẻ em BAHBH Cuối cùng, luận án góp phần làm phong phú lý luận kỳ thị liên quan đến HIV/AIDS Việt Nam b Ý nghĩa thực tiễn: Cơng trình nghiên cứu mang tính mẽ thú vị lần mô tả thực trạng kỳ thị trẻ em BAHBH, không liệu định tính, mà có liệu định lượng để hỗ trợ, đặc biệt phân tích bốn dạng kỳ thị lần đầu minh chứng Việt Nam: nhận thức người bị kỳ thị kỳ thị cộng đồng, cảm nhận người khác bị kỳ thị, trải nghiệm bị kỳ thị tự kỳ thị thông qua năm biểu kỳ thị phổ biến nói sau lưng, tránh xa, nhận xét tiêu cực, từ chối giao tiếp than phiền trẻ em BAHBH Hơn nữa, nghiên cứu đưa bốn chiến lược ứng phó với kỳ thị người chăm sóc trẻ trẻ em BAHBH Kết nghiên cứu cho thấy kiến thức toàn diện HIV người dân cộng đồng chưa cao Thái độ kỳ thị người dân cộng đồng trẻ em BAHBH cao, đặc biệt, tình liên quan trực tiếp đến con, cháu họ kỳ thị lại thể rõ Bốn nguyên nhân dẫn đến kỳ thị người dân cộng đồng là: (i) hiểu biết chưa đầy đủ HIV, (ii) lo sợ mức nguy lây nhiễm HIV, (iii) định kiến người có HIV với tệ nạn xã hội (iiii) tự kỳ thị Kết hồi quy logistic cho thấy trình độ học vấn thấp mức độ kỳ thị cao Thêm vào đó, ba yếu tố tác động đến việc ngăn cản không cho trẻ em BAHBH học chung với trẻ khác là: giới tính (nữ kỳ thị nam), nghề nghiệp (nhân viên văn phòng kỳ thị người nội trợ, không việc làm) hiểu biết chưa đầy đủ HIV Cảm nhận người khác bị kỳ thị, lo sợ bị kỳ thị dẫn đến tự kỳ thị người chăm sóc trẻ em trẻ em BAHBH phổ biến Hậu kỳ thị trẻ em BAHBH ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, phát triển chất lượng sống trẻ Thuyết lựa chọn hợp lý giúp lý giải theo cách nhìn người người chăm sóc trực tiếp trẻ trẻ em BAHBH khơng muốn tiết lộ tình trạng có HIV sợ bị kỳ thị, họ chọn giải pháp vừa có lợi mà an tồn cho sống gia đình họ Kết luận án góp phần bổ sung vào nguồn tài liệu tham khảo giá trị kỳ thị trẻ em BAHBH cho người quan tâm Cơ cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận khuyến nghị, luận án có chương: Chương Tổng quan nghiên cứu Chương Cơ sở lý thuyết, thiết kế nghiên cứu bối cảnh kinh tế, xã hội, HIV/AIDS thể chế liên quan đến kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng HIV Chương Thực trạng kỳ thị trẻ em BAHBH, Chương Các nhân tố ảnh hưởng đến kỳ thị, hậu kỳ thị trẻ em BAHBH chiến lược đối phó với kỳ thị người chăm sóc trẻ em BAHBH CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc trưng kỳ thị liên quan đến HIV Khái niệm kỳ thị: Tận dụng khái niệm Goffman, Link Phelan, Liên Hợp Quốc Phòng, chống AIDS (UNAIDS) định nghĩa kỳ thị liên quan tới HIV/AIDS “quá trình hạ thấp giá trị” (devaluation) người có HIV/AIDS có mối quan hệ với HIV/AIDS Kỳ thị nói đến thái độ, cảm nhận niềm tin tiêu cực hướng đến người có HIV liên quan với HIV Kỳ thị biểu qua ngôn ngữ, thái độ hành vi kỳ thị tẩy chay, bỏ rơi, xa lánh, tránh giao tiếp ngày, lời nói quấy rối, bạo hành thân thể, lời nói xúc phạm làm uy tín, trách mắng nói xấu sau lưng Trong đề tài, tác giả không sử dụng khái niệm phân biệt đối xử khái niệm riêng lẻ mà xem kết cuối trình kỳ thị Nguyên nhân kỳ thị: thường tập trung vào ba nguyên nhân: kiến thức chưa đầy đủ, lo sợ mức nguy bị lây nhiễm HIV qua tiếp xúc thông thường, nên có hành động khơng cần thiết dẫn đến kỳ thị định kiến người có HIV thuộc nhóm tệ nạn xã hội hành vi vi phạm đạo đức Dạng kỳ thị: Quan điểm kỳ thị khía cạnh nhận thức: nhà nghiên cứu tập trung nhiều vào nghiên cứu nhận thức kỳ thị người kỳ thị người khác (còn gọi kỳ thị xã hội) Quan niệm dạng kỳ thị nhà Xã hội học: Nghiên cứu tập trung không người kỳ thị mà người bị kỳ thị Bốn dạng kỳ thị người có HIV mơ tả: nhận thức người bị kỳ thị kỳ thị cộng đồng, trải nghiệm kỳ thị, cảm nhận người khác bị kỳ thị tự kỳ thị 1.2 Đo lường kỳ thị: Valerie A Earnshaw khuyến nghị thực nghiên cứu kỳ thị cần cân nhắc khung đo kỳ thị theo hướng kỳ thị tác động đến hậu sức khỏe, tâm lý xã hội, hành vi người có HIV người khơng có HIV Đo lường chế kỳ thị HIV nghiên cứu cần nhắm đến nhóm không nhiễm HIV thể qua (thành kiến, đóng khung và phân biệt đối xử) nhóm người có HIV qua trải nghiệm sự kỳ thị, lường trước sự kỳ thị tự kỳ thị 1.3 Trở ngại đến dịch vụ dự phòng chăm sóc điều trị: Kỳ thị ngưới có HIV trở ngại lớn để người có HIV tiếp cận đến dịch vụ dự phòng chăm sóc điều trị sớm, tn thủ điều trị Người có HIV khơng dám bộc lộ tình trạng có HIV để nhận dịch vụ chăm sóc điều trị sớm 1.4 Ảnh hưởng HIV/AIDS đến quyền trẻ em Một xu hướng nghiên cứu bật phương pháp nghiên cứu dựa Công ước quốc tế Quyền trẻ em Quyền Trẻ em BAHBH bị tướt đoạt em thiếu tình u thương chăm sóc, chí em phải trở thành người chăm sóc thành viên có HIV gia đình Kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ BAHBH thách thức CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU BỐI CẢNH KINH TẾ, XÃ HỘI, THỂ CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN KỲ THỊ Từ mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, tác giả xây dựng câu hỏi giả thuyết nghiên cứu sau: 2.1 Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 2.1.1 Câu hỏi nghiên cứu: A Sự kỳ thị trẻ bị ảnh hưởng HIV (bao hàm việc tự kỳ thị) TP.HCM sao? Những biểu dạng kỳ thị Trẻ em BAHBH quận quận Bình Thạnh nào?  Những dạng kỳ thị (như khung lý thuyết Steward áp dụng Ấn Độ) nhận thức người bị kỳ thị kỳ thị cộng đồng, cảm nhận người khác bị kỳ thị, trải nghiệm bị kỳ thị tự kỳ thị có diện TP.HCM? B Nhận thức người dân HIV/AIDS nào? Những nhân tố ảnh hưởng đến thái độ kỳ thị người dân trẻ em BAHBH? C Việc tiếp cận sách xã hội, nguồn lực hỗ trợ địa phương người chăm sóc Trẻ em BAHBH diễn nào? 2.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 1.Trẻ em BAHBH chịu nhiều hình thức bị kỳ thị khác nhau: nhận thức người bị kỳ thị kỳ thị cộng đồng, cảm nhận người khác bị kỳ thị, trải nghiệm kỳ thị tự kỳ thị Thái độ kỳ thị người dân trẻ BAHBH phụ thuộc nhiều vào hiểu biết trải nghiệm họ người có HIV cảm nhận họ lối sống trẻ  Người có kiến thức tồn diện HIV ít/khơng kỳ thị người có kiến thức chưa đầy đủ HIV  Người có trình độ học vấn thấp có xu hướng kỳ thị người trình độ học vấn cao Người dân cộng đồng, xã hội kỳ thị, người chăm sóc trực tiếp Trẻ em BAHBH trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS khơng dám tiết lộ tình trạng HIV nên khó tiếp cận đến sách xã hội, dịch vụ hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí 2.2 Tiếp cận lý thuyết đề tài 2.2.1 Lý thuyết kỳ thị -gán nhãn: Lý thuyết kỳ Thị: dựa theo khái niệm kỳ thị UNAIDS khái niệm xuất phát điểm từ lý thuyết kỳ thị nhà xã hội học Erving Goffman (1963) với mở rộng thêm Link Phelan (2001) mơ tả: Kỳ thị q trình làm giá trị người mà cho “khác người” qua bước riêng biệt: (i) Phân loại người “phế phẩm” khỏi người “bình thường” cách phân biệt gán nhãn;(ii) liên hệ khác biệt với thuộc tính xấu; (iii) tách “chúng ta” khỏi “chúng nó” Steward đưa dạng kỳ thị người bị kỳ thị: (i)Nhận thức người bị kỳ thị kỳ thị cộng đồng (felt normative stigma) kỳ thị trái với khuôn mẫu xã hội, đề cập đến nhận thức chủ quan người kỳ thị (ii) Trải nghiệm kỳ thị (enacted stigma) (iii) Tự kỳ thị (internalized stigma hay self stigma).(iiii) Kỳ thị dựa kinh nghiệm kỳ thị người khác hay cảm nhận người khác bị kỳ thị (vicarious stigma) Lý thuyết gán nhãn (Label, số tài liệu dịch dán nhãn): Howard Becker (1968) 2.2.2 Lý thuyết lựa chọn hợp lý: 2.2.3 Lý thuyết phát triển người: Manfred Max-Neef sử dụng khuôn mẫu để nhận thức nhu cầu trẻ em, nghiên cứu xem sở để nhận thức quyền trẻ em 2.3 Xây dựng khung phân tích ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU (GIỚI TÍNH, TUỔI) T (Biến độc lập) TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (Biến độc lập) HIỂU BIẾT VỀ HIV ĐÚNG, TOÀN DIỆN CHƯA ĐẦY ĐỦ (Biến phụ thuộc; biến độc lập cho kỳ thị) NGHỀ NGHIỆP (Biến độc lập) KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THÔNG TIN (TV, INTERNET, …) (Biến độc lập) VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG KỲ THỊ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV KỲ THỊ KHÔNG THÀNH KIẾN- GÁN NHÃN HIV/AIDS VỚI TỆ NẠN XÃ HỘI (biến phụ thuộc) (Biến độc lập) (Biến độc lập) Hình 2.1 Khung lý thuyết yếu tố tác động đến kỳ thị 2.4 Các khái niệm sử dụng luận án 2.4.1 Trẻ em: Theo Công ước Quốc tế Quyền Trẻ em, trẻ em người 18 tuổi 2.4.2 Trẻ em bị ảnh hưởng HIV: dựa vào định 570/QĐ-TTg1 Kế hoạch hành động quốc gia trẻ BAHBH giai đoạn 2014- 2020, tác giả xác định giới hạn đối Theo định 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 Kế hoạch hành động quốc gia trẻ BAHBH giai đoạn 2014- 2020 xác định đối tượng Trẻ em BAHBH bao gồm: (i) Trẻ nhiễm HIV (ii) Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp HIV: Trẻ mồ côi bố mẹ bố mẹ chết lý liên quan đến HIV/AIDS; trẻ sống với bố, mẹ người ni dưỡng nhiễm HIV (iii) Trẻ có nguy lối sống người dân thành phố Trong bối cảnh biến đổi xã hội nhanh chóng, vấn đề xã hội phát sinh phức tạp q trình thị hóa gia tăng dân số học nhanh chóng, đặc biệt mại dâm, ma tuý nam quan hệ tình dục đồng giới lên vấn đề nóng bỏng Chính vậy, TP.HCM có sách cứng rắn, chương trình “mục tiêu giảm: giảm tội phạm, giảm ma túy giảm mại dâm” 2.6.2 Bối cảnh HIV/AIDS TP.HCM: Tại Việt Nam, trường hợp HIV phát TP.HCM vào tháng 12 năm 1990, tính đến ngày 31/12/2016 số ca nhiễm HIV tích lũy 56.993 người, có 29.700 bệnh nhân điều trị ART 10.803 người tử vong AIDS Cuối năm 2012, thành phố ước tính có khoảng 25.000 trẻ em BAHBH, bao gồm trẻ có HIV quản lý, chăm sóc 1.228 em, điều trị ART 1.162 trẻ 2.7 Bối cảnh thể chế: Luật pháp Việt Nam sách xã hội thể tính nhân văn rõ có luật quy định cho người BAHBH, đặc biệt trẻ em có hồn cảnh đặc biệt2 Tuy nhiên thực tế, luật pháp sách hỗ trợ xã hội chưa thực thi trọn vẹn, số người có HIV chưa sử dụng bảo hiểm y tế người chăm sóc trẻ trẻ BAHBH biết tiếp cận để hưởng sách xã hội khiêm tốn CHƯƠNG THỰC TRẠNG KỲ THỊ ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS 3.1 Thực trạng trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS quận quận Bình Thạnh: nhìn từ Quyền trẻ em Quyền trẻ em trẻ BAHBH chưa đảm bảo Việc phân tích liệu thứ cấp phản ánh khoảng cách lớn số trường hợp tích lũy ghi nhận số trường hợp quản lý người có HIV/AIDS3 Đối với trẻ BAHBH, riêng quận quận Bình Thạnh có 518 em bao gồm 441 em cộng Xem Luật trẻ em 2016 Tính đến ngày 31/12/2014, số lũy tích người nhiễm HIV/AIDS quận Bình thạnh 4.945 người số người có HIV/AIDS cư ngụ quận Bình Thạnh quản lý 1.135 người bao gồm 15 trẻ có HIV Đối với quận 8, số người lũy tích nhiễm HIV 4.760 người số người có HIV sống quận quản lý 1.453 người, bao gồm 26 trẻ có HIV 11 đồng 77 trẻ có HIV điều trị ART bệnh viện Nhi đồng I bệnh viện Nhi đồng II Kết nghiên cứu cho thấy, quyền trẻ bị đe dọa nghiêm trọng cha mẹ trẻ bị nhiễm HIV tử vong AIDS Sự ảnh hưởng HIV trẻ BAHBH hình thành từ cha mẹ trẻ bắt đầu suốt trình nhiễm HIV, cha mẹ tử vong, em tiếp tục chịu ảnh hưởng suốt trình trưởng thành Tác động HIV/AIDS nặng nề cha mẹ chí cha mẹ trẻ đi, khiến cho em trở thành trẻ mồ côi Không riêng trẻ BAHBH, mà người trực tiếp chăm sóc trẻ người chịu áp lực không nhỏ từ dư luận thái độ thiếu cảm thông người xung quanh Các liệu thống kê phản ánh số trẻ mồ côi HIV/AIDS quận Bình Thạnh 185 em (chiếm 42% trẻ bị ảnh hưởng HIV), có 113 (61%) em mồ cơi cha, 25 (14%) em mồ côi mẹ 47 (25%) em mồ côi cha mẹ Từ góc độ quyền trẻ em cho thấy HIV/AIDS tác động nặng nề lên nhóm Quyền trẻ: Quyền sống còn, Quyền bảo vệ, Quyền Phát triển Quyền tham gia Điều ảnh hưởng đến chất lượng sống Trẻ BAHBH 3.2 Nhận thức người dân cộng đồng HIV/AIDS Kiến thức toàn diện hiểu biết đường lây, cách phòng tránh phân biệt rõ ràng quan niệm sai lầm lây nhiễm HIV ăn uống chung với người có HIV, ngủ chung, tắm chung hồ bơi với người có HIV khơng thể bị lây nhiễm HIV, thông tin liên quan đến điều trị ART Đánh giá mức độ kiến thức toàn diện người dân HIV/AIDS, nghiên cứu đưa 20 câu hỏi, tương ứng với hành vi, hành động cụ thể qua đường lây, cách phòng tránh, quan niệm sai lầm lây nhiễm HIV thông tin chung điều trị ART Khi người dân trả lời từ 16 đến 20 câu (tương đương 75% số câu trả lời) tính có kiến thức tồn diện hay gọi hiểu biết (nhận thức) đầy đủ, trả lời từ 15 câu trở xuống xem có kiến thức chưa đầy đủ Kết nghiên cứu rằng, 62% người dân cộng đồng có hiểu biết đầy đủ HIV/AIDS Tiếp tục phân tích cụ thể đường lây truyền HIV, người tham gia nghiên cứu trả lời câu liên quan đến hành vi lây truyền HIV 12 tính có kiến thức đúng, trả lời sai dù câu xem kiến thức đường lây HIV chưa đầy đủ Kết cho thấy, có 71% người dân cộng đồng có kiến thức đường lây tồn diện Đối với kiến thức phòng tránh HIV, tỷ lệ trả lời cách phòng tránh HIV người dân 64% Liên quan đến quan niệm sai lầm lây nhiễm HIV dễ gây thái độ kỳ thị, kết nghiên cứu phản ảnh có tới 42% người dân có quan niệm sai lầm HIV/AIDS Việc hiểu biết số thông tin chung, đặc biệt điều trị ART cần thiết, nhiên 74,5% (149 người) có kiến thức chưa thơng tin chung điều trị ART 3.3 Thái độ kỳ thị người dân cộng đồng (kỳ thị xã hội) Kết định lượng định tính nghiên cứu kỳ thị người dân cộng đồng khảo sát phổ biến Đối với cấu hỏi “Trẻ em BAHBH có bị kỳ thị phân biệt đối xử khơng?”, có tới 62% người dân xác nhận trẻ em BAHBH phải chịu kỳ thị cộng đồng Kết đo lường thái độ kỳ thị người trả lời cho thấy có 80,5% người kỳ thị với trẻ em BAHBH, nữ có thái độ kỳ thị cao nam (65,2% 34,8%) Thái độ kỳ thị người dân thể với cung bậc khác Khi hỏi “theo ông bà trẻ nhiễm HIV/ trẻ bị ảnh hưởng HIV có nên đến trường học chung với trẻ khác không?”, đa số người tham gia nghiên cứu bày tỏ rằng, trẻ em BAHBH học chung với em khác (chiếm 76,5%) Câu trả lời phản ánh chi phối kiến thức mà họ có nhiều thái độ thân họ Bởi câu hỏi liên quan tới người thân họ, thái độ họ thay đổi hẳn Đối với câu hỏi “giả sử con, cháu ông bà ngồi chung ghế, học chung lớp với trẻ nhiễm HIV/trẻ bị ảnh hưởng HIV, ông bà cảm thấy nào?”, số người tham gia nghiên cứu cảm thấy bình thường 60,5%, số người dân lo sợ chiếm 39,5% Trong đó, mức độ lo sợ phụ nữ (69,6%) cao gấp đôi so với nam giới (30,4%) Tương tự, với câu hỏi, “giả sử ông bà biết xóm/cộng đồng có trẻ nhiễm HIV/trẻ bị ảnh hưởng HIV hay đến chơi với con, cháu ông bà, ơng bà có con, cháu chơi với chúng hay khơng?” có 65% người tham gia nghiên cứu đồng ý cho chơi chung, 35% không đồng ý Thái độ ngày rõ ràng tiếp tục với câu hỏi “nếu biết người bán quán ăn 13 hẻm người có HIV, ơng bà có ăn hàng người khơng?” Chỉ có 34% người dân đồng ý tiếp tục ăn hàng người có HIV Như vậy, có tới 66% người dân khơng dám ăn hay có hành vi kỳ thị với quán ăn người có HIV Có khác biệt đáng kể, tỷ lệ phụ nữ (64,4%) cao gần gấp đôi nam giới (35,6%) lo lắng khơng dám ăn qn ăn người có HIV Bên cạnh đó, kết nghiên cứu khẳng định rằng, định kiến, gán nhãn, khuôn mẫu nhân tố then chốt tạo kỳ thị cộng đồng xã hội Với câu hỏi liên quan đến định kiến (i) cha mẹ trẻ thuộc nhóm ma túy, mại dâm, (ii) nhiễm HIV xấu hổ, không nên quan hệ (iii) HIV bị báo hay đánh giá đạo đức “tệ nạn xã hội” Nếu người trả lời câu xem khơng có định kiến, trả lời sai câu thuộc nhóm có định kiến Kết quả, có 72,5% người dân định kiến, (theo thứ tự 64,7% 35% 8%) Rõ ràng, gán nhãn, định kiến trầm trọng cộng đồng Như vậy, đưa quan điểm, tình chung chung để đánh giá thái độ kỳ thị, người dân cộng đồng bày tỏ thái độ kỳ thị hơn, nhiên, tình liên quan trực tiếp đến con, cháu họ thân thái độ kỳ thị rõ ràng Tỷ lệ phụ nữ có thái độ xa lánh trẻ BAHBH cao tất câu, kiến thức HIV/AIDS họ thường cao nam giới4 Tất điều gợi nhắc rằng, hiểu biết HIV khiến người ta kỳ thị Nhưng thái độ kỳ thị không hẳn bị chi phối kiến thức mà bị ảnh hưởng cảm xúc, định kiến thực hành thực tế 3.4 Các dạng kỳ thị Trẻ em bị ảnh hưởng HIV Nếu dựa bốn dạng kỳ thị Steward (nhận thức người bị kỳ thị kỳ thị cộng đồng, cảm nhận người khác bị kỳ thị, trải nghiệm kỳ thị tự kỳ thị), kết từ nghiên cứu 152 người chăm sóc trực tiếp cho trẻ mẫu nghiên cứu thể sau: nhóm có nhận thức người bị kỳ thị (nhận biết) kỳ thị cộng đồng chiếm tỷ lệ cao (35%), tiếp đến nhóm người cảm nhận người khác bị kỳ thị (chiếm 30,2%) Ít nhóm trải nghiệm kỳ thị (20,7%) cuối nhóm tự kỳ thị (14,1%) Kết xác nhận nghiên cứu khơng trình bày giới hạn báo cáo 14 3.4.1 Nhận thức người bị kỳ thị kỳ thị cộng đồng Những người chăm sóc trực tiếp trẻ trẻ em BAHBH phản ảnh họ biết người dân nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ HIV/AIDS nên lo sợ khơng dám tiếp xúc với người có HIV (NCH) trẻ em BAHBH Chính vậy, họ thường khơng dám tiết lộ tình trạng có HIV để tiếp cận dịch vụ y tế, sách xã hội Họ xác nhận theo thời gian, kỳ thị phần giảm hơn, khơng người dân cộng đồng chưa hiểu biết cặn kẻ HIV nên hồi nghi, lo sợ bị lây nhiễm HIV qua tiếp xúc thông thường từ người thân gia đình, cộng đồng xã hội 3.4.2 Cảm nhận người khác bị kỳ thị Những người tham gia vấn khẳng định họ chứng kiến kỳ thị cộng đồng nên lo sợ rằng, người dân biết họ nhiễm HIV họ bị kỳ thị “Tơi chứng kiến hàng xóm kỳ thị, coi thường người nhiễm HIV xóm tơi” (chị N.33 tuổi) Những câu chuyện kỳ thị người bạn, người mạng lưới người có HIV kể lại làm cho người chăm sóc trẻ tin tưởng lo lắng để tình trạng HIV họ bị tiết lộ 3.4.3 Trải nghiệm bị kỳ thị Kết nghiên cứu định lượng 152 người chăm sóc trực tiếp trẻ cho biết 20,7% trẻ BAHBH có trải nghiệm kỳ thị Có tám hình thức biểu kỳ thị liệt kê5 để người chăm sóc trẻ trẻ BAHBH lựa chọn mơ tả hình thức phổ biến Có 5/8 hình thức kỳ thị thường xuyên mà người chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng HIV ghi nhận: (i) Nói sau lưng chiếm 30%, tránh xa 16,5%, nhận xét tiêu cực 14,9%, từ chối giao tiếp 13,9% than phiền 11,9% Kỳ thị qua lời nói: Những người vấn minh chứng điều cho thấy kỳ thị cộng đồng phổ biến hình thức bàn tán, xì xào, nói sau lưng người chăm sóc trực tiếp trẻ bị ảnh hưởng HIV (thường cha mẹ trẻ bị nhiễm HIV) Nói sau lưng;2 Than phiền; Nhận xét tiêu cực; Khinh bỉ, im lặng, khơng nói chuyện;5 Tránh xa; Từ chối giao tiếp;7 Cơ lập; Loại trừ 15 Những lời nói sau lưng, gán nhãn NCH với tệ nạn xã hội thường người hàng xóm nhắc đến: “Có lần em chạy kể lại cho em, bác ba xóm nói: Bố mày chơi xì ke nên bị Sida chết rồi, mày bị rồi” (chị N, 33 tuổi) Trêu chọc hình thức kỳ thị phổ biến trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS, bạn bè xóm hay bạn học biết em trẻ bị ảnh hưởng HIV Kỳ thị qua khoảng cách giao tiếp: Những người chăm sóc trẻ trải qua kỳ thị người thân gia đình hình thức chủ yếu từ khơng cho ăn uống chung chén, bát, cho phòng riêng, chí cách ly, đuổi khỏi nhà biết tình trạng có HIV cha, mẹ hay trẻ Tuy nhiên nay, tình trạng cải thiện rõ rệt đa số NCH bao gồm trẻ bị ảnh hưởng HIV khơng bị kỳ thị gia đình trước Nhiều người có HIV vấn sâu bày tỏ trải nghiệm họ bị kỳ thị Từ chối giao tiếp hình thức nhiều người trả lời Phỏng vấn sâu trải nghiệm Có trường hợp người có HIV khỏe mạnh, tiếp xúc với trẻ em bồng bế bé có gia đình lo sợ nguy lây nhiễm HIV cho cháu họ, nên khơng cho đụng đến Nhiều người có HIV cảm thấy bị lập, nhiều gia đình Sự trải nghiệm kỳ thị mức bị loại trừ không Bé D, 13 tuổi chia sẻ bị kỳ thị cộng đồng “Bà đến cấm không cho tiếp xúc, chơi với trẻ xóm Hàng xóm tới không cho vào chơi nhà họ” 3.4.4 Tự kỳ thị Nhận thức chưa đầy đủ HIV/AIDS phải chịu hình thức kỳ thị từ cộng đồng nên người chăm sóc trẻ trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS tự kỳ thị Mặc dù tự kỳ thị giảm nhiều giai đoạn hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị thực nhiều Một thiệt thòi trẻ BAHBH trẻ tự kỳ thị lo sợ chơi giỡn có nguy lây nhiễm HIV cho bạn Bé P.17 tuổi, bộc bạch: “Điều mà em thấy thiệt thòi bạn trang lứa bạn lúc chơi đùa, chạy giỡn em khơng Từ biết bị nhiễm HIV, em khơng dám chơi nhảy dây, đùa giỡn với bạn học trường bạn xóm Em sợ chơi giỡn mà vơ tình té trầy xước lây nhiễm HIV cho bạn” Rõ ràng việc chơi giỡn gần khơng có nguy lây nhiễm HIV hiểu biết đầy đủ 16 HIV, mà em không trang bị kiến thức đầy đủ nên tự kỳ thị việc tước Quyền vui chơi giải trí em Tự kỳ thị người chăm sóc trẻ em trẻ BAHBH phổ biến Bởi nhận thức người dân cộng đồng kỳ thị cảm nhận kỳ thị người khác cao nên người chăm sóc trẻ em lo lắng, mặc cảm “chấp nhận” đánh giá người khác Như trường hợp anh T người sử dụng ma túy, điều trị methadone (dạng thuốc thay heroin), điều trị ART, tự ti, mặc cảm lỗi lầm trước sa ngã vào ma túy- nên bị người xem thường, chia sẻ “Bây tơi khơng nghĩ hết, người ta có nói chịu thơi, sai phải chấp nhận CHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỲ THỊ, HẬU QUẢ CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ VỚI SỰ KỲ THỊ 4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến kỳ thị 4.1.1 Nguyên nhân kỳ thị Nhìn chung, kết nghiên cứu định lượng ba nhóm cho thấy có nguyên nhân dẫn đến kỳ thị hiểu biết chưa đúng, chưa đầy đủ HIV/AIDS, lo sợ mức nghĩ trẻ chơi giỡn dễ bị trầy xước nên dễ lây truyền cho nhau, định kiến gán nhãn HIV/AIDS với tệ nạn xã hội tự kỳ thị 4.1.2 Tương quan thái độ kỳ thị với nhân tố ảnh hưởng đến kỳ thị Hai mô hình logistic: mơ hình (1) với biến phụ thuộc kỳ thị trẻ em BAHBH (thu gọn từ câu hỏi liên quan đến thái độ kỳ thị tạo thành index kỳ thị) mơ hình (2) dựa theo tình cụ thể “khơng cho trẻ em BAHBH học chung với trẻ em khác” làm biến phụ thuộc Các phân nhóm đặc trưng bao gồm biến độc lập giới tính, nhóm tuổi, học vấn, nghề nghiệp, nơi (quận quận Bình Thạnh) nhận thức toàn diện HIV/AIDS (thu gọn từ 20 câu kiến thức HIV) Kết từ mô hình (1) kỳ thị trẻ em BAHBH cho thấy điều kiện biến độc lập khác có mơ hình, hệ số chênh lệch xác suất kỳ thị trẻ em BAHBH người có trình độ học vấn tiểu học có xu hướng kỳ thị cao gần gấp lần so với người có trình độ học vấn từ THPT trở lên, chênh lệch có ý nghĩa thơng kê (Exp (B)=4,986; 95%; P
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt), Kỳ thị đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIVAIDS (nghiên cứu tại quận 8 và quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay